Kasa kur farkı hesaplaması ile kasadan yapılan dövizli işlemler için günün kuru üzerinden yerel para birimi karşılığı değerler hesaplanır. İşlem tarihindeki kurla hesaplanmış olan tutarın yeni hesaplanan tutardan farkı, kur farkı fişini oluşturur ve kasa kartı hesabı alacaklanır veya borçlanır.

Kur farkı, işlem dövizi üzerinden hesaplanarak oluşturulan kur farkı fişlerinde raporlama döviz tutarı ve kuru sıfırlanır.

Kasa kur farkı hesaplama işlemi için Finans program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Kasa Kur Farkı Hesaplama seçeneği kullanılır. Kur farkı hesaplamasında geçerli olacak koşullar filtre seçenekleri ile belirlenir.             

Hesaplama tarihi: Kur farkının, hangi tarihteki günlük kur bilgisine göre hesaplanacağını gösterir. Kur değeri döviz dosyasından okunur. 

Kasa Kodu: Hangi kasa kartı veya kartları için kur farkı hesaplanacağı belirlenir. Kur farkı hesaplatma işlemi yalnızca belirli hesaplar için yapılacaksa grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir.

Kasa Özel Kodu: Kur farkı hesaplama işleminde dikkate alınacak kasalar, özel kodlarına göre de filtrelenebilir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi ile filtreleme yapılır.

Ticari İşlem Grubu: Kur farkı hesaplamanın ticari işlem grubuna göre yapılmasını sağlayan filtredir.

İşyeri: Seçilen kasa kartının hangi İşyeri veya işyerlerinden yapılan işlemleri dikkate alınarak kur farkının hesaplanacağı bu filtre satırında belirlenir. Her hesap için sadece burada seçilmiş olan işyerlerinden yapılmış olan hareketler taranır ve sadece bu hareketlerden kaynaklanan kur farkı hesaplanır.  

Bölüm: Seçilen kasa kartının hangi bölüm veya bölümlerden yapılan işlemlerin dikkate alınarak kur farkının hesaplanacağı bu filtre satırında belirlenir. Her kasa kartı için sadece burada seçilmiş olan bölümlerden yapılmış olan hareketler taranır ve sadece bu hareketlerden kaynaklanan kur farkı hesaplanır.

Döviz türü: Hangi işlem dövizinden yapılmış olan hareketler için kur farkı hesaplanacağı bu filtre satırında belirlenir. Burada birden fazla sayıda döviz türü seçilebilir. Bu durumda her döviz türü için kur farkı ayrı, ayrı hesaplanır.

Limit kur farkı: Belirlenen döviz türü üzerinden hesaplanan kur farkının belirli bir limitin altında kalması durumunda oluşacak kur farkı fişine yansıması istenmiyorsa Limit kur farkı satırında belirtilir. Hesaplanan kur farkı burada girilen tutarın altında ise işlem yapılmaz.

Açıklama: Oluşacak kur farkı fişinde satır açıklamalarında yer alması istenen bilgi öndeğer olarak bu filtre satırında girilir. Açıklama filtre kullanılmazsa günün tarihi baz alınarak "........ tarihli kur farkı hesaplaması " şeklinde öndeğer açıklama gelir.

Kur Farkı Tipi: Kur farkı hesaplamasında hangi işlemlerin dikkate alınacağı bu filtre satırında belirlenir. Kur farkı yalnızca borç ya da yalnızca alacak bakiyesi veren kasalar/banka hesapları için hesaplatılabileceği ikisini de kapsayacak şekilde yapılabilir. 

Kur Türü: Kur farkı hesaplanırken dikkate alınacak kur türünü belirtir. Kur türleri Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alan Döviz Kullanım Parametreleri seçeneği ile kaydedilir.

Kur Farkı Kontrolü: Kur farkı kontrolünün yapılıp yapılmayacağının belirlendiği filtre satırıdır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Kur farkı hesaplamasının sonunda oluşan kur farkı fişinin kullanıcı kontrolünde kaydedilmesi için kullanılır. Filtre satırı Yapılacak ve Yapılmayacak seçeneklerini içerir.

Yapılacak seçilirse oluşturulacak her kur farkı fişi ekrana gelir ve kullanıcı tarafından kaydedilir.

Yapılmayacak seçilirse kur farkı hesaplamalarının sonunda oluşan fişler otomatik kaydedilir.

Ardışık Kur Farkı Oluşturulsun: Dövizli işlem yapılan her güne ait kur farkı fişi oluşturmak için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

Evet seçilirse kur farkı hesaplama başlangıç tarihi filtre satırında belirtilen tarih ile hesaplamanın yapıldığı tarih arasında, kasaya ait dövizli işlem yapılan her gün için ayrı bir kur farkı fişi oluşturulur.

Hayır seçilirse hesaplama tarihi dikkate alınır ve dövizli hareketler için tek bir kur farkı fişi oluşturulur.

Hesaplama Başlangıç Tarihi: Ardışık kur farkı hesaplamasında kullanılır. Ardışık Kur Farkı Oluşturulsun filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda, hesaplamanın hangi tarihten itibaren yapılacağını belirtir.

Kur Farkı Hesaplama Şekli: Kur farkının "İşyeri" satırında seçilen işyerlerine göre ayrı ayrı hesaplatılması isteniyorsa bu filtre satırında "İşyerlerine Göre" seçiminin yapılması gerekir. "Genel" seçimi yapıldığında, tanımlı tüm işyerlerine ait kur farkları toplanır ve kur farkı fişi merkez işyeri için oluşturulur.

Tahsil Edilmiş Çekler İçin Hesaplama Kuru: Dövizli çekler tahsil edildikten sonra kur farkı işlemi çalıştırıldığında hesaplamanın hangi tarihteki kur bilgisine göre yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Tahsil Kuru ve Hesaplama Tarihindeki Kur seçeneklerini içerir.

Tahsil Kuru seçiminde, hesaplama, alınan çekin tahsil edildiği tarihteki kur bilgisine göre yapılır.

Hesaplama Tarihindeki Kur seçiminde ise hesaplama, kur farkı hesaplama tarihindeki döviz kuruna göre yapılır. Aradaki fark borç ya da alacak olarak kur farkı fişine yansır.

Hesaplama Şekli: Kur farkı hesabının işlem dövizi veya raporlama dövizi üzerinden yapılacağının belirlendiği filtre satırıdır.

Kur farkı hesabı için geçerli olacak koşullar belirlendikten sonra kur farkı hesaplama işlemi başlatılır. Hesaplanan kur farkları, program tarafından doğrudan oluşturulan kur farkı fişine yazılır.

Kur farkı fişinin tarihi, kur farkı penceresinde belirtilen tarihtir.

Örnek kur farkı hesaplama:

İşlem tarihi

İşlem türü

İşlem tutarı

İşlem döviz türü

Kur bilgisi

Ypb tutarı

1.03.2020

Gelen havale

1000,00

Usd

6,2259

6225,90

17.03.2020

Kur farkı hesaplama

1000,00

Usd

6,3628

6362,80


Oluşan kur farkı borç tutarı : 136,90 olarak oluşmaktadır.

Kasa kur farkı hesaplanırken geçerli olan kurallar şunlardır:

  • Bir kasa kartı için kur farkı fişi kesilirken en son kesilen o kasaya hesabına ait kur farkı fişine bakılır. Eğer daha önce kesilen bir kur farkı fişi var ise, günün kurundan kur farkı hesaplanır  ve en son kur farkı fişindeki tutar bu tutardan çıkartılır, aradaki tutar kur farkı fişi olarak kaydedilir.
  • Kur farkı fişi üzerinden F9-Muhasebe kodları tanımlanarak, muhasebeleştirme işlemi yapılır. Kur farkları tek bir muhasebe hesabında toplanabildiği gibi, her bir hesap için farklı kur farkı hesabı açılabilir. 

  • Kur farkı hesaplanırken verilen tarihe ait kur değerinin kur tablosundan okunamadığı ya da hesapların verilen döviz türü üzerinden işlem görmediği durumlarda "kur farkı veren hesap bulunamadı" mesajı verilerek kullanıcı uyarılır.
  • Aynı şekilde, Sistem İşletmeni/Firma/Çalışma Parametrelerinde verilen çalışma günleri dışında bir tarih verildiğinde de kur farkı hesaplama işlemi yapılamaz. Kur farkı hesaplanırken, döviz programında otomatik kullanım alanında belirlenen TL karşılığı kur değeri dikkate alınır. Kur farkının istenen tür üzerinden hesaplanması için, Döviz Parametrelerinde otomatik kullanım şekli alanında türü belirlenmelidir.

Kasa Kur Farkı Raporu

Kasa kartlarına ait işlem dövizi bazındaki hareketlerin belirli bir tarihteki  işlem döviz türü kuruna göre yapılan Kur farkı hesaplamaları ve kur farkı bakiyelerinin alındığı rapordur. Bu rapor ile kur farkı işleminin  tutarlılığı kontrol edilebilir. Farklı tarihlere ait kur farkları işyeri ve bölüm bazında hesaplanıp raporlanabilir. Kasa Kur Farkı Raporu, Finans / Kasa Raporları altına eklenmiştir.    
           

Değerleme tarihindeki ve seçili kur türüne göre belirlenen kur üzerinden işlem döviz tutarları yerel para birimine çevrilip kur farkları hesaplanır. Değerleme tarihinde kur tanımlı değilse işlem döviz tutarlarının hareket tarihindeki yerel para birim tutarları direkt olarak kur farkı  olarak hesaplanacaktır.Veritabanına eklenen alanlar:

LG_FFF_KSCARD Tablosuna aşağıdaki kolonlar eklenmiştir.

CCURRENCY

Döviz Türü

CURRATETYPE

Kur Tipi

FIXEDCURRTYPE

Hareketlerde döviz türü değişmeyecek
0: Check işaretli değil.
1:Check işaretli.