Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Malzemeleri düzenli olarak izlemek için malzeme kartları açılır ve her malzemeye ait özellikler ilgili karta kaydedilir. Malzemeler özelliklerine göre kayıt türü belirlenerek kaydedilir. Malzeme kartlarında malzeme kod ve açıklamasının yanı sıra, detay bilgiler (muhasebe kodları, ödeme planı bilgileri vb) kaydediliryer alır.

Malzeme kartı açma ve kartlar üzerinde yapılacak işlemler için malzemeler listesinde ilgili menü seçenekleri kullanılır.

...

Malzemeler listesi menü seçenekleri ve aşağıdaki tabloda yer almaktadır.içerdikleri bilgiler şunlardır:

AlanAçıklama
Ekle

Yeni bir malzeme kartı kaydetmek için kullanılır.

Değiştir

Kart bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Malzeme kartını silmek için kullanılır. Bu seçenek, statüsü kullanım dışı olan kartlar üzerinde iken aktif hale gelir.

İncele

Malzeme kartını incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Kopyala

Seçilen kart bilgilerini bir başka karta kopyalamak için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçili olan malzeme kartlarının topluca çıkartılmasında kullanılır.

Sınıf Bağlantıları

Malzeme sınıf bağlantılarını kurmak için kullanılır.

Dağıtım Şablonları

Bu seçenek, varyantlı malzeme kayıtları üzerinde yer alır. Dağıtım şablonları ile malzeme için tanımlanmış olan varyantlar ve bu varyantların işlemlerde kullanılacak miktarları belirtilir.

Malzeme/Malzeme Sınıfı Hareketleri

Malzemeye ait hareketleri verilen filtre koşullarına uygun olarak listeler.

Sipariş Hareketleri

Malzemeye ait sipariş hareketlerini verilen filtre koşullarına uygun olarak listeler.

Talep Hareketleri

Malzemeye ait talep hareketlerini listelemek için kullanılır.

Emanet Malzemeler

Henüz sevkedilmemiş, firmanın emanet ambarında bekleyen malzemelerin sevk işlemlerini kaydetmek için kullanılır.

Sevkedilmiş Emanet Malzemeler

Malzeme kartları listesinden veya cari hesaplar listesinden sevkedilen emanet malzemeleri listelemek için kullanılan seçenektir.

Satınalma Fiyatları

Seçilen karta ait alış fiyatlarını tanımlamak için kullanılır.

Satış Fiyatları

Seçilen karta ait alış fiyatlarını tanımlamak için kullanılır.

Ambar Parametreleri

Çok sayıda ambarla çalışma söz konusu ise her ambardaki bilgileri ekrana getirir.

Varyantlar

Varyantlı malzeme tanımlamak için kullanılır.

Varyant İstisna Tanımları

Teorik olarak oluşturulabildiği halde fiziksel olarak oluşturulamayacak varyantların belirlemesi için yapılan tanımlardır.

Varyant Kodu Şablon Tanımı

Otomatik varyant ataması işleminde ya da malzeme varyantlarına kod verirken kullanılacak numaralar ve uzunlukları Varyant Kodu Şablonu tanımlanarak kaydedilir.

Varyant Kodu Şablon Tanımı Kopyala

İlgili malzemenin şablon tanımının seçilecek varyantlı malzemelere kopyalanması için kullanılır. Kopyalama işleminde malzemenin özellikleri kontrol edilmez, şablonda seçili olan özellikler kopyalanır. Seçilen malzemede bu özellikler tanımlı değilse şablona göre varyant ataması yapılmaz. Şablon üzerinde yeni bir özellik seçilebildiğinden dolayı malzemeye ait özellik burada seçilebilir.

Durumu

Malzemelere ait tüm ambarlar için genel durum bilgileri izlenir.

Alımlar

Malzemeye ait alım işlem tutarları TL üzerinden aylık toplamları ile izlenir.

