Stok çalışma bilgileri ile, stok hareketleriyle ilgili bazı özellikler ve öndeğerler, yapılacak kontroller ve bu kontrollerin yapılış şekli kaydedilir. Stok çalışma parametreleri  ve içerdiği bilgiler şunlardır:

TanımAçıklama

Satınalma/Satış/İade/Perakende Satış/Perakende İade KDV Oranı (%)

Alış/Satış/İade/Perakende Satış/Perakende İade KDV öndeğerleridir. Alış/Satış/İade KDV oranı, malzeme kartlarına ve dolayısıyla fiş/fatura satırındaki KDV oranı alanına öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir.

Masraf KDV Oranı(%)

Masraf KDV oranı parametre satırında verilen KDV oranı faturalarda yapılan masrafların KDV oranı alanına öndeğer olarak gelir.

Kur Farkı KDV Oranı (%)

Kur farkı KDV oranı parametre satırında verilen KDV oranı, cari hesap kur farkı hesaplama işlemi sonrası oluşan kur farkı fişindeki "KDV Oranı" alanına öndeğer olarak gelir; istenirse değiştirilir.

Kullanım Yeri

Malzemenin kullanılacağı program bölümleri öndeğeridir. Malzeme tanımları; Malzeme Yönetimi, Satınalma, Satış ve Dağıtım program bölümlerindeki işlemlerde kullanılır. Öndeğer olarak hepsi seçilidir. Tanımın kullanılmayacağı program bölümü için Çıkar seçeneği kullanılır. Stok çalışma bilgilerinde malzeme tanımlarında kullanım yeri seçeneklerinin tümü seçili olarak gelir.

Raf Ömrü

Raf ömrü öndeğeridir. Gün olarak verilir.

Asgari Stok Seviyesi Kontrolü

Fiş girişlerinde satırda yer alan stok miktarı ile, stoklar için stok kartı kaydedilirken ambar bazında belirlenen asgari stok seviyeleri karşılaştırılır. Bu parametre ile, asgari stok seviyesinin altına düşüldüğünde yapılacak kontroller belirlenir. Stok seviyesi kontrolü; İşleme devam edilecek, Kullanıcı uyarılacak ve İşlem durdurulacak olmak üzere üç seçeneklidir.
İşleme devam edilecek seçimi yapıldığında fiş girişlerinde sok seviye kontrolü yapılmaz. Kullanıcı uyarılacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile asgari stok miktarının altına düşülüyorsa fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir. Onay verilirse fiş kaydedilir. İşlem durdurulacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarlarıyla asgari stok seviyesinin altına düşülüyorsa fiş kaydedilmeyecektir.

Azami Stok Seviyesi Kontrolü

Fiş girişlerinde satırda yer alan stok miktarı ile stok için belirlenen azami stok seviyeleri karşılaştırılır. Bu parametre ile azami stok seviyesi aşıldığında yapılacak kontroller belirlenir. Azami Stok Seviyesi Kontrolü parametresi; İşleme devam edilecek, Kullanıcı uyarılacak ve İşlem durdurulacak olmak üzere üç seçeneklidir.
Geçerli olacak parametre seçeneği işaretlenir. İşleme devam edilecek seçimi yapıldığında fiş girişlerinde sok seviye kontrolü yapılmaz. Kullanıcı uyarılacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile azami stok miktarının üstüne çıkılıyorsa fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir ve onay ister. İşlem durdurulacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile azami stok seviyesi aşılıyorsa fiş kaydedilmeyecektir. Azami ve asgari seviye kontrolü her ambar için ayrı, ayrı yapılır. Azami ve asgari stok miktarları ise stok kartında Ambar Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.

Negatif Stok Seviyesi Kontrolü

Negatif seviye kontrolünün ne şekilde yapılacağının belirlendiği parametredir. Bazı firmalar çalışma şartlarından dolayı eldeki stok miktarını negatife düşürmektedir. Negatif stok kontrolü; İşleme devam edilecek, Kullanıcı uyarılacak ve İşlem durdurulacak olmak üzere üç seçeneklidir.

Geçerli olacak parametre seçeneği işaretlenir. İşleme devam edilecek seçimi yapıldığında fiş girişlerinde negatif stok seviye kontrolü yapılmaz. Kullanıcı uyarılacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile negatif seviyeye düşülüyorsa fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir ve onay ister. İşlem durdurulacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile negatif seviyeye düşülüyorsa fiş kaydedilmez.

Güvenlik Stok Seviye Kontrolü

Güvenlik stok seviyesi kontrolünün ne şekilde yapılacağının belirlendiği parametredir. Güvenlik Stok Seviye Kontrolü parametresi; İşleme devam edilecek, Kullanıcı uyarılacak ve İşlem durdurulacak olmak üzere üç seçeneklidir.

Geçerli olacak parametre seçeneği işaretlenir. İşleme devam edilecek seçimi yapıldığında fiş girişlerinde güvenli stok seviye kontrolü yapılmaz. Kullanıcı uyarılacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile güvenli stok seviyesi aşılıyorsa fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir ve onay ister. İşlem durdurulacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile güvenli stok seviyesi aşılıyorsa fiş kaydedilmez.

Giriş Kontrolü

Malzeme için ambar giriş kontrolü öndeğeridir. Giriş kontrolü; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak, İşlem Durdurulacak olmak üzere üç seçeneklidir. Geçerli olacak parametre seçeneği işaretlenir.

İşleme Devam Edilecek seçimi yapıldığında fişte belirtilen ambar ve malzeme için ambar giriş kontrolü yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçimi yapıldığında, fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir ve onay ister.

İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, fişteki ambar için giriş kontrolü uygulanıyorsa fiş kaydedilmez. Burada yapılan seçim malzeme ambar parametrelerine öndeğer olarak aktarılır.

Değişiklik, malzeme üzerinde Ambar Parametreleri seçeneği ile kaydedilir.

Çıkış Kontrolü

Malzeme için ambar çıkış kontrolü öndeğeridir. Çıkış kontrolü İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak, İşlem Durdurulacak olmak üzere üç seçeneklidir.

Geçerli olacak parametre seçeneği işaretlenir.

İşleme Devam Edilecek seçimi yapıldığında fişte belirtilen ambar ve malzeme için ambar çıkış kontrolü yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçimi yapıldığında, fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir ve onay ister.

İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, fişteki ambar için çıkış kontrolü uygulanıyorsa fiş kaydedilmez. Burada yapılan seçim malzeme ambar parametrelerine öndeğer olarak aktarılır.

Değişiklik malzeme üzerinde Ambar Parametreleri seçeneği ile kaydedilir.

Stok Maliyet Türü

Malzeme maliyeti hesaplanırken kullanılacak yöntem bu alanda belirlenir ve maliyet analiz raporları belirlenen maliyet yöntemine göre alınır. Stok maliyet türleri şu başlıkları taşır; Girişlerin Ortalaması, Eldekilerin Ortalaması (yürüyen ağırlıklı ortalama), Dönemsel Ortalama, FIFO, LIFO ve Fiziksel Maliyet.

Stok Maliyet Türü üzerinden maliyetler hesaplanır, özet ve ayrıntılı maliyet analizi raporları alınır.

Girişlerin Ortalaması, yalnızca girişler dikkate alınarak yapılan stok değerleme yöntemidir. Çıkışlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmaz.

Eldekilerin Ortalaması (yürüyen ağırlıklı ortalama) maliyet yönteminde girişler yanında çıkış hareketleri de dikkate alınarak maliyetlendirme yapılır. Her mal alış ve satış işleminde yeni bir ortalama maliyet hesaplanır.

Dönemsel Ortalama maliyet yönteminde girişlerin ortalamasına göre birim maliyet hesaplanır ve dönem içindeki bütün çıkışlar bu birim maliyete göre maliyetlendirilir. Dönemsel ortalamanın girişlerin ortalamasından farkı ise şudur. Girişlerin ortalamasında bütün çıkışların maliyeti aynı değildir ve her çıkış o ana kadar yapılan tüm girişler dikkate alınarak maliyetlendirilir.

FIFO Maliyet yöntemine göre üretime verilen veya satılan malların işletmenin ambarına önce giren mallar olduğu varsayılır. Bu durumda dönem sonu stokların son alınan mallardan oluşacağı kabul edilmektedir.

LIFO Maliyet yönteminde firmada kullanılan veya satılan malların son alınan mallar olduğu varsayılır. Bu durumda dönem sonu stokların ilk alınan mallardan oluşacağı kabul edilmektedir.

Fiziksel Maliyet yöntemi, firmaların stok kartlarını lot ya da seri numaralarına göre izlemeleri halinde kullanabilecekleri bir yöntemdir. Bu yönteme göre firmanın lot ya da seri numarasına göre izlenen stokları için birebir maliyet bulunur. İzleme yapılmayan stok kartları için ise FIFO yöntemine göre uygulama yapılır.

Stok Maliyet Yöntemi Kullanımını Kısıtla

Fiş ve faturalarda birim fiyat alanında firmanın kullanmadığı maliyet yöntemi seçildiği zaman geçmişe yönelik maliyetler değiştiğinden hesaplamalarda sorun yaşanabilmektedir. Firmanın kullandığı maliyet yöntemi Stok Maliyet Türü parametresi ile belirlenir. Burada belirlenen maliyet yöntemi dışındaki diğer maliyet yöntemlerinin maliyet hesaplama işlemleri ile fiş/faturalarda birim fiyat alanından ulaşılan seçim penceresinde yer alıp almayacağı Stok Maliyet Yöntemi Kullanımını Kısıtla parametresi ile belirlenir. Stok Maliyet Yöntemi Kullanımını Kısıtla Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Parametrenin öndeğeri Evet'tir.
Hayır seçilirse firmanın kullandığı maliyet dışındaki diğer maliyet yöntemleri de maliyet hesaplama ve birim fiyat seçim listelerinde yer alır.
Evet seçilirse maliyet hesaplama ve birim fiyat seçenekleri arasında yalnızca firmanın kullandığı maliyet yöntemi yer alır.

Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınsın

Maliyetlendirme servisi çalıştırıldığında, gün içinde yapılan işlemler sonucunda saat bilgisinden dolayı negatife düşme söz konusu olabilir. Bunun için önce girişlerin dikkate alınması önemlidir. Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınsın filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda gün içi hareketlerde önce girişler dikkate alınır.

Maliyetlendirme İşlemlerinde Lock Kontrollerini Kaldır

Maliyetlendirme işleminin aynı anda farklı kullanıcılar tarafından çalıştırılabilmesi için kullanılan parametredir. Maliyetlendirme İşlemlerinde Lock Kontrollerini Kaldır Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde, lock kontrolü devre dışı kalır ve maliyetlendirme servisinin aynı anda farklı kullanıcılar tarafından çalıştırılabilir.

Alım İade Fişleri Alım Fişleri İle İlişkili Değilse Maliyet Bilgisini İade Fişlerdeki Birim Fiyatı Alsın

Alım İade Fişleri Alım Fişleri İle İlişkili Değilse Maliyet Bilgisini İade Fişlerdeki Birim Fiyatı Alsın parametresi Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Hayır" seçimi yapıldığında, alım iade fişleri alım fişleri ile ilişkili değilse, maliyet hesaplaması yapılmaz.

"Evet" seçimi yapıldığında, alım iade fişleri alım fişleri ile ilişkili değilse, maliyet, iade fişindeki birim fiyat baz alınarak hesaplanır.

Maliyetlendirme Servisinde Hızlı Üretim Sarf/Fire Fişleri İçin Var Olan Maliyetleri KullanHızlı üretim sonucu oluşan Üretimden Giriş Fişleri için maliyet hesaplaması yaparken, Sarf ve Fire fişlerindeki maliyetlerin mi kullanılacağının yoksa onlar için de maliyetlendirme servisinin mi çalışacağının belirlendiği parametredir.

Malzeme Fişleri Aylık Toplamları Etkilesin

Malzeme satınalma/satış toplamları ve durum grafiği raporlarında aylık toplamları malzeme fişlerinin de etkilemesi için kullanılır. Malzeme Fişleri Aylık Toplamları Etkilesin Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçilirse toplamlara malzeme fişleri de yansır.

"Hayır" seçilmesi durumunda malzeme fişleri toplamları etkilemez.

Otomatik Fiş Basımı

Fiş basım şeklinin belirlendiği parametredir.Otomatik Fiş Basımı Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

Stok program bölümünde kaydedilen fişlerin girilir girilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa "Evet" seçimi yapılmalıdır.

Fişlerin otomatik basımı istenmiyorsa "Hayır" seçilir. Bu durumda fişler ya tek tek ya da toplu basım seçeneği ile bastırılır.

Otomatik Barkod Basımı

Barkod etiket basımı öndeğeridir. Otomatik Barkod Basımı Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde etiekt basımları otomatik yapılır.

Malzeme Fiş Satırları

Fiş ya da faturada aynı malzemeye ait birden fazla satırın olması durumunda basımın ne şekilde yapılacağı Malzeme Fiş Satırları parametresi ile belirlenir. Malzeme Fiş Satırları; Ayrı Ayrı Basılacak, Kod'a Göre Birleştirilecek ve Grup Koduna Göre Birleştirilecek olmak üzere üç seçeneklidir.

Ayrı Ayrı Basılacak seçiminde satırlar ayrı ayrı bastırılır.

Birleştirilecek seçiminde aynı malzemeye ait satırlar birleştirilir ve tek bir satır olarak yazdırılır.

Grup Kod'una Göre Birleştirilecek seçiminde ise aynı grup koduna sahip malzeme satırları birleştirilir ve tek bir satır olarak yazdırılır.

Malzeme Fiş Satırları Sıralaması

Malzeme fiş satırlarında farklı stoklara ait hareketlerin yer alması durumunda, satırların ne şekilde sıralanacağının belirlendiği parametredir. Malzeme Fiş Satırları Sıralaması; Sıralanmayacak, Açıklamaya Göre Sıralanacak, Koda Göre Sıralanacak ve Raf Numarasına Göre Sıralanacak olmak üzere dört seçeneklidir.

Sıralanmayacak seçiminde, stoklar fiş satırlarında giriş sırasındaki sırada yer alır.

Açıklamaya Göre Sıralanacak seçiminde, fiş satırları stokların açıklamalarına göre sıralanır.

Koda Göre Sıralanacak seçiminde, fiş satırları stokların kodlarına göre sıralanır.

Raf Numarasına Göre Sıralanacak seçiminde ise, fiş satırları stokların raf numaralarına göre sıralanır.

Sıralama seçenekleri, stok fişleri kaydedildikten sonra geçerli olacaktır.

Stok Seviye Kontrolleri

Stok seviye kontrolü öndeğerinin belirlendiği parametredir. Stok Seviye Kontrolleri şu seçenekleri içerir; Fiili Stok Üzerinden Yapılsın, Gerçek Stok Üzerinden Yapılsın ve Gerçek Stok + Konsinyeler Üzerinden Yapılsın.

Fiili Stok Üzerinden seçimi yapıldığında, malzemenin ambar parametrelerinde girilen asgari, azami ve güvenlik stok miktarları fiili stok ile karşılaştırılır.

Gerçek Stok Üzerinden seçimi yapıldığında, malzemenin ambar parametrelerinde girilen asgari, azami ve güvenlik stok miktarları gerçek stok ile karşılaştırılır. Fiili stoğu etkilemeyip gerçek stoğu etkileyen rezerve edilmiş siparişlerde ambar parametrelerinde belirlenen kontroller uyarınca stok seviye kontrolleri yapılır.

Gerçek Stok + Konsinyeler Üzerinden Yapılsın seçildiğinde, stok seviye kontrolü konsinye malzemeler ve rezerve edilen sipariş miktarları dahil olmak üzere gerçek stok üzerinden yapılır.

Malzeme Hiyerarşi Kodu Atama Yöntemi

Malzeme hiyerarşi kodlarının ne şekilde atanacağı Malzeme Hiyerarşi Kodu Atama Yöntemi parametre satırında belirlenir.

Giriş Sırasına Göre seçiminde, hiyerarşi kodları malzeme kayıt sırasına göre atanır.

Koda Göre seçiminde ise, hiyerarşi kodları malzeme kodları dikkate alınarak atanır.

Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik Seri/Lot Hareketleri Oluşturulacak

Çıkış işlemleri esnasında, seri/lot takibi yapılan malzemelere otomatik çıkış hareketi oluşturmak için kullanılan parametredir. Bu parametre sarf, fire ve ambar hareketleri ile satış irsaliye ve faturaları için geçerlidir. Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik Seri/Lot Hareketleri Oluşturulacak Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda, fiş satırında miktar kolonuna bilgi girildiğinde satırdaki ana birim üzerinden otomatik seri/lot hareketleri oluşturulur. Birim değişikliği yapıldığında seri/lot çıkış hareketleri tekrar oluşturulacaktır.

Seri/lot takibi yapılan malzemeye ait bir çıkış fişi kopyalandığında da (iptal edilen fişler dahil) ilgili malzeme için seri/lot numaraları otomatik olarak oluşturulur.

Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik Seri/Lot Hareketleri Seçim Sırası

Çıkış işlemleri sırasında seri/lot takibi yapılan malzemelere otomatik çıkış hareketi oluşturulurken seri/lot hareketlerinin hangi sıraya göre oluşturulacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik Seri/Lot Hareketleri Seçim Sırası; Fiş Tarihine Göre, Son Kullanma Tarihine Göre ve Koduna Göre olmak üzere üç seçeneklidir.

Fiş Tarihine Göre seçimi yapıldığında, seri/lot hareketleri ilgili malzemenin fiş veya fatura tarihine göre sıralı olarak oluşturulur.

Son Kullanma Tarihine Göre seçimi yapıldığında, seri/lot hareketleri malzemeye atanan seri/lot numaralarının son kullanım tarihlerine göre sıralı olarak oluşturulur.

Koduna Göre seçimi yapıldığında, seri/lot hareketleri malzemeye atanan seri yada lot numaralarının kod bilgisine göre sıralı olarak oluşturulur.

Otomatik Kampanya Uygulanacak İşlemler

Kampanya özelliğinin kullanılması durumunda otomatik kampanya uygulanacak işlemlerin belirlendiği parametredir. Otomatik Kampanya Uygulanacak İşlemler şu seçenekleri içerir; Sipariş İrsaliye, İrsaliye, Fatura, İade Fatura ve İade İrsaliye.

İzleme Yöntemi

İzleme yöntemi öndeğeridir. Seri/lot izleme sisteminin kullanılması durumunda geriye doğru izlemenin hangi yöntemle yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Burada yapılan seçim malzeme kartlarına öndeğer olarak aktarılır. İzleme yöntemi parametresi dört seçeneklidir; İzleme Yapılmayacak, Lot (Parti) Numarası, Seri Numarası ve Seri Grubu.

