Cari Hesap Çalışma Bilgileri, Cari hesaplar için geçerli olacak öndeğer ve parametrelerin kaydedilmesinde kullanılır. Cari Hesap Çalışma Bilgileri, Diğer İşlemler program bölümünde Çalışma Bilgileri menüsü altında yer alır.

Cari Hesap Çalışma Bilgileri alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

TanımAçıklama

Birim Fiyat Kuruş Hanesi

Ticari sistemin her bölümünde kullanılabilecek tutar bilgilerinin duyarlılığı kuruş hane sayısı olarak ayrı ayrı belirlenir. Örneğin Cari Hesap bölümü için kuruş hane sayısı 2 verilmişe, tüm cari hesap işlemlerinde tutar bilgilerinde ondalıklı bölüm için iki basamak ayrılacağı anlamına gelir.

Birim Fiyat Kuruş Hanesi Yuvarlama

Birim Fiyat Kuruş Hanesi Yuvarlama parametresi ile dövizli birim fiyat üzerinden yapılan işlemlerde parametreye bağlı olarak yerel para birim fiyatı ve fiyatlandırma dövizi fiyatı alanının yuvarlanıp yuvarlanmayacağının belirlenir. Birim Fiyat Kuruş Hanesi Yuvarlama parametre seçenekleri şunlardır; Yerel Para Birimi ile Aynı, Yuvarlama Yok, En Yakın Ana Birime, En Yakın Alt Birime, Dolaşımdaki En Küçük Alt Birime.

Ek Masraflar Muhasebeye Aktarılacak

Faturalarda yer alan ancak normal masraflardan farklı olarak cari hesapları etkilemeyip firmanın karşılamak zorunda olduğu bazı özel masraf tutarlarının muhasebeye aktarılıp aktarılmayacağı Ek Masraflar Muhasebeye Aktarılacak parametre satırında belirlenir. Ek Masraflar Muhasebeye Aktarılacak, Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

Ek masrafların muhasebeye aktarılması ve ayrı bir hesap altında izlenmesi durumunda bu satırda "Evet" seçiminin yapılması gerekir. Bu durumda, söz konusu ek masraflar ayrı bir hesap altında muhasebeye geçecektir.

Risk Toplamı

Cari hesaplara ait risk toplam tutarının hangi işlemler dikkate alınarak hesaplanacağının öndeğeridir. Bu tutar risk kontrolü işlemlerinde kullanılır. Risk Toplamı parametre satırı şu seçenekleri içerir; Açık Hesap, Kendi Çek/Senetlerimiz, Müşteri Çek/Senetlerimiz, Ciro Çek/Senetlerimiz, İrsaliye, İrsaliye (Öneri), Sipariş (Sevkedilebilir), Sipariş (Öneri)

Açık Hesap seçiminde, risk toplam tutarı sipariş, irsaliye, firmaya ve müşteriye ait çek-senet işlemleri dışında oluşan hareketleri dikkate alınarak hesaplanır.

Açık hesap riskine dahil işlemler şunlardır; Cari Hesap Fişleri (Nakit Tahsilat, Nakit Ödeme, Borç Dekontu, Alacak Dekontu, Virman Fişi, Kur Farkı Fişi, Açılış Fişi, Verilen Vade Farkı Faturası, Alınan Vade Farkı Faturası, Alınan Serbest Meslek Makbuzu, Verilen Serbest Meslek Makbuzu, Kredi Kartı Fişi, Kredi Kartı İade Fişi), Banka Fşleri (Gelen Havale/EFT, Gönderilen Havale/EFT), Kasa İşlemleri (Cari Hesap Tahsilat, Cari Hesap Ödeme), Satınalma Faturaları, Satış Faturaları, Çek/Senet Bordroları. 

İrsaliye seçiminde, faturalanmamış irsaliye toplamları dikkate alınır.

İrsaliye (Öneri) seçiminde, cari hesaba ait tüm irsaliye tutarları dikkate alınır.

