Malzeme ya da malzeme sınıfı için istenen sayıda satınalma fiyat tanımlanır. Bu fiyatların hangi koşullarda hangi öncelik sırasına göre uygulanacağı belirlenerek fiş ve faturalara gelmesi sağlanır. Tüm bu bilgiler Satınalma Fiyat tanımı penceresinde bulunan alanlardan kaydedilir.

Fiyat tanım kartının üst bölümünde fiyatın ait olduğu malzeme bilgileri yer alır. Kartın orta bölümünde fiyata ait bilgiler, alt bölümünde ise bu satınalma fiyatının hangi cari hesaplar için hangi koşulda geçerli olacağı kaydedilir.

Tanımlı fiyatlar satınalma irsaliye ve faturaları ile sipariş fişlerinde, fiş satırında birim fiyat kolonunda tanımlı fiyat seçimi yapılarak uygulanır. Fiş satırında işlem gören mala ait satınalma fiyatı tanımlanmışsa ve fişte girilen bilgiler tanım kartında belirlenen koşullara uygunsa tanımlı fiyat seçimi yapıldığında kartta verilen birim fiyat otomatik olarak fişe aktarılır. 

Kodu: Satınalma fiyatı kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. 
Türü: Malzeme türünü belirtir. Tür alanı; Malzeme ve Malzeme Sınıfı olmak üzere iki seçeneklidir. Fiyatın geçerli olacağı tür seçilir.

Malzeme (Sınıfı) Kodu: Satınalma fiyatı malzeme ya da malzeme sınıfı için tanımlanır. Satınalma fiyatının geçerli olacağı malzeme/malzeme sınıfı kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Malzeme (Sınıfı) Açıklaması: Satınalma fiyatının geçerli olacağı malzeme/malzeme sınıfı açıklamasıdır.

Statüsü: Fiyat tanımının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağının belirtildiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanımda seçimi yapıldığında fiyat aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.

Proje Kodu: Satınalma fiyatının geçerli olacağı proje kodudur. Kartta belirtilen kod, fiyat kartı tanımlanan malzeme için Sipariş, İrsaliye Ve Fatura Satırındaki Proje Kodu alanına öndeğer olarak gelir.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

İşyeri: Tanımlanan fiyatın hangi işyerinden yapılan işlemler için geçerli olacağını belirtir. Fiyatların işyerleri bazında tanımlanmasını sağlar. 
Tanımlanan fiyat birden fazla işyeri için kullanılacaksa işyerleri tıklanarak açılan İşyerleri penceresinde, fiyatın geçerli olacağı işyerleri "Ekle" ile tek tek, "Hepsini" seçeneği ile toplu olarak seçilerek seçilenler alanına aktarılır. Tamam düğmesi tıklanarak tanım penceresine dönülür.

Birim Fiyat: Malzeme birim satınalma fiyatıdır.

Birim Seti: Malzeme/malzeme sınıfında kullanılan birim setinin belirlendiği alandır. Tanımlı birim setleri listelenir ve seçim yapılır.

Birim: Fiyatın hangi birim için geçerli olduğunu gösterir. Malzeme/Malzeme sınıfı altındaki mallar özelliklerinden, değişik paketleme ve sunuş şekillerinden dolayı birden fazla sayıda birim üzerinden işlem görebilir. Örneğin malzeme işlemleri adet olarak gerçekleşebileceği gibi kutu, koli vb. farklı birimler üzerinden de gerçekleşebilir ve bu birimlere ait farklı satınalma fiyatları olabilir.

KDV: Belirlenen birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadığını bu alanda belirlenir.

Döviz: Birim fiyat alanında belirtilen fiyatın hangi para birimi üzerinden verildiği bu alanda belirlenir. Döviz türleri listelenerek ilgili döviz türü seçilir.

Diğer Birimlere Çevrilebilir: Tanımlanan fiyatın malzeme için geçerli ancak fiyat kartı açılmayan diğer birimler için de kullanılmasını sağlar. Malzeme hareketlerinde birim fiyatı tanımlanmayan birimin seçilmesi durumunda fiyat kartında belirtilen tutar, fiyat kartında belirtilen öncelik sırası ve birim tanımında belirtilen çevrim katsayısı dikkate alınarak fiş satırında kullanılan birime çevrilerek hesaplanır.

Cari Hesap Kodu: Verilen fiyatın geçerli olacağı cari hesabın kodudur. (Fiyat kartı tüm cari hesaplar için geçerliyse "*" kullanılır.) 
Satın alınan mal miktarına ya da ödeme şekillerine göre değişen farklı fiyat uygulamaları olabilir. Bu koşulları farklı fiyat kartlarında tanımlayarak cari hesaba yapılan işlemlere uygulamak hem zaman kaybını önler hem de hata payını azaltır.

Cari Hesap Ticari İşlem Grubu: Cari hesabın ticari işlem grubunu belirtir. Tanımlı fiyatlar cari hesap ticari işlem grubuna göre filtrelenerek fiş ve faturalara aktarılır.

Cari Hesap Özel Kodu (1-5): Cari hesabın özel kodudur. Tanımlı fiyatlar, cari hesap özel koduna göre filtrelenerek fiş ve faturalara aktarılabilir. Cari hesaba ait 5 ayrı özel koda göre filtreleme yapılabilir.

