Malzemeye/Malzeme Sınıfı'na ait genel bilgiler tanım penceresinde yer alan genel bilgiler sayfasından kaydedilir. Genel bilgiler sayfasından kaydedilen bilgiler şunlardır: 

Kodu: Malzemenin sistemdeki kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Malzemeler kodlarına göre sıralı olarak tutulmaktadır. Malzeme kartlarının arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. işlemlerde hızlı ve doğru biçimde kullanılmasını sağlayan en temel bilgi kod bilgisidir. Bu nedenle malzeme tanımı kaydedilirken boş bırakılmasına izin verilmeyen tek alandır. 

Açıklama: Malzeme adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Aynı amaçla kullanılan iki adet Açıklama alanı vardır. Malzeme açıklaması istenen diğer diller ile de kaydedilir. Bunun için ilgili simge tıklanır. Açılan pencerede dil seçenekleri listelenir. Karşılık kolonunda, seçilen dil için açıklama bilgisi kaydedilir. Açıklama bilgisi de malzeme kartları için önemli bir alandır. Arama, sıralama, seçme vb. tüm işlemler açıklama bilgisine göre de yapılmaktadır. Ancak açılan kartlar açıklama bilgisi girilmeden de kaydedilebilir. 

e-İş Kodu: e-İş ve e-Mağaza uygulamalarında kullanılır. Web üzerinden yapılan işlemlerde LOGOCONNECT sunucu tarafından verilen güvenlik numarasıdır. 

Özel Kodu: Malzemeleri/Malzeme sınıflarını gruplamak amacıyla kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kullanıcının, malzeme/malzeme sınıflarını kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Her malzeme için 5 ayrı özel kod tanımlanabilir. Özel kod raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Etkin raporlama için özel kodlar belirlenirken firmadaki değişik rapor ihtiyaçları göz önünde tutulmalıdır. 

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. 

Grup Kodu: Malzeme/malzeme sınıflarını gruplandırmak için kullanılan koddur. Raporlama ve izleme amaçlı olarak kullanılır. Grup kodu verilerek malzemeler, bağımsız gruplama yöntemleri ile türlerine ve özelliklerine göre gruplandırılır. Malzemenin ilgili olduğu grup kodu belirtilir ya da tanımlı malzeme grup kodları listelenerek seçilir. Grup kodu tanımları Ana Kayıtlar menüsü altında yer alan Malzeme Grup Kodları seçeneği ile kaydedilir. 

Üretici Kodu: Tedarikçi firmanın malzeme/malzeme sınıfı için kullandığı koddur. Bu alan üretici firma ile yapılan işlemlerde kolay bilgi girişi için kullanılır.

Firmanın malzeme kodlaması malzemeyi üreten firmanın kodlamasından farklıdır. Tedarikçi firmanın gönderdiği faturaları kaydederken faturada belirtilen malzemeye ait kodun kendi firmasında hangi koda karşılık geldiğini bulması gerekir. Bu da zaman alan ve hata yapmaya açık bir kullanım şeklidir. Malzeme kartında tutulan üretici kodu bu sorunun aşılmasını sağlar. Kullanıcı faturayı girerken üreticinin malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir. Başka bir deyişle, üretici kodu ikinci bir malzeme kodu alanı gibidir. 

Ödeme Şekli: Malzeme/malzeme sınıfı için satınalma-satış işlemlerinde sürekli olarak kullanılacak ya da en çok kullanılacağı düşünülen ödeme planının kodudur. 
Ödeme planlarında o malzemenin bedelinin kaç parça halinde hangi tarihlerde alınacağı ve uygulanacak gecikme faizi vb. bilgiler kaydedilir. Malzeme/malzeme sınıfı tanımında ödeme planı girilerek malzeme fişleri ve faturalarda o malzeme ya da malzeme sınıfına ait satırlardaki ödeme planı kolonuna bir ödeme planı öndeğeri getirilmiş olur, kullanıcı isterse bu planı değiştirebilir. 

Raf Ömrü (Gün): Bir malzemenin son kullanma tarihi ile üretim tarihi arasında kalan süreye raf ömrü denir. Seri/Lot ve stok yeri ile izlenen malzemeler için özellikle üretimden giriş fişlerine öndeğer hesaplamak için kullanılır. Raf ömrü bilgisi gün, hafta, ay, yıl olarak verilir. Seri/lot ve stok yeri takibi yapılan malzemeler için, bu alanda verilen gün sayısı, giriş işlemlerinde önem taşır. 

Giriş işlemlerinde (ambar ve iade işlemleri hariç), seri/lot stok yeri takibi yapılan bir malzeme kullanıldığında, fiş tarihine tanım kartında verilen raf ömrü eklenerek hesaplama yapılır ve fişte girilen hareketin son kullanım tarihi alanına öndeğer olarak aktarılır. Kullanıcı tarafından bu tarih değiştirilebilir. 

Son Kullanma Tarihi= Üretim Tarihi+Raf Ömrü olarak hesaplanır. 

Raf ömrü öndeğeri, Malzeme Yönetimi Çalışma Parametrelerinde yer alan raf ömrü filtresi ile belirlenir. Burada yapılan seçim kartlara aktarılır. Malzeme kartı üzerinde raf ömrü bilgisi değiştirilebilir. 

Statüsü: Malzemenin fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağını belirtir. Kullanımda ve Kullanım Dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanımda seçimi yapıldığında malzeme aktif durumdadır ve fiş / faturalarda kullanılır. Kullanım Dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş / faturalarda kullanılamaz.

Malzeme için Statü alanında Kullanım Dışı seçimi yapılmışsa, fiş ve faturalardan ulaşılan malzeme sınıfları ve malzemeler listelerinde Kullanım Dışı statüsündeki kartlar yer almaz. 

Ürün reçetesinde kullanılan malzeme Kullanım Dışı yapılmak istendiğinde ise program kullanıcıyı "Malzeme ürün reçetelerinde kullanılmaktadır. Malzemenin kullanıldığı ürün reçetelerini kontrol ediniz. Malzeme kullanım dışı yapılacaktır" mesajı ile uyarır. 

Ek Vergi Kodu: Malzeme/Malzeme sınıfının ek vergiye tabi olup olmadığı bu alanda belirlenir. Kayıtlı ek vergi kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Ek Vergi, belirli mal ve ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Ek Vergi kartları, Ana Kayıtlar menüsü altında tanımlanır. 

KDV Oranı (%): Malzeme için yasal olarak geçerli standart; 

  • satınalma,
  • satış,
  • iade,
  • perakende satış,
  • perakende iade

KDV oranlarıdır. Bu oranlar yüzde olarak verilir. KDV oranı öndeğerleri, Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Satınalma ve Satış/Dağıtım Parametreleri ile kaydedilir. Burada belirtilen oranlar karta aktarılır. Kartta belirlenen KDV oranı, malzeme fişleri siparişler ve faturalarda o malzemeyle ilgili bir satır girildiğinde KDV kolonuna öndeğer olarak gelir. Ancak gerekirse değiştirilebilir. 

Satırlara Baskın: Karma koli malzemeler için geçerlidir. Karma koli malzeme için tanımlanan KDV oranının işlemlerde geçerli olması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. Böylece karma koli malzemenin KDV oranı satırlarında seçilen malzeme KDV oranlarına baskın olacak ve harekette kullanılacaktır. 

Erişim Bilgileri: Malzeme/malzeme sınıfının satış noktalarında ya da e-İş ve e-Mağaza işlemlerinde kullanılıp kullanılmayacağı bu bölümde yer alan seçenekler ile belirlenir. 

Kullanım Yeri: Malzeme/malzeme sınıfının hangi program bölümlerinde kullanılacağını belirtir. Bu alan Malzeme Yönetimi, Satınalma, Satış ve Dağıtım olmak üzere üç seçeneklidir. Programda üç alan da öndeğer olarak seçilidir. İlgili malzeme için bir tek bölüm seçilebileceği gibi tüm bölümler de seçilebilir. Kullanım yeri belirtilmeyen malzeme/malzeme sınıfları fiş ve faturalarda malzeme seçim alanlarından ulaşılan malzeme listesinde yer almaz. Ancak kod doğrudan girilerek verilebilir. Kullanım yeri bilgisi malzeme kartının işlemlerde kullanılıyor olmasına bakılmaksızın değiştirilebilir. 