Malzeme fişi cari hesabı borçlandırıyorsa malzeme fişleri risk toplamını artırır. Malzeme fişi cari hesabı alacaklı duruma geçiriyorsa malzeme fişleri risk toplamını azaltır. Malzeme fişi ve faturalandıysa, irsaliye riski alanına etkisi ortadan kalkar.

Kendi Çek/Senetlerimiz seçiminde, risk toplam tutarı firmaya ait çek tutarları dikkate alınarak hesaplanır.

Müşteri Çek/Senetlerimiz seçiminde, risk toplam tutarı müşteriye ait çek tutarları dikkate alınarak hesaplanır.

Ciro Çek/Senetlerimiz seçiminde, risk toplam tutarı ciro edilen çek/senet tutarları dikkate alınarak hesaplanır.

Sipariş (Sevkedilebilir) seçiminde, onaylanmış sevkedilebilir durumdaki sipariş miktarları dikkate alınır.

Sipariş (Öneri) seçiminde, cari hesaba ait tüm sipariş miktarları dikkate alınır.

Siparişte (Sevkedilebirli ve Öneri)/İrsaliyede (Sevkedilebilir ve Öneri)/Açık Hesapta/Kendi Çek/Senetlerimizde/Ciro Çek/Senetlerinde/Müşteri Çek Senetlerinde Risk Limiti Aşıldığında

Bir cari hesap için o anda yapılmakta olan işlem tutarı, risk toplamını risk limiti olarak girilmiş değerden büyük yapıyorsa, cari hesap için risk limiti aşılmıştır anlamına gelir. Risk limiti aşımı açık hesap, firma çek/senetleri, müşteri çek/senetleri, ciro çek/senetleri, sipariş ve irsaliyeler için ayrı ayrı kontrol edilir. Bu kontrolün yapılış şekli "Açık Hesapta Risk Limiti Aşıldığında", "Kendi Çek/Senetlerimizde", "Müşteri Çek/Senetlerimizde", "Ciro Çek/Senetlerinde", "Siparişte (Sevkedilebilir)/(Öneri) Risk Limiti Aşıldığında" ve "İrsaliyede (Sevkedilebilir)/(Öneri) Risk Limiti Aşıldığında" parametre satırlarında ayrı ayrı belirtilir. Siparişte (Sevkedilebirli ve Öneri)/İrsaliyede (Sevkedilebilir ve Öneri)/Açık Hesapta/Kendi Çek/Senetlerimizde/Ciro Çek/Senetlerinde/Müşteri Çek Senetlerinde Risk Limiti Aşıldığında parametre satırları üç seçeneklidir; Kullanıcı Uyarılacak, İşleme Devam Edilecek, İşlem Durdurulacak.

İşleme Devam Edilecek seçimi yapıldığında, müşteri riski dikkate alınmaz ve işlemler kaydedilir.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde cari hesap kartında verilen risk limitini aşan işlemlerde fiş kaydedilirken kullanıcı uyarılacak ve işlemin kaydı için onay istenecektir.

İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında ise, risk limitinin aşılması halinde işlem yani fiş ya da fatura kaydedilmeyecektir.

Burada yapılan seçimler cari hesap kartında Risk Bilgileri penceresine öndeğer olarak aktarılır. Ancak kartı açılan cari hesap için risk kontrolü farklı şekilde yapılacaksa kart üzerinde ilgili seçenek işaretlenerek, risk kontrolünün ne şekilde yapılacağı belirlenir.

Grup Şirketi Risk İşlemleri

Grup şirketine bağlı olan bir cari hesap için risk kontrol ve takip işlemlerinin ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Risk işlemleri parametre satırı şu seçenekleri içerir; Sadece Cari Hesap Bazında Yapılacak, Sadece Grup Bazında Yapılacak, Grup+Cari Hesap Bazında Yapılacak

Sadece Cari Hesap Bazında Yapılacak seçilirse, risk kontrol ve takip işlemleri cari hesap bazında yapılır.

Sadece Grup Bazında Yapılacak seçilirse, grup şirketine dahil carilerin riskleri grup şirketi bazında takip edilir. Cari hesabın bağlı olduğu grup şirketi için belirlenen risk kontrolleri ve uyarı seçenekleri cari hesaba risk bilgileri olarak atanır.