İzleme Yapılmayacak: Lot/seri numarası takibi yapılmayacaksa kullanılır. İzleme Yöntemi parametresinin öndeğeri "İzleme Yapılmayacak" şeklindedir.

Lot (Parti) Numarası: Bu yöntemde her bir malzeme giriş ve çıkış hareketine bir adet lot numarası verilir. Bu lot numarası fiş ve/veya faturada girişi ya da çıkışı yapılan tüm miktarlar için geçerlidir.

Seri Numarası: Bu yöntemde her malzeme için giriş ya da çıkış miktarı kadar seri numarası verilir.

Seri Grubu: Seri grubu seçiminde toplu halde seri giriş numarası verilir. Bu seçenek performansta hızlanma ve kullanım kolaylığı sağlar. Seri grubu ile takip edilen malzemelere ait seri giriş numaraları, fiş ve faturalarda sağ fare tuşu menüsünde yer alan Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.

Lot Büyüklüğü Bölünebilir

Lot büyüklüklerinin işlem öndeğeridir. Lot Büyüklüğü Bölünebilir; Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

"Hayır" seçiminde işlem miktarı az bile olsa kullanılan lot numaraları başka bir işlemde kullanılamaz.

Seri/Lot Numaraları

Lot/seri numaralarının işlemler sırasında tanımlanıp tanımlanmayacağı Seri/Lot Numaraları parametresi ile belirlenir. Seri/Lot Numaraları parametre satırı iki seçeneklidir; Malzeme İşlemleri Sırasında Girilemez ve Malzeme İşlemleri Sırasında Girilebilir.

Malzeme İşlemleri Sırasında Girilemez seçildiğinde lot/seri numaraları fiş kaydedilmez. Tanımlı olanlar kullanılır.

Malzeme İşlemleri Sırasında Girilebilir seçilirse işlem sırasında lot/seri numarası kaydedilebilir.

Fişlerde Seri/Lot/Yerleşim Miktarı Değiştiğinde Otomatik Pencere Açılımı

Otomatik seri/lot/yerleşim yeri giriş penceresinin fişlerde yapılan işleme göre otomatik olarak açılması isteniyorsa bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir.

Malzeme Giriş Fişlerinde Genel Lot Numaraları

Devir, ve tanımlı malzeme giriş fişi türündeki malzeme giriş fişlerine lot takibi yapılan malzemeler seçildiğinde fiş geneli için malzemelere ait lot numaralarının otomatik olarak oluşmasını sağlamak için kullanılır. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.
"Evet" seçiminde, fiş geneline ait bir adet lot numarası oluşturulur; kullanıcı lot girişi yapmadan, lot numaraları Sistem İşletmeni/Kayıt Numaralama Şablonları/Genel Lot Numaraları şablonlarından alınarak otomatik olarak oluşturulur. Oluşturulan bu numara fişlerin detay penceresindeki "Lot Numarası" alanına yazılır.

Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin

Ambar bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Bir fişte birden fazla ambardan malzeme çıkışı veya birden fazla ambara malzeme girişi yapılması sözkonusu ise bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir.

Fiş Satırları Ambar Bilgisi Güncellenirken Uyar"Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin" parametresi "Evet" seçili olduğunda aktif olan bu parametrede, fiş satırı ambar bilgisi güncellenirken uyarı verilip verilmeyeceği belirlenir.

Birim Seti

Malzeme kartlarında kullanılacak birim seti öndeğerinin belirlendiği parametredir. Birim seti satırında, yeni bir firma oluştururken "05" kodlu ve "Öndeğer Birim Seti" açıklamalı olarak eklenen birim seti görüntülenir. Farklı bir birim setinin öndeğer olarak gelmesi istendiğinde, "üç nokta" düğmesi tıklanır ve birim setleri listesine ulaşılarak seçim yapılır.

Sarf/Fire SYM Maliyet Ataması

Üretim sonucu oluşan çıkış niteliğindeki sarf ve fire fişlerine üretimde kullanılan sanal yarı mamul maliyetlerinin hangi işlem sonucu atanacağı Sarf/Fire SYM Maliyet Ataması parametresi ile belirlenir. Sarf/Fire SYM Maliyet Ataması şu seçenekleri içerir; Maliyetlendirme Servisi ile, Gerçekleşen Üretim Emri Maliyeti Hesaplama ile.

Maliyetlendirme Servisi ile seçiminde, üretim emri sonucu oluşan sarf ve fire fişlerine SYM ataması için Stok/Maliyetlendirme İşlemleri menüsü altında yer alan Maliyetlendirme Servisi çalıştırılır.

Maliyetlendirme İşlemlerinde Muhasebeleşen Satırlara Maliyet Ataması Yapılsın

Maliyetlendirme işileminde muhasebeleşen satırlara tekrar maliyet ataması yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir.

Evet seçiminde muhasebeleşen satırlara maliyet ataması yapılır.

Hayır olduğunda ise muhasebeleşen satırlara maliyet ataması yapılmaz.

Malzeme Fişlerindeki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur

Malzeme fişlerinde boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Malzeme Fişlerindeki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları fatura kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.

Uygulanmış Kampanyaların Listeleneceği İşlemler

Alış ve satış sipariş, irsaliye ve faturalarına "Kampanya Uygula" seçeneği ile işlem sırasında ya da otomatik kampanya uygulama özelliği ile fiş kaydedilirken uygulanan kampanyaların fiş kaydedilirken listelenmesi için kullanılır. Uygulanan kampanyaların hangi işlemlerde listeleneceği "Uygulanmış Kampanyaların Listeleneceği İşlemler" penceresinde belirlenir. Listelenecek işlemler şu başlıklar altında toplanmıştır; Sipariş, İrsaliye, Fatura, İade Fatura ve İade İrsaliye.

Kampanyaların listeleneceği işlemler "Ekle" seçeneği ile seçilenler bölümüne aktarılır. Burada seçilen işlemler kaydedilirken uygulanan kampanyalar listelenir.

Malzeme (Sınıfı) Kopyalanırken Fiyat Kopyalansın

Malzeme/malzeme sınıfı kopyalandığında tanımlı fiyatlarında kopyalanıp kopyalanmayacağını belirlemek için kullanılır. Malzeme (Sınıfı) Kopyalanırken Fiyat Kopyalansın Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda kopyalanan malzeme/malzeme sınıfına ait alış/satış fiyatları yeni malzeme/malzeme sınıfı  için de geçerli olur.

Malzeme Sınıfı Detay Satırları

Bu parametre satırında yapılacak seçimle, malzeme sınıfı detay satırlarının fiş ve faturalarda basılıp basılmayacağı belirlenir. Malzeme Sınıfı Detay Satırları Basılacakve Basılmayacak Basılacak seçiminde detay satırlar basılır.

Tartılı Gramajlı Barkod Başlangıç NumarasıTartılı gramajlı barkodun başlangıç numara değerinin belirtildiği parametredir.
Tartılı Adetli Barkod Başlangıç NumarasıTartılı adetli barkodun başlangıç numara değerinin belirtildiği parametredir.
Adetli Barkod Başlangıç NumarasıAdetli barkodun başlangıç numara değerinin belirtildiği parametredir.

Malzeme Giriş Fişleri Silinirken Seri/Lot Numaraları Silinsin

Seri/lot izleme sisteminin kullanılması durumunda, malzeme giriş fişlerinde kullanılan seri/lot numaralarının fişin silinmesi ile yeniden kullanılabilmesine imkan sağlayan parametredir. Malzeme Giriş Fişleri Silinirken Seri/Lot Numaraları Silinsin Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda malzeme giriş fişi silindiğinde kullanılan seri/lot numaraları da otomatik olarak silinir.

Başka giriş fişinde kullanılabilir. "Hayır" seçilirse, seri/lot numaraları silinmez.

Fiş Basımında Seri/Lot/Yerleşimli Malzeme Satırı Sonraki Sayfada Basılsın

Fiş basımında seri/lot kullanılan malzemenin seri/lot bilgilerinin sonraki sayfaya taşması durumunda malzeme bilgilerinin yeni sayfada yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.

Emanet Stok Durumu İzlenecek

Emanet stok durumunun malzemeler listesinden, malzeme varyantları listesinden ve Ambar Sayımı ekranından izlenmesi için kullanılır. Emanet Stok Durumu İzlenecek, Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

Emanet Stok Durumu İzlenecek parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda malzemeler ve malzeme varyantları listesi kolonlarına "Emanet Stok" kolonu da gelir ve emanet stok durumu izlenir.

Birim Çevrimi Sürekli Kalacak Ekranlar

Fiş/fatura girişlerinde birden fazla birim üzerinden işlem gören malzeme satırlarında birim çevrimi penceresinin sürekli açık kalması ve ilk satırda seçilen birime göre çevrim bilgisinin listelenmesini sağlamak için kullanılan parametredir.

Malzeme Fişleri Durumu (Ambar Fişleri Çıkış)

Malzeme ambar fişi kayıt durumu öndeğeridir. Malzeme Fişleri Durumu (Ambar Fişleri Çıkış), Gerçek ve Öneri olmak üzere iki seçeneklidir.

"Öneri" seçiminde ambar fişi "Öneri" durumunda kaydedilir, fişteki miktar ambar toplamlarını ve maliyeti etkilemez. "Öneri" durumundaki fiş muhasebeleştirilemez.

Tarih Değişikliğinde Giriş/Çıkış Kontrolü

Malzeme fişinde tarih değişikliği yapıldığında, ilgili fişte kullanılan malzemenin sonraki tarihlerde hareketi olması durumunda, program tarafından yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. Tarih Değişikliğinde Giriş/Çıkış Kontrolü şu seçenekleri içerir; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak, İşlem Durdurulacak.

Tarih değişikliğinde giriş çıkış kontrolü yalnızca İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında geçerli olur.

Kullanıcı Uyarılacak seçilirse fiş kullanıcı kontrolünde kaydedilir.

Ambar Seviye Kontrolleri

Malzemeler için ambar seviye kontrollerinin (asgari, azami, güvenli, negatif) ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Ambar Seviye Kontrolleri parametresi şu seçenekleri içerir; Ambar Bazında ve Ambar Maliyet Grubu Bazında.

Ambar Bazında seçiminde, stok seviye kontrolleri, ambar parametrelerinde girilen seviye bilgilerine göre her ambar için ayrı ayrı yapılır.

Ambar Maliyet Grubu Bazında seçiminde, stok seviyelerinin hangi ambara girilen değerler üzerinden kontrol edileceği ambar maliyet grubunda girilen numara ile belirlenecektir. Örneğin, Ambar Tanımları aşağıdaki gibi olsun:

  1. A Ambarı (2) 
  2. B Ambarı (2) 
  3. C Ambarı (2) 
  4. D Ambarı (4) 

*parantez içindeki veriler ambar maliyet grubunda girilen değerleri ifade etmektedir.

Bu ambarların ambar maliyet grubunda yazan değer 2 ise, seviye kontrolü, malzemenin 2 numaralı ambarında girilen stok seviye rakamlarına göre yapılacaktır.

Seviye kontrolleri ambar maliyet grubu bazında yapılacaksa, negatif stok seviyesi, aynı maliyet grubu içinde yer alan ambarların toplamı dikkate alınarak yapılacaktır.

Stok Çalışma Bilgileri'ndeki “Stok Seviye Kontrolleri: Fiili Stok/Gerçek Stok” parametresi tüm seviye kontrollerinde dikkate alınacaktır.

Çıkışı Yapılmış Seri/Lot Hareketleri Tekrar Giriş Yapılabilsin

Fiş ve faturalarda kullanılan, çıkışı yapılmış seri ve ya lot numaralarının tekrar kullanılıp kullanılmayacağı bu parametre satırı ile belirlenir. Çıkışı Yapılmış Seri/Lot Hareketleri Tekrar Giriş Yapılabilsin Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda, malzeme hareketine ait çıkışı yapılmış seri ve ya lot numaraları hareketlerde tekrar kullanılabilir.

İptal Edilmiş Fişlerdeki Seri Numaraları Tekrar KullanılsınSeri takipli malzeme içeren Satınalma Fişleri iptal edildiğinde ilgili seri numaralarının kullanımının bloke edilip edilmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

Malzeme Fişlerinde Fiyat Kartları Cari Hesap Koşulu Dikkate Alınacak

Cari hesap kriteri verilmiş tanımlı satınalma/satış fiyat kartlarının malzeme fişleri birim fiyat alanında listelenip listelenmeyeceği bu parametre satırı ile belirlenir.

Sistemle tanımlı fiyat kartlarında cari hesap belirtilmiş olsa dahi bu kartların malzeme fişleri birim fiyat alanında listelenmesi isteniyorsa Malzeme Fişlerinde Fiyat Kartları Cari Hesap Koşulu Dikkate Alınacak parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir.

Hayır seçimi yapıldığında, cari hesap kriteri verilmiş fiyat kartları malzeme fişleri birim fiyat alanında listelenmez.

Karma Koli Satırları Değiştirilmesin

Karma koli tipindeki malzeme kartlarında "Karma Koli Satırları Değiştirilmesin" alanının öndeğerini belirlemek için kullanılır. Karma Koli Satırları Değiştirilmesin, Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçildiğinde, ilgili alan karma koli tipindeki malzeme kartında işaretli olarak gelir; istenirse değiştirilir.

Fiş Satırlarında Birim Değişikliğinde Fiyat Kartlardan Okunsun

Fiş ve fatura satırlarında seçilen malzemenin birimi değiştirildiğinde, ilgili birim için tanımlı fiyatın otomatik olarak birim fiyat alanına aktarılıp aktarılmayacağı Fiş Satırlarında Birim Değişikliğinde Fiyat Kartlardan Okunsun parametre satırı ile belirlenir. Fiş Satırlarında Birim Değişikliğinde Fiyat Kartlardan Okunsun, Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda, fiş satırında malzemenin birimi değiştirildiğinde, önceki birim için tanımlanan fiyat ne olursa olsun, fiyat kartında tanımlanan birim fiyat bilgisi alana otomatik olarak aktarılır.

"Hayır" seçimi yapıldığında fiyat bilgisi seçilen ilk birim üzerinden hesaplanır.

Örnek: Malzeme için tanımlanan birimler: Koli ve Adet
1 koli= 4 adet
Tanımlı satış fiyatı koli üzerinden: 54.00 TL

Parametrede "Evet" seçiminin yapılması durumunda, fatura içerisinde koliyi adet olarak seçtiğimizde, birim fiyat 54/4=13,50 olarak hesaplanır. Adet tutarı 12.00 TL olarak değiştirildiğinde ve satırda yeniden koli seçildiğinde, birim fiyat alanına tanımlı satış fiyatı olan tutar yani 54,00 TL gelir.

Parametrede "Hayır" seçiminin yapılması durumunda, birim fiyat 12*4=48 olarak hesaplanır.

Malzeme Kartları Kopyalanırken Ambar Parametreleri Kopyalansın

Malzeme Kartları Kopyalanırken Ambar Parametreleri Kopyalansın parametre satırı Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

Malzeme kartı kopyalanırken ilgili malzeme için daha önce tanımlanan ambar parametrelerinin yeni malzeme kartı için de geçerli olması isteniyorsa parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması gerekir.

Malzeme Sınıfı Ağacında Sıralama Alfabetik Sıra İle Olsun

Malzeme sınıf ağacı üzerinden malzeme kartı veya malzeme sınıfları eklendiğinde sıralama yapılıp yapılmayacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Malzeme Sınıfı Ağacında Sıralama Alfabetik Sıra İle Olsun Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

Kart Browserlarında Listelenecek Özel Kod Seçeneği

Özel kodlar tanımlanırken F9 menüde yer alan "Renk Seçimi" seçeneği ile renklendirilir kart ya da fişler listelerde bu renklere göre gruplandırılarak izlenir. Renklendirilen özel kod tanımları malzeme (sınıfı) tanımlarında Özel Kod 1/2/3/4/5 alanlarında seçildiğinde, browserda satırın hangi özel koda göre listeleneceği bu parametre satırında belirlenir. Örneğin malzeme tanımında Özel Kod 2 alanında seçilen özel kod tanımı mavi renkteyse ve parametrede "2. Özel Kod" seçimi yapılmışsa o malzeme browserda mavi renkte görünür.

Malzeme Kartı Kopyalandığında Kopyalanmayacak Alanlar

Malzeme kartı kopyalanırken ilgili malzeme için daha önce tanımlanan bazı bilgilerin yeni malzeme kartı için de geçerli olup olmayacağını belirlemek için kullanılır. Malzeme Kartı Kopyalandığında Kopyalanmayacak Alanlar şu seçenekleri içerir; Muhasebe Kodları, KDV Oranları, Tevkifat Oranları, Birimler(Boyutlar), GTİP Kodları, Açıklama 3, e-Mağaza ve Malzeme Özellikleri. Yeni malzeme kartına kopyalanması istenmeyen alanlar "Ekle" ya da "Hepsi" seçenekleri kullanılarak "Seçilenler" alanına aktarılır.

Malzeme Sınıfına Bağlı Alt Malzemenin Birim Katsayısı Değiştirilsin

Malzeme sınıfına bağlı alt malzemenin birim çevrim katsayılarının değiştirilip değiştirilmeyeceğini belirlemek için kullanılan parametredir. Malzeme Sınıfına Bağlı Alt Malzemenin Birim Katsayısı Değiştirilsin, Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçimi yapıldığında, ve malzeme sınıfına bağlı alt malzemenin birim çevrim katsayıları değiştirildiğinde, program hiçbir uyarı vermeden değişime izin verir. Alt malzemede yapılan çevrim katsayısı değişikliği malzeme sınıfını; malzeme sınıfında yapılan birim çevrim katsayısı değişikliği ise alt malzemeyi etkilemez.

"Hayır" seçiminde, alt malzemede çevrim katsayısı değişikliği olduğunda program kullanıcıyı "Üst sınıf bağlantıları koparılacaktır" mesajı ile uyarır. Değişiklik, ancak bağlantı koparıldıktan sonra yapılabilir. Malzeme sınıfında çevrim katsayısı değişikliği olduğunda ise kullanıcı "Birimler sayfasında yapılan değişiklikler alt malzeme ve sınıfı güncelleyecektir" mesajını alır. "Güncelle" seçimi yapıldığında yapılan değişiklik malzeme sınıfına bağlı tüm malzemeler için geçerli olur.

Kullanılacak Para Birimi - Malzeme (Satır)

Malzeme fiş girişlerinde fiş satırı için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. Kullanılacak Para Birimi - Malzeme (Satır), Yerel Para Birimi ve EURO seçeneklerini içerir. Kullanılacak Para Birimi - Malzeme (Satır) satırda yapılan seçim malzeme fiş satırlarında yer alan Döviz Türü alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Birim Fiyat Seçiminde Cari Hesap

Satış/Satınalma fiş ve faturaları Birim Fiyat ile ulaşılan pencerede, malzeme fiyatlarının öndeğer olarak hangi cari hesaplara göre geleceğinin belirlendiği öndeğerdir.