Kullanım yeri öndeğeri, Malzeme Yönetimi Parametrelerinde yer alan "Kullanım Yeri" filtresi ile belirlenir. Burada yapılan seçim kartlara aktarılır. Malzeme kartı üzerinde kullanım yeri bilgisi değiştirilebilir. 

GTİP Kodu: Malzeme/Malzeme sınıfının uluslararası ticarette kullanılması durumunda geçerli olacak GTİP kodudur. GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon) kodları uluslararası ticarette malların tanımını ve ayrımını yapmak amacı ile her ülkede aynı olmak kaydıyla kullanılan kodlardır. 

"Yabancı Ülkeye İhracat Operasyon Fişi" içerisinde seçilen malzemeler için GTİP kodu zorunlu tutulur. Diğer e-Faturalarda bu şart aranmaz.

İhracat Kategori No: E-Mağaza uygulamasının kullanılması durumunda malzeme/malzeme sınıfı için geçerli olacak ihracat kategori numarasıdır. 

Marka Kodu: E-Mağaza uygulamalarında kullanılacak malzemenin marka kodudur. Kayıtlı marka tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Marka tanımları, Ana Kayıtlar menüsü altından kaydedilir. 

Tevkifat Uygulansın: Malzeme/malzeme sınıfına tevkifat uygulanacağını belirtir. 

Tevkifat Kodu: Tevkifat uygulanan malzemelerde, satış ve satınalma işlemlerine aktarılmak üzere tevkifat kodunun seçildiği alandır. Seçilen kod faturada değiştirilebilir. 

Satış Tevkifat Oranı: Tevkifat uygulanan malzeme/malzeme sınıfı için satış işlemlerinde geçerli olacak tevkifat oranıdır. Tevkifat oranı öndeğeri Ticari Sistem Yönetimi / Satış Parametrelerinde yer alan "Tevkifat Payı" ve "Tevkifat Paydası" satırlarından gelir. İstenirse değiştirilir. 

Satınalma Tevkifat Oranı: Tevkifat uygulanan malzeme/malzeme sınıfı için satınalma işlemlerinde geçerli olacak tevkifat oranıdır. Tevkifat oranı öndeğeri Ticari Sistem Yönetimi / Satınalma Parametrelerinde yer alan "Tevkifat Payı" ve "Tevkifat Paydası" satırlarından gelir. İstenirse değiştirilir. 

Malzeme/malzeme sınıfı kartlarında satış ve satınalma işlemlerinde geçerli olmak üzere farklı tevkifat oranlarının tanımlanabilmesi LEM kullanıcıları için geçerli bir özelliktir. 

Stok Yeri Takibi Yapılacak: Stok yeri takibi ile malzemenin ambarın hangi bölümünde ya da hangi rafında bulunduğu izlenir. Malzeme sınıfı için stok yeri takibi yapılacaksa bu alan işaretlenir. Stok yeri takibi öndeğeri, Malzeme Yönetimi parametrelerinde yer alan "Stok Yeri Takibi" filtresi ile belirlenir. Burada yapılan seçim kartlara aktarılır. Stok yeri takibinin yapılması durumunda, stok yeri belirtilmeden malzeme sınıf ya da malzeme tanımı kaydedilmez. Fiş kayıtlarında, stok yeri takibi yapılan malzeme için miktar bilgisi girildiğinde stok yeri giriş penceresi otomatik açılır ve malzeme stok yeri bilgisi girilir. 

Varyantlı: Konfigürasyon özelliğinin kullanılması durumunda malzemenin farklı özelliklerinin farklı değerler alarak izlenmesi için kullanılır. (Bkz. Varyant Malzemeler ve Özellikleri) 

Paket: Malzemenin paketleme işlemlerinde paket olarak kullanılması durumunda bu alan işaretlenir. 

Araç: Malzemenin kalite kontrol ya da üretim süreçlerinde araç olarak kullanılması durumunda bu alan işaretlenir. Araç öndeğeri, Malzeme Yönetimi çalışma parametrelerinde yer alan "Araç" filtresi ile belirlenir. Burada yapılan seçim kartlara aktarılır. Malzeme kartı üzerinde, araç alanındaki işaret kaldırılabilir. Araç alanı işaretli olmayan malzeme kartları Kalite Kontrol Kriterleri için kullanılamaz. 

