Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Malzemeler listesi menü seçenekleri ve aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Image Modified

Ekle

Yeni bir malzeme kartı kaydetmek için kullanılır.

Image Modified

Değiştir

Kart bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Image Modified

Çıkar

Malzeme kartını silmek için kullanılır. Bu seçenek, statüsü kullanım dışı olan kartlar üzerinde iken aktif hale gelir.

Image Modified

İncele

Malzeme kartını incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Image Modified

Kopyala

Seçilen kart bilgilerini bir başka karta kopyalamak için kullanılır.

 


Toplu Kayıt Çıkar

Seçili olan malzeme kartlarının topluca çıkartılmasında kullanılır.

 


Sınıf Bağlantıları

Malzeme sınıf bağlantılarını kurmak için kullanılır.

 


Dağıtım Şablonları

Bu seçenek, varyantlı malzeme kayıtları üzerinde yer alır. Dağıtım şablonları ile malzeme için tanımlanmış olan varyantlar ve bu varyantların işlemlerde kullanılacak miktarları belirtilir.

Image Modified

Malzeme Hareketleri

Malzemeye ait hareketleri verilen filtre koşullarına uygun olarak listeler.

 


Sipariş Hareketleri

Malzemeye ait sipariş hareketlerini verilen filtre koşullarına uygun olarak listeler.

 


Talep Hareketleri

Malzemeye ait talep hareketlerini listelemek için kullanılır.

 


Emanet Malzemeler

Henüz sevkedilmemiş, firmanın emanet ambarında bekleyen malzemelerin sevk işlemlerini kaydetmek için kullanılır.

 


Sevkedilmiş Emanet Malzemeler

Malzeme kartları listesinden veya cari hesaplar listesinden sevkedilen emanet malzemeleri listelemek için kullanılan seçenektir.

 


Satınalma Fiyatları

Seçilen karta ait alış fiyatlarını tanımlamak için kullanılır.

 


Satış Fiyatları

Seçilen karta ait alış fiyatlarını tanımlamak için kullanılır.

 


Ambar Parametreleri

Çok sayıda ambarla çalışma söz konusu ise her ambardaki bilgileri ekrana getirir.

 


Varyantlar

Varyantlı malzeme tanımlamak için kullanılır.

 


Varyant İstisna Tanımları

Teorik olarak oluşturulabildiği halde fiziksel olarak oluşturulamayacak varyantların belirlemesi için yapılan tanımlardır.

 


Varyant Kodu Şablon Tanımı

Otomatik varyant ataması işleminde ya da malzeme varyantlarına kod verirken kullanılacak numaralar ve uzunlukları Varyant Kodu Şablonu tanımlanarak kaydedilir.

 


Varyant Kodu Şablon Tanımı Kopyala

İlgili malzemenin şablon tanımının seçilecek varyantlı malzemelere kopyalanması için kullanılır. Kopyalama işleminde malzemenin özellikleri kontrol edilmez, şablonda seçili olan özellikler kopyalanır. Seçilen malzemede bu özellikler tanımlı değilse şablona göre varyant ataması yapılmaz. Şablon üzerinde yeni bir özellik seçilebildiğinden dolayı malzemeye ait özellik burada seçilebilir.

 


Durumu

Malzemelere ait tüm ambarlar için genel durum bilgileri izlenir.

 


Alımlar

Malzemeye ait alım işlem tutarları TL üzerinden aylık toplamları ile izlenir.

 


Satışlar

Malzemeye ait satış tutarları TL üzerinden aylık toplamları ile izlenir.

 


Durum Grafiği

Malzemelere ait tüm ambarlar için genel durum bilgileri grafik olarak izlenir.

 


Ambar Toplamları

Malzeme kartının hareket gördüğü ambarlardaki durumu Ambar Toplamları seçeneği ile izlenir.

 


Satınalma Döviz Toplamları

Malzemeye ait alış hareketleri, işlem dövizi bilgileri ile listelenir.

 


Satış Döviz Toplamları

Malzemeye ait satış hareketleri, işlem dövizi bilgileri ile listelenir.

Image Modified

Ekstre

Belirli tarihler arasındaki malzeme hareketlerini toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile alınır.

 


Lot/Seri Numaraları

Lot ya da seri numarası verilerek izleme yapılan malzeme kaydı üzerinde menüde yer alır. İzleme yapılan malzeme için Lot ya da seri numaraları bu seçenek ile kaydedilir.

 


Ara

Kod ya da açıklama girilerek istenen kaydın aranması işleminde kullanılır.

Image Modified

Filtrele

Malzemeler listesini, verilen filtre koşullarına uygun olan malzemeleri içerecek şekilde görüntüler.

 


Yaz (Etiket)

Etiketlerinin yazdırılmasında kullanılır.

 


Yaz (Mektup)

Mektupların yazdırılmasında kullanılır.

 


Güncelle

Sınıf bağlantılarına bağlı olarak malzeme bilgilerini güncellemek için kullanılır.