Birim Fiyat Seçiminde Cari Hesap, İlgili Cari Hesaplar ve Tüm Cari Hesaplar seçeneklerini içerir.

Otomatik Barkod Atama İşleminde Varyantlara Barkod Atansın

Varyantlı malzemeler için otomatik barkod atama işlemi yapılırken barkod atamasının hangi malzeme veya malzemelere (ana malzeme veya malzemenin varyantları) yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Otomatik Barkod Atama İşleminde Varyantlara Barkod Atansın parametresi Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde, barkod ataması varyantlı malzemenin varyantları için yapılır; malzemenin kendisine (ana malzemeye) yapılmaz.

"Hayır" seçiminde ise otomatik barkod atama ana malzeme için geçerli olur.

Parametrenin öndeğer seçeneği "Hayır'dır".

Talep Fişi İle Bağlantısı Olan Ambar Fişi Silinebilsin

Talep karşılama sonucu oluşan ambar fişlerinin silinip silinemeyeceğini belirlemek için kullanılan parametredir. Talep Fişi İle Bağlantısı Olan Ambar Fişi Silinebilsin, Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda, talep bağlantılı ambar fişi silinmek istendiğinde program kullanıcıyı "Talep fişi bağlantısı olan ambar fişi satırları var; bağlantı koparılacaktır" mesajı ile uyarır. Fiş, kullanıcı kontrolünde silinir.

"Hayır" seçildiğinde, fişin silinmesine izin verilmez.

Ambar Transfer Fişinde Farklı İşyerleri İçin Ayrı Muhasebe Fişi Oluşturulsun

Ambar transfer fişinde giriş ve çıkış işyeri farklı olduğunda, muhasebe fişlerinin bu işyerleri için ayrı ayrı oluşturulması isteniyorsa bu parametre satırında Evet seçimi yapılır. Hayır seçimi yapıldığında muhasebeleştirme işlemi sonucu iki ayrı işyeri için tek bir muhasebe fişi oluşturulur.

Giriş Hareketlerinde Seri/Lot Kodu Kontrolü

Giriş işlemleri sırasında barkod ile okutulan seri numarası başka malzemede olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılan parametredir. Giriş Hareketlerinde Seri/Lot Kodu Kontrolü; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak, İşlem Durdurulacak olmak üzere üç seçeneklidir.

Maliyet Analizi Raporunda Faturalanmış İrsaliyeler Listelensin

Maliyet Analizi Raporu/İrsaliyeler filtresinde "Faturalanmış İrsaliyeler" seçimi yapıldığında, raporun hangi tarih esas alınarak listeleneceğini belirlemek için kullanılan parametredir. Maliyet Analizi Raporunda Faturalanmış İrsaliyeler Listelensin; Fatura Tarihine Göre, İrsaliye Tarihine Göre olmak üzere iki seçeneklidir.

Sevkedilmiş Siparişlere Kampanya Uygulama Kontrolü

Bir kısmı sevkedilmiş ya da dağıtım emrine aktarılmış siparişlere kampanya uygulanmak istendiğinde yapılacak kontrolü belirlemek için kullanılan parametredir.

İşleme Devam Edilecek seçildiğinde, program kullanıcıyı “Sevkedilmiş ya da dağıtım emrine aktarılmış siparişe kampanya uygulamak istiyorsunuz” mesajı ile uyarır.  Mesaja “Tamam” denildiğinde ilgili siparişe kampanya uygulanabilir.

İşlem Durdurulacak seçildiğinde ilgili siparişe kampanya uygulanmasına izin verilmez.

Maliyet Dağıtım İşleminde Seri/Lot Hareketlerine Bakılmasın

Maliyet dağıtım işlemi esnasında malzemenin seri/lot hareketlerine bakılıp bakılmayacağının belirlendiği parametredir.

Evet seçildiğinde, firmanın maliyet yöntemi “Fiziksel Maliyet” dışında bir tür seçilmişse, malzemenin seri/lot hareketlerine bakılmaz. Fiziksel maliyet seçildiyse parametre değeri evet olsa da seri/lot hareketlerine bakılır.

Hayır seçildiğinde, malzemenin seri/lot hareketlerine bakılır.

Satır Tutarları Boş Olan Malzeme Fişlerini Muhasebeleştirme Kontrolü

Satırlarında tutar bilgisi olmayan malzeme fişlerinde muhasebeleştirme kontrolünün nasıl yapılacağının belirlendiği parametredir.

İşleme Devam Edilecek seçiminde, kontrol yapılmadan muhasebeleştirilir.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, muhasebeleştirmeden önce kullanıcıya uyarı mesajı verilir, yapılan seçime göre işleme devam edilir.

İşlem Durdurulacak seçiminde ise muhasebeleştirme işleminden önce kullanıcıya uyarı verilerek işlem durdurulur.

Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alındığında Zamana Göre Sıralansın

Maliyetlendirme işleminde yer alan “Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınacak” filtresinin bağlı olarak çalışacağı parametredir.

Evet seçimi yapıldığında, maliyetlendirme işlemi yapılırken fişlerin saat bilgileri de dikkate alınır.

Malzeme Kart Browserında Ondalık Basamak Sayısı Gösterim Şekli

Malzeme kart listesinde ondalık basamak sayısı gösterim şeklinin belirlendiği parametredir.

Değiştirilsin seçildiğinde “Malzeme Kart Browserında Ondalık Basamak Sayısı” parametresine değer girişi yapılır.

Malzeme Kart Browserında Ondalık Basmak Sayısı

Malzeme kart browserında stok miktarının ondalık hanesinin virgülden sonra kaç basamak gösterileceğin belirlendiği parametredir.

Malzeme Kart Browserında Tam Sayıları Ondalıklı GösterMalzeme browserında stok miktar kolonlarında tam sayı olan miktarların ondalıklı gösterilip gösterilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Malzeme Kart Browserında Ondalık Basamak Sayısı parametresine girilen değere göre tam sayılar virgüllü gösterilir.

Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi

Tarih değişikliklerinde İşlem Dövizi kurunun güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

İşlem Dövizi Kuru Değiştiğinde

İşlem dövizi kuru değiştirildiğinde İşlem Dövizi Tutarlarının mı Yerel Para Birimi tutarlarının mı güncelleneceğinin belirlendiği parametredir.

Sayım Fazlası Fişlerinde Birim Fiyat Girilmemiş Satırlar Varsa

Sayım fişlerinde birim fiyat girilmemiş satırlar olduğunda ne yapılacağının belirlendiği parametredir.

İşleme Devam Edilecek seçiminde fiş kaydedilir.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde fişte birim fiyat girilmeyen satırlar olduğuna dair kullanıcı uyarılır. Kullanıcı seçimine göre kart kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçiminde fişin kaydına izin verilmez.

Hareket Görmüş Malzeme Kartlarında Malzeme Kodu Değişikliğinde

Hareket görmüş malzemelerde malzeme kodu değiştirilmişse malzeme kartı kaydedilirken ne yapılacağının belirlendiği parametredir.

İşleme Devam Edilecek seçiminde hareket görse dahi malzeme kodunda değişiklik yapılır.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde malzeme kartı kaydedilirken malzemenin işlem gördüğüne dair kullanıcı uyarılır. Kullanıcı seçimine göre kart kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçiminde hareket gören malzemelerin kod değişikliğine izin verilmez.

Malzeme Virman İşleminde Miktar ve Aktarılacak Miktar Farklıysa

Malzeme virman işleminde miktar ve aktarılacak miktar farklı olduğunda kontrolün ne şekilde yapılacağının belirlendiği parametredir.

İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar ve aktarılacak miktar farklıysa işleme devam edilir.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde virman işleminde miktar ve aktarılacak miktarın farklı olduğuna dair kullanıcı uyarılır. Kullanıcı seçimine göre kart kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçiminde miktar ve aktarılacak miktar farklı olduğunda işlem durdurulur.

Malzeme Yönetimi Talep Fiş Aktarım Başlangıç TarihiAmbar fişi içerisine talep fişi aktarılırken gelen aktarım ekranındaki öndeğer tarihin belirlenmesi için kullanılan parametredir. Malzeme Yönetimi Talep Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi; Günün Tarihi, Haftanın İlk Günü, Ayın İlk Günü, Yılın İlk Günü ve 30 Gün Önce seçeneklerini içerir.
Ambar Fişi Giriş Ambar Statüsünü Otomatik Olarak Güncelle

Öneri durumundaki ambar fişinin durumu değiştirildiğinde giriş ambar durumunun otomatik olarak değiştirilebilmesi için kullanılan parametredir.

Evet seçiminde uyarı alınmadan giriş ambar statüsü güncellenir.

Malzeme Hareket Aktarımında Aktarılmayacak İşlemlerMalzeme hareket aktarımında fiyat kartlarının aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.
Müşteriler/Tedarikçiler İçin Sipariş Oranı Kontrolü YapılsınMalzeme kartında bulunan Müşteriler/Tedarikçiler sekmesinde Sipariş Oranı kontrolü yapılıp yapılmayacağınız belirlendiği parametredir.
e-İrsaliye Tipinde Düzenlenen Ambar Fişleri Kendi Numaralama Şablonunu Kullansıne-İrsaliye tipinde düzenlenen ambar fişlerinin kendi numaralama şablonunu kullanması isteniyorsa Evet seçimi yapılır.

Satınalma ve Satış İşlemlerine ait Çalışma Bilgileri parametreleri ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

TanımAçıklama

Malzeme Satınalma Fiyatları – KDV

Malzeme satınalma fiyatları KDV öndeğeridir. Malzeme Satınalma Fiyatları – KDV; Dahil ve Hariç olmak üzere iki seçeneklidir.

Dahil seçiminde, malzeme kartına ait alış fiş ve faturalarında Birim Fiyat alanına KDV dahil birim fiyat öndeğer olarak gelir.

Hariç seçiminde malzeme kartına ait alış fiş ve faturalarında Birim Fiyat alanına KDV hariç birim fiyat öndeğer olarak gelir.

Hizmet Satınalma Fiyatları – KDV

Hizmet alış fiyatları KDV öndeğeridir. Hizmet Satınalma Fiyatları – KDV; Dahil ve Hariç olmak üzere iki seçeneklidir.

Dahil seçiminde, hizmet kartlarına ait satınalma fiş ve faturalarında Birim Fiyat alanına KDV dahil birim fiyat öndeğer olarak gelir.

Hariç seçiminde hizmet kartına ait satınalma fiş ve faturalarında Birim Fiyat alanına KDV hariç birim fiyat öndeğer olarak gelir.

Satınalma Siparişleri - KDV

Satınalma sipariş fişi satırlarındaki "KDV Dahil/Hariç" alanı öndeğeridir.

Dahil seçilirse Birim Fiyat alanında girilen değer KDV dahil malzeme/hizmet birim fiyatıdır.

Hariç seçilirse Birim Fiyat alanına girilen tutar KDV hariç birim fiyatı belirtir.

Burada yapılan seçim sipariş fişlerine öndeğer olarak aktarılır. Ancak fiş üzerinde gerekirse değiştirilebilir.

Satınalma İrsaliye/Fatura-KDVSatınalma İrsaliye/Fatura satırlarındaki "KDV Dahil/Hariç" alanı öndeğeridir.

İndirimler

Fiş satırlarına ve fiş geneline uygulanan indirimlerin ne şekilde izleneceğinin belirlendiği parametredir. Yapılan indirimler fişte yer alan stoklara ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. İndirimler parametre satırı iki seçeneklidir; Malzeme Maliyetine  ve Muhasebe Hesabına.

Malzeme Maliyetine seçimi yapıldığında, fiş satırında yer alan stok payına düşen indirim tutarı ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemini, azaltılmış olan bu satır tutarı etkiler. Ayrıca stok ve satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda alım irsaliyelerinde yapılan satır indirimleri ana stok satırının toplam tutarından çıkarılarak stok alım tutarı yeniden hesaplanır. Alım irsaliyelerinin geneline yapılan indirimler ise hesaplanan bu yeni tutarlara göre stok satırlarına ağırlıklı ortalama yöntemine göre dağıtılır ve her bir stok için net alım tutarı hesaplanır. Maliyet sisteminde malzeme alım tutarının ve alım maliyetinin net tutara eşit olduğu varsayılır.

Muhasebe Hesabına seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen indirim tutarı hesaplanmaz. Malzeme satırının net giriş tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken indirim tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda, alım irsaliyelerinde gerek stok satırına uygulanan satır indirimleri, gerekse fiş geneline yapılan indirimler stok satırının alım tutarını etkilemez. Maliyet sisteminde stok alım tutarı ve alım maliyeti uygulanan alım indirimlerinden hiçbir şekilde etkilenmez. Muhasebeleştirme sırasında da uygulanan bu indirimlerin tutarları ayrı muhasebe hesaplarına aktarılarak değerlendirilir. Böylece bu tutarların firmaya olan kar arttırıcı etkisi stok maliyetlerinde değil de, farklı hesaplar arasında ayrı bir kalem olarak izlenir.

Masraflar

Satınalma fişleri ve faturalarda fişteki malzeme satırlarına ya da fiş geneline ait olan masrafların ne şekilde izleneceği Masraflar parametre satırında belirlenir. Yapılan masraflar fişte yer alan malzemelere ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Masraflar parametre satırı iki seçeneklidir; Malzeme Maliyetine ve Muhasebe Hesabına.

Malzeme Maliyetine seçimi yapıldığında, satırın payına düşen masraf tutarı ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemini, azaltılmış olan bu satır tutarı etkiler. Ayrıca stok ve satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda alım irsaliyelerinde yapılan satır masrafları ana malzeme satırının toplam tutarına eklenerek stok alım tutarı yeniden hesaplanır. Alım irsaliyelerinin geneline yapılan masraflar ise hesaplanan bu yeni tutarlara göre malzeme satırlarına ağırlıklı ortalama yöntemine göre dağıtılır ve her bir stok için net alım tutarı hesaplanır. Maliyet sisteminde stok alım tutarının ve alım maliyetinin net tutara eşit olduğu varsayılır.

Muhasebe Hesabına seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen masraf tutarı hesaplanmaz. Stok satırının net giriş tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken masraf tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda alım irsaliyelerinde gerek stok satırına uygulanan satır masrafları, gerekse fiş geneline yapılan masraflar stok satırının alım tutarını etkilemez. Maliyet sisteminde malzeme alım tutarı ve alım maliyeti, uygulanan alım masraflarından hiçbir şekilde etkilenmez. Muhasebeleştirme sırasında da uygulanan bu masrafların tutarları ayrı muhasebe hesaplarına aktarılarak değerlendirilir. Böylece bu tutarların firmaya olan kar azaltıcı etkisi stok maliyetlerinde değil de, farklı hesaplar arasında ayrı bir kalem olarak izlenir.

Promosyon İndirimleri

Satınalma fişleri ve faturalarda yer alan stok satırlarına ya da fiş geneline ait olan promosyonların ne şekilde izleneceği Promosyon İndirimleri parametre satırında belirlenir. Yapılan promosyonlar fişte yer alan stoklara ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Promosyon İndirimleri parametre; Malzemelere Dağıtılacak ve Ayrı Hesapta İzlenecek olmak üzere iki seçeneklidir.

Malzemelere Dağıtılacak seçimi yapıldığında, satırın payına düşen promosyon tutarı ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemini azaltılmış olan bu satır tutarı etkiler. Ayrıca malzeme ve alış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda, bir alım irsaliyesinde malzeme satırına uygulanan promosyonun satır tutarı (yani promosyon olarak verilen malın miktarı x birim alış fiyatı), o promosyonun uygulandığı stok satırına yapılan bir indirim gibi düşünülür. Stok alım fiyatı, satır tutarından promosyon satırının tutarı çıkarılarak yeniden hesaplanır. Fiş geneline uygulanan promosyonlar ise, yine fiş geneline yapılan bir indirim gibi düşünülerek stok satırlarının hesaplanan yeni tutarlarına göre ağırlıklı ortalama yöntemi kullanılarak satır başına düşen promosyon indirimi bulunur. Daha sonra bu indirimler stok satırlarının en son hesaplanan tutarlarından çıkarılarak her bir stok satırının net alım tutarı bulunur. Maliyet sisteminde stok alım tutarının ve alım maliyetinin net tutara eşit olduğu varsayılır. Promosyon alım satırlarının durumu ise biraz farklıdır. Bu satırların tutarı, uygulandıkları ana stok satırının maliyetini bir indirim gibi etkilediklerinden, maliyet sistemi açısından promosyon satırlarının alım tutarı ve maliyeti, (miktar x birim fiyat) a eşit kabul edilir. Çünkü "alım promosyonları malzeme maliyetine dağıtılacak" parametresi seçilmiştir ve alınan promosyonlar aslında stoklarımızın maliyetini azaltan bir tutar indirimi değil, stokların toplam maliyetini değiştirmeyen bir mal fazlasıdır. Dolayısıyla promosyon alım tutarlarını ana stok satırlarına bir indirim gibi uygulayıp, promosyon satırlarının maliyetini de (miktar x birim fiyat) üzerinden hesapladığımızda, stokların toplam maliyeti bu işlemlerden etkilenmez. Stoklarımızdaki mal sayısı artar.

Ayrı Hesapta İzlenecek seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen promosyon tutarı hesaplanmaz. Stok satırının net giriş tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken promosyon tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda, bir alım irsaliyesinde malzeme satırına uygulanan promosyonun satır tutarı, stok alım fiyatını etkilemez. Fiş geneline uygulanan promosyonlar da aynı şekilde düşünülerek malzeme satırlarının alım tutarını etkilemez. Sonuçta, maliyet sisteminde stok alım tutarı ve alım maliyeti uygulanan promosyonlardan etkilenmez. Promosyon alım satırlarının durumu ise biraz farklıdır. Bu satırların tutarı, ayrı muhasebe hesaplarında bir indirim gibi izleneceğinden, maliyet sistemi açısından promosyon satırlarının alım tutarı ve maliyeti (miktar x birim fiyat) a eşit kabul edilir. Çünkü "alım promosyonları ayrı hesaplarda izlenecek" parametresi seçilmiştir ve alınan promosyonlar aslında stoklarımızın maliyetini arttırmakta, ancak promosyonların bedelsiz olarak verilmesinden sağlanan avantaj ayrı muhasebe hesaplarında gelirleri arttırıcı bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

Kullanılacak İade Maliyeti

İade maliyeti işlemlerinin ne şekilde hesaplanacağının belirlendiği parametredir. Kullanılacak İade Maliyeti parametre satırı; Giriş Maliyeti, Güncel Maliyet ve İade Maliyeti olmak üzere üç seçeneklidir.