Kalıp: Ticari Mal, Depozitolu Mal, Sabit Kıymet, Hammadde, Mamul ve Yarı Mamul türündeki malzeme tanım kartlarında bulunan Kalıp onay kutucuğu işaretlendiğinde ilgili malzeme tanım kartı içerisinde Kalıp Bilgileri sekmesi aktif olur.

Kalıp onay kutucuğu işaretlendiğinde Araç alanı da otomatik olarak işaretlenir.

Özel Matrah Uygulansın: Ek verginin indirimsiz tutar üzerinden malzeme bazında hesaplanması için kullanılır. Bu alan işaretliyse, faturada ticari işlem grubu seçili olmasa da veya seçilen ticari işlem grubunda "KDV İndiriminden Önce Hesaplanacak" işaretli olmasa dahi, ilgili malzeme kartından hesaplanan ek vergi tutarı indirimsiz tutar esas alınarak hesaplanacaktır. 

Çoklu Ek Vergi:  Malzeme kartlarına birden fazla ek vergi tanımlanacaksa Genel Bilgiler sekmesinde bulunan “Çoklu Ek Vergi” alanı işaretlenir. Ek Vergi Kodu penceresinden de ilgili malzeme için çoklu ek vergi kutucuğu işaretli ek vergiler arasından seçim yapılır.

ISO Numarası: Almanya mevzuatı ile çalışılması durumunda Malzeme ISO numaralarının kaydedildiği seçenektir. "..." simgesi tıklanarak açılan ISO kodları penceresinde kayıtlı numaralar listelenir ve ilgili numara seçilir. Bu alan malzeme sınıfı için izlemek istediğiniz herhangi bir bilgiyi kaydetmek için de kullanılabilir. 

Üretim Yeri: Almanya mevzuatı ile çalışılması durumunda malzeme üretim yeri bilgisidir. Üretim yeri tanımları "..." simgesi tıklanarak açılan pencereden kaydedilir. 

Üretim Girdi Seviyesi: Mamul ya da Yarı Mamul türündeki malzeme kartlarının fabrika parametrelerinde "temin şekli=üretim" seçilirse, üretim reçetelerine bağlı olarak bu alana ilgili malzemelerin üretim girdi seviyeleri atanır. 

Konsolidasyon Kodu: Mali konsolidasyon özelliğinin kullanılması durumunda, malzeme sınıfına ait konsolidasyon kodunu belirtir. Kayıtlı konsolidasyon kodları listelenir ve ilgili tanım seçilir. 

Dağıtım Puanı: Dağıtım sisteminin kullanılması durumunda malzeme için dağıtım sisteminde geçerli olacak boyut bilgisidir. 

Ortalama Stokta Kalma Süresi: Enflasyon Muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda fiyat endeksi atama işleminde dikkate alınacak ortalama stokta kalma süresidir. Fiyat endeksi atamanın ne şekilde yapılacağı Malzeme Yönetimi Parametrelerinde "Fiyat Endeksi Atama" parametre satırında belirlenir. 

Proje Kodu: Malzemenin kullanıldığı projedir. Bu alanda seçilen proje kodu ilgili malzemenin seçildiği fiş ve fatura satırlarına öndeğer olarak aktarılır. 

Sipariş Sevk Toleransı ( + ) Oranı: Sipariş sevkinde miktar kontrolü yapılırken tolerans oranı satış ve satınalma alanlarında tanımlanır. "Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü" parametresi evet olduğunda tanımlanan tolerans oranları geçerli olur. Bu alan Market flag'ı açık olduğunda o sekmede görüntülenir.

CPA Kodu: Kamu e-Faturalarında kullanılacak olan malzemeler için CPA Kodu seçiminin yapıldığı alandır. CPA kodları Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri menüsü altından oluşturulur ve tanımlanır. Kamu senaryosuna sahip faturanın hareket satırında seçili olan malzemenin CPA bilgisi dolu olmalıdır, aksi durumda fatura kaydedilmez.

Menşei: Kamu e-Faturalarında kullanılacak olan malzemeler için üretim yeri seçiminin yapıldığı alandır. Ülkeler listesine ulaşılarak seçim yapılır. Kamu senaryosuna sahip faturanın hareket satırında seçili olan malzemenin Menşei bilgisi dolu olmalıdır, aksi durumda fatura kaydedilmez.