E-İRSALİYE UYGULAMASI

GENEL OLARAK E-İRSALİYE UYGULAMASI

Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin beşinci bendine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan "sevk irsaliyesi" belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yapılan düzenlemeler bu maddenin konusunu oluşturmaktadır.

Bu Tebliğde düzenlenen e-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki "sevk irsaliyesi" belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

ELEKTRONİK İRSALİYENİN DÜZENLENMESİ VE İLETİLMESİ

e-İrsaliyenin www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-İrsaliye Uygulamasına ilişkin teknik kılavuzlarda yer alan format ve standartlara göre elektronik ortamda, elektronik sertifika ile imzalanarak düzenlenmesi, alıcısına iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi esastır.
e-İrsaliyenin, bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmesi, gönderme veya alma işlemlerinin de Başkanlık tarafından oluşturulan e-İrsaliye Uygulaması aracılığı ile gerçekleştirilmesi zorunludur.

  1. İrsaliyenin malın fiili sevkinden önce (alıcısının henüz belli olmadığı ve malın fiili sevki sırasında muhtelif müşteriler adına kağıt ortamda irsaliye düzenlenmesi ve malın asıl muhatabına teslimi sırasında düzenlenecek e-İrsaliyeler hariç olmak üzere) düzenlenmesi ve Başkanlık sistemlerine başarılı olarak iletilmesi malın fiili sevki için yeterli olup, bununla birlikte düzenlenen e-İrsaliyenin Başkanlık sistemleri üzerinden alıcısına başarılı bir şekilde iletilmesi gerektiği tabiidir.


Malın fiili sevki sırasında araç içinde e-İrsaliyenin bir örnek kağıt çıktısının bulundurulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunlu olup, söz konusu kağıt çıktı üzerinde ıslak imza ya da kaşe bulunması zorunlu değildir. Söz konusu kağıt çıktının, alıcıya verilmesi zorunlu olmadığı gibi malların alıcıya tesliminden sonra muhafaza veya ibraz edilme zorunluluğu da bulunmamaktadır.
Sevki yapılacak mala ilişkin olarak e-İrsaliyenin düzenlenmesinden önce e-Fatura düzenlenmiş olması halinde, e-İrsaliye üzerinde e-Faturanın tarih ve belge numarasına da yer verilmesi zorunludur. Düzenlenecek e- İrsaliyelerde, Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine

imkan vermek üzere; karekoda veya barkoda belge üzerinde yer verilmesi zorunludur. Mükellefler e-İrsaliye düzenlerken, bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak zorundadır. e-İrsaliye Uygulamasından yararlanan mükellefler e-İrsaliye Uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere kağıt irsaliye düzenlemeye devam edeceklerdir.
UYGULAMADAN YARARLANMA YÖNTEMLERİ VE BAŞVURU ESASLARI

Fatura mükellefleri, e-İrsaliye keseceklerdir. Mükellefler e-İrsaliye Uygulamasından; Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla (e-Fatura sisteminin entegrasyon sisteminin aynısı), e-İrsaliye Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla ve Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir.

KİMLER E-İRSALİYE DÜZENLEYEBİLİR?

Mal e-İrsaliye düzenlenebilmesi için, e-Fatura mükellefi olmak gerekir.

E-İRSALİYEYE GEÇİŞ TARİHİ

e-İrsaliye'ye 1 OCAK 2018 itibarıyla isteğe bağlı olarak geçiş yapmaya başlayabilirsiniz.

PROGRAMDA E-İRSALİYE UYGULAMASI

E-İRSALİYE UYGULAMASINA TABİ FİŞ TÜRLERİ;

İrsaliye uygulaması programda; İrsaliye ve Ambar transfer fişi için uygulanır.

e-İrsaliye uygulamasına tabi fiş türleri; Satış İrsaliyelerinde (Gerçek durumda olan belgeler), (02) Perakende Satış İade İrsaliyesi (gelen), (03) Toptan Satış İade İrsaliyesi (gelen), (04) Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi (gelen), (07) Perakende Satış İrsaliyesi (giden), (08) Toptan Satış İrsaliyesi (giden), (09) Konsinye Çıkış İrsaliyesi (giden), (35,36,37,38,39) Tanımlı satış irsaliyeleri (giden) ve (25) Ambar fişi (giden), Satınalma İrsaliyelerinde (Gerçek durumda olan belgeler), Satınalma İrsaliyesi (gelen), (05) Konsinye Giriş İrsaliyesi (gelen), (06) Satınalma İade İrsaliyesi (giden), (10) Konsinye Giriş İade İrsaliyesi (giden) ve (26) Muhtahsil irsaliyesidir (olmayacak).


