Raporlama servisi j-Platform sistemi üzerinde rapor çalıştırmak, filtre kaydetmek ve filtrelere erişmek için yazılmıştır. j-Platform'da tanımlı uyarlama ve sistem raporları üzerinde işlem yapmak için bu servis kullanılabilir.

Güvenlik

Raporlama servisi j-Platform kullanıcısı güvenliğini kullanır. Servise yollanan SOAP mesajlarında UsernameToken tanımlı olmalıdır ve bu token içinde geçerli ve sisteme bağlanabilen (yasaklanmamış, şifresinin süresi dolmamış... vs) bir j-Platform kullanıcısına ait kullanıcı adı ve şifre bilgisi bulunmalıdır. Bu servisi sadece j-Platform kullanıcıları kullanabilir.

Servis Erişim Adresi

Bu servise erişmek için j-Platform sistem adresi şöyledir:

http://<sunucu>:<port>/logo/services/ReportingWebService?wsdl

Örnek adres: http://172.16.12.62:9080/logo/services/ReportingWebService?wsdl

Servis Metodları


 Bu serviste kullanılan tüm metodlar xml yapısında bir String dönmektedir.

 • getFilterList(RWSFilterParams filterParams, RWSBasicParams basicParams) :  j-Platform'da tanımlı tüm sistem ve uyarlama raporlara ve bu raporlardan türetilmiş uyarlamalara ait filtreleri dönen metoddur.
 • saveFilter(RWSFilterParams filterParams, RWSBasicParams basicParams) : j-Platform'da tanımlı tüm sistem ve uyarlama raporlar için veritabanına filtre kaydetme işlemini yapan metoddur.
 • loadFilter(RWSFilterParams filterParams, RWSBasicParams basicParams) : j-Platform'da tanımlı tüm sistem ve uyarlama raporlar için veritabanında tanımlı filtreleri dönen metoddur.
 • executeReport(RWSParams params, RWSBasicParams basicParams) : j-Platform'da tanımlı tüm sistem ve uyarlama raporları çalıştıran metoddur.
 • getStatus(long repID, RWSBasicParams basicParams) : j-Platform'da tanımlı tüm sistem ve uyarlama raporları için raporun durumunu dönen metoddur.
 • changeStatus(long repID, int newStatus, RWSBasicParams basicParams) : j-Platform'da tanımlı tüm sistem ve uyarlama raporları için raporun durumunu değiştiren metoddur.

Serviste Kullanılan Nesneler

RWSFilterParams

RWSFilterParams nesnesi filtre ile ilgili işlemler yapılırken kullanılır. İçerdiği parametreler:

 • repName : Raporun adını belirten parametredir. Örn: "MMRPItemsList".
 • custName : repName parametresinde belirtilen rapora ait ürün içerisinden yapılan uyarlamanın adını belirten parametredir.
 • custLRef : repName parametresinde belirtilen rapora ait ürün içerisinden yapılan uyarlamanın logicalRef ini belirten parametredir.
 • filterName : Filtrenin adını belirten parametredir.
 • descr : Filtrenin açıklamasını belirten parametredir.
 • defaultValue : Filtrenin varsayılan filtre olup olmayacağını belirten parametredir. Varsayılan filtre olması isteniyor ise bu değer "1" e set edilmelidir.
 • filterData : Kaydedilmek istenen filtrenin içeriğinin belirtildiği parametredir.


RWSBasicParams

RWSBasicParams nesnesi j-Platformda bağlanılacak firma, period ve dil bilgisini içerir. İçerdiği parametreler:

 • firm : Firma bilgisini belirtir. İşlem yapılmadan önce j-Platform bağlantısı (login) sırasında kullanılacak kurumun numarasıdır. Bu değer geçerli bir kuruma ait numara olmalıdır. Eğer geçerli bir kurum numarası değil ise j-Platform bağlantısı (login) sağlanamayacağı için işlem başarısız olur.
 • period : Period bilgisini belirtir. İşlem yapılmadan önce j-Platformbağlantısı (login) sırasında kullanılacak dönemin numarasıdır. Bu değer geçerli bir döneme ait numara olmalıdır. Eğer geçerli bir dönem numarası değil ise j-Platform bağlantısı (login) sağlanamayacağı için işlem başarısız olur.
 • language : Dil bilgisini belirtir: Varsayılan değeri "ENUS" tur. Örnek değerler : "TRTR", "ENUS".