Grup+Cari Hesap Bazında Yapılacak seçilirse hem grup hem de cari için risk kontrolü yapılır.

Cari Hesap Risk Kontrolü

Risk takibinin ne şekilde yapılacağının belirlendiği parametredir. Risk kontrolleri toplamlar bazında veya işlem risk limiti bazında yapılabilir. Cari Hesap Risk Kontrolü; Risk Kontrolü Toplamlar Bazında Yapılacaktır ve Risk Kontrolü İşlemler Bazında Yapılacaktır olmak üzere iki seçeneklidir.

Risk Kontrolü Toplamlar Bazında Yapılacaktır seçildiğinde, risk kontrolü yapılırken cari hesabın risk toplamlarına bakılır.

Risk Kontrolü İşlemler Bazında Yapılacaktır seçilirse, kontroller işlem limiti bazında yapılır; her işlem için o işlemin risk limitine bakılır.

Her iki durumda da risk limitleri aşılıyorsa ticari sistem parametrelerinde belirtilen seçime göre kullanıcı uyarılır, işleme devam edilir ya da işlem durdurulur.

Risk Kontrolü Yapılacak İşlemler

Risk kontrolünün hangi işlemler için yapılacağı Risk Kontrolü Yapılacak İşlemler parametre satırında belirlenir. Risk kontrolü yapılacak işlemler işaretlenir. Bu durumda işaretlenmeyen fiş türleri için risk kontrolü uyarıları yapılmaz.

Risk Uyarısı Yapılmayacak Fiş Türleri

Giriş işlemlerinin cari hesaplar için risk uyarısı vermeden, ancak risk kontrolü de yapılarak kaydedilmesi için kullanılır. Uyarı yapılamayacak fiş türleri Ekle seçeneği ile "Seçilenler" alanına aktarılır.

Borç Kapatma Penceresi

Borç takip penceresinin, hangi işlemler kaydedildiğinde otomatik olarak açılacağını belirlemek için kullanılır. İşlemler işaretlenerek seçilir. Programda her cari hesaba ilişkin ödeme/tahsilat hareketlerinin görüntülendiği, kapama işlemlerinin yapıldığı, yerel para birimi ve işlem dövizi türleri için ayrı ayrı Borç Kapama pencereleri vardır. Bu pencerelere cari hesap kartları listesinden veya cari hesap işlemleri listesinden bir tuşa basılarak ulaşılabildiği gibi, bu parametre kullanılarak istenen işlem türleri kaydedildikten sonra otomatik olarak açılması da sağlanabilir. Bu parametre satırında, Borç Kapama penceresinin, hangi işlem türleri kaydedildikten sonra açılması isteniyorsa o işlem türü işaretlenir.

Otomatik Cari Hesap İşlemleri Basımı

Cari hesap işlemlerinde kullanılan fişlerin ne zaman yazdırılacağı Otomatik Cari Hesap İşlemleri Basımı parametresi ile belirlenir. Otomatik Cari Hesap İşlemleri Basımı parametre satırı Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

İşleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında "Evet" seçeneği işaretlenir.

Otomatik basım yapılmayacaksa "Hayır" seçimi yapılır. Bu durumda fişler "Yaz" seçeneği ile tek tek ya da toplu basım seçeneği ile fiş türü ve form seçilerek topluca bastırılır.

Öneri Durumundaki Cari Hesap Fişleri

Öneri durumundaki cari hesap fişlerinin her fiş türüne özel olarak belirlendiği öndeğerdir. Fiş kayıt durum değişikliği cari hesap fişleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Durum Değiştir" seçeneği ile gerçekleştirilir.

Ödeme/Tahsilat Planı Yuvarlama Tabanı

Ödeme/tahsilat planları için geçerli olacak yuvarlama tabanı öndeğeridir.