İhracat faturası (yabancı bölge): İhracat faturaları için düzenlenen irsaliyeler şu an için kâğıt ortamında düzenlenmeye devam edecektir.

İhracat faturası (serbest bölge):İhracat faturaları için düzenlenen irsaliyeler e-İrsaliye olarak düzenlenecektir.

GİB açısından satış/iade ve irsaliye türü ayrımı bulunmuyor. Tüm irsaliyeler UBL'de "Sevk İrsaliyesi" türünde oluşturulur.

E-İRSALİYE UYGULAMASI İÇİN PROGRAMDA YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEMELER

Sistem İşletme/ Firma-İşyeri Detaylarında Yapılacaklar

Mükellefler, e-İrsaliye uygulamasını, e-Fatura uygulamasında kullandıkları aynı yöntem ile kullanmak zorundadır. Yani Firma detayında, e-Fatura kontrol tipinde yapılan seçime göre, e-İrsaliye kullanılmalıdır. Bu amaçla, firma detayları/e-Devlet tabına ve işyeri tanımında e-Devlet tabına yeni alanlar eklenmiştir.

Fatura/e-Arşiv/e-İrsaliye/e-Müstahsil/e-SMM Kontrol tipi Firma bazında olduğunda

Firma detayları/e-Devlet tabında "e-İrsaliye Kullanıcısı" olduğuna dair checkbox seçilmelidir.e-İrsaliye tabında seçilen taşıyıcı kodu e-İrsaliye olarak oluşturulacak olan satış irsaliyelerine otomatik olarak yansır. Cari hesap kartında taşıyıcı kodu seçimi yapıldığında ve Satış Dağıtım parametrelerinde "Otomatik Sevkiyat Adresi Ataması" parametresinde seçilen fiş türlerine göre cari hesap kartında seçili olan taşıyıcı kodu irsaliyeye otomatik yansır.

Fatura/e-Arşiv/e-İrsaliye/e-Müstahsil/e-SMM Kontrol tipi İşyeri bazında olduğunda

İşyeri detayları/e-Devlet tabında "e-İrsaliye Kullanıcısı" olduğuna dair checkbox seçilmelidir.

 


Firma veya İşyeri için e-İrsaliye checkbox'ı işaretli ise; Kurum Tipi Tüzel Kişi/Gerçek Kişi seçimine göre e-Faturadaki gibi zorunlu alan kontrolü yapılır. Zorunlu alan kontrolleri; Firma Unvanı, Firma Ticari Unvanı, Şehir, İlçe, Cadde, Ülke-Ülke Kodu, e-Mail, Telefon, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, İşveren Bilgileri Adı, İşveren Bilgileri Soyadı, İşveren Bilgileri TC Kimlik No ve İşveren Bilgileri e-Mail Adresi için yapılır.

Sistem işletmeninde e-İrsaliye seçimi yapıldığında, e-Fatura seçeneğinin işaretli olması kontrol edilmez.

e-İrsaliye Numaralandırma Şablonu

e-İrsaliye numaralandırma şablonu tanımlanmalıdır. İrsaliye izni kapsamında düzenlenen belgelerde, seri-sıra numarası yerine 3 haneli birim kodu ve 13 haneli sıra numarasından oluşan belge numarası kullanılır. (e-Fatura/e-arşiv şablonu gibi)

Sistem işletmenine, e-İrsaliye numaralama şablonu eklenmiştir.

    • Sabit 3 karakter: "IRS"
    • Sabit 4 karakter yıl seçimli: YYYY

Kalan 9 hane numerik artan olarak üretilir.