Giriş Maliyeti seçilirse, satınalma iade fişinin satırlarında, iade edilen stok için, hangi satınalma işleminin iadesi olduğu seçilebilir ve o stok satırı ile ilişkilendirilir. Seçilen alım fişindeki birim fiyat iade fişine getirilmiş olur. Maliyet sistemi açısından, satınalma iade satırının çıkış maliyeti, ilişkilendirildiği satınalma hareketinin net alım tutarına eşit olur. Satınalma iade satırının çıkış tutarı ise satınalma iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. Envanter açısından bakıldığında satınalma iadeleri stok maliyetini, ilişkilendirildiği alımın net tutarı üzerinden azaltır. (Çıkış tutarı envanteri etkilemez.)

Güncel Maliyet seçiminde bir satınalma iade fişinin satırlarında, iade edilen stok birim maliyetinin güncel maliyete eşit olacağı belirtilir. Maliyet sistemi açısından, satınalma iade hareketi herhangi bir stok çıkış hareketiyle (örneğin toptan satış hareketi) aynı şekilde değerlendirilir ve stokların o andaki birim maliyeti, satınalma iade hareketinin birim maliyetine eşitlenir. Çıkış maliyeti (birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Satınalma iade satırının çıkış tutarı ise satınalma iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir.

İade Maliyeti seçiminde bir satınalma iade fişinin satırlarında, iade edilen stok birim maliyetinin ne olması gerektiği kullanıcı tarafından girilir. Bu durumda maliyet sistemi açısından, satınalma iade satırının çıkış maliyeti, (kullanıcı tarafından girilen birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Satınalma iade satırının çıkış tutarı ise satınalma iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. Envanter açısından bakıldığında satınalma iadeleri stok maliyetini, kullanıcı tarafından girilen maliyet üzerinden azaltır. (çıkış tutarı envanteri etkilemez) İade maliyeti bir satınalma işlemi ile ilişkilendirilebilir. Bu durumda bir satınalma iade fişinin satırlarında, iade edilen stok için hangi satınalma işleminin iadesi olduğu seçilebilir ve o stok satırı ile ilişkilendirilebilir.

Sipariş Onay Bilgisi

Sipariş onay bilgisi öndeğerinin belirlendiği parametredir. Sipariş Onay Bilgisi parametre satırı; Öneri, Sevk Edilemez ve Sevk Edilebilir olmak üzere üç seçeneklidir.

Öneri seçilirse, kaydedilen siparişin onay bilgisi "Öneri" olacaktır. Onay bilgisi "Öneri" olan sipariş irsaliye ve faturaya aktarılamaz.

Sevk Edilemez seçiminde, kaydedilen siparişin onay bilgisi "Sevk Edilemez" olacaktır.

Sevk Edilebilir seçiminde, kaydedilen siparişin onay bilgisi "Sevk Edilebilir" olacaktır.

Sipariş fişleri için verilen her üç durum da istenildiğinde verilen sipariş fişlerinde, F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Onay Bilgisi seçeneği ile değiştirilebilir.

İrsaliye Sevk Durumu

İrsaliyeler için sevk durumu öndeğeridir. İrsaliye Sevk Durumu parametresi Sevkedildi ve Sevkedilmedi olmak üzere iki seçeneklidir.

Sevkedildi seçilirse, irsaliyeler "Sevkedildi" statüsünde, satınalma irsaliyeleri listelerinde yer alır. Sevk durumunu değiştirmek için satınalma irsaliyeleri listelerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan "Sevk Geri Al" seçeneği kullanılır.

Sevkedilmedi seçilirse, irsaliyelerin "Sevkedildi" durumuna getirilmesi için, sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sevket seçeneği kullanılır.

İrsaliye/Sipariş Aktarımında Genel İndirim Ve Masraflar

Verilen siparişlerin satınalma irsaliyesi veya satınalma faturasına, satınalma irsaliyelerinin ise satınalma faturasına aktarılması durumunda fiş geneline ait indirim ve masrafların ne şekilde aktarılacağı İrsaliye/Sipariş Aktarımında Genel İndirim Ve Masraflar parametresi ile belirlenir. İrsaliye/Sipariş Aktarımında Genel İndirim Ve Masraflar parametre satırı; Fişte Girildiği Şekliyle, Tutara Çevrilecek ve Aktarılmayacak olmak üzere üç seçeneklidir.

Bir faturaya birden fazla irsaliye aktarılabilir. Bu irsaliyelerde farklı oranlarda uygulanmış indirimler ve masraflar olabileceği gibi, formül tanımlanmış indirim ve masraf kartları da olabilir. İrsaliye geneline uygulanmış bu farklı indirimler faturaya aktarıldığında izlenecek kural bu parametre seçeneği ile belirlenir.

Fişte Girildiği Şekliyle seçimi yapıldığında, irsaliye ya da sipariş fişinde fiş geneline yapılmış olan indirim ve masraflar yine bu değerler üzerinden faturaya aktarılır. Bu durumda fatura geneline ait indirim ve masraflar yeni değerlere göre yeniden hesaplanır.

Tutara Çevrilerek seçimi yapıldığında, fiş aktarılmadan önceki indirim ve masraf tutarları sabit kabul edilir. Oran ya da formül bilgileri yok sayılır sadece tutar olarak aktarılırlar.

Aktarılmayacak seçiminde ise fiş geneline ait indirim ve masraflar aktarılmaz.

İrsaliye/Sipariş Aktarımında Fiyatlandırma Dövizi

İrsaliyeye aktarılan sipariş fiş satırına ya da faturaya aktarılan irsaliye ve sipariş satırlarına ait fiyatlandırma dövizi bilgileri, döviz kuru ve dövizli fiyattan oluşur. Siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin ise faturaya aktarımında fiyatlandırma döviz kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağının belirlendiği parametre seçeneğidir. İrsaliye/Sipariş Aktarımında Fiyatlandırma Dövizi şu seçenekleri içerir; Kuru Güncellenecek ve Kuru Güncellenmeyecek.

Kuru Güncellenecek seçiminde, fiyatlandırma dövizi kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan birim fiyat değiştirilir.

Kuru Güncellenmeyecek seçimi yapıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede girilen fiyatlandırma dövizi kuru faturada değiştirilmeden aynen kullanılır.

İrsaliye/Sipariş Aktarımında İşlem Dövizi

İrsaliyeye aktarılan sipariş fiş satırına ya da faturaya aktarılan irsaliye ve sipariş satırlarına ait işlem dövizi bilgileri, döviz kuru ve dövizli fiyattan oluşur. Siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin ise faturaya aktarımında işlem döviz kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağının belirlendiği parametre seçeneğidir. İrsaliye/Sipariş Aktarımında İşlem Dövizi Kuru Güncellenecek ve Kuru Güncellenmeyecek olmak üzere iki seçeneklidir.

Kuru Güncellenecek seçiminde, işlem dövizi kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan birim fiyat değiştirilir.

Kuru Güncellenmeyecek seçimi yapıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede girilen işlem dövizi kuru faturada değiştirilmeden aynen kullanılır.

Otomatik İrsaliye/Sipariş Basımları

Satınalma işlemlerinde kullanılan sipariş fişleri ve irsaliyelerin ne zaman yazıcıdan alınacağı şu satırlarda belirlenir; otomatik irsaliye basımı, Skonsol otomatik irsaliye basımı, otomatik sipariş basımı ve Skonsol otomatik sipariş basımı. Otomatik İrsaliye/Sipariş Basımları parametre satırları Evet ve Hayır seçimleri de olmak üzere dört seçeneklidir.

Satınalma işlemlerinde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında "Evet" seçeneği işaretlenir.

Otomatik basım yapılmayacaksa "Hayır" seçimi yapılır. Bu durumda fiş ya da faturalar "Yaz" seçeneği ile tek tek ya da toplu basım seçeneği ile topluca bastırılır.

Satış İade irsaliyeleri otomatik basım parametre seçeneği için Satınalma Parametreleri-Otomatik İrsaliye/Otomatik Fatura Basım seçeneği; Satınalma İade irsaliyeleri otomatik basım parametre seçeneği için Satış Parametreleri-Otomatik İrsaliye seçeneği; dikkate alınır.

Otomatik Barkod Basımı

Barkod etiket basımı öndeğeridir.

Basım Şekli Parametreleri-Sipariş Satırları/İrsaliye Satırları

İrsaliye ve sipariş fişlerinin ne şekilde bastırılacağı, İrsaliye Satırları ve Sipariş Satırları parametre satırlarında belirlenir. Basım Şekli Parametreleri-Sipariş Satırları/İrsaliye Satırları parametre satırları; Ayrı Ayrı Basılacak, Kod'a Göre Birleştirilecek, Grup Kod'una Göre Birleştirilecek olmak üzere üç seçeneklidir. Ayrı Ayrı Basılacak seçiminde, fişte yer alan her satır bastırılır. Kod'a Göre Birleştirilecek seçiminde, fiş üzerinde aynı malzemeye ait işlemin olması durumunda bu satırlar birleştirilerek yazdırılır.

Kod'a Göre Birleştirilecek seçeneği işaretlendiğinde, fişte aynı malzeme birden çok satırda giriliyor ve ilgili malzeme satırlarına promosyon uygulanıyor ise bu satırlar birleştirilmez.

Grup Kod'una Göre Birleştirilecek seçiminde ise, fiş üzerinde aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılır.

Sipariş/İrsaliye Satırları Malzeme/Grup Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları

Sipariş ve irsaliye basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyatlı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Sipariş/İrsaliye Satırları Malzeme/Grup Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları şu seçenekleri içerir; Birleştirilmesin, Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun, Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin.

Birleştirilmesin seçiminde, irsaliye ve siparişte yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde yazdırılır.

Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun seçiminde, irsaliye ve siparişte yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak yazdırılır.

Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin seçiminde, irsaliye ve siparişte yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar birleştirilir ve fiyat boş gösterilir. 

Sipariş/İrsaliye Satır Sıralaması

Sipariş ve irsaliye satırlarında farklı stoklara ait işlemlerin yer alması durumunda, satırların ne şekilde sıralanacağı Sipariş/İrsaliye Satır Sıralaması parametresi ile belirlenir. Sipariş/İrsaliye Satır Sıralaması parametresi; Sıralanmayacak, Açıklamaya Göre Sıralanacak, Koda Göre Sıralanacak ve Malzeme Özel Koduna Göre Sıralanacak olmak üzere dört seçeneklidir.

Sıralanmayacak seçiminde, stoklar, fiş satırlarında kaydedildikleri sırada yer alır.

Açıklamaya Göre Sıralanacak seçiminde, fiş satırları stokların açıklamalarına göre sıralanır.

Koda Göre Sıralanacak seçiminde, fiş satırları stokların kodlarına göre sıralanır.

Malzeme Özel Koduna Göre Sıralanacak seçiminde ise, fatura satırları stokların malzeme özel kod numaralarına göre sıralanır.

Sıralama seçenekleri, sipariş ve irsaliyeler kaydedildikten sonra geçerli olacaktır.

İrsaliye ve Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü

İrsaliye ve faturalarda sipariş bağlantısı kontrolünün sağlandığı parametredir.

Yapılmayacak seçiminde irsaliye ve fatura satırlarında sipariş bağlantısı kontrol edilmez, sipariş ve malzeme hareketleri kaydedilir.

Yapılacak seçiminde sipariş bağlantısı olmayan irsaliye ve faturalar kaydedilmez.

İrsaliye ve Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü parametresi Skonsol2 uygulamasında kaydedilen irsaliye ve faturalar için geçerli değildir.

Tamamı Sevkedilmiş Siparişler

Tamamı sevkedilmiş sipariş bilgilerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı Tamamı Sevkedilmiş Siparişler parametresi ile belirlenir.

Değiştirilmeyecek seçilirse bir kısmı sevkedilen sipariş bilgileri değiştirilemez.

Değiştirilecek seçilirse sevk kontrolü yapılmaz ve her aşamada sipariş bilgileri değiştirilebilir.

Kısmi Sevkedilmiş Siparişler

Bir kısmı sevkedilmiş sipariş fiş bilgilerinin güncellenmesi öndeğeridir. Kısmi Sevkedilmiş Siparişler; Değiştirilecek ve Değiştirilmeyecek seçeneklerini içerir.

Siparişin bir kısmının karşılanması durumunda, bekleyen kısım sevk edilinceye kadar ki sürede sipariş fiş bilgilerinin değiştirilmesi istenmiyorsa bu parametre satırında "Değiştirilmeyecek" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu durumda fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

"Değiştirilecek" seçiminin yapılması durumunda kısmi sevk durumu dikkate alınmaz ve fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir.

İrsaliye Basımında Detay Satırları

Malzemelere ait seri, lot numaraları ve yerleşim yeri bilgileri bilgilerini irsaliyeye yazdırmak için kullanılır.

İrsaliyede Seri/Lot Takipli Detay Satırı Basım Şekli

Seri/Lot izleme yöntemi ile takip edilen malzemelere ait faturalarda detay satırı basım şekli öndeğeridir. İrsaliyede Seri/Lot Takipli Detay Satırı Basım Şekli parametre satırı Alt Alta ve Yan Yana seçeneklerini içerir. İstenen basım şekli seçilir.

Otomatik Ödeme/Tahsilatta Kullanılacak Bölüm

Satınalma işlemlerine ait otomatik ödemelerin yapılacağı bölümün belirlendiği parametredir. Otomatik Ödeme/Tahsilatta Kullanılacak Bölüm; Kasa ve Ticari Sistem seçeneklerini içerir.

"Kasa" seçiminin yapılması durumunda ödemelere ait nakit ödeme/tahsilat, çek ve senet kayıtları kasadan kesilir.

"Ticari Sistem" seçiminde ise ödemelerde kullanılan fişler ilgili program bölümlerinden (cari hesap işlemleri, çek senet bordroları vb) kaydedilir.

Hızlı Giriş Penceresi Otomatik Açılımı

Malzeme özelliklerine göre hızlı giriş yapılmasını sağlayan hızlı giriş penceresinin otomatik olarak açılacağı fiş türlerinin belirlendiği parametredir.

İade İşlemleri Siparişi Etkileyecek

İade işlemlerinin siparişi ne şekilde etkileyeceğinin belirlendiği parametredir. İade İşlemleri Siparişi Etkileyecek; Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Giriş-çıkış maliyeti ile iade işlemlerinde siparişin açığa çıkmaması isteniyorsa yani siparişin iadesi kapanması ile eşdeğerse bu parametre kullanılır.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda bir irsaliye ya da fatura iade tipi "giriş/çıkış maliyeti" ile iade edilirse iade miktarı kadar sipariş miktarı açığa çıkmış sayılır, bu nedenle sevkedilen miktar ve bekleyen miktar yeniden hesaplanır.

"Hayır" seçiminde iade durumunda, iade miktarı kadar sipariş açığa çıkmaz. İade faturaları kesilmiş olsa bile iade miktarları sevkedilen toplamından çıkarılmaz ve alınan sipariş toplamına eklenmez. İade edilen fatura ya da irsaliye iptal edildiğinde ya da silindiğinde toplamlar iade işleminin tam tersi şekilde güncellenmez.

Fiyat Değiştirme Limiti Uygulansın

Satınalma işlemlerinde fiş ve faturalar için fiyat değiştirme limiti uygulamasının geçerli olup olmayacağı bu parametre ile belirlenir. Fiyat Değiştirme Limiti Uygulansın; Evet/Hayır seçeneklerini içerir. Öndeğer olarak "Hayır" gelir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda, satınalma işlemleri sırasında fiş ve fatura kaydedilirken malzeme/hizmet fiyat kartlarında kullanıcılar bazında verilen değiştirme limiti bilgisi devreye girer; kullanıcının fiyat kartında tanımlı malzeme/hizmet birim fiyatını belirlenen limit dahilinde arttırabilmesine izin verilir. Limitin üzerine çıkıldığında program kullanıcıyı uyarır ve faturanın kaydedilmesine izin verilmez.

Siparişte Ödeme Tipi

Sipariş fişlerine ödeme planı bağlanması ve ödeme hareketleri oluşturulması için sipariş fişinin ödemeli özelliği ile kaydedilmesi gerekir. Sipariş fişleri için ödeme hareketleri öndeğeri Siparişte Ödeme Tipi parametre satırında kaydedilir.

Siparişte Ödeme Tipi; Ödemeli ve Ödemesiz olmak üzere iki seçeneklidir.

Ödemeli seçildiğinde, verilen sipariş fişinde yer alan Ödemeler seçeneği işaretli gelir ve  sipariş fişi kaydedilirken ödeme hareketleri de oluşturulur. Sipariş fişinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ödeme Hareketleri (Parçalı/Ortalama) seçeneği ile fiş geneli ya da fiş satırları için, bağlı oldukları ödeme planlarına göre oluşturulan ödeme hareketleri izlenir. Gerekirse ödeme bilgilerinde değişiklik yapılabilir.

Ödemesiz seçiminde ise sipariş fişine ödeme planı bağlanmaz ve ödeme hareketleri oluşturulmaz.

Kampanya Sonrası Otomatik Sipariş Bağlantısı Kur

Sipariş fişlerinde tanımlı kampanyaların, sipariş fişinin irsaliyeye sevk edilmesi yada faturalanması durumunda oluşan satınalma irsaliye ve faturalarına otomatik olarak aktarılması için kullanılır. Kampanya Sonrası Otomatik Sipariş Bağlantısı Kur, Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda, sipariş fişinde tanımlanmış olan alış kampanyası irsaliye ve faturaya otomatik olarak aktarılır.

İrsaliye Satırları Ödeme Şekli Güncellensin

İrsaliyenin başlık kısmında ödeme planı seçildiğinde, seçilen ödeme planının irsaliye satırına öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı İrsaliye Satırları Ödeme Şekli Güncellensin parametre ile belirlenir. İrsaliye Satırları Ödeme Şekli Güncellensin, Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde irsaliye genel bilgilerinde belirlenmiş olan ödeme şekli irsaliye satırına öndeğer olarak aktarılır; ayrıca, irsaliye satırında seçili olan ödeme planı, ödeme planı ya da cari hesap değişikliğinde (cari hesapta seçili bir ödeme planı var ise) güncellenir.