Cari Hesap Ödeme/Tahsilat Planı Grup Kontrolü

Cari hesap ödeme/tahsilat planı grup kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu filtre satırında belirlenir.
Cari hesaplara uygulanacak ödeme planları belirli gruplar altında toplanır ve işlemlerde ödeme planı seçilirken grup kontrolü yapılır. Cari hesaba uygulanacak ödeme planı grubu, cari hesap kartında belirtilir. Ödeme planlarının gruplandırılması ile işlemlere yalnızca ilgili ödeme planları seçilebilir ve kullanım hatasından doğabilecek sorunların önüne geçilir. Cari hesap/ödeme planı grup kontrolü filtresi şu seçenekleri içerir; Yapılmayacak ve Yapılacak.

Yapılacak seçilirse, cari hesap kartlarına ödeme planı grubu seçilmeden ödeme planı bağlanamaz. Sipariş fişi, irsaliye ve faturalarda, fiş geneline yalnızca işlemin ait olduğu cari hesap ödeme plan grubunda yer alan ödeme planı seçilebilir.

Yapılmayacak seçiminde ise cari hesap kartlarına ödeme plan grubu seçilmeden ödeme planı bağlanabilir. Fiş ve faturalarda da uygunluk kontrolü yapılmaz.

CH Kur Farkı Fişinde Otomatik Ve Toplu Basımda Kullanılacak Form

Cari hesap kur farkı fişi basımında kullanılacak form öndeğerinin belirlendiği parametredir.

Gün Sonu

Kredi kartı ile yapılan işlemlerde dikkate alınacak gün sonu öndeğeridir.

Kara Listedeki Cari Hesaba Sipariş/İrsaliye Kesildiğinde

Kara listeye giren yani karşılıksız çeki ve protestolu senedi olan cari hesaplara ait sipariş fişi, irsaliye girişlerinde kontrolün ne şekilde yapılacağı Kara Listedeki Cari Hesaba Sipariş/İrsaliye Kesildiğinde parametre satırında belirlenir.

İşleme Devam Edilecek seçilirse kara listedeki cari hesaba ait işlemlerin kaydı sırasında kontrol yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçilirse program kullanıcıyı bir mesajla uyarı ve işleme devam etmek için onay ister.

İşlem Durdurulacak seçilirse karşılıksız çeki ya da protestolu senedi olan cari hesaba ait fiş kaydedilmez.

Kara Listedeki Cari Hesapla Yapılan Diğer İşlemlerde

Kara listeye giren yani karşılıksız çeki ve protestolu senedi olan cari hesaplara işlem girişlerinde kontrolün ne şekilde yapılacağı Kara Listedeki Cari Hesapla Yapılan Diğer İşlemlerde parametre satırında belirlenir.

Kontrol yapılacak işlemler ise "Cari Hesap Kara Liste Kontrolü Yapılacak İşlemler" parametre satırında belirlenir.

İşleme Devam Edilecek seçilirse kara listedeki cari hesaba ait işlemlerin kaydı sırasında kontrol yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçilirse program kullanıcıyı bir mesajla uyarırı ve işleme devam etmek için onay ister.

İşlem Durdurulacak seçilirse karşılıksız çeki ya da protestolu senedi olan cari hesaba ait fiş kaydedilmez.

Cari Hesap Kara Liste Kontrolü Yapılacak İşlemler

Cari hesap kara liste kontrolünün yapılacağı işlemlerin belirlendiği parametredir.

Cari Hesap Fişlerindeki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur

Cari hesap fişlerindeki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Cari Hesap Fişlerindeki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur, Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları cari hesap fişi kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.

Teminat Risk Toplamı

Cari hesaplara ait teminat risk toplam tutarının hangi işlemler dikkate alınarak hesaplanacağının öndeğeridir. Bu tutar risk kontrolü işlemlerinde kullanılır. Risk toplamı parametre satır; Bakiye, Bakiye + İrsaliye, Bakiye + İrsaliye + Sipariş ve Bakiye + İrsaliye + Sipariş (öneri dahil) olmak üzere dört seçeneklidir.