Birim kodu "IRS" serbestçe belirlenebilir.


e-İrsaliye olarak düzenlenen ambar fişlerini için ayrı bir e-İrsaliye numara şablonu tanımlanabilir.

Cari Hesap Kartında Yapılan Düzenlemeler

e-İrsaliye geliştirmesi ile birlikte cari hesap kartına eDevlet tabı eklenmiştir. Fatura, e-Arşiv bilgileri bu taba alınmış olup e-İrsaliye kullanıcı seçimi de bu taba eklenmiştir.

Cari hesap kartında e-Fatura kullanıcısı seçili olduğunda yapılan kontroller, e-İrsaliye için de yapılmaktadır. Bu kontroller şunlardır:

  • Ticari Bilgiler tabında=> tüzel ise VKN, şahıs ise TCKN.
  • İletişim Bilgileri tabında => Ülke kodu ve adı, il, ilçe, adres bilgileri, posta kodu ve e-Mail adresi.
  • Cari hesap => şahıs ise Ad ve Soyad, tüzel ise Unvan alanı.e-İrsaliye alanında senaryo tipi olarak sadece Temel İrsaliye seçilebilmektedir. Etiket bilgisi alanında cari hesap kartı ya da sevkiyat adresi seçilebilir.

İrsaliye Fişinde Yapılan Düzenlemeler

İrsaliye ve ambar fişine; Düzenleme Tarihi, İrsaliye Tipi: Kağıt/e-İrsaliye ve F9 menü seçeneklerine e-İrsaliye Bilgileri eklendi.

İrsaliye içinde F9 menüye e-İrsaliye Bilgileri penceresinde 3 sürücü bilgisini kapsayacak şekilde düzenleme yapılmıştır.

Düzenleme Tarihi ve Düzenleme Zamanı, Fiş tarihi ve zamanı gibi öndeğer günün tarihinden değer alır.

Cari hesap kartında e-İrsaliye Kullanıcısı seçili cari için 'İrsaliye Tipi: e-İrsaliye' olarak öndeğer gelirİhtiyaç durumunda kağıt olarak değiştirilebilir.E-İRSALİYE İÇİN GİRİŞİ ZORUNLU ALANLAR


İrsaliye fişi eklerken, cari hesap kartı seçildiğinde e-İrsaliye kullanıcısı seçili cari için "İrsaliye Tipi: e-İrsaliye" olarak öndeğer gelir. İhtiyaç (zorunlu) durumunda kağıt olarak değiştirilebilir. Fiş numarası, Fiş tarihi, Malzeme kodu, miktar, birim olması yeterlidir. Birim fiyat, tutar gönderiminin yapılması parametreye bağlı yapılır.

Logoconnectte Doküman Parametrelerine eklenen "İrsaliye UBL'ine tutar bilgileri eklensin" parametresine bağlı olarak birim fiyat, tutar bilgisinin gönderilip gönderilmeyeceği belirlenebilir. Düzenleme Tarihi ve Düzenleme Zamanı, fiş tarihi ve zamanı gibi öndeğer günün tarihinden değer alacaktır. Cari hesap kartında e-İrsaliye Kullanıcısı seçili cari için "İrsaliye Tipi: e-İrsaliye" olarak öndeğer gelecektir. İhtiyaç durumunda kağıt olarak değiştirilebilir. İrsaliye/Detaylar II tabında Sevk Tarihi ve Zamanı girilmelidir. İrsaliye/Detaylar II tabında bulunan Taşıyıcı Kodu (Taşıyıcı Firma) zorunlu alan olup seçim yapılmalıdır. Taşıyıcı firma için de zorunlu alan kontrolü bulunmaktadır. İrsaliye içinde F9 e-İrsaliye Bilgileri penceresinde, isteğe bağlı olarak sürücü bilgileri girişi yapılarak e-İrsaliye kaydedilir. (Zorunlu değildir.)