 


Toplu Güncelle

Malzeme Listesi'nde seçilen kayıtların bilgilerini toplu olarak güncellemek için kullanılır.

 


Ambar Parametreleri Güncelle

Malzeme sınıfları için toplu olarak ambar parametrelerinin güncellenmesinde kullanılır.


Fabrika Parametrelerini Güncelle Bir veya birden fazla kayıt için verilen filtre seçeneklerine göre kartların fabrika parametrelerini güncellemek için kullanılır.

Image Modified

Kayıt Bilgisi

Kaydın giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.

 


Kayıt Sayısı

Malzemeler listesinde kart türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler.

 


Hiyerarşi Kodlarını Düzenle

Malzeme sınıflarını ve bu sınıflar altında yer alan alt malzemeleri hiyerarşi kodu vererek gruplamak için kullanılır.

 


Öndeğerlere dön

Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekli ne dönüştürmek için kullanılır.

 


Firmaya Gönder

Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.

 


Firmaya Gönder (Sil)

Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.

 


LogoConnect Hareketleri

LDX sunucudaki hareketleri listeler.

 


Kilitle

İlgili kaydı kilitlemek için kullanılır. Kilitlenen kayıt üzerinde bazı işlemlerin yapılmasına izin verilmez.

 


Kilit Kaldır

Kilitleme işlemini iptal etmek için kullanılır.

 


Toplu Kilitle

Seçilen kayıtları toplu olarak kilitlemek için kullanılır. Kilitlenen kayıtlar üzerinde bazı işlemlerin yapılmasına izin verilmez.

 


Toplu Kilit Kaldır

Toplu kilitleme işlemini iptal etmek için kullanılır.

 


Kısayol Oluştur

Malzeme kaydına ait kısayol oluşturmak için kullanılır.

 


Kısayol Gönder

Malzeme için oluşturulan kısayolu ilgili kişilere göndermek için kullanılır.

 


Silinen Kayıtlar

Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, silinen kayıtlara ulaşmak gerekirse yeniden kaydetmek için kullanılır. Silinen Kayıtlar kullanıcı ve zaman bilgileri ile izlenir.

 


Değişiklik Tarihçesi

Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, kayıtlar üzerindeki tüm değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını tarihçeleri ile izleme olanağı sağlar.


Malzemeler Listesi'nde İşlem Özellikleri

...

Bu işlem seçenekleri şunlardır:

Image Modified

Sipariş

Malzeme listesinde seçilen malzeme için satış ya da satınalma sipariş bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Sipariş fiş satırına seçilen malzemenin kodu ve açıklaması otomatik gelir. Siparişin ilgili olduğu cari hesap ve sipariş miktarı ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Malzemeler Listesi'nden kaydedilen sipariş fişi, satış ya da satınalma sipariş fişleri listelerinde yer alır.

Image Modified

İrsaliye

Malzeme listesinde seçilen malzeme için satınalma, perakende satış ve toptan satış sevk bilgilerini içeren irsaliyeleri kaydetmek için kullanılır. İrsaliye  satırına seçilen malzemenin kodu ve açıklaması otomatik gelir. İşlemin ilgili olduğu cari hesap ve sevk miktarı ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Malzemeler Listesi'nden kaydedilen irsaliyeler, satınalma ve satış irsaliyeleri listelerinde görüntülenir.

Image Modified

Fatura

Malzeme listesinde seçilen malzeme için satınalma, perakende satış ve toptan satış bilgilerini içeren faturaları kaydetmek için kullanılır. Fatura  satırına seçilen malzemenin kodu ve açıklaması otomatik gelir. İşlemin ilgili olduğu cari hesap ve diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Malzemeler Listesi'nden kaydedilen faturalar, satınalma ve satış faturaları listelerinde görüntülenir.

Image Modified

Malzeme Fişleri

Malzeme listesinde seçilen malzeme için ambar transferi işlemlerini kaydetmek için kullanılır.

Image Modified

Raporlar

Malzeme listesinde seçilen malzeme için aşağıda listelenen raporları almak amacıyla kullanılır:

Malzeme Değer Raporu, Envanter Raporu, Aylara Göre Alış Dağılımı, Aylara Göre Satış Dağılımı

Image Modified

Sihirbaz

Malzeme ekleme sihirbazı ile kısa sürede temel bilgilerle malzeme kartı açmak için kullanılır.

 


Malzeme Kartları

Malzeme ile ilgili bilgiler, her bir malzeme için ayrı ayrı açılan kartlarda tutulur. Malzeme tanımları ile, kod ve açıklamasının yanı sıra, malzeme ile ilgili detay bilgiler (birimler, alternatifler, malzeme özellikleri, muhasebe kodları ve müşteriler/tedarikçiler) kaydedilir. Malzemenin sabit kıymet türünde olması durumunda, sabit kıymet bilgileri kart üzerindeki Sabit Kıymet sayfasından kaydedilir.

...