Satışlar

Malzemeye ait satış tutarları TL üzerinden aylık toplamları ile izlenir.

Durum Grafiği

Malzemelere ait tüm ambarlar için genel durum bilgileri grafik olarak izlenir.

Ambar Toplamları

Malzeme kartının hareket gördüğü ambarlardaki durumu Ambar Toplamları seçeneği ile izlenir.

Satınalma Döviz Toplamları

Malzemeye ait alış hareketleri, işlem dövizi bilgileri ile listelenir.

Satış Döviz Toplamları

Malzemeye ait satış hareketleri, işlem dövizi bilgileri ile listelenir.

Ekstre

Belirli tarihler arasındaki malzeme hareketlerini toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile alınır.

Lot/Seri Numaraları

Lot ya da seri numarası verilerek izleme yapılan malzeme kaydı üzerinde menüde yer alır. İzleme yapılan malzeme için Lot ya da seri numaraları bu seçenek ile kaydedilir.

Ara

Kod ya da açıklama girilerek istenen kaydın aranması işleminde kullanılır.

Filtrele

Malzemeler listesini, verilen filtre koşullarına uygun olan malzemeleri içerecek şekilde görüntüler.

Yaz (Etiket)

Etiketlerinin yazdırılmasında kullanılır.

Yaz (Mektup)

Mektupların yazdırılmasında kullanılır.

Güncelle

Sınıf bağlantılarına bağlı olarak malzeme bilgilerini güncellemek için kullanılır.

Toplu Güncelle

Malzeme Listesi'nde seçilen kayıtların bilgilerini toplu olarak güncellemek için kullanılır.

Ambar Parametreleri Güncelle

Malzeme sınıfları için toplu olarak ambar parametrelerinin güncellenmesinde kullanılır.

Fabrika Parametrelerini Güncelle Bir veya birden fazla kayıt için verilen filtre seçeneklerine göre kartların fabrika parametrelerini güncellemek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Kaydın giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.

Kayıt Sayısı

Malzemeler listesinde kart türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler.

Hiyerarşi Kodlarını Düzenle

Malzeme sınıflarını ve bu sınıflar altında yer alan alt malzemeleri hiyerarşi kodu vererek gruplamak için kullanılır.

Öndeğerlere dön

Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekli ne dönüştürmek için kullanılır.

Firmaya Gönder

Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.

Firmaya Gönder (Sil)

Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.

LogoConnect Hareketleri

LDX sunucudaki hareketleri listeler.

Kilitle

İlgili kaydı kilitlemek için kullanılır. Kilitlenen kayıt üzerinde bazı işlemlerin yapılmasına izin verilmez.

Kilit Kaldır

Kilitleme işlemini iptal etmek için kullanılır.

Toplu Kilitle

Seçilen kayıtları toplu olarak kilitlemek için kullanılır. Kilitlenen kayıtlar üzerinde bazı işlemlerin yapılmasına izin verilmez.

Toplu Kilit Kaldır

Toplu kilitleme işlemini iptal etmek için kullanılır.

Kısayol Oluştur

Malzeme kaydına ait kısayol oluşturmak için kullanılır.

Kısayol Gönder

Malzeme için oluşturulan kısayolu ilgili kişilere göndermek için kullanılır.

Silinen Kayıtlar

Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, silinen kayıtlara ulaşmak gerekirse yeniden kaydetmek için kullanılır. Silinen Kayıtlar kullanıcı ve zaman bilgileri ile izlenir.

Değişiklik Tarihçesi

Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, kayıtlar üzerindeki tüm değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını tarihçeleri ile izleme olanağı sağlar.

...

İşlem ekleme ve raporlama için malzeme listelerinde sağ bölümünde yer alan ilgili işlem seçenekleri kullanılır.

Malzemeler listesinde yer alan işlem seçenekleri ile

...

malzeme için

...

Satınalma ve satış sipariş fişi

...