Taşıyıcı Kodu (Taşıyıcı firma) penceresi açıldığında kontrol edilmesi gereken zorunlu alanlar

Taşıyıcı firma kurum tipine göre e-İrsaliye'de taşıyıcı firma tanımında bulunması gereken zorunlu alanlar; Tüzel kişi için VKN, şahıs firması için TCKN bilgisi, İletişim Bilgilerinde Ülke kodu ve adı, Taşıyıcı şahıs ise Ad ve Soyad, tüzel ise Unvan alanlarıdır.E-İRSALİYE BROWSERINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

İrsaliye browserına, e-İrsaliye ve e-İrsaliye Statüsü kolonları eklenmiştir. Kaydedilen e-İrsaliye "e-İrsaliye ve GİB' e Gönderilecek" statüsünde listelenir. Logo Connect uygulamasında ya da Cloud Connect ekranlarında e-İrsaliye browserında listelenecektir.

Cloud Connect

Logo Connect

Logoconnectte ve Cloud Connect üzerinde, e-İrsaliye gönderim süreci, e-Fatura gönderim süreci ile aynı şekildedir.

Cloud Connect

Logo Connect


Ambar Fişinde Yapılan Düzenlemeler

İrsaliye uygulaması kapsamında, ambarlar arası transfer işlemi için kesilen ambar fişi de, e-İrsaliye kapsamına girmektedir. Bu kapsamda, ambar fişinde cari hesap seçildiğinde, cari e-İrsaliye kullanıcısı ise, İrsaliye Tipi öndeğer e-İrsaliye olarak gelir.

Ambar fişine; e-İrsaliye Tipi: Kağıt/e-İrsaliye, Ambar fişi Detaylar tabına Taşıyıcı Kodu, Ambar fişi Detaylar tabına Sevkiyat Adresi, Ambar fişi içinde F9 menü seçeneklerine irsaliyede olduğu gibi. e-İrsaliye Bilgileri eklendi. 

Fiş numarası, ambar fişi için tanımlanan e-İrsaliye numara şablonundan değer almaktadır.

E-İRSALİYE İÇİN AMBAR FİŞİNDE GİRİŞİ ZORUNLU ALANLAR

e-İrsaliye ambar fişi kayıt edilirken kontrol edilmesi gereken zorunlu alanlar; Fiş no, Fiş tarihi, Düzenleme tarihi, Düzenleme zamanı, İrsaliye tipi: e-İrsaliye, Malzeme kodu, Malzeme miktarı, Sevk tarihi, Sevk zamanı, Taşıyıcı kodudur (Taşıyıcı firma). İrsaliye içinde F9 e-İrsaliye Bilgileri penceresinde, isteğe bağlı olarak sürücü bilgileri girişi yapılarak ambar fişi kaydedilir. (Zorunlu değildir.)

MALZEME FİŞ BROWSERINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Malzeme fişleri browserına, e-İrsaliye ve e-İrsaliye Statüsü kolonları eklenmiştir. Kaydedilen ambar fişi "e-İrsaliye ve GİB' e Gönderilecek" statüsünde listelenir. Logoconnectte e-İrsaliye browserında listelenecektir.

Logo Connect ve Could Connect uygulamalarında, ambar fişi gönderim süreci, e-İrsaliye gönderim süreci ile aynı şekildedir.

Logo Connect

Cloud Connect


İrsaliyeli e-Fatura Girişinde Yapılacaklar:

Fatura browserında e-Fatura carisi için fatura girişi yapılarak kayıt edildiğinde, e-İrsaliye (firma ve cari hesap  e-İrsaliye mükellefi ise) otomatik oluşturulacaktır.

Fakat e-İrsaliye için zorunlu olan alanlar e-Fatura ekranında olmadığından e-Fatura girişi bitip kaydet (F2) basıldığında e-İrsaliye için zorunlu alanların kontrolü yapılarak e-İrsaliye fiş giriş penceresi ekrana getirilerek kullanıcı tarafından zorunlu alanların girilmesi sağlanmaktadır.

İrsaliye için e-Faturada kontrolü yapılan alanlar; Düzenleme Tarihi, Düzenleme Zamanı, Sevk Zamanı, Sevk TarihiTaşıyıcı Kodudur (Taşıyıcı Firmalar)İrsaliye içinde F9 e-İrsaliye Bilgilerinde yer alan Taşıma Bilgileri isteğe bağlı giriş yapılabilir.2.1Gelen e-İrsaliye

Gelen e-İrsaliyeler, portal/özel entegratör ya da Logo entegratör aracılığıyla Logoconnectte düşer. e-İrsaliye/Gelen Kutusu tabında e-İrsaliyeler listelenir. e-Fatura/Gelen Kutusunda tabında e-Faturalar da listelenir. Kaydet aracılığıyla ERP tarafına kayıt işlemi yapılır.

