KavramAnlamıİlişkili
Kurumsal Kaynak

Organizasyonun/Kurumun üreteceği mal ya da hizmet için ihtiyaç duyduğu üretim faktörleridir.

  • Sermaye
  • Ham madde
  • İş gücü
  • makine gibi
Enterprise Resource
PlanlamaKurumsal hedefe ulaşmak için en doğru davranışın seçimi sürecidir. Bu süreç gelişmeye açık olmalıdır. 

Cari hesap nedir?

Bir bankayla müşterileri veya bir malın satıcısıyla alıcıları arasında cereyan eden işlemleri toplayan hesap. Bu hesapta satıcı ve alıcıyı, borçlu ve alacaklı duruma sokan çeşitli işlemler, borç ve alacak kalemleri olarak toplanır. Sonuçta ortaya çıkan borç veya alacak bakiyesine göre alıcı ve satıcılar birbirlerine olan borç ve alacak durumlarını tespit ederlercari hesap

Bir işletmede, borçlu ve alacaklı cari hesaplar kullanılabilir. Borçlu cari hesaplar, işletmenin mal sattığı veya bir hizmet ifa ettiği müşterilerin ferdi olarak borç durumlarını gösterir. Buna mukabil alacaklı cari hesaplar, işletmenin genellikle bir mal satılması, hizmet ifası dolayısıyle, üçüncü şahıslara olan borç bakiyelerini gösterir. Bankalardaki cari hesablar; mudiler, müşteriler ve muhabirlere ait olmak üzere üç kategoriye ayrılır.

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre cari hesap ilişkisinde, karşılıklı borç ve alacaklar, hesap kesimi sırasında tasfiye edilir. Borç ve alacak kalemleri ayrı ayrı talep edilemez. Hesap kesimi sonunda hesap sahiplerine mutabakat mektubu gönderilerek münferit borç ve alacak kalemleri ile bakiyenin tasdiki istenir.


Ekonomi

(Current account, running account) Aralarında sürekli iş ilişkisi bulunan kimseler bazan alacaklı, bazan da borçlu duruma gelirler. Bunlardan her birinin alacaklı olduğu zaman alacağının, borçlu olduğu zaman da karşı tarafın,, borcun ödenmesini talep etmesi uygun ve pratik bir yol değildir. Bu güçlükleri önlemek için uygulamada "Cari Hesap" diye adlandırılan bir kayıt ve mahsup sistemi geliştirilmiştir. Buna göre, sürekli ticari ilişkide bulunan kimseler, alacaklarını ayrı ayrı istemek yerine, bunları alacak ve borç kalemleri halinde bir hesaba geçirmeyi ve daha sonra kararlaştırılan bir zamanda mahsup ederek sadece net bakiyeyi ödemeyi kararlaştırırlar. Karşılıklı alacak ve borçların böyle bir hesaba geçirilmesine ilişkin sözleşmeye "Cari Hesap Sözleşmesi" denir. Günümüzde bu tür hesaplar özellikle bankalar tarafından güvenilir müşterilerine açılmaktadır.

 Cari

ERP

KKP

Kurumsal Kaynak Planlaması

Bilgi teknolojisi ürünü olan, bir kurumun tüm süreçlerini (üretim planlama,satın alma, muhasebe ve finans, kalite yönetim, stok yönetimi, proje yönetimi, insan kaynakları, müştrei ilişkileri, pazarlama) bütünleştiren,

  • planlama
  • iletişim

sistemidir.

Kurumsal kaynak planlaması ya da işletme kaynak planlaması (İngilizce: Enterprise Resource Planning - ERP), işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır. Kurumsal kaynak planlaması (KKP) sistemleri, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalışan ve genelde kullanımı kolay olan sistemlerdir. Klasik bir KKP yazılımı işlem yapabilmek için bilgisayarın çeşitli yazılım ve donanımlarını kullanır. KKP sistemleri temel olarak değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veritabanı kullanırlar.

Kurumsal kaynak planlaması anlam olarak, işletmenin tüm kaynaklarının birleştirilip, verimli olarak kullanılması için tasarlanmış sistemlere denmektedir. KKP kavramı ilk olarak üretim çevrelerinde kullanılmaya başlansa da; günümüzde KKP sistemleri çok daha geniş bir alanda telâfuz edilmektedir. KKP sistemleri, bir işletmenin iş alanına ya da ismine bakmadan, işletmenin tüm temel işlemlerini kendi yapısı altında toplayabilir. İşletmenler, kâr amacı olmayan kuruluşlar, vakıflar, hükümetler veya diğer varlıklar KKP sistemlerini kullanabilirler.

KKP sistemleri iki veya daha fazla yazılımı bir araya getirerek bir yazılım paketi halinde de sunulabilir. Bu gibi sistemlere KKP yazılım paketleri denir. Teknik olarak ise KKP yazılım paketleri hem maaş bordro akışlarını hem de muhasebe işlevlerini bünyesinde barındırır.

Buna rağmen, KKP yazılım paketi tanımı daha çok büyük ve geniş uygulamalar için kullanılmaktadır. Bir KKP sistemi kullanıcının, iki veya daha fazla bağımsız yazılımın arayüzü ile karşılaşmasını engeller ve ek avantajlar sağlar. Yazılımların standartlaşmasını, birçok yazılım kullanmak yerine tek bir yazılım kullanılmasını, tüm veriler genellikler tek bir veritabanında saklandığından kolay ve yüksek rapor alma, durum değerlendirme gücünü sağlar.

Bir KKP yazılımı bünyesinde genelde bağımsız olarak çalışan üretim, finans, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları, stok yönetimi gibi çeşitli uygulamalar bulunabilir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kurumsal_kaynak_planlamas%C4%B1

 
QueryQuerySorgu nesnesidir. UnityApplication nesnesinden ulaşılan NewQuery metodunu kullanarak IQuery nesnesini oluştururuz. IQuery nesnesini Insert, Update, Delete ifadelerini çalıştırmak için kullanabiliriz veya Select ifadeleri yazarak sonuç olarak dönen kayıtlar üzerinde yine bu nesnenin ilgili metot ve özelliklerini kullanarak istediğimiz işlemleri yapabiliriz. Bir Select ifadesini çalıştırdığımızda sonuç olarak dönen satırlar IQuery nesnesinin Coollection tipindeki IQueryFields nesnesine döner. Bu nesnenin altında her kayıt IQueryField  tipindeki nesnelerde saklıdır. 
   

Telif HakkıKullanım KoşullarıGizlilik
Copyright © 2018 Logo Yazılım