Kurumlar Vergisi Beyannamesi yedi başlıktan oluşmaktadır; Genel Bilgiler, Kuruma Bağlı İşyerleri ve Geçmiş Yıl Zararları, Kazanç ve İlaveler, Vergi Bildirimi, Düzenleme Bilgileri, Ek Bilgiler ve Ekler.
Genel Bilgiler: Beyannameye ait genel bilgilerin girişinin yapıldığı bölümdür. Vergi dairesi ve beyanname dönemine ait bilgilerin girildiği "İdari Bilgiler", mükellefe ait vergi kimlik numarası, unvan vb. Bilgilerin girildiği "Mükellefin", dar mükellef temsilcisine ait bilgilerin girildiği "Dar Mükellef Temsilcisi" bölümlerinden oluşur.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi dönem tipi; Yıllık, 12 Aylık Özel Hesap Dönemi ve Kıst Dönemi'dir.Yıllık dönem tipi mali yıl başlangıcı Ocak bitişi ise Aralık olan firmalar için geçerlidir.12 Aylık Özel Hesap Döneminde ise yine mali yıl baz alınır ancak burada dönem başlangıç ve bitiş ayı farklıdır. 

Kıst hesap dönemi, hesap dönemi gerek takvim yılı olarak gerekse özel hesap dönemi olarak belirlenmiş mükelleflerin işe başlama ve işi terk nedeniyle tüm hesap dönemini kapsamayan hesap dönemine verilen isimdir.
Burada istisnai olarak bu özel dönemin bitiş ay bilgisi girilir.

Kuruma Bağlı İşyerleri ve Geçmiş Yıl Zararları: 

Kuruma bağlı işyerlerinin sayılarının girildiği , geçmiş yıl zararlarının beyan edildiği bölümdür.

  • Kuruma Bağlı İşyerlerinin Türü ve Sayısı:  • Geçmiş Yıl Zararları :Kazanç ve İlaveler:

Kazanç ve İlaveler bölümü dört başlıktan oluşur; Ticari Bilanço Karı-Ticari Bilanço Zararı, İlaveler, Zarar Olsa dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler.

İşletmenin bilançosunda kar yada zarar olma durumunun belirtildiği bölüm "Ticari Bilanço Karı – Ticari Bilanço Zararı" seçenekleri ile ifade edilir.


İlaveler bölümünde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler yada Önceki Yıl Ayrılan Finansman Fonu tanımlamalarına ait girişler bulunur.
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirim Türlerine göre tanımlamaların yapıldığı bölümdür.

Bu bölümde de kazancın bulunması durumunda indirilecek istisna ve indirim türlerine ait tanımlamalar yapılır.

Vergi Bildirimi: Vergi bildirimi başlığı üç bölümden oluşur.İlk bölümde KVK kapsamındaki indirimli kurumlar vergisi matrahları, oranları, safi kurum kazancının Türkiye dışında elde edilen kısmı ve işletmeden çekilen enflasyon düzeltme farklarına ait bilgiler yer alır.İkinci bölüm mahsup edilecek vergilerden oluşur.

Üçüncü bölüm ise kazancın tespit yöntemidir.

Dördüncü bölüm ise kazancın tespit yöntemidir.Kazancın tespit yöntemi:

  • Bilanço
  • İşletme Hesabı Özeti
  • Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri
Eğer kazancın tespit yöntemi "Bilanço" seçilmiş ise bilanço tipide belirtilmelidir.

Bilanço tipi seçenekleri şunlardır; Bankalar, Sigorta Şirketleri, Tek Düzen Hesap Planı, Katılım Bankaları, Yatırım Fonları, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri.

Ekler bölümünde yer alan veri girişleride burada seçilen kazancın tespit yöntemi ve buna bağlı bilanço tipine göre yapılır. 

Ör: Kazancın tipi bilanço ve bilanço tipide katılım bankaları seçilmiş ise ekler bölümünde bu alanlar veri girişi yapılmalıdır.

Düzenleme Bilgileri:Bu bölümde beyannamenin hangi sıfatla verildiği, beyannameyi düzenleyen ve gönderen bilgileri girilir.

Ek Bilgiler:

Ek bilgiler; Ek Bilgiler ve İşletme Hesabında Defter Tutanlara İlişkin Performans Bilgileri olmak üzere iki başlıktan oluşmaktadır.Ekler:Kazancın tespit yöntemine göre doldurulan alanlardır.