Satıra malzeme seçildiğinde, malzeme için daha önceden tanımlanmış bir ödeme planı var ise satırdaki "Ödeme Şekli" alanına malzeme kartında seçili olan ödeme planı aktarılır.
Sipariş Satırları Ödeme Şekli Güncellensin

Sipariş fişinin başlık kısmında ödeme planı seçildiğinde, seçilen ödeme planının sipariş satırına öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı Sipariş Satırları Ödeme Şekli Güncellensin parametresi ile belirlenir. Sipariş Satırları Ödeme Şekli Güncellensin, Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde sipariş genel bilgilerinde belirlenmiş olan ödeme şekli sipariş satırına öndeğer olarak aktarılır; ayrıca, sipariş satırında seçili olan ödeme planı, ödeme planı ya da cari hesap değişikliğinde (cari hesapta seçili bir ödeme planı var ise) güncellenir.

Satıra malzeme seçildiğinde, malzeme için daha önceden tanımlanmış bir ödeme planı var ise satırdaki "Ödeme Şekli" alanına malzeme kartında seçili olan ödeme planı aktarılır.

Sipariş Aktarımı Bekleyen Miktarlar

Siparişlerin irsaliye ve/ya faturaya aktarımında bekleyen miktarın fatura/irsaliye satırına getirilip getirilmeyeceği Sipariş Aktarımı Bekleyen Miktarlar parametresi ile belirlenir.

Getirilecek seçiminde, "Sipariş Fişi Aktar" seçeneği ile aktarılan sevkedilmemiş/faturalanmamış siparişin bekleyen miktarı irsaliye/fatura satırına otomatik olarak aktarılır.

Fiyatlandırma Dövizi Kullanılan Aktarımlarda Yerel Para Birimi

Sipariş fişlerinde yerel para birimi üzerinden işlem gören satıra fiyatlandırma dövizi uygulandığında, siparişin faturaya aktarımı sırasında yerel para biriminin güncellenip güncellenmeyeceğini belirlemek için kullanılır. Fiyatlandırma Dövizi Kullanılan Aktarımlarda Yerel Para Birimi şu seçenekleri içerir; Güncellenmeyecek ve Güncellenecek.

İrsaliye Seri/Lot/Yerleşim Takibinde Miktar Kontrolü

İrsaliyelerde izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/yerleşim bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı İrsaliye Seri/Lot/Yerleşim Takibinde Miktar Kontrolü parametresi ile belirlenir. İrsaliye Seri/Lot/Yerleşim Takibinde Miktar Kontrolü parametre satırı; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak olmak üzere üç seçeneklidir.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren fişler kullanıcı onayı ile kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fiş kaydedilmez.

İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.

Parçalı Hizmet Siparişi Aktarımlarında, Bekleyen Hizmet Tutarı Faturaya Aktarılacak

Parçalı hizmet siparişi aktarımlarında, bekleyen hizmet tutarının faturaya aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir. Parçalı Hizmet Siparişi Aktarımlarında, Bekleyen Hizmet Tutarı Faturaya Aktarılacak, Evet ve Hayır seçenekleri içerir.

"Evet" seçiminde miktar olarak kapanmış ancak tutar olarak kapanmamış hizmet faturalarında bekleyen tutar faturaya ayrı bir satır olarak aktarılır.

"Hayır" seçiminde bekleyen tutar faturaya aktarılmaz.

İrsaliye Bilgisini Faturadan Alsın

İrsaliyeler faturalandıktan sonra, faturada İşyeri/Fabrika/Ambar ya da Ticari İşlem Grubu bilgisinin değiştirilmesi durumunda irsaliyelerde ilgili alanların güncellenip güncellenmeyeceği İrsaliye Bilgisini Faturadan Alsın parametresi ile belirlenir. İrsaliye Bilgisini Faturadan Alsın, İşyeri/Fabrika/Ambar ve Ticari İşlem Grubu seçeneklerini içerir. Fatura doğrultusunda irsaliyede güncellenmesi istenen bilgiler “Ekle” ile “Seçilenler” bölümüne aktarılır.

İrsaliye Durumu

İrsaliye kayıt durumu öndeğeridir. İrsaliye Durumu, Öneri ve Gerçek olmak üzere iki seçeneklidir.

"Öneri" seçiminde irsaliyeler öneri durumunda kaydedilir.

"Öneri" durumunda kaydedilen irsaliyeler faturaya aktarılamaz. İrsaliye kayıt durumu değişikliği, irsaliyeler listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Durum Değiştir" seçeneği ile yapılır.

Kullanılacak Para Birimi - Sipariş/İrsaliye (Genel)

Fiş girişlerinde, fiş geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlarıdır. Kullanılacak Para Birimi - Sipariş/İrsaliye (Genel); İşlem Dövizi, EURO seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satınalma fişlerine Kullanılacak Para Birimi alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Kullanılacak Para Birimi - Sipariş/İrsaliye (Satır)

Fiş girişlerinde, fiş satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlarıdır. Kullanılacak Para Birimi - Sipariş/İrsaliye (Satır); Yerel Para Birimi, İşlem Dövizi, EURO, Fiyatlandırma Dövizi seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satınalma fiş satırlarında yer alan Döviz Türü alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Öneri Sipariş Basımı

"Öneri" statüsündeki siparişlerin yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.

Hayır seçiminin yapılması durumunda "Öneri" durumundaki siparişler tek tek ya da toplu olarak yazdırılamaz.

Sevkedilemez Sipariş BasımıSiparişin statüsü Sevkedilemez olduğunda yazdırılıp yazdırılamayacağının belirlendiği parametredir. Hayır seçiminde sevkedilemez durumdaki siparişler yazdırılamaz.

Öneri İrsaliye Basımı

"Öneri" statüsündeki irsaliyelerin yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.

Hayır seçiminin yapılması durumunda "Öneri" durumundaki irsaliyeler tek tek ya da toplu olarak yazdırılamaz.

Öneri Sipariş E-Posta Gönderimi

"Öneri" durumundaki siparişlerin e-posta yoluyla gönderilip gönderilemeyeceği bu parametre ile belirlenir. Öneri Sipariş E-Posta Gönderimi; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Hayır" seçimi yapılması durumunda, "Öneri" durumundaki siparişlerin F9 menüsünde "Gönder" seçeneği yer almaz.

Fatura/Sipariş Tutarı Değiştirildiğinde Kullanıcının Oluşturduğu Ödeme Hareketleri

Daha önce oluşturulmuş bir ödemeli sipariş veya faturanın tutarı sonradan herhangi bir nedenle değiştirildiğinde, kullanıcının oluşturduğu ödeme hareketleri için yapılabilecek işlemler aşağıda listelenmiştir:

Tekrar Oluşturulsun: Sipariş veya fatura tutarı değiştirildiğinde, daha önce oluşturulmuş ödeme hareketleri yeni tutar doğrultusunda tek satır halinde listelenir.

Değişmesin: Bu seçenek tercih edildiğinde, sipariş veya fatura tutarının azaltılması durumunda program kullanıcıyı "Ödemeler toplamı belge toplamı ile uyuşmuyor" mesajı ile uyarır. Tutar arttığında ise "Ödemeler toplamı belge toplamından küçük olamaz" mesajı ekrana gelir. Her iki durumda da kullanıcı ödeme planı üzerinde manuel olarak değişiklik yapıp ilgili fişi kaydeder.

Tutar Farkı (Satırlara Dağıtılsın): Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresindeki tüm satırlara eşit olarak dağıtılır.

Tutar Farkı (İlk Satıra Eklensin): Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresinde ilk satıra eklenir.

Tutar Farkı (Son Satıra Eklensin): Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresinde son satıra eklenir.

Fatura Formunda Cariye Ait Kapanmamış Tahsilat Hareketleri Basılsın

Satınalma faturası yazdırılırken ilgili cari hesaba ait ödenmemiş borç kayıtlarının fatura formu üzerinde listelenip listelenmemesi Fatura Formunda Cariye Ait Kapanmamış Tahsilat Hareketleri Basılsın parametresi ile belirlenir.

Evet seçimi yapıldığında kapanmamış tahsilat hareketleri, vade tarihi, belge numarası, borç, İD tutarı, işlem dövizi, bakiye, işlem tarihi ve işlem türü bilgileri ile fatura formu üzerinde listelenir.

Fiş Kaydedilirken Karma Koli Boz Uygulanacak İşlemler

Karma koli türündeki malzeme alımlarında ya da karma koli ambar transferlerinde karma koli satırlarını oluşturan malzemelerin hareket görmesi ve ilgili miktarların stoğa yansıması amacıyla kullanılan parametredir. Fiş Kaydedilirken Karma Koli Boz Uygulanacak İşlemler, Satınalma Faturası ve Ambar Fişi seçeneklerini içerir.

Bu parametre satırında yapılan seçime göre satınalma faturası ve/veya ambar fişinde karma koli tipinde malzeme seçildiğinde ve fiş kaydedildiğinde "Karma Koli Boz" işlemi devreye girer; karma koliyi oluşturan malzemeler için üretimden giriş, karma koli için sarf fişi otomatik olarak oluşturulur. İlgili fişlere satınalma faturası ve/veya ambar fişi F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Karma Koli Boz İle Oluşan Fişler" seçeneği ile ulaşılır. Satınalma faturasının ve/veya ambar fişinin iptalinde veya iadesinde ilgili malzeme fişleri silinir.

Seri/Lot ve Stok Yeri takibi yapılan malzemeler için Karma Koli Boz işlemi geçerli değildir.
Kağıt İrsaliye Aktarımında Düzenleme Tarihiİrsaliye faturalandığında, irsaliyedeki düzenleme tarihinin güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

Dağıtılacak Toplam Hizmet Satırlarını Dikkate Almasın

Satınalma faturalarında Detaylar bölümünde "Dağıtılacak Toplam" alanında girilen ve malzeme maliyetine etki eden masrafın malzeme bedeline dağıtılırken faturada yer alan hizmet bedelinin dikkate alınıp alınmayacağı Dağıtılacak Toplam Hizmet Satırlarını Dikkate Almasın parametresi ile belirlenir. Dağıtılacak Toplam Hizmet Satırlarını Dikkate Almasın; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde, malzeme maliyeti hesaplamasında masraf toplamı malzeme bedeline dağıtılırken faturada yer alan hizmet bedeli dikkate alınmaz; malzeme bedeli + dağıtılacak toplam esas alınır.

"Hayır" seçiminde, masraf dağıtımında faturadaki hizmet satırlarının bedeli dikkate alınır. Malzeme bedeli + hizmet tutarı esas alınır; ağırlıklı birim maliyet oranında ilgili masraf toplamı malzeme ve hizmet bedeline dağıtılır.

İrsaliye Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü

İrsaliye satırlarına birim fiyat girilmeden fişin kaydedilmesini önlemek için kullanılan parametredir. İrsaliye Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak olmak üzere üç seçeneklidir.

İşleme Devam Edilecek seçiminde, herhangi bir kontrol yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, irsaliye kaydı sırasında birim fiyat girilmemiş satırlar olup olmadığı kontrolü yapılarak kullanıcı "Birim fiyat girilmemiş satırlar var" şeklinde uyarılır. İrsaliye kullanıcının onay vermesi durumunda kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçiminde, birim fiyat girilmeden irsaliye kaydedilemez.

Sipariş Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü

Sipariş satırlarına birim fiyat girilmeden fişin kaydedilmesini önlemek için kullanılan parametredir. Sipariş Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak olmak üzere üç seçeneklidir.

İşleme Devam Edilecek seçiminde, herhangi bir kontrol yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, sipariş kaydı sırasında birim fiyat girilmemiş satırlar olup olmadığı kontrolü yapılarak kullanıcı "Birim fiyat girilmemiş satırlar var" şeklinde uyarılır. Sipariş kullanıcının onay vermesi durumunda kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçiminde, birim fiyat girilmeden sipariş kaydedilemez.

İrsaliyeye Sipariş Aktarımında Tarih Kontrolü

İrsaliyeye sipariş aktarımlarında tarih kontrolünün yapılıp yapılmayacağı İrsaliyeye Sipariş Aktarımında Tarih Kontrolü parametresi ile belirlenir. İrsaliyeye Sipariş Aktarımında Tarih Kontrolü; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde, sipariş irsaliyeye aktarıldıktan sonra, irsaliye tarihi sipariş tarihinin öncesi bir tarih olarak değiştirildiğinde program kullanıcıyı uyarır ve irsaliyenin kaydedilmesine izin verilmez.

Karşı Sipariş Oluştururken Sevk Edilmiş Miktarları Dikkate Alma

Satış siparişi üzerinden belirli bir miktar için karşı sipariş oluşturulup kalan miktarın bir kısmı veya hepsi faturalandığında, ilgili satış siparişi üzerinden tekrar karşı sipariş oluşturulmak istendiğinde sevk edilen (faturalanan) miktarın dikkate alınıp alınmayacağı Karşı Sipariş Oluştururken Sevk Edilmiş Miktarları Dikkate Alma parametresi ile belirlenir. Karşı Sipariş Oluştururken Sevk Edilmiş Miktarları Dikkate Alma; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde, karşı sipariş tekrar oluşturulurken siparişin sevk edilen (faturalanan) kısmı dikkate alınmaz kalan miktar için karşı sipariş oluşturulur.

"Hayır" seçimde, karşı sipariş tekrar oluşturulurken siparişin sevk edilen (faturalanan) kısmı dikkate alınır, faturalanan miktar düşüldükten sonra kalan miktar için karşı sipariş oluşturulur.

Fiyat Değiştirme Limiti Uygulanacak Fiş Türleri

Fiyat değiştirme limiti uygulamasının hangi fiş türleri için geçerli olacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Öndeğer olarak tüm fiş türleri seçilidir. Seçilmeyen fişler limit kontrolüne takılmaz.

Talep Fişi Satırları

Talep fişi satırlarının sipariş ve faturalara aktarım şekli öndeğerinin belirlendiği parametredir. Talep Fişi Satırları; Koda Göre Birleştirilerek Aktarılacak ve Ayrı Ayrı Aktarılacak olmak üzere iki seçeneklidir.

Koda Göre Birleştirilerek aktarılacak seçilirse, talep fişinde aynı malzeme/hizmete ait satırlar birleştirilerek aktarılır. Aktarım esnasında malzeme ya da hizmet satırı için ortalama birim fiyat getirilir.

Ayrı Ayrı Aktarılacak seçilirse talep fişinde yer alan her satır ayrı aktarılır.

Hizmet Kartı Hiyerarşi Kodu Atama Yöntemi

Hizmet kartı içerisinde hizmet grubuna atanan hizmetlerin kart listesi üzerinde sıralamasının nasıl olacağının belirlendiği parametredir.

Giriş Sırasına Göre seçiminde, hizmetler kartında yapılan kayıt sırasına göre listeleme yapılır.

Koda Göre seçiminde ise hizmet kodunun alfabetik sıralamasına göre listeleme yapılır.

Karşı Sipariş Oluşturma İşleminde Miktarı Sıfır Olan Satırlar Eklensin

Kısmi karşı sipariş oluşturma işleminden sonra tekrar karşı sipariş oluşturulmak istendiğinde bir önceki karşı siparişte tamamı karşılanan (miktarı sıfır olan) malzemelerin fişe gelip gelmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

Sipariş Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Varyantlı Malzemeler

Sipariş Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken varyantlı malzemelerin malzeme koduna göre birleştirilerek mi basılacağı yoksa varyant koduna göre mi birleştirilerek basılacağının belirlendiği parametredir.

Sipariş Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Varyantlı Malzemeler parametresinin çalışabilmesi için Sipariş/İrsaliye/Fatura Satırları Basım Şekli Parametreleri parametresinin Koda Göre Birleştirilecek seçili olmalıdır.

İrsaliye Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Varyantlı Malzemeler

İrsaliye Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken varyantlı malzemelerin malzeme koduna göre birleştirilerek mi basılacağı yoksa varyant koduna göre mi birleştirilerek basılacağının belirlendiği parametredir.

İrsaliye Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Varyantlı Malzemeler parametrenin çalışabilmesi için Sipariş/İrsaliye/Fatura Satırları Basım Şekli Parametreleri parametresinin Koda Göre Birleştirilecek seçili olmalıdır.

Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Varyantlı Malzemeler

Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken varyantlı malzemelerin malzeme koduna göre birleştirilerek mi basılacağı yoksa varyant koduna göre mi birleştirilerek basılacağının belirlendiği parametredir.

Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Varyantlı Malzemeler parametresinin çalışabilmesi için Sipariş/İrsaliye/Fatura Satırları Basım Şekli Parametreleri parametresinin Koda Göre Birleştirilecek seçili olmalıdır.

Satınalma Talep Fiş Aktarım Başlangıç TarihiAmbar fişi içerisine talep fişi aktarılırken gelen aktarım ekranındaki öndeğer tarihin belirlenmesi için kullanılan parametredir. Satınalma Talep Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi; Günün Tarihi, Haftanın İlk Günü, Ayın İlk Günü, Yılın İlk Günü ve 30 Gün Önce seçeneklerini içerir.
Fiş İçinden Satış Elemanı Seçim Ekranı Açıldığında Sadece Cari Hesabın Satış Elemanları Listelensin

Sipariş, irsaliye ve faturalarda, banka, kasa ve cari hesap fişlerinde ve çek/senet bordrolarında satış elemanı seçimi ekranı açıldığında sadece fişteki cari hesaba bağlı olan satış elemanlarını listelemek için kullanılan parametredir. Fiş İçinden Satış Elemanı Seçim Ekranı Açıldığında Sadece Cari Hesabın Satış Elemanları Listelensin; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. 

"Evet" seçili olduğu durumda, ilgili fişlerde yalnızca cari hesaba bağlı olan satış elemanları listelenir. Cari hesaba bağlı herhangi bir satış elamanı yoksa, parametrede "Evet" seçimi yapılsa dahi, satış elemanı seçim ekranında tüm satış elemanları listelenecektir.

İade Maliyeti Girilmesi Zorunlu İade tipi iade maliyeti olan satış iade fişlerinde, iade maliyeti alanının boş olarak kaydedilip kaydedilmeyeceğinin belirlendiği parametredir.
Satınalma Sipariş Üzerinden Faturalama Yapıldığında Fiyat Değiştirme Limiti KontrolüSipariş üzerinden faturalama yapıldığında, fiyat değiştirme limit kontrolü yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir.

Satış parametreleri ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

TanımAçıklama

Malzeme Satış Fiyatları – KDV

Malzeme satış fiyatları KDV öndeğeridir. Malzeme Satış Fiyatları – KDV, Dahil ve Hariç olmak üzere iki seçeneklidir.

Dahil seçiminde, malzeme kartına ait satış fiş ve faturalarında Birim Fiyat alanına KDV dahil birim fiyat öndeğer olarak gelir.

Hariç seçiminde malzeme kartına ait satış fiş ve faturalarında Birim Fiyat alanına KDV hariç birim fiyat öndeğer olarak gelir.

Hizmet Satış Fiyatları - KDV

Hizmet satış fiyatları KDV öndeğeridir. Hizmet Satış Fiyatları - KDV, Dahil ve Hariç olmak üzere iki seçeneklidir.

Dahil seçiminde, hizmet kartlarına ait satış faturalarında Birim Fiyat alanına KDV dahil birim fiyat öndeğer olarak gelir.

Hariç seçiminde hizmet kartına ait satış faturalarında Birim Fiyat alanına KDV hariç birim fiyat öndeğer olarak gelir.

Satış Siparişleri - KDV

Satış sipariş fişi satırlarındaki "KDV Dahil/Hariç" alanı öndeğeridir.

Dahil seçilirse birim fiyat alanında girilen değer KDV dahil malzeme/hizmet birim fiyatıdır.

Hariç seçilirse birim fiyat alanına girilen tutar KDV hariç birim fiyatı belirtir.

Burada yapılan seçim sipariş fişlerine öndeğer olarak aktarılır. Ancak fiş üzerinde gerekirse değiştirilebilir.

İndirimler

Fiş satırlarına ve fiş geneline uygulanan indirimlerin ne şekilde izleneceğinin belirlendiği parametredir. Yapılan indirimler fişte yer alan stoklara ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. İndirimler parametre satırı iki seçeneklidir; Malzeme Maliyetine  ve Muhasebe Hesabına.

Malzeme Maliyetine seçimi yapıldığında, fiş satırında yer alan stok payına düşen indirim tutarı ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemini, azaltılmış olan bu satır tutarı etkiler. Ayrıca stok ve satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda alım irsaliyelerinde yapılan satır indirimleri ana stok satırının toplam tutarından çıkarılarak stok alım tutarı yeniden hesaplanır. Alım irsaliyelerinin geneline yapılan indirimler ise hesaplanan bu yeni tutarlara göre stok satırlarına ağırlıklı ortalama yöntemine göre dağıtılır ve her bir stok için net alım tutarı hesaplanır. Maliyet sisteminde malzeme alım tutarının ve alım maliyetinin net tutara eşit olduğu varsayılır.

Muhasebe Hesabına seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen indirim tutarı hesaplanmaz. Malzeme satırının net giriş tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken indirim tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda, alım irsaliyelerinde gerek stok satırına uygulanan satır indirimleri, gerekse fiş geneline yapılan indirimler stok satırının alım tutarını etkilemez. Maliyet sisteminde stok alım tutarı ve alım maliyeti uygulanan alım indirimlerinden hiçbir şekilde etkilenmez. Muhasebeleştirme sırasında da uygulanan bu indirimlerin tutarları ayrı muhasebe hesaplarına aktarılarak değerlendirilir. Böylece bu tutarların firmaya olan kar arttırıcı etkisi stok maliyetlerinde değil de, farklı hesaplar arasında ayrı bir kalem olarak izlenir.

Masraflar

Mal satış fişleri ve faturalarda fişteki malzeme satırlarına ya da fiş geneline ait olan masrafların ne şekilde izleneceği Masraflar parametre satırında belirlenir. Yapılan masraflar fişte yer alan malzemelere ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Masraflar parametre satırı iki seçeneklidir; Malzeme Maliyetine ve Muhasebe Hesabına.

Malzeme Maliyetine seçimi yapıldığında, satırın payına düşen masraf tutarı ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemini, azaltılmış olan bu satır tutarı etkiler. Ayrıca stok ve satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda alım irsaliyelerinde yapılan satır masrafları ana malzeme satırının toplam tutarına eklenerek stok alım tutarı yeniden hesaplanır. Alım irsaliyelerinin geneline yapılan masraflar ise hesaplanan bu yeni tutarlara göre malzeme satırlarına ağırlıklı ortalama yöntemine göre dağıtılır ve her bir stok için net alım tutarı hesaplanır. Maliyet sisteminde stok alım tutarının ve alım maliyetinin net tutara eşit olduğu varsayılır.

Muhasebe Hesabına seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen masraf tutarı hesaplanmaz. Stok satırının net giriş tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken masraf tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda alım irsaliyelerinde gerek stok satırına uygulanan satır masrafları, gerekse fiş geneline yapılan masraflar stok satırının alım tutarını etkilemez. Maliyet sisteminde malzeme alım tutarı ve alım maliyeti, uygulanan alım masraflarından hiçbir şekilde etkilenmez. Muhasebeleştirme sırasında da uygulanan bu masrafların tutarları ayrı muhasebe hesaplarına aktarılarak değerlendirilir. Böylece bu tutarların firmaya olan kar azaltıcı etkisi stok maliyetlerinde değil de, farklı hesaplar arasında ayrı bir kalem olarak izlenir.

Promosyon İndirimleri

Satış ve faturalarda yer alan stok satırlarına ya da fiş geneline ait olan promosyonların ne şekilde izleneceği Promosyon İndirimleri parametre satırında belirlenir. Yapılan promosyonlar fişte yer alan stoklara ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Promosyon İndirimleri parametre; Malzemelere Dağıtılacak ve Ayrı Hesapta İzlenecek olmak üzere iki seçeneklidir.

Malzemelere Dağıtılacak seçimi yapıldığında, satırın payına düşen promosyon tutarı ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemini azaltılmış olan bu satır tutarı etkiler. Ayrıca malzeme ve alış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda, bir alım irsaliyesinde malzeme satırına uygulanan promosyonun satır tutarı (yani promosyon olarak verilen malın miktarı x birim alış fiyatı), o promosyonun uygulandığı stok satırına yapılan bir indirim gibi düşünülür. Stok alım fiyatı, satır tutarından promosyon satırının tutarı çıkarılarak yeniden hesaplanır. Fiş geneline uygulanan promosyonlar ise, yine fiş geneline yapılan bir indirim gibi düşünülerek stok satırlarının hesaplanan yeni tutarlarına göre ağırlıklı ortalama yöntemi kullanılarak satır başına düşen promosyon indirimi bulunur. Daha sonra bu indirimler stok satırlarının en son hesaplanan tutarlarından çıkarılarak her bir stok satırının net alım tutarı bulunur. Maliyet sisteminde stok alım tutarının ve alım maliyetinin net tutara eşit olduğu varsayılır. Promosyon alım satırlarının durumu ise biraz farklıdır. Bu satırların tutarı, uygulandıkları ana stok satırının maliyetini bir indirim gibi etkilediklerinden, maliyet sistemi açısından promosyon satırlarının alım tutarı ve maliyeti, (miktar x birim fiyat) a eşit kabul edilir. Çünkü "alım promosyonları malzeme maliyetine dağıtılacak" parametresi seçilmiştir ve alınan promosyonlar aslında stoklarımızın maliyetini azaltan bir tutar indirimi değil, stokların toplam maliyetini değiştirmeyen bir mal fazlasıdır. Dolayısıyla promosyon alım tutarlarını ana stok satırlarına bir indirim gibi uygulayıp, promosyon satırlarının maliyetini de (miktar x birim fiyat) üzerinden hesapladığımızda, stokların toplam maliyeti bu işlemlerden etkilenmez. Stoklarımızdaki mal sayısı artar.

Ayrı Hesapta İzlenecek seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen promosyon tutarı hesaplanmaz. Stok satırının net giriş tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken promosyon tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda, bir alım irsaliyesinde malzeme satırına uygulanan promosyonun satır tutarı, stok alım fiyatını etkilemez. Fiş geneline uygulanan promosyonlar da aynı şekilde düşünülerek malzeme satırlarının alım tutarını etkilemez. Sonuçta, maliyet sisteminde stok alım tutarı ve alım maliyeti uygulanan promosyonlardan etkilenmez. Promosyon alım satırlarının durumu ise biraz farklıdır. Bu satırların tutarı, ayrı muhasebe hesaplarında bir indirim gibi izleneceğinden, maliyet sistemi açısından promosyon satırlarının alım tutarı ve maliyeti (miktar x birim fiyat) a eşit kabul edilir. Çünkü "alım promosyonları ayrı hesaplarda izlenecek" parametresi seçilmiştir ve alınan promosyonlar aslında stoklarımızın maliyetini arttırmakta, ancak promosyonların bedelsiz olarak verilmesinden sağlanan avantaj ayrı muhasebe hesaplarında gelirleri arttırıcı bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

Kullanılacak İade Maliyeti

İade maliyeti işlemlerinin ne şekilde hesaplanacağının belirlendiği parametredir. Kullanılacak İade Maliyeti parametre satırı; Giriş Maliyeti, Güncel Maliyet ve İade Maliyeti olmak üzere üç seçeneklidir.

Giriş Maliyeti seçilirse, satış iade fişinin satırlarında, iade edilen stok için, hangi satış işleminin iadesi olduğu seçilebilir ve o stok satırı ile ilişkilendirilir. Seçilen alım fişindeki birim fiyat iade fişine getirilmiş olur. Maliyet sistemi açısından, satış iade satırının çıkış maliyeti, ilişkilendirildiği satış hareketinin net alım tutarına eşit olur. Satış iade satırının çıkış tutarı ise satış iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. Envanter açısından bakıldığında satış iadeleri stok maliyetini, ilişkilendirildiği alımın net tutarı üzerinden azaltır. (Çıkış tutarı envanteri etkilemez.)

Güncel Maliyet seçiminde bir satış iade fişinin satırlarında, iade edilen stok birim maliyetinin güncel maliyete eşit olacağı belirtilir. Maliyet sistemi açısından, satış iade hareketi herhangi bir stok çıkış hareketiyle (örneğin toptan satış hareketi) aynı şekilde değerlendirilir ve stokların o andaki birim maliyeti, satınalma iade hareketinin birim maliyetine eşitlenir. Çıkış maliyeti (birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Satış iade satırının çıkış tutarı ise satış iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir.

İade Maliyeti seçiminde bir satış iade fişinin satırlarında, iade edilen stok birim maliyetinin ne olması gerektiği kullanıcı tarafından girilir. Bu durumda maliyet sistemi açısından, satış iade satırının çıkış maliyeti, (kullanıcı tarafından girilen birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Satış iade satırının çıkış tutarı ise satış iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. Envanter açısından bakıldığında satış iadeleri stok maliyetini, kullanıcı tarafından girilen maliyet üzerinden azaltır. (çıkış tutarı envanteri etkilemez) İade maliyeti bir satış işlemi ile ilişkilendirilebilir. Bu durumda bir satış iade fişinin satırlarında, iade edilen stok için hangi satış işleminin iadesi olduğu seçilebilir ve o stok satırı ile ilişkilendirilebilir.

Sipariş Onay Bilgisi

Sipariş onay bilgisi öndeğerinin belirlendiği parametredir. Sipariş Onay Bilgisi parametre satırı; Öneri, Sevk Edilemez ve Sevk Edilebilir olmak üzere üç seçeneklidir.

Öneri seçilirse, kaydedilen siparişin onay bilgisi "Öneri" olacaktır. Onay bilgisi "Öneri" olan sipariş irsaliye ve faturaya aktarılamaz.

Sevk Edilemez seçiminde, kaydedilen siparişin onay bilgisi "Sevk Edilemez" olacaktır.

Sevk Edilebilir seçiminde, kaydedilen siparişin onay bilgisi "Sevk Edilebilir" olacaktır.

Sipariş fişleri için verilen her üç durum da istenildiğinde verilen sipariş fişlerinde, F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Onay Bilgisi seçeneği ile değiştirilebilir.

İrsaliye Sevk Durumu

İrsaliyeler için sevk durumu öndeğeridir. İrsaliye Sevk Durumu parametresi Sevkedildi ve Sevkedilmedi olmak üzere iki seçeneklidir.

Sevkedildi seçilirse, irsaliyeler "Sevkedildi" statüsünde, satınalma irsaliyeleri listelerinde yer alır. Sevk durumunu değiştirmek için satınalma irsaliyeleri listelerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan "Sevk Geri Al" seçeneği kullanılır.

Sevkedilmedi seçilirse, irsaliyelerin "Sevkedildi" durumuna getirilmesi için, sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sevket seçeneği kullanılır.

İrsaliye/Sipariş Aktarımında Genel İndirim ve Masraflar

Alınan siparişlerin satınalma irsaliyesi veya satınalma faturasına, satınalma irsaliyelerinin ise satınalma faturasına aktarılması durumunda fiş geneline ait indirim ve masrafların ne şekilde aktarılacağı İrsaliye/Sipariş Aktarımında Genel İndirim Ve Masraflar parametresi ile belirlenir. İrsaliye/Sipariş Aktarımında Genel İndirim Ve Masraflar parametre satırı; Fişte Girildiği Şekliyle, Tutara Çevrilecek ve Aktarılmayacak olmak üzere üç seçeneklidir.

Bir faturaya birden fazla irsaliye aktarılabilir. Bu irsaliyelerde farklı oranlarda uygulanmış indirimler ve masraflar olabileceği gibi, formül tanımlanmış indirim ve masraf kartları da olabilir. İrsaliye geneline uygulanmış bu farklı indirimler faturaya aktarıldığında izlenecek kural bu parametre seçeneği ile belirlenir.

Fişte Girildiği Şekliyle seçimi yapıldığında, irsaliye ya da sipariş fişinde fiş geneline yapılmış olan indirim ve masraflar yine bu değerler üzerinden faturaya aktarılır. Bu durumda fatura geneline ait indirim ve masraflar yeni değerlere göre yeniden hesaplanır.

Tutara Çevrilerek seçimi yapıldığında, fiş aktarılmadan önceki indirim ve masraf tutarları sabit kabul edilir. Oran ya da formül bilgileri yok sayılır sadece tutar olarak aktarılırlar.

Aktarılmayacak seçiminde ise fiş geneline ait indirim ve masraflar aktarılmaz.

İrsaliye/Sipariş Aktarımında Fiyatlandırma Dövizi

İrsaliyeye aktarılan sipariş fiş satırına ya da faturaya aktarılan irsaliye ve sipariş satırlarına ait fiyatlandırma dövizi bilgileri, döviz kuru ve dövizli fiyattan oluşur. Siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin ise faturaya aktarımında fiyatlandırma döviz kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağının belirlendiği parametre seçeneğidir. İrsaliye/Sipariş Aktarımında Fiyatlandırma Dövizi şu seçenekleri içerir; Kuru Güncellenecek ve Kuru Güncellenmeyecek.

Kuru Güncellenecek seçiminde, fiyatlandırma dövizi kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan birim fiyat değiştirilir.

Kuru Güncellenmeyecek seçimi yapıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede girilen fiyatlandırma dövizi kuru faturada değiştirilmeden aynen kullanılır.

İrsaliye/Sipariş Aktarımında İşlem Dövizi

İrsaliyeye aktarılan sipariş fiş satırına ya da faturaya aktarılan irsaliye ve sipariş satırlarına ait işlem dövizi bilgileri, döviz kuru ve dövizli fiyattan oluşur. Siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin ise faturaya aktarımında işlem döviz kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağının belirlendiği parametre seçeneğidir. İrsaliye/Sipariş Aktarımında İşlem Dövizi Kuru Güncellenecek ve Kuru Güncellenmeyecek olmak üzere iki seçeneklidir.

Kuru Güncellenecek seçiminde, işlem dövizi kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan birim fiyat değiştirilir.

Kuru Güncellenmeyecek seçimi yapıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede girilen işlem dövizi kuru faturada değiştirilmeden aynen kullanılır.

Sipariş Rezerve Durumu

Alınan sipariş fişlerinde Rezerve alanında girilen bilginin öndeğeri bu parametre satırında belirlenir. Sipariş Rezerve Durumu Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda, alınan sipariş fişi satırında Rezerve Miktarı alanında belirtilen miktar kadar mal teslim edilmek üzere rezerve edilir. Rezerve edilen miktar stok durum pencerelerindeki toplamlara otomatik olarak yansıtılır.

Otomatik İrsaliye/Sipariş Basımları

Satış işlemlerinde kullanılan sipariş fişleri ve irsaliyelerin ne zaman yazıcıdan alınacağı şu satırlarda belirlenir; Otomatik İrsaliye Basımı ve Otomatik Sipariş Basımı.

Otomatik İrsaliye/Sipariş Basımları parametre satırları Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Satış işlemlerinde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında "Evet" seçeneği işaretlenir.

Otomatik basım yapılmayacaksa "Hayır" seçimi yapılır. Bu durumda fiş ya da faturalar "Yaz" seçeneği ile tek tek ya da toplu basım seçeneği ile topluca bastırılır.

Otomatik Barkod Basımı

Barkod etiket basımı öndeğeridir.

Basım Şekli Parametreleri-Sipariş Satırları/İrsaliye Satırları

İrsaliye ve sipariş fişlerinin ne şekilde bastırılacağı, irsaliye satırları ve sipariş satırları parametre satırlarında belirlenir. Basım Şekli Parametreleri-Sipariş Satırları/İrsaliye Satırları parametre satırları; Ayrı Ayrı Basılacak, Kod'a Göre Birleştirilecek, Grup Kod'una Göre Birleştirilecek ve Hareket Özel Koduna Göre Birleştirilecek olmak üzere dört seçeneklidir.

Ayrı Ayrı Basılacak seçiminde, fişte yer alan her satır bastırılır.

Kod'a Göre Birleştirilecek seçiminde, fiş üzerinde aynı malzemeye ait işlemin olması durumunda bu satırlar birleştirilerek yazdırılır.

Kod'a Göre Birleştirilecek seçeneği işaretlendiğinde, fişte aynı malzeme birden çok satırda giriliyor ve ilgili malzeme satırlarına promosyon uygulanıyor ise bu satırlar birleştirilmez.

Grup Kod'una Göre Birleştirilecek seçiminde ise, fiş üzerinde aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılır.

Hareket Özel Koduna Göre Birleştirilecek seçiminde ise, fatura/fiş üzerinde aynı hareket özel koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılır.

Sipariş/İrsaliye Satırları Malzeme/Grup Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları

Sipariş ve irsaliye basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyatlı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Sipariş/İrsaliye Satırları Malzeme/Grup Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları; Birleştirilmesin, Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun, Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin olmak üzere üç seçeneklidir.

Birleştirilmesin seçiminde, irsaliye ve siparişte yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde yazdırılır.

Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun seçiminde, irsaliye ve siparişte yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak yazdırılır.

Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin seçiminde, irsaliye ve siparişte yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar birleştirilir ve fiyat boş gösterilir.

Sipariş/İrsaliye Satır Sıralaması

Sipariş ve irsaliye satırlarında farklı stoklara ait işlemlerin yer alması durumunda, satırların ne şekilde sıralanacağı bu parametre ile belirlenir. Sipariş/İrsaliye Satır Sıralaması parametresi şu seçenekleri içerir; Sıralanmayacak, Açıklamaya Göre Sıralanacak, Koda Göre Sıralanacak ve Raf Numarasına Göre Sıralanacak.