RWSParams

RWSParams çalıştırılmak istenen raporun parametrelerini içeren nesnedir. İçerdiği parametreler:

 • m_ReportName : Raporun adını belirten parametredir. Örn : "MMRPSlipList".
 • m_ReportDescription : Raporun açıklamasını belirten parametredir.
 • m_CustomReportName : m_ReportName parametresinde belirtilen rapora ait ürün içerisinden yapılan uyarlamanın adını belirten parametredir.
 • m_CustomReportLRef : m_ReportName parametresinde belirtilen rapora ait ürün içerisinden yapılan uyarlamanın logicalRef ini belirten parametredir.
 •  m_OutputType : Rapor çıktı tipini belirten parametredir. Rapor çıktısı JRF, HTML, PDF, TXT, ve XLS olarak alınabilmektedir.

                 Bu parametre için geçerli değerler şunlardır :

 1. Raporun JRF olarak alınması için : 2;
 2. Raporun HTML olarak alınması için : 3;
 3. Raporun PDF olarak alınması için : 4;
 4. Raporun TXT olarak alınması için : 5;
 5. Raporun XLS olarak alınması için : 6.
 • m_PixelPerInch : Inc başına düşen nokta sayısını belirten parametredir. Varsayılan değeri "96" dır. Ekranınızın çözünürlüğüne göre set edilmelidir. Java için kod parçası şu şekildedir : Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenResolution()
 • m_OutputOptions : Rapor çıktı ayarlanırın belirtildiği parametredir. Bitwise çalışan bir parametredir. Birden fazla özellik aktif edilmek isteniyor ise bu özelliklere ait değerler OR işleminden geçirilmelidirler. Varsayılan değeri "4" tür.
   Bu parametre için geçerli değerler şunlardır :
 1.  Kenar boşlularını yazdır : 1
 2.  Alt bilgileri aşağıya it : 2
 3.  Bölge renklerini yazdır : 4
 4.  Kenar boşluklarını kırp : 8
 •  m_DebugOptions : Hata ayıklama seçeneklerinin belirtildiği parametredir. Bitwise çalışan bir parametredir. Varsayılan değeri "14" tür (Uyarı Mesajları, Hata Mesajları, Diğer Mesajlar).

 Bu parametre için geçerli değerler şunlardır :

 1.  Sunucu Mesajları : 1
 2.  Uyarı Mesajları : 2
 3.  Hata Mesajları : 4
 4.  Diğer Mesajlar : 8
 •  m_PageHeightInCM : Sayfa yüksekliğinin cm türünden değerini belirtir. Varsayılan değeri "27.9" dur.
 •  m_PrintFilters : Rapor yazılmadan önce ilk sayfaya rapor filtrelerinin yazılıp yazılmayacağını belirten parametredir. Varsayılan değeri "false" tur.
 •  m_UserSettings : Açılış şablon ayarlarını belirten parametredir. Varsayılan değeri "0" dır.

 Bu parametre için geçerli değerler şunlardır :

 1.  Standart Tasarım : 0
 2.  Öndeğer Tasarım : 1
 3.  Seçili Tasarım : 2
 •  m_FiltersValues : Rapora uygulanacak filtrenin değerlerini içeren parametredir. XML formatında gönderilmelidir. İçeriği aşağıda belirtilecektir.
 •  m_HiddenFilters : Uygulanması istenmeyen filtrelerin id lerini içeren parametredir. Burada yer alan id lere sahip filtreler rapor çalıştırılırken dikkate alınmayacaktır. int[] türünde bir parametredir.
 •  m_SetValue : Okunacak nesnelerin veritabanı tablolarına ait set değişkeni var ise bu tablolarda kullanılacak olan set değişkeninin değeridir.
 •  m_TextDelimeter: Ayraç parametresinde kullanılacak değişkenin değeridir.