3.1e-İrsaliye İçin Verilebilecek Yanıtlar

Gelen e-İrsaliye için verilebilecek yanıtlar;

7 gün içinde cevap verilmeyen e-İrsaliyeler kabul edilmiş sayılır. Yasal olarak fatura düzenleme süresi olan 7 günlük süre dolduğunda malın kabul edildiği düşünülecektir. Ancak bu durum mal tesliminin 7 günü geçtiği hallerde ya da teslim edilen mala ilişkin olarak sorun çıktığı durumlarda alıcının kendisine gelen malları, malı taşıyan veya taşıttıran tarafından yeni bir e-irsaliye düzenlenerek satıcıya geri göndermesine engel bir durum teşkil etmemektedir.

Şu an için tebliğ ve kılavuzlarda irsaliye yanıtı verilmesi için bir süre kısıtlaması belirtilmemiştir. Ayrıca konuyla ilgili sistemsel bir kontrol de bulunmamaktadır. Gelen e-İrsaliyede yer alan malzemeler ile sevk edilen malzemeler aynı olabilir, farklı olabilir. Farklı olması durumunda (eksik/fazla), düzenlenen uygulama yanıtı ile gönderilir.

4.1e-İrsaliye İade İşlemi

GİB açısından satış/iade ve irsaliye türü ayrımı bulunmuyor. Tüm irsaliyeler UBL'de "Sevk İrsaliyesi" türünde oluşturulur. ERP'den girilen iade irsaliyesi sevk tipinde alıcısına iletebilmektedir.

LOGOCONNECT ÜRÜNÜNDE YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEMELER

Logoconnect Sistem İşletmeninde Yapılacaklar:

LogoConnectSYS/Çalışma Alanları/F9 Çalışma Alanı Güncelle (Asistan) ekranına e-İrsaliye seçeneği eklenmiştir.
LogoConnectSYS/Kullanıcılar/İşlem Yetkileri ekranına e-İrsaliye yetkileri eklenmiştir.
LogoConnect Ürününde Yapılacak Ayarlar:

LogoConnect e-İrsaliye Tasarım Seçimi:

Seçenekler / Cari Hesap Parametrelerine / e-İrsaliye sekmesi eklenmiştir. Bu sekmeden e-İrsaliye için kullanılacak olan tasarım seçilmelidir.
LogoConnect e-İrsaliye Bağlantı Ayarları:

Seçenekler / Bağlantı Ayarlarına / e-İrsaliye sekmesi eklenmiştir. Bu sekmeye e-İrsaliye için kullanılacak olan bağlantı ayarı girilmelidir.LogoConnect Doküman Parametreleri:


Giden:

Seçenekler/Doküman Parametrelerine/e-İrsaliye alanı eklenmiştir. Bu alandan e-İrsaliye için kullanmak istenilen parametreler seçilebilir.

LogoConnect doküman parametrelerinde e-İrsaliye giden parametreleri şunlardır:

Şematron kontrolü yapılsın: Oluşturulan e-İrsaliye UBL'inin Gelir İdaresi şematron kontrolünden geçmesini sağlar. Şematron kontrolüne uygun olmayan bir durum olduğunda uyarı verilir.

Paketler gruplanıp birleştirilsin: Aynı cariye ait e-İrsaliyelerin tek paket halinde paketlenmesini sağlar.

Belge durumu otomatik olarak sorgulansın: e-Logo Özel Entegratöre gönderilen e-İrsaliyelerin durum kodlarının otomatik olarak LogoConnect'te alınmasını sağlayan parametredir. Durum sorgulama işlemi gönderilen e-İrsaliyeler üzerinden F9 menüsünden manuel de yapılabilir. Parametrenin işaretli olması halinde e-İrsaliye durumları al işlemi sırasında otomatik sorgulanır.