Sıralanmayacak seçiminde, stoklar, fiş satırlarında kaydedildikleri sırada yer alır.

Açıklamaya Göre Sıralanacak seçiminde, fiş satırları stokların açıklamalarına göre sıralanır.

Koda Göre Sıralanacak seçiminde, fiş satırları stokların kodlarına göre sıralanır.

Raf Numarasına Göre Sıralanacak seçiminde ise, fiş satırları stokların raf numaralarına göre sıralanır.

Sıralama seçenekleri, sipariş ve irsaliyeler kaydedildikten sonra geçerli olacaktır.

İrsaliye ve Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü

İrsaliye ve faturalarda sipariş bağlantısı kontrolünün sağlandığı parametredir.

Yapılmayacak seçiminde irsaliye ve fatura satırlarında sipariş bağlantısı kontrol edilmez, sipariş ve malzeme hareketleri kaydedilir.

Yapılacak seçiminde sipariş bağlantısı olmayan irsaliye ve faturalar kaydedilmez.

Bu parametre Skonsol2 uygulamasında kaydedilen irsaliye ve faturalar için geçerli değildir.

Tamamı Sevkedilmiş Siparişler

Tamamı sevkedilmiş sipariş bilgilerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı Tamamı Sevkedilmiş Siparişler parametresi ile  belirlenir.

Değiştirilmeyecek seçilirse bir kısmı sevkedilen sipariş bilgileri değiştirilemez.

Değiştirilecek seçilirse sevk kontrolü yapılmaz ve her aşamada sipariş bilgileri değiştirilebilir.

Kısmi Sevkedilmiş Siparişler

Bir kısmı sevkedilmiş sipariş fiş bilgilerinin güncellenmesi öndeğeridir. Kısmi Sevkedilmiş SiparişlerDeğiştirilecek ve Değiştirilmeyecek seçeneklerini içerir.

Siparişin bir kısmının karşılanması durumunda, bekleyen kısım sevk edilinceye kadar ki sürede sipariş fiş bilgilerinin değiştirilmesi istenmiyorsa Kısmi Sevkedilmiş Siparişler parametre satırında "Değiştirilmeyecek" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu durumda fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

"Değiştirilecek" seçiminin yapılması durumunda kısmi sevk durumu dikkate alınmaz ve fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir.

İrsaliye Basımında Detay Satırları

Malzemelere ait seri, lot numaraları ve yerleşim yeri bilgileri bilgilerini irsaliyeye yazdırmak için kullanılır.

İrsaliyede Seri Takipli Detay Satırı Basım Şekli

Seri izleme yöntemi ile takip edilen malzemelere ait faturalarda detay satırı basım şekli öndeğeridir. İrsaliyede Seri Takipli Detay Satırı Basım Şekli parametre satırı Alt Alta ve Yan Yana seçeneklerini içerir. İstenen basım şekli seçilir.

Otomatik Ödeme/Tahsilatta Kullanılacak Bölüm

Satış işlemlerine ait otomatik ödemelerin yapılacağı bölümün belirlendiği parametredir. Otomatik Ödeme/Tahsilatta Kullanılacak Bölüm, Kasa ve Ticari Sistem seçeneklerini içerir.

"Kasa" seçiminin yapılması durumunda ödemelere ait nakit ödeme/tahsilat, çek ve senet kayıtları kasadan kesilir.

"Ticari Sistem" seçiminde ise ödemelerde kullanılan fişler ilgili program bölümlerinden (cari hesap işlemleri, çek senet bordroları vb) kaydedilir.

Hızlı Giriş Penceresi Otomatik Açılımı

Malzeme özelliklerine göre hızlı giriş yapılmasını sağlayan hızlı giriş penceresinin otomatik olarak açılacağı fiş türlerinin belirlendiği parametredir.

Satınalma/Satış Koşulları

Bu parametre ile alış/satış koşullarının okunma şekli belirlenir. Satınalma/Satış Koşulları, Sadece İlk Hesaplamada Okunacak ve Her Hesaplamada Okunacak olmak üzere iki seçeneklidir.

Sadece İlk Hesaplamada Okunacak seçiminde fiş ve faturalarda uygulanan alış/satış koşulları ilk hesaplamada okunur ve bir tabloya yazılır. Sonraki hesaplamalarda bu tablodan okunur.

Satışta Otomatik Seri/Lot Hareketleri Oluşturulacak

Çıkış işlemleri esnasında, seri/lot takibi yapılan malzemelere otomatik çıkış hareketi oluşturmak için kullanılan parametredir. Bu parametre sarf, fire ve ambar hareketleri ile satış irsaliye ve faturaları için geçerlidir. Satışta Otomatik Seri/Lot Hareketleri Oluşturulacak, Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda, fiş satırında miktar kolonuna bilgi girildiğinde satırdaki ana birim üzerinden otomatik seri/lot hareketleri oluşturulur. Birim değişikliği yapıldığında seri/lot çıkış hareketleri tekrar oluşturulacaktır.

Seri/lot takibi yapılan malzemeye ait bir çıkış fişi kopyalandığında da (iptal edilen fişler dahil) ilgili malzeme için seri/lot numaraları otomatik olarak oluşturulur.

Sipariş Rezervasyonunda Negatif Seviye Kontrolü

Siparişler için rezervasyon sözkonusu ise negatif seviye kontrolü yapılış şekli öndeğeridir. Sipariş Rezervasyonunda Negatif Seviye Kontrolü, Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda malzeme kartında belirtilen negatif seviye miktarı dikkate alınır ve işlem sırasında kullanıcı uyarılır.

"Hayır" seçiminde negatif seviye kontrolü yapılmaz.

Fiyat Endeksi Atama Türü

Malzeme giriş hareketlerine endeks atama işleminde kullanılacak parametredir. Fiyat Endeksi Atama Türü parametre satırı; Hareket Tarihine Göre ve Malzeme Devir Hızına Göre olmak üzere iki seçeneklidir.

Malzeme Devir Hızına Göre seçiminin yapılması durumunda malzeme bazında devir hızı hesaplanarak fiş satırlarına endeks atanır. Endeks atama işlemi için Stok program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Malzeme Ortalama Stokta Kalma Süresi Güncelleme seçeneği kullanılır. Stok girişine atanacak endeksin bulunması için düzeltme yapılacak tarihten "Ortalama Stokta Kalma Süresi" kadar gün geriye gidilir ve bulunan tarihteki endeks malzeme girdi satırlarına topluca atanır. Bu işlemle muhasebeleşmiş malzeme fişlerinin satırları da endekslenir. İşlem sonunda bulunan değer malzeme kartı üzerinde yer alan "Ortalama Stokta Kalma Süresi" alanına aktarılır.

Enflasyon Düzeltme Tarihi

Enflasyon muhasebesinin kullanılması durumunda maliyetlendirme servisi dışında yapılan maliyetlendirme işlemlerinde dikkate alınacak düzeltme tarihidir.

İade İşlemleri Siparişi Etkileyecek

İade işlemlerinin siparişi ne şekilde etkileyeceğinin belirlendiği parametredir. İade İşlemleri Siparişi Etkileyecek Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Giriş-çıkış maliyeti ile iade işlemlerinde siparişin açığa çıkmaması isteniyorsa yani siparişin iadesi kapanması ile eşdeğerse bu parametre kullanılır.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda bir irsaliye ya da fatura iade tipi "Giriş/Çıkış Maliyeti" ile iade edilirse iade miktarı kadar sipariş miktarı açığa çıkmış sayılır, bu nedenle sevkedilen miktar ve bekleyen miktar yeniden hesaplanır.

"Hayır" seçiminde iade durumunda, iade miktarı kadar sipariş açığa çıkmaz. İade faturaları kesilmiş olsa bile iade miktarları sevkedilen toplamından çıkarılmaz ve alınan sipariş toplamına eklenmez. İade edilen fatura ya da irsaliye iptal edildiğinde ya da silindiğinde toplamlar iade işleminin tam tersi şekilde güncellenmez.

Fiyat Değiştirme Limiti Uygulansın

Satış işlemlerinde fiş ve faturalar için fiyat değiştirme limiti uygulamasının geçerli olup olmayacağı bu parametre ile belirlenir. Fiyat Değiştirme Limiti Uygulansın, Evet/Hayır seçeneklerini içerir. Öndeğer olarak "Hayır" gelir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda, satış işlemleri sırasında fiş ve fatura kaydedilirken malzeme/hizmet fiyat kartlarında kullanıcılar bazında verilen değiştirme limiti bilgisi devreye girer; kullanıcının fiyat kartında tanımlı malzeme/hizmet  birim fiyatını belirlenen limit dahilinde düşürebilmesine izin verilir. Limitin altına düşüldüğünde program kullanıcıyı uyarır ve faturanın kaydedilmesine izin verilmez. 

Siparişte Ödeme Tipi

Alınan sipariş fişlerine ödeme planı bağlanması ve ödeme hareketleri oluşturulması için sipariş fişinin ödemeli özelliği ile kaydedilmesi gerekir. Sipariş fişleri için ödeme hareketleri öndeğeri bu parametre satırında kaydedilir.

Siparişte ödeme tipi parametre satırı iki seçeneklidir; Ödemeli ve Ödemesiz.

Ödemeli seçildiğinde, alınan sipariş fişinde yer alan Ödemeler seçeneği işaretli gelir ve sipariş fişi kaydedilirken ödeme hareketleri de oluşturulur. Sipariş fişinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ödeme Hareketleri (Parçalı/Ortalama) seçeneği ile fiş geneli ya da fiş satırları için, bağlı oldukları ödeme planlarına göre oluşturulan ödeme hareketleri izlenir. Gerekirse ödeme bilgilerinde değişiklik yapılabilir.

Ödemesiz seçiminde ise, sipariş fişine ödeme planı bağlanmaz ve ödeme hareketleri oluşturulmaz.

Proforma Rezervasyonunda Negatif Seviye Kontrolü

Proforma fatura satırı için rezervasyon sözkonusu ise negatif seviye kontrolü yapılış şekli öndeğeridir. Proforma Rezervasyonunda Negatif Seviye Kontrolü, Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Proforma Rezerve Durumu" parametresine "Evet" denilmesi durumunda geçerlidir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda malzeme kartında belirtilen negatif seviye miktarı dikkate alınır ve kullanıcı uyarılır.

"Hayır" seçiminde negatif seviye kontrolü yapılmaz.

Proforma Rezerve Durumu

Proforma faturalarda rezervasyon bilgisi öndeğeridir. Proforma Rezerve Durumu, Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda Malzeme Durum penceresindeki rezervasyon miktarı fatura satırında girilen miktar kadar artar. Rezerve edilen miktar fiili stok miktarını etkilemez. Ancak Gerçek stok miktarını azaltır.

Burada yapılan seçim faturalara aktarılır. Gerekirse değiştirilebilir.

Kampanya Sonrası Otomatik Sipariş Bağlantısı Kur

Alınan sipariş fişlerinde tanımlı kampanyaların, sipariş fişinin irsaliyeye sevk edilmesi yada faturalanması durumunda oluşan satış irsaliye ve faturalarına otomatik olarak aktarılması için kullanılır. Kampanya Sonrası Otomatik Sipariş Bağlantısı Kur, Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. 

"Evet" seçiminin yapılması durumunda sipariş fişinde tanımlanmış olan satış kampanyası irsaliye ve faturaya otomatik olarak aktarılır.

İrsaliye Satırları Ödeme Şekli Güncellensin

İrsaliyenin başlık kısmında ödeme planı seçildiğinde, seçilen ödeme planının irsaliye satırına öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı İrsaliye Satırları Ödeme Şekli Güncellensin parametresi ile belirlenir. İrsaliye Satırları Ödeme Şekli Güncellensin, Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde irsaliye genel bilgilerinde belirlenmiş olan ödeme şekli irsaliye satırına öndeğer olarak aktarılır; ayrıca, irsaliye satırında seçili olan ödeme planı, ödeme planı ya da cari hesap değişikliğinde (cari hesapta seçili bir ödeme planı var ise) güncellenir.

Satıra malzeme seçildiğinde, malzeme için daha önceden tanımlanmış bir ödeme planı var ise satırdaki "Ödeme Şekli" alanına malzeme kartında seçili olan ödeme planı aktarılır.

Sipariş Satırları Ödeme Şekli Güncellensin

Sipariş fişinin başlık kısmında ödeme planı seçildiğinde, seçilen ödeme planının sipariş satırına öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı Sipariş Satırları Ödeme Şekli Güncellensin parametresi ile belirlenir. Sipariş Satırları Ödeme Şekli Güncellensin Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde sipariş genel bilgilerinde belirlenmiş olan ödeme şekli sipariş satırına öndeğer olarak aktarılır; ayrıca, sipariş satırında seçili olan ödeme planı, ödeme planı ya da cari hesap değişikliğinde (cari hesapta seçili bir ödeme planı var ise) güncellenir.

Satıra malzeme seçildiğinde, malzeme için daha önceden tanımlanmış bir ödeme planı var ise satırdaki "Ödeme Şekli" alanına malzeme kartında seçili olan ödeme planı aktarılır.

Sipariş Aktarımı Bekleyen Miktarlar

Siparişlerin irsaliye ve/ya faturaya aktarımında bekleyen miktarın fatura/irsaliye satırına getirilip getirilmeyeceği Sipariş Aktarımı Bekleyen Miktarlar parametresi ile belirlenir.

Getirilecek seçiminde, "Sipariş Fşi Aktar" seçeneği ile aktarılan sevkedilmemiş/faturalanmamış siparişin bekleyen miktarı irsaliye/fatura satırına otomatik olarak aktarılır.

Fiyatlandırma Dövizi Kullanılan Aktarımlarda Yerel Para Birimi

Alınan sipariş fişlerinde yerel para birimi üzerinden işlem gören satıra fiyatlandırma dövizi uygulandığında, siparişin faturaya aktarımı sırasında yerel para biriminin güncellenip güncellenmeyeceğini belirlemek için kullanılır. Fiyatlandırma Dövizi Kullanılan Aktarımlarda Yerel Para Birimi şu seçenekleri içerir; Güncellenmeyecek ve Güncellenecek.

İrsaliye Seri/Lot/Yerleşim Takibinde Miktar Kontrolü

İrsaliyelerde izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/yerleşim bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı İrsaliye Seri/Lot/Yerleşim Takibinde Miktar Kontrolü parametresi ile belirlenir. İrsaliye Seri/Lot/Yerleşim Takibinde Miktar Kontrolü parametre satırı; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak olmak üzere üç seçeneklidir.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren fişler kullanıcı onayı ile kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fiş kaydedilmez.

İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.

İrsaliye Seri/Lot ve Stok Yeri Barkod Girişinde Miktar Kontrolü

İrsaliyelerde izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/ stok yeri barkod girişlerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı İrsaliye Seri/Lot ve Stok Yeri Barkod Girişinde Miktar Kontrolü parametresi ile belirlenir. İrsaliye Seri/Lot ve Stok Yeri Barkod Girişinde Miktar Kontrolü parametre satırı şu seçenekleri içerir; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren fişler kullanıcı onayı ile kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fiş kaydedilmez.

İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.

Parçalı Hizmet Siparişi Aktarımlarında, Bekleyen Hizmet Tutarı Faturaya Aktarılacak

Parçalı hizmet siparişi aktarımlarında, bekleyen hizmet tutarının faturaya aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir. Parçalı Hizmet Siparişi Aktarımlarında, Bekleyen Hizmet Tutarı Faturaya Aktarılacak, Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde miktar olarak kapanmış ancak tutar olarak kapanmamış hizmet faturalarında bekleyen tutar faturaya ayrı bir satır olarak aktarılır.

"Hayır" seçiminde bekleyen tutar faturaya aktarılmaz.

İşyeri/Fabrika/ Ambar Kontrolü

İşlemler sırasında işyeri, ambar kontrolünün yapılıp yapılmayacağı İşyeri/Fabrika/ Ambar Kontrolü parametresi ile belirlenir. İşyeri/Fabrika/ Ambar Kontrolü, Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

İşyeri/ambar kontrolü yapılacak ise, işlemler sırasında Ambar No. alanında yalnızca İşyeri alanında belirtilen işyerine ait ambarlar listelenir ve seçilebilir.

"Hayır" seçiminin yapılması durumunda tanımlı tüm ambarlar listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Ambarın ait olduğu işyeri, ambar tanımı yapılırken belirlenir.

Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse ( Sipariş/İrsaliye)

Satış birim fiyatının son satınalma fiyatının altına düşmesi durumunda yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse ( Sipariş/İrsaliye) parametre satırı; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak olmak üzere üç seçeneklidir.

İşleme Devam Edilecek seçilirse, herhangi bir kontrol yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, fişin kaydı sırasında program kullanıcıyı uyarır ve işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçilirse, satış fiyatının son satınalma fiyatının altında olması durumunda fiş kaydedilmez.

"Kullanıcı Uyarılacak" ve "İşlem Durdurulacak" seçimi yapıldığında, satış faturalarında son alış fiyatının altında birim fiyat girilmesi durumunda Satış Fiyatı Kritik Olan Ürünler penceresi açılır. Fiş içinde yer alan ve satış fiyatı son satınalma fiyatının altında olan malzemeler listelenir ve bu malzemeler faturada kırmızı renkte gösterilir. "Fişi Kaydet" denildiğinde işlem sorunsuz olarak kaydedilir.

Fiyat kontrolü yapılırken, satınalma faturasına uygulanan fiyat farkı tutarı da hesaplamaya dahil edilir, fiyat kontrolü, fiyat farkı uygulaması sonucunda oluşan yeni satınalma fiyatı üzerinden yapılır.
Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse Kontrol

Satış birim fiyatının son satınalma fiyatının altına düşmesi durumunda fiyat kontrolünün Genel mi yoksa Ambar Bazında mı yapılacağının belirlendiği parametredir.

Genel seçiminde, ambar kontrolü olmadan son satınalma fiyatı üzerinden fiyat kontrolü yapılır.

Ambar bazında seçiminde, satış işleminde seçilen ambar için yapılmış son satınalma fiyatı üzerinden birim fiyat kontrolü yapılır.

Satış Birim Fiyatı Tanımlı Satınalma Fiyatının Altına Düşerse (Sipariş/İrsaliye)

Satış birim fiyatının tanımlı satınalma fiyatının altına düşmesi durumunda yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. Satış Birim Fiyatı Tanımlı Satınalma Fiyatının Altına Düşerse (Sipariş/İrsaliye) parametre satırı şu seçenekleri içerir; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak. İşleme Devam Edilecek seçilirse, herhangi bir kontrol yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, fişin kaydı sırasında program kullanıcıyı uyarırı ve işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçilirse, satış fiyatının tanımlı satınalma fiyatının altında olması durumunda fiş kaydedilmez.

İrsaliye Bilgisini Faturadan Alsın

İrsaliyeler faturalandıktan sonra, faturada İşyeri/Fabrika/Ambar ya da Ticari İşlem Grubu bilgisinin değiştirilmesi durumunda irsaliyelerde ilgili alanların güncellenip güncellenmeyeceği İrsaliye Bilgisini Faturadan Alsın parametresi ile belirlenir. İşyeri/Fabrika/Ambar ve Ticari İşlem Grubu seçeneklerini içerir. Fatura doğrultusunda irsaliyede güncellenmesi istenen bilgiler “Ekle” ile “Seçilenler” bölümüne aktarılır.

İrsaliye Durumu

İrsaliye kayıt durumu öndeğeridir. İrsaliye Durumu, Öneri ve Gerçek olmak üzere iki seçeneklidir.

"Öneri" seçiminde irsaliyeler öneri durumunda kaydedilir. İrsaliye kayıt durumu değişikliği, faturalar listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Durum Değiştir" seçeneği ile gerçekleştirilir.

Kullanılacak Para Birimi - Sipariş/İrsaliye (Genel)

Fiş girişlerinde, fiş geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlarıdır. Kullanılacak Para Birimi - Sipariş/İrsaliye (Genel); İşlem Dövizi, EURO seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satış fişlerinde Kullanılacak Para Birimi alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Kullanılacak Para Birimi - Sipariş/İrsaliye (Satır)

Fiş girişlerinde, fiş satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlarıdır. Kullanılacak Para Birimi - Sipariş/İrsaliye (Satır); Yerel Para Birimi, İşlem Dövizi, EURO, Fiyatlandırma Dövizi seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satış fiş satırlarında yer alan Döviz Türü alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Sipariş Kontrollü Onaylama İşlemi Otomatik Yapılsın

Kontrollü onaylama işleminin her sipariş kaydı sonrası otomatik uygulanabilmesi için kullanılan parametredir. Sipariş Kontrollü Onaylama İşlemi Otomatik Yapılsın; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Parametrenin öndeğeri "Hayır'dır."

"Evet" seçiminde Diğer İşlemler menüsü altında yer alan İşyerleri seçeneğinde belirtilen işyerlerine ait siparişler "Sevkedilebilir" statüsünde kaydedilir. Kontrollü onaylama kriterlerine takılması halinde siparişin durumu değişmez, "Öneri" statüsünde kaydedilir.

"Hayır" seçiminde, siparişler "Öneri" statüsünde kaydedilir.

Öneri Sipariş Basımı

"Öneri" statüsündeki siparişlerin yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.

Hayır seçiminin yapılması durumunda "Öneri" durumundaki siparişler tek tek ya da toplu olarak yazdırılamaz.

Sevkedilemez Sipariş BasımıSiparişin statüsü Sevkedilemez olduğunda yazdırılıp yazdırılamayacağının belirlendiği parametredir. Hayır seçiminde sevkedilemez durumdaki siparişler yazdırılamaz.

Öneri İrsaliye Basımı

"Öneri" statüsündeki irsaliyelerin yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.

Hayır seçiminin yapılması durumunda "Öneri" durumundaki irsaliyeler tek tek ya da toplu olarak yazdırılamaz.

Öneri Sipariş E-Posta Gönderimi

"Öneri" durumundaki siparişlerin e-posta yoluyla gönderilip gönderilemeyeceği Öneri Sipariş E-Posta Gönderimi parametresi ile belirlenir. Öneri Sipariş E-Posta Gönderimi, Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Hayır" seçimi yapılması durumunda, "Öneri" durumundaki siparişlerin F9 menüsünde "Gönder" seçeneği yer almaz.

Fatura/Sipariş Tutarı Değiştirildiğinde Kullanıcının Oluşturduğu Ödeme Hareketleri

Daha önce oluşturulmuş bir ödemeli sipariş veya faturanın tutarı sonradan herhangi bir nedenle değiştirildiğinde, kullanıcının oluşturduğu ödeme hareketleri için yapılabilecek işlemler aşağıda listelenmiştir:

Tekrar Oluşturulsun: Sipariş veya fatura tutarı değiştirildiğinde, daha önce oluşturulmuş ödeme hareketleri yeni tutar doğrultusunda tek satır halinde listelenir.

Değişmesin: Bu seçenek tercih edildiğinde, sipariş veya fatura tutarının azaltılması durumunda program kullanıcıyı "Ödemeler toplamı belge toplamı ile uyuşmuyor" mesajı ile uyarır. Tutar arttığında ise "Ödemeler toplamı belge toplamından küçük olamaz" mesajı ekrana gelir. Her iki durumda da kullanıcı ödeme planı üzerinde manuel olarak değişiklik yapıp ilgili fişi kaydeder.

Tutar Farkı (Satırlara Dağıtılsın): Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresindeki tüm satırlara eşit olarak dağıtılır.

Tutar Farkı (İlk Satıra Eklensin): Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresinde ilk satıra eklenir.

Tutar Farkı (Son Satıra Eklensin): Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresinde son satıra eklenir.

Fatura Formunda Cariye Ait Kapanmamış Tahsilat Hareketleri Basılsın

Satış faturası yazdırılırken ilgili cari hesaba ait ödenmemiş borç kayıtlarının fatura formu üzerinde listelenip listelenmemesi bu parametre ile belirlenir.

Evet seçimi yapıldığında ilgili müşteriye ait kapanmamış tahsilat hareketleri, vade tarihi, belge numarası, borç, İD tutarı, işlem dövizi, bakiye, işlem tarihi ve işlem türü bilgileri ile fatura formu üzerinde listelenir.

Kağıt İrsaliye Aktarımında Düzenleme Tarihiİrsaliye faturalandığında, irsaliyedeki düzenleme tarihinin güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

Dağıtılacak Toplam Hizmet Satırlarını Dikkate Almasın

Satış faturalarında Detaylar bölümünde "Dağıtılacak Toplam" alanında girilen ve malzeme maliyetine etki eden masrafın malzeme bedeline dağıtılırken faturada yer alan hizmet bedelinin dikkate alınıp alınmayacağı Dağıtılacak Toplam Hizmet Satırlarını Dikkate Almasın parametresi ile belirlenir. Dağıtılacak Toplam Hizmet Satırlarını Dikkate Almasın Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde, malzeme maliyeti hesaplamasında masraf toplamı malzeme bedeline dağıtılırken faturada yer alan hizmet bedeli dikkate alınmaz; malzeme bedeli + dağıtılacak toplam esas alınır.

"Hayır" seçiminde, masraf dağıtımında faturadaki hizmet satırlarının bedeli dikkate alınır. Malzeme bedeli + hizmet tutarı esas alınır; ağırlıklı birim maliyet oranında ilgili masraf toplamı malzeme ve hizmet bedeline dağıtılır.

İrsaliye Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü

İrsaliye satırlarına birim fiyat girilmeden fişin kaydedilmesini önlemek için kullanılan parametredir. İrsaliye Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak olmak üzere üç seçeneklidir.

İşleme Devam Edilecek seçiminde, herhangi bir kontrol yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, irsaliye kaydı sırasında birim fiyat girilmemiş satırlar olup olmadığı kontrolü yapılarak kullanıcı "Birim fiyat girilmemiş satırlar var" şeklinde uyarılır. İrsaliye kullanıcının onay vermesi durumunda kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçiminde, birim fiyat girilmeden irsaliye kaydedilemez.

Sipariş Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü

Sipariş satırlarına birim fiyat girilmeden fişin kaydedilmesini önlemek için kullanılan parametredir. Sipariş Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak olmak üzere üç seçeneklidir.

İşleme Devam Edilecek seçiminde, herhangi bir kontrol yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, sipariş kaydı sırasında birim fiyat girilmemiş satırlar olup olmadığı kontrolü yapılarak kullanıcı "Birim fiyat girilmemiş satırlar var" şeklinde uyarılır. Sipariş kullanıcının onay vermesi durumunda kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçiminde, birim fiyat girilmeden sipariş kaydedilemez.

Karşı Sipariş Oluştur İşleminde İndirimler (Satır) Dahil Edilsin

Satış sipariş satır(lar)ına indirim uygulandığında, karşı sipariş oluştururken ilgili indirimin satınalma sipariş satırına/satırlarına yansıyıp yansımayacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Karşı Sipariş Oluştur İşleminde İndirimler (Satır) Dahil Edilsin Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçimi yapıldığında, satış sipariş satırına/satırlarına uygulanan indirim karşı sipariş oluşturma işlemi ile kaydedilen satınalma siparişine de uygulanır.

Karşı Sipariş Oluştur İşleminde İndirimler (Genel) Dahil Edilsin

Satış sipariş geneline indirim uygulandığında, karşı sipariş oluştururken ilgili indirimin satınalma siparişine yansıyıp yansımayacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Karşı Sipariş Oluştur İşleminde İndirimler (Genel) Dahil Edilsin Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçimi yapıldığında, satış siparişine uygulanan indirim karşı sipariş oluşturma işlemi ile kaydedilen satınalma siparişine de uygulanır.

Fiş İçinden Satış Elemanı Seçim Ekranı Açıldığında Sadece Cari Hesabın Satış Elemanları Listelensin

Sipariş, irsaliye ve faturalarda, banka, kasa ve cari hesap fişlerinde ve çek/senet bordrolarında satış elemanı seçimi ekranı açıldığında sadece fişteki cari hesaba bağlı olan satış elemanlarını listelemek için kullanılan parametredir. Fiş İçinden Satış Elemanı Seçim Ekranı Açıldığında Sadece Cari Hesabın Satış Elemanları Listelensin Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçili olduğu durumda, ilgili fişlerde yalnızca cari hesaba bağlı olan satış elemanları listelenir. Cari hesaba bağlı herhangi bir satış elamanı yoksa, parametrede "Evet" seçimi yapılsa dahi, satış elemanı seçim ekranında tüm satış elemanları listelenecektir.

İrsaliyeye Sipariş Aktarımında Tarih Kontrolü

İrsaliyeye sipariş aktarımlarında tarih kontrolünün yapılıp yapılmayacağı İrsaliyeye Sipariş Aktarımında Tarih Kontrolü parametresi ile belirlenir. İrsaliyeye Sipariş Aktarımında Tarih Kontrolü, Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde, sipariş irsaliyeye aktarıldıktan sonra, irsaliye tarihi sipariş tarihinin öncesi bir tarih olarak değiştirildiğinde program kullanıcıyı uyarır ve irsaliyenin kaydedilmesine izin verilmez.

Karşı Sipariş Oluştururken Sevk Edilmiş Miktarları Dikkate Alma

Satış siparişi üzerinden belirli bir miktar için karşı sipariş oluşturulup kalan miktarın bir kısmı veya hepsi faturalandığında, ilgili satış siparişi üzerinden tekrar karşı sipariş oluşturulmak istendiğinde sevk edilen (faturalanan) miktarın dikkate alınıp alınmayacağı Karşı Sipariş Oluştururken Sevk Edilmiş Miktarları Dikkate Alma parametresi ile belirlenir. Karşı Sipariş Oluştururken Sevk Edilmiş Miktarları Dikkate Alma Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde, karşı sipariş tekrar oluşturulurken siparişin sevk edilen (faturalanan) kısmı dikkate alınmaz kalan miktar için karşı sipariş oluşturulur.

"Hayır" seçimde, karşı sipariş tekrar oluşturulurken siparişin sevk edilen (faturalanan) kısmı dikkate alınır, faturalanan miktar düşüldükten sonra kalan miktar için karşı sipariş oluşturulur.

Fiyat Değiştirme Limiti Uygulanacak Fiş Türleri

Fiyat değiştirme limiti uygulamasının hangi fiş türleri için geçerli olacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Öndeğer olarak tüm fiş türleri seçilidir. Seçilmeyen fişler limit kontrolüne takılmaz.

Hizmet Kartı Hiyerarşi Kodu Atama Yöntemi

Hizmet kartı içerisinde hizmet grubuna atanan hizmetlerin kart listesi üzerinde sıralamasının nasıl olacağının belirlendiği parametredir.

Giriş Sırasına Göre seçiminde, hizmetler kartında yapılan kayıt sırasına göre listeleme yapılır.

Koda Göre seçiminde ise hizmet kodunun alfabetik sıralamasına göre listeleme yapılır.

Ambar Fişi Tarihi/Zamanı Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi/Zamanı da Güncellensin

Ambar fişi tarihi/zamanı değiştirildiğinde, e-İrsaliye Bilgileri penceresindeki Düzenleme Tarihi alanının tarihinin/zamanının değişip değişmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

Ambar Fişi Tarihi/Zamanı Değiştirildiğinde, Sevk Tarihi/Zamanı

Ambar fişi tarihi/zamanı değiştirildiğinde, e-İrsaliye Bilgileri penceresindeki Sevk Tarihi/Zamanının güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

İşlem Yapılmayacak seçiminde Sevk Tarihi ve Zamanı alanları boş gelir.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, gelen uyarıya Tamam denirse sevk tarih/zamanı güncellenir, Vazgeç denirse alanlar boş gelir.

Güncellenecek seçiminde Sevk Tarihi ve Zamanı alanlar da güncellenir.

Karşı Sipariş Oluşturma İşleminde Miktarı Sıfır Olan Satırlar Eklensin

Kısmi karşı sipariş oluşturma işleminden sonra tekrar karşı sipariş oluşturulmak istendiğinde bir önceki karşı siparişte tamamı karşılanan (miktarı sıfır olan) malzemelerin fişe gelip gelmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdur

Seri ve lot numaralarının son kullanma tarihine göre çıkış işlemlerinin engellenmesi veya uyarı verilmesi için kullanılan parametredir. İrsaliye ve faturalar için geçerlidir.

İşleme Devam Edilecek seçiminde son kullanma tarihine bakılmaksızın işlem kaydedilir.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde "Seri/Lot No Son Kullanım Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdurma Gün Sayısı" parametre değeri ile seri/lot no son kullanma tarihleri arasındaki fark hesaplanarak kullanıcı uyarılır. Tamam ile devam edilirse işlem kaydedilmez.

İşlem Durdurulacak seçiminde "Seri/Lot No Son Kullanım Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdurma Gün Sayısı" parametre değeri ile seri/lot no son kullanma tarihleri arasındaki fark hesaplanır ve çıkan fark durdurma gün sayısından az ise işlem durdurulur.

Seri/Lot No Son Kullanım Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdurma Gün SayısıSeri/Lot No Son Kullanım Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdur parametresi ile entegre çalışan bir parametredir. İlgili parametrede Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak seçili ise, bu parametrede belirtilen çıkış işlemini durdurma gün sayısı değeri ile seri/lot no son kullanma tarihleri arasındaki fark hesabına göre çıkış işlemi durdurulur ya da kullanıcı uyarılır.
Sipariş Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Varyantlı Malzemeler

Sipariş Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken varyantlı malzemelerin malzeme koduna göre birleştirilerek mi basılacağı yoksa varyant koduna göre mi birleştirilerek basılacağının belirlendiği parametredir.

Parametrenin çalışabilmesi için Sipariş/İrsaliye/Fatura Satırları Basım Şekli Parametreleri parametresinin Koda Göre Birleştirilecek seçili olmalıdır.

İrsaliye Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Varyantlı Malzemeler

İrsaliye Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken varyantlı malzemelerin malzeme koduna göre birleştirilerek mi basılacağı yoksa varyant koduna göre mi birleştirilerek basılacağının belirlendiği parametredir.

Parametrenin çalışabilmesi için Sipariş/İrsaliye/Fatura Satırları Basım Şekli Parametreleri parametresinin Koda Göre Birleştirilecek seçili olmalıdır.

Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Varyantlı Malzemeler

Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken varyantlı malzemelerin malzeme koduna göre birleştirilerek mi basılacağı yoksa varyant koduna göre mi birleştirilerek basılacağının belirlendiği parametredir.

Parametrenin çalışabilmesi için Sipariş/İrsaliye/Fatura Satırları Basım Şekli Parametreleri parametresinin Koda Göre Birleştirilecek seçili olmalıdır.

Fatura Toplu Muhasebeleştirilme İşleminde Fiş Sıralama

Faturaların toplu muhasebeleştirme işleminde fiş sıralamasının Fiş Numarasına Göre mi yoksa Fiş Giriş Sırasına Göre mi yapılacağının belirlendiği parametredir.

Muhasebe modülünde olan "Fiş Sıralaması" parametresi bu parametreye göre baskın olduğundan dolayı "Sıralanmayacak" seçili olmalıdır.
İade Maliyeti Girilmesi Zorunlu İade tipi iade maliyeti olan satınalma iade fişlerinde, iade maliyeti alanının boş olarak kaydedilip kaydedilmeyeceğinin belirlendiği parametredir.
İade Maliyeti Girilmesi Zorunlu İşlemlerİade maliyeti girilmesi zorunlu olan fiş türlerinin belirlendiği parametredir. İade Maliyeti Girilmesi Zorunlu İşlemler; İrsaliye ve Fatura seçeneklerini içerir.
Satış Sipariş Üzerinden Faturalama Yapıldığında Fiyat Değiştirme Limiti KontrolüSipariş üzerinden faturalama yapıldığında, fiyat değiştirme limit kontrolü yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir.
Gerçek Durumundaki e-İrsaliyeler Değiştirilebilsin

e-İrsaliye olarak girilen "Gerçek" durumundaki irsaliyelerin değiştirilebilmesi için kullanılan parametredir. Gerçek Durumundaki e-İrsaliyeler Değiştirilebilsin, Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda, kullanıcı "e-İrsaliye üzerinde değişiklik yapıyorsunuz, kayıtlarınız orijinal e-İrsaliye ile farklı olacaktır; devam etmek istiyor musunuz?" mesajı ile uyarılır ve değişikliğe izin verilir.

Karşı Sipariş Fiş Açıklamasına Cari Hesap Bilgisi EklensinKarşı sipariş oluşturulduğunda sipariş içerisinde detaylar-açıklama kısmına cari hesap bilgisinin gelmesinin gelip gelmeyeceğinin belirlendiği parametredir.
Karşı Sipariş Birim Fiyatına Kaynak Fiş İçerisindeki Birim Fiyatı GelsinKarşı sipariş oluşturulduğunda, kaynak fiş içerisindeki birim fiyatın gelip gelmeyeceğinin belirlendiği parametredir.
Tanımlı alış fiyatı öndeğer gelecek fişlerMalzeme fiş türlerine göre malzemeye ait tanımlı alış fiyatının otomatik gelmesi için fiş seçimi yapılır.
Tanımlı satış fiyatı öndeğer gelecek fişlerMalzeme fiş türlerine göre malzemeye ait tanımlı satış fiyatının otomatik gelmesi için fiş seçimi yapılır.