Metodların Döndüğü XML Yapıları

 • getFilterList(RWSFilterParams filterParams, RWSBasicParams basicParams)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<navi-filters>
  <filter type="group-selection" caption="Malzeme (Sınıfı) Türü" id="1" />
  <filter type="group-selection" caption="Malzeme (Sınıfı) Durumu" id="2" />
  <filter type="string" caption="Malzeme (Sınıfı) Kodu" id="3" range="true" />
  <filter type="string" caption="Malzeme (Sınıfı) Açıklaması" id="4" range="true" />
  <filter type="string" caption="Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu" id="5" range="true" />
  <filter type="string" caption="Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu" id="8" range="true" />
  <filter type="string" caption="Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu" id="10018" range="true" />
  <filter type="string" caption="Üst Malzeme Sınıfı Kodu" id="20" />
  <filter type="group-selection" caption="Konfigüre Edilebilir" id="10" />
  <filter type="string" caption="Birim Seti Kodu" id="22" range="true" />
  <filter type="string" caption="Birim Seti Açıklaması" id="23" range="true" />
  <filter type="group-selection" caption="ızleme Yöntemi" id="24" />
  <filter type="group-selection" caption="Stok Yeri Takibi" id="31" />
  <filter type="numeric" caption="Alış KDV Oranı (%)" id="25" />
  <filter type="numeric" caption="Satış KDV Oranı (%)" id="34" />
  <filter type="numeric" caption="İade KDV Oranı (%)" id="35" />
  <filter type="group-selection" caption="Kullanım Yeri" id="36" />
  <filter type="string" caption="Org. Birimler" id="33" range="true" />
  <filter type="string" caption="OrgBirimGrupKodu" id="9" />
  <filter type="list-selection" caption="Ambar_Bilgisi_Detayları" id="28" />
  <filter type="string" caption="Ambar Kodu" id="29" range="true" />
  <filter type="list-selection" caption="Takım_Bilesenleri" id="30" />
</navi-filters>
 • loadFilter(RWSFilterParams filterParams, RWSBasicParams basicParams)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<navi-filters>
  <filter type="group-selection" caption="Malzeme (Sınıfı) Türü" id="1" value="4|10|" />
  <filter type="string" caption="Malzeme (Sınıfı) Kodu" id="3" range="true" value="KOD1" />
  <filter type="string" caption="Malzeme (Sınıfı) Açıklaması" id="4" range="true" value="DESC1|DESC1" />
  <filter type="list-selection" caption="Ambar_Bilgisi_Detayları" id="28" value="1" />
  <filter type="list-selection" caption="Takım_Bilesenleri" id="30" value="0" />
</navi-filters>
 • executeReport(RWSParams params, RWSBasicParams basicParams)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<report id="361" url="http://172.16.12.62:9080/UnityWebTier/ServerReports/mmrpitemslist_admin_19700101_020000.jrd />
 • getStatus(long repID, RWSBasicParams basicParams)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<report id="361" status="2" />

REPORT_IN_QUEUE = -1;

REPORT_IN_PROGRESS = 0;

REPORT_COMPLETED = 1;

REPORT_ABORTED = 2;

REPORT_IN_ARCHIVE_REQUEST = 3;