Sunucuda imzalanan belge otomatik indirilsin: e-Logo Özel Entegratörlükte imzalanan e-İrsaliye UBL'nin LogoConnect'te kaydedilmesini sağlar.

İrsaliye UBL'i ERP'ye kaydedilsin: Oluşturulan e-İrsaliye UBL'inin ERP'ye kaydedilmesini sağlayan parametredir. Bu parametre sayesinde ERP de e-İrsaliyelerin görüntülenmesi sağlanabilir.

İrsaliye Yanıtı UBL'i ERP'ye kaydedilsin: Gelen e-İrsaliye için gönderilen İrsaliye Yanıtının UBL'sinin ERP'ye kaydedilmesini sağlayan parametredir. Bu parametre sayesinde ERP'de Satınalma İrsaliyesi üzerinden İrsaliye Yanıtlarının görüntülenmesi sağlanabilir.

İrsaliye UBL'ine tutar bilgileri eklensin: Giden e-İrsaliye satırlarına Birim Fiyat ve Tutar bilgilerinin eklenmesini sağlayan parametredir. Bu parametre işaretlenmediğinde UBL'ye ve e-İrsaliye görseline tutarsal alanlar eklenmez.

Paketteki İrsaliye Sayısı: Bir paket içerisine maksimum ne kadar e-İrsaliye ekleneceğinin belirlendiği parametredir.

Paket Boyutu: Bir paketin alabileceği maksimum boyutun belirlendiği parametredir.

Gelen:

LogoConnect doküman parametrelerinde e-İrsaliye gelen parametreleri şunlardır:

İrsaliye kaydedilmeden önce gösterilsin: Gelen e-İrsaliye'nin ERP'ye kaydedilmeden önce ERP Satınalma İrsaliye ekranının açılmasını sağlayan parametredir.

İrsaliye yeniden numaralandırılsın: Gelen e-İrsaliyelerin ERP'ye Satınalma İrsaliye Numara Şablonunda tanımlanan numara ile kaydedilmesini sağlayan parametredir.

Öndeğer muhasebe kodları kullanılsın: Gelen e-İrsaliye'nin ERP'de tanımlı muhasebe kodlarına göre kaydedilmesini sağlayan parametredir.

İrsaliye öneri olarak kaydedilsin: Gelen e-İrsaliye'nin ERP'ye öneri olarak kaydedilmesini sağlayan parametredir.

Cari hesap VKN/TCKN + etiket ile bulunmazsa, etiketsiz aransın: Gelen e-İrsaliye carisinin ERP'de etiket bilgisi dikkate alınmadan VKN/TCKN bilgisine göre aranmasını sağlayan parametredir.

İrsaliye alınırken eşleme hatası kontrolü yapılsın: İrsaliye ERP'ye kaydedilmeden önce eşleme hatası olup olmadığı kontrol edilir.

Kaydedilen irsaliyenin UBL'i ERP'ye kaydedilsin: Gelen e-İrsaliye UBL'inin ERP'ye kaydedilmesini sağlayan parametredir. Bu parametre sayesinde ERP de e-İrsaliyelerin görüntülenmesi sağlanabilir.

İrsaliye yanıtı UBL'i ERP'ye kaydedilsin: Gönderilen e-İrsaliye için gelen İrsaliye Yanıtı UBL'inin ERP'ye kaydedilmesini sağlayan parametredir. Bu parametre sayesinde ERP'de Satış İrsaliyesi üzerinden İrsaliye Yanıtlarının görüntülenmesi sağlanabilir.

İade irsaliyelerinin iade işlemi referansı yok ise "güncel maliyet" seçeneği kullanılsın: Bu parametre gelen e-İrsaliye'nin F9 seçeneği ile iade tipine çevrilmesi durumunda çalışır. (Gelir İdaresi için irsaliye tipi sadece SEVK olabilir. İADE tipi bulunmamaktadır.) Gelen irsaliye'nin iade işlemi referansı olmadığında ERP'ye güncel maliyet ile kaydedilmesini sağlar.

Birim eşlemesi sırasında evrensel kod kontrolü yapılmasın: Bu parametre gelen irsaliye içerisindeki malzemenin evrensel kodu ile, eşlemesi yapılan ERP'deki malzemenin evrensel kodunun aynı cins olup olmadığının kontrolünün yapılmasını engeller. Parametre işaretliyken gelen her evrensel kod, farklı evrensel kodlar ile eşlenebilir.

Aynı irsaliyenin tekrar alınmasına izin verilsin: Aynı irsaliye'nin LogoConnect'te birden fazla kez alınabilmesini sağlayan parametredir.

İrsaliye Yanıtları etiket bilgisi cari hesap kartından okunsun: Gelen İrsaliye'ye verilen irsaliye uygulama yanıtının etiket bilgisinin ERP Cari Hesap Kartından okunmasını sağlayan parametredir. Bu parametre işaretli değilken etiket bilgisi gelen irsaliye zarfından alınır.


LogoConnect e-İrsaliye Gönderimi:

LogoConnect menülerine e-İrsaliye menüsü eklenmiştir.

e-İrsaliye Gönder seçeneği ile irsaliye gönderimi yapılabilir. e-İrsaliye Gönder ekranında 3 adım bulunmaktadır.

Onayla, Paketle ve Gönder

ERP Statüsü "GİB'e gönderilecek" olan e-İrsaliyeler Onaylanacak sekmesinde listelenir. Onayla işlemi ile e-İrsaliye UBL'i hazırlanır ve Paketlenecek ekranında listelenir.

Paketlenecek sekmesindeki e-İrsaliye için Paketle işlemi yapılarak e-İrsaliye Gönderilecek sekmesine geçilir ve buradan e-İrsaliye için oluşturulan paket Gelir İdaresine gönderilmesi için Logo Özel Entegratörlük Portaline yollanır.

Gönderimi yapılan e-İrsaliye'nin Durum Kodu Giden İrsaliyeler ekranından takip edilebilir. e-İrsaliye durumlarını gösteren 3 adet renk bulunmaktadır.

Yeşil: e-İrsaliye'nin başarı ile alıcıya iletildiği anlamına gelir.

Mor: e-İrsaliye'nin durumunun henüz sonuçlanmadığı ve alıcısına henüz iletilmediği anlamına gelir. Bu renkteki e-İrsaliye'ler yeniden gönderilmemelidir.

Kırmızı: e-İrsaliye'nin şematron hatası aldığını ve alıcısına iletilemeyeceğini gösteren renktir. Bu renkteki e-İrsaliyelerdeki hatalar düzeltilerek yeniden gönderim yapılması gerekir.


İrsaliye'nin yeniden gönderimi için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir.

ÖRNEK 1:

e-İrsaliye numara şablonu Gelir İdaresi şematronuna uygun olmadığı için hata almıştır.

Hata alan e-İrsaliye'nin ERP Statüsü "Sunucuda hata alındı" olarak güncellenir.


e-İrsaliye numarası için gerekli düzenleme yapılır.

e-İrsaliye Gönder sekmesindeki filtre ekranı açılır. Filtre ekranından "e-İrsaliye Durumu" seçilir.

e-İrsaliye Durumu alanında ERP Statüsü seçilmelidir.

Onaylanacak ekranında "Sunucuda hata alındı" statüsündeki e-İrsaliyeler listelenir ve gönderim süreci yeniden tekrarlanır.

Onaylanacak, Paketlenecek ve Gönderilecek sekmelerinde e-İrsaliye'nin görüntüsü görülebilir.

e-İrsaliye görsellerine ETTN bilgisini içeren Karebarkod veya Barkod eklenmesi gerekmektedir. Bu işlem gönderilen e-İrsaliye UBL'lerine Logo Özel Entegratörlük tarafından otomatik eklenir. Gönderim sonrası e- İrsaliye'nin görüntüsü aşağıdaki gibi oluşacak ve alıcısına bu görüntü ile iletilecektir.Basit ve Script Kural Tanımlarına e-İrsaliye tipi eklenmiştir. Kural tanımlanması halinde eklenen kural e-İrsaliye için seçilen Olay anında çalışacaktır.
LogoConnect e-İrsaliye Alımı:

e-İrsaliye menüsü altına Gelen Kutusu eklenmiştir.Al işlemi ile LogoConnect'te alınan e-İrsaliye'ler Gelen Kutusunda listelenir. Gelen e-İrsaliye için F9 menüsünden "İrsaliye Yanıtı Oluştur" işlemi ile yanıt oluşturulabilir. e-İrsaliye için İrsaliye Yanıtı vermek zorunlu olmayıp, bu yanıtlar bilgi amaçlı karşı tarafa iletilebilir. 

İrsaliye Yanıtı ekranında 3 adet kolon bulunur.

Kabul Edilmeyen Miktar: Gelen malzeme sayısı içerisinde kabul edilmeyen (hasarlı) miktar olduğunu bildirmek için doldurulacak kolondur. Bu kolon doldurulduğunda Teslim Alınan Miktar alanı değişmez.

Tümünü Reddet butonu ile gelen tüm malzeme miktarı Kabul Edilmeyen Miktar olarak bildirilebilir.Eksik Miktar: Gelen malzeme sayısından az miktarda ürün teslim alındığını bildirmek için doldurulacak kolondur. Bu kolon doldurulduğunda Teslim Alınan Miktar alanı Eksik Miktar kolonuna girilen sayı kadar düşer.


Fazla Miktar: İstenen malzeme sayısından fazla miktarda ürün teslim alındığını bildirmek için doldurulacak kolondur. Bu kolon doldurulduğunda Teslim Alınan Miktar alanı Fazla Miktar kolonuna girilen sayı kadar artar.

Teslim Alınan Miktar alanı manuel değiştirildiğinde sistem Eksik veya Fazla Miktar alanlarını otomatik doldurmaktadır.

İrsaliye Yanıtı ekranında Birim kolonlarındaki evrensel kod değiştirildiğinde Teslim Alınan Miktar kolonu otomatik olarak hesaplama yapmayacaktır.

 Bir İrsaliye Yanıtı içerisinde birden fazla kolon doldurulabilir.

Oluşturulan İrsaliye Yanıtları e-İrsaliye Gönder/Onaylanacak sekmesinde listelenir ve buradan gönderimi sağlanır.Gönderilen İrsaliye Yanıtı Arşiv Giden/İrsaliye Yanıtları ekranında listelenir ve durum sorgulaması bu ekrandan yapılabilir.


Gelen e-İrsaliye'nin ERP'ye kayıt edilmesi için cari, malzeme ve birim seti eşlemesi yapılması gerekmektedir.

Gelen Kutusu ekranında 2 adet renklendirme bulunur.

Siyah: Eşlemesi yapılmış kayıtları gösterir. (İrsaliye bilgileri bold yazı ile yazılı ise İnceleme işlemi yapılmadığı anlamına gelir.)
Kırmızı: Eşlemesi yapılmayan kayıtları gösterir.

Kırmızı renkteki kayıtlar için "Kaydet" işlemi sırasında eşleme yapılması gerekmektedir. Eşleme yapıldığında bu bilgiler Eşleme Kayıtları Tablolarında kayıt altında tutulur ve aynı cariden aynı malzemeleri içeren bir e- İrsaliye geldiğinde eşleme otomatik yapılır. (Cari eşlemeler ERP Cari Hesap Kartında tanımlı VKN/TCKN bilgisine göre otomatik yapılabilir. ERP'de tanımlı olmayan Cari Hesap Kartları için ERP'de yeni tanım yapmak gerekir.)

Gönderilen e-İrsaliye'ye istinaden gelen İrsaliye Yanıtları Gelen Kutusu'ndan kaydedilir. Kayıt edilen İrsaliye Yanıtları "İrsaliye Yanıtı UBL'i ERP'ye kaydedilsin" parametresi işaretli olduğu durumda ERP Satış İrsaliye'leri ekranında ilgili irsaliye kaydı üzerinden F9 "e-İrsaliye Yanıtı Görüntüle" seçeneği ile görülebilir. Gelen İrsaliye Yanıtı ERP'ye kaydedildiğinde ilgili İrsaliye'nin sadece statü alanı "İrsaliye Yanıtı Alındı" olarak değişir, İrsaliye içerisindeki miktarlara müdahale edilmez.