Ödeme Planı: Verilen fiyatının hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı bu alanda belirlenir. Malın satınalma fiyatı, alımı yapılan miktara ve ödeme şekline göre değişebilmektedir. Belli bir miktarın altındaki alımlarda peşin ödeme yapılırken, belli bir miktar ve sonrası için farklı fiyat ve ödeme koşulları ile uygulanabilir. Bu fiyat için ödemenin ne şekilde yapılacağı ödeme planı satırında ödeme planı seçilerek kaydedilir.

Öncelik: Tanımlanan fiyatın kullanım önceliğidir. Aynı malzeme/malzeme sınıfı için çok sayıda satınalma fiyatı tanımının olması durumunda fiş ve faturalara hangi fiyatın öncelikli olarak aktarılacağı bu satırda belirlenir. Öncelik sırası sayı olarak verilir.

Ticari İşlem Grubu: Alınan fiyatın geçerli olacağı ticari işlem grubunun kodudur.

Varyant Kodu: Tanımlanan fiyat kartının varyantlı bir malzemeye ait olması durumunda fiyatın hangi malzeme varyantına ait olduğunu belirlemek için kullanılan alandır. Malzemenin varyantları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Başlangıç/Bitiş Tarihi/Saati: Malzeme satınalma fiyatının hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirtilir.

Sıralama: Fiyat tanımlarını kendi içlerinde sıralamak için kullanılır.

Teslimat Kodu: Malın ne şekilde teslim edileceğini (kara, hava taşımacılığı, posta vb.) belirtir. Teslimat kodu teslim masraflarının ne şekilde karşılanacağını da belirtir. Örneğin alınan fiyata nakliye masraflarının dahil olup olmadığı teslimat kodu tanımında belirtilebilir.

Temin Süresi: Malın temin süresidir. Satınalma fiyatları temin sürelerine göre değişebilmektedir. Örneğin bazı malzemelerin fiyatları dönemsel olarak farklılık gösterir. Satınalma fiyat kartında temin süresinin belirtilmesi ile malzemelerin dönemsel olarak fiyatları izlenebildiği gibi, hemen temin edilmesi istenen malzemelere farklı fiyatlar uygulanabilir.

Fiyat Değiştirme Limiti: Fiyat değiştirme limiti, kullanıcı bazında tanımlanan, malzeme/hizmet alımlarında malzeme/hizmet satınalma fiyat kartlarında tanımlı birim fiyat için daha sonra herhangi bir nedenle yapılabilecek değişikliğin yüzde veya tutar üzerinden limitidir. Sistem işletmeninde kullanıcılara verilen fiyat değiştirme yetkisi bazında fiyat kartında belirtilen yüzde veya tutar kadar kullanıcıların fiyatta değişiklik yapmasına izin verilir.

Programı kullanan kullanıcı hangi fiyat limiti grubundaysa (Alt Düzey/Orta Düzey/Üst Düzey Yetkili) fiyat kartındaki ilgili alandaki limit dahilinde değişiklik yapabilir. Kullanıcının, birim fiyatı, satınalma fişlerinde arttırabilmesi, satış fişlerinde düşürebilmesi sağlanır.

Stok Çalışma Bilgileri'nde yapılan seçime göre satınalma işlemleri sırasında fiyat kartında verilen limit aşıldığında kullanıcı uyarılır, faturanın kaydedilmesine izin verilmez. Ayrıca, kullanıcılar için fiyat değiştirme limiti verilen fiyat kartları değiştirilmek veya çıkarılmak istendiğinde program kullanıcıyı "Fiyat kartı fiyat değiştirme limiti kontrolünde kullanılmaktadır" şeklinde uyarır.

e-İş Ortamında Geçerlidir: Satınalma fiyatının E-İş uygulamalarında kullanılacağını belirtir.

e-Mağazada Geçerlidir: Satınalma fiyatının E-Mağaza uygulamalarında kullanılacağını belirtir.

Satış Noktalarında Geçerlidir: Satınalma fiyatının satış noktalarında kullanılacağını belirtir.

Koşul: Tanım penceresinin alt bölümünde yer alan koşul alanında bu satınalma fiyatının geçerli olacağı koşullar parametreler kullanılarak kaydedilir. Malzeme/hizmet satınalma fiyat kartında tanımlanacak formüllerde aritmetik işlemler yanında fonksiyon kullanımı da sözkonusudur. Mantıksal ve matematiksel işlemlerle, tanımlanan satınalma fiyatının hangi koşullarda kullanılacağı belirlenir. Böylece işlemler otomatikleştirilir ve kullanım hataları en aza indirgenir. 

Koşul alanında X1 parametresini kullanarak ambar bazında fiyat tanımı yapılabilir. Örneğin tanımlanan fiyatın 2 numaralı ambar için geçerli olması istenirse,
X1=2 yazılır. Aynı fiyatın birden fazla ambar için geçerli olması istenirse,
(X1=[Ambar numarası1,.....,Ambar numarasıN]) şeklinde koşul belirtilir.
Fiş ve fatura satırlarında birim fiyat alanında tanımlı birim fiyat seçildiğinde fişte belirtilen ambarın koşul olarak belirtildiği fiyat gelecektir.

Fiyat Açıklaması: Satınalma fiyatı için detay açıklama alanıdır.