REPORT_IN_ARCHIVE_PROGRESS = 4

Parametrelere Verilecek XML Tanımları

 • saveFilter(RWSFilterParams filterParams, RWSBasicParams basicParams) "RWSFilterParams" nesnesinin "filterData" parametresi aşağıdaki XML yapısında olmalıdır.
<?xmlversion=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?> 
<navi-filters> 
<filter type="1"id=\"1\" value=\"0|1|\" /> 
<filter type="2"id=\"4\" value=\"123\" /> 
<filter type="6"id=\"7\" value=\"2009-11-24 00:00:00|2009-12-06 23:59:59\"/> 
<filter type="9"id=\"9\" value=\"5|9|12|20|\" /> 
<filter type="10"id=\"10\" value=\"1\" /> 
<filter type="10"id=\"11\" value=\"1|\" /> 
<filter type="2"id=\"66\" value=\"12\" /> 
</navi-filters>

Buradaki filtre türleri değerleri aşağıdaki gibidir :

STRING_FILTER = 1

STRING_RANGE_FILTER = 2

NUMERIC_FILTER = 3

NUMERIC_RANGE_FILTER = 4

DATE_FILTER = 5

DATE_RANGE_FILTER = 6

TIME_FILTER = 7

TIME_RANGE_FILTER = 8

GROUPSEL_FILTER = 9

LISTSEL_FILTER = 10

 • executeReport(RWSParams params, RWSBasicParams basicParams) "RWSParams " nesnesinin "m_FiltersValues" parametresi "RWSFilterParams" nesnesinin "filterData" parametresi ile aynı
  yapıdadır.

Başarılı Bir Şekilde Çalışan Metodların Döndüğü String

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error message="Successful" id="100" />

Hata Mesajları

Tüm metodlar için geçerlidir. Herhangi bir parametre geçersiz olduğunda ya da işlem yapılırken beklenmedik bir hata oluştuğunda metodlar aşağıdaki yapıda olan hata mesajları dönerler.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error message="Invalid Report Status" id="1016" />

Hata Mesajları Anlamları

id = 1000 - > j-Platform dan gelen hataları içeren mesajdır.

id = 1001 - > RWSParams nesnesinin null olduğu zaman oluşur.

id = 1002 - > RWSFilterParams nesnesinin null olduğu zaman oluşur

id = 1003 - > RWSBasicParams nesnesinin null olduğu zaman oluşur.

id = 1004 - > Rapor adı belirtilmediği zaman oluşur.

id = 1005 - > Firma ya da Period bilgisinin geçerli olmadığı zaman oluşur.

id = 1006 - > Verilen bilgilere göre filtre listesi bulunamadığı zaman oluşur.

id = 1007 - > Verilen bilgilere göre uyarlama filtresi bulunamadığı zaman oluşur. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Eğer "custName" belirtilmiş fakat "custLRef" belirtilmemiş ise "custName" adındaki filtre veritabanından aranır.Bulunmaz ise bu hata mesajı üretirilir. "custLRef" in belirtildiği her durumda "custName" değişkeni kontrol edilmez.

id = 1008 - > "loadFilter" metodunda aranan filtre bulunamadığı zaman oluşur.

id = 1011 - > "RWSParams" nesnesinde bulunan "m_OutputOptions" parametresine geçersiz bir değer set edildiğinde oluşur.

id = 1013 - > "changeStatus" ve "getStatus" metodlarında belirtilen repID ye sahip rapor bulunamadığında oluşur.

id = 1014 - > "changeStatus" metodunda belirtilen "newStatus" ile raporun önceki durumunun aynı olduğu durumlarda oluşur.

id = 1015 - > "changeStatus" ve "getStatus" metodlarında belirtilen repID nin geçersiz olduğu durumlarda oluşur.

id = 1016 - > "changeStatus" metodunda verilen "newStatus" parametresinin geçersiz olduğu durumlarda oluşur.

Durumu için geçerli parametreler :

STATUS_INVALID = -1 ,

STATUS_COMPLETED = 2 ,

STATUS_CANCELLED = 3 ,

id = 1017 - > "loadFilter" ve "saveFilter" metodlarında verilen filterName geçersiz ise oluşur.

id = 1018 - > "saveFilter" metodunda verilen FilterData nın geçersiz olduğu durumlarda oluşur.


Telif HakkıKullanım KoşullarıGizlilik
Copyright © 2018 Logo Yazılım