, Satınalma, perakende satış ve toptan satış irsaliyesi

...

Satınalma faturası ile perakende ve toptan satış faturası

...

Ambar fişi

...

 doğrudan malzeme listesinden kaydedilir. 

Ayrıca malzemeler listesinde yer alan Rapor seçeneği ile malzemeye ait 

...

Malzeme Değer Raporu

...

Envanter Raporu

...

ve Aylara Göre Satış ve

...

Satınalma Dağılım

...

 raporları kısa zamanda ve seçilen malzeme için alınır.

...

Malzemeler listesi işlem seçenekleri şunlardır:

Image Removed

Alan

Açıklama 

Image AddedSipariş

Malzeme listesinde seçilen malzeme için

satış

satınalma ya da

satınalma

satış sipariş bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Sipariş fiş satırına seçilen malzemenin kodu ve açıklaması otomatik gelir. Siparişin ilgili olduğu cari hesap ve sipariş miktarı ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Malzemeler

Listesi'nden

listesinden kaydedilen sipariş fişi, satış ya da satınalma

sipariş fişleri

siparişleri listelerinde yer alır.

Image Removed

Image Addedİrsaliye

Malzeme

listesinde seçilen

listesinde seçilen malzeme için satınalma, perakende satış ve toptan satış sevk bilgilerini içeren irsaliyeleri kaydetmek için kullanılır. İrsaliye  satırına seçilen malzemenin kodu ve açıklaması otomatik gelir. İşlemin ilgili olduğu cari hesap ve sevk miktarı ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Malzemeler

Listesi'nden

listesinden kaydedilen irsaliyeler, satınalma ve satış irsaliyeleri listelerinde görüntülenir.

Image Removed

Image AddedFatura

Malzeme

listesinde seçilen

listesinde seçilen malzeme için satınalma, perakende satış ve toptan satış sevk bilgilerini içeren

faturaları

irsaliyeleri kaydetmek için kullanılır.

Fatura 

İrsaliye  satırına seçilen malzemenin kodu ve açıklaması otomatik gelir. İşlemin ilgili olduğu cari hesap ve sevk miktarı ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Malzemeler

Listesi'nden

listesinden kaydedilen

faturalar

irsaliyeler,

satınalma

alım ve satış

faturaları

irsaliyeleri listelerinde görüntülenir.

Image Removed

Image AddedMalzeme Fişleri

Malzeme

listesinde seçilen

listesinde seçilen malzeme için ambar transferi işlemlerini kaydetmek için kullanılır.

Image Removed

Image AddedRaporlar

Malzeme

listesinde seçilen malzeme için aşağıda listelenen raporları almak amacıyla kullanılır:

listesinde seçilen malzeme için alınacak olan raporlar şunlardır; Malzeme Değer Raporu, Envanter Raporu,

Aylara Göre Alış Dağılımı, Aylara Göre Satış Dağılımı

Image Removed

Sihirbaz

Malzeme ekleme sihirbazı ile kısa sürede temel bilgilerle malzeme kartı açmak için kullanılır

 Aylara Satınalma Dağılım Raporu ve Aylara Göre Satış Dağılım Raporu. Rapor için geçerli olacak koşullar filtre seçenekleri ile belirlenir.

Malzeme Kartları

Malzeme ile ilgili bilgiler, her bir malzeme için ayrı ayrı açılan kartlarda tutulur. Malzeme tanımları ile, kod ve açıklamasının yanı sıra, malzeme ile ilgili detay bilgiler (birimler, alternatifler, malzeme özellikleri, muhasebe kodları ve müşteriler/tedarikçiler) kaydedilir. Malzemenin sabit kıymet türünde olması durumunda, sabit kıymet bilgileri kart üzerindeki Sabit Kıymet sayfasından kaydedilir.

Malzeme bilgileri şu başlıklarını taşıyan sayfalar ile kaydedilir: