Bu menü altında yer alan seçenekler kullanılarak bilgi girişinde kolaylık ve raporlamada esnekli sağlayacak tip tanımları ile genel ve firma bazında çalışma parametreleri ve kanun parametreleri kaydedilir. Genel Tanımlar olarak da adlandırılabilecek Ayarlar menüsü;

  • Tip Tanımları
  • Genel Tanımlar
  • Parametreler
  • İşlemler
  • Raporlar menü seçeneklerini içerir.

Her bir menü seçeneği altında yapılacak tanım ve ayarlamalara ait başlıklar yer almaktadır.