Bakiye seçiminde risk kontrolü cari hesabın anlık bakiyesine göre yapılır. Cari hesabın bakiyesini etkileyen işlemler şunlardır: Satış ve Satınalma bölümlerinden kesilen faturalar (proforma faturalar hariç), Finans bölümünden kaydedilen cari hesap fişleri, Finans bölümünden kaydedilen çek/senet giriş ve çıkış bordroları (devir çek/senet fişleri hariç), Finans bölümünden kaydedilen banka havale fişleri, Kasa'dan kesilen cari hesap tahsilat ve ödeme fişleri ile kasadan kesilen faturalar

Bakiye ve İrsaliye seçiminde, cari hesabın anlık bakiyesi yanında faturalanmamış irsaliye toplamları da dikkate alınır. Malzeme fişi cari hesabı borçlandırıyorsa malzeme fişleri risk toplamını artırır. Malzeme fişi cari hesabı alacaklı duruma geçiriyorsa malzeme fişleri risk toplamını azaltır. Malzeme fişi ve faturalandıysa, irsaliye riski alanına etkisi ortadan kalkar. Aynı tutar bakiye riski alanını etkiler. Risk kontrolünün hangi işlemler için ne şekilde yapılacağı "Risk Limiti Aşıldığında" bölümünde belirlenir. İşlem sırasında kartta belirlenen risk limiti tutarına göre kontrol yapılır. Yapılan işlemle birlikte limit aşılıyorsa risk aşımı uyarısı alınır.

Bakiye + İrsaliye + Sipariş seçiminde, cari hesabın anlık bakiyesi, faturalanmamış irsaliye toplamları ve onaylanmış "Sevkedilebilir" durumdaki sipariş miktarları dikkate alınır.

Bakiye + İrsaliye + Sipariş (öneri dahil) seçiminde, cari hesabın anlık bakiyesi, faturalanmamış irsaliye toplamları ve cari hesaba ait tüm sipariş miktarları dikkate alınır.

Siparişte/İrsaliyede/Çek Senette/Diğer İşlemlerde Teminat Risk Limiti Aşıldığında

Bir cari hesap için o anda yapılmakta olan işlem tutarı, teminat risk toplamını risk limiti olarak girilmiş değerden büyük yapıyorsa, cari hesap için teminat risk limiti aşılmıştır anlamına gelir. Risk limiti aşımı sipariş, irsaliye ve diğer işlemlerde (cari hesap işlemleri, bordrolar, banka işlemleri, kasa işlemleri) ayrı ayrı kontrol edilir. Bu kontrolün yapılış şekli Siparişte Risk Limiti Aşıldığında, İrsaliyede Risk Limiti Aşıldığında ve Diğer İşlemlerde Risk Limiti Aşıldığında parametre satırlarında ayrı ayrı belirtilir. Siparişte/İrsaliyede/Çek Senette/Diğer İşlemlerde Teminat Risk Limiti Aşıldığında parametre satırları; , Kullanıcı Uyarılacak,, İşleme Devam Edilecek ve İşlem Durdurulacak olmak üzere üç seçeneklidir.

İşleme Devam Edilecek seçimi yapıldığında, müşteri riski dikkate alınmaz ve işlemler kaydedilir.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde cari hesap kartında verilen risk limitini aşan işlemlerde fiş kaydedilirken kullanıcı uyarılacak ve işlemin kaydı için onay istenecektir.

İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında ise, risk limitinin aşılması halinde işlem yani fiş ya da fatura kaydedilmeyecektir.

Burada yapılan seçimler cari hesap kartında Risk Bilgileri penceresine öndeğer olarak aktarılır. Ancak kartı açılan cari hesap için risk kontrolü farklı şekilde yapılacaksa kart üzerinde ilgili seçenek işaretlenerek, risk kontrolünün ne şekilde yapılacağı belirlenir.

Teminat Risk Kontrolü Yapılacak İşlemler

Teminat riski kontrolünün hangi işlemler için yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Risk kontrolü yapılacak işlemler işaretlenir. Bu durumda işaretlenmeyen fiş türleri için risk kontrolü uyarıları yapılmaz.

Teminatın Bitiş Tarihi Dolduğunda Fişlerde

Teminat risk takibi kapsamında, teminat risk takibi yapılan fişlerde ilgili cari hesapta Teminat Risk Limiti Aşıldığında parametresinin değeri kullanıcı uyarılacak veya işlem durdurulacak seçili ise "Teminatın Bitiş Tarihi Dolduğunda Fişlerde" parametresine bakılarak fiş tarihinde cariye ait süresi dolmuş ve işlem yapılmamış bir teminat mektubu var ise sistemin nasıl hareket edeceğinin belirlendiği parametredir. İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.

Ödeme ve Tahsilatlarda Uyarı Verilecek Tutar

Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği uyarınca 7000 TL ve üzerindeki ödeme ve tahsilatların banka, özel finans kurumları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yapılması zorunludur.

Parametre,  belirtilen tutarı aşan ödeme ve tahsilatların banka, özel finans kurumları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yapılmaması halinde kullanıcıya uyarı verilmesi amacıyla kullanılır.

Parametrenin öndeğeri 7000 TLdir; istenirse değiştirilir.

Aşağıda belirtilen işlemlerde parametrede belirtilen tutarın üstünden bir hareket kesildiğinde “Tutar 7000 TL (parametrede girilen tutar)nin üzerindedir. Devam etmek istiyor musunuz?” şeklinde uyarı verilir. Ödeme ve Tahsilatlarda Uyarı Verilecek Tutar, Kasa İşlemleri, Borç Kapama İşlemleri ve Borç Senetlerinin Bankadan Tahsili için verilir.

Cari Hesap Hiyerarşi Kodu Atama Yöntemi

Cari hesap hiyerarşi kodlarının ne şekilde atanacağı bu parametre satırında belirlenir. Cari Hesap Hiyerarşi Kodu Atama Yöntemi; Giriş Sırasına Göre ve Koda Göre seçeneklerini içerir.

"Giriş Sırasına Göre" seçiminde hiyerarşi kodları cari hesap kayıt sırasına göre atanır.

"Koda Göre" seçiminde ise cari hesap kodları dikkate alınarak hiyerarşi kodları atanır.

Borç Aktarma Fişi Tarih Bilgisi

Aynı grup altında yer alan cari hesaplar arası borç aktarım işlemlerinde oluşan aktarma fişinin tarih öndeğeridir. Borç Aktarma Fişi Tarih Bilgisi; Aktarılan İşlem Tarihi ve Borcun Aktarıldığı Tarih olmak üzere iki seçeneklidir.

Aktarılan İşlem Tarihi seçiminde, oluşan virman fişine aktarılan borca ait işlem tarihi aktarılır.

Borcun Aktarıldığı Tarih seçiminde ise borç aktarımının yapıldığı tarih aktarılacaktır.

Cari Hesap Kur farkı İşlemlerinde Lock Kontrolü

Cari hesaplar için kur farkı işlemi çalıştırılırken, aynı anda, aynı cari hesap için farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılmasını engellemek için kullanılan parametredir.

Yapılacak seçiminde, lock kontrolü devreye girer ve farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılması engellenir.

Banka-Şube No Seçim Sıralaması

İşlemlerde banka ve şube numarası seçim sırası öndeğerinin belirlendiği parametredir. Banka-Şube No Seçim Sıralaması şu seçenekleri içerir; Kod + Açıklama ve Açıklama + Kod.

Cari Hesap Tahsil/Ödeme Kasa Kodu

Cari hesap için tahsilat ve ödeme işlemlerinde öndeğer olarak gelmesi istenen kasa kodudur. Burada verilen kasa kodu, cari hesaplar listesinden yapılacak ödeme ve tahsilat işlemlerinde Kasa Kodu alanına öndeğer olarak gelir. Bu kod aynı zamanda cari hesap tanımında, Ticari Bilgiler sayfasında yer alan Tahsilat/Ödeme Kasa Kodu alanına da aktarılır. Tanımlanan cari hesap için işlemlerde kullanacağı kasa farklı ise, cari hesap tanımında ilgili kasa kodu verilebilir.

Vade Takibi Yapılacak İşlemler

Cari hesabın geçmiş tarihli ödenmemiş borçlarını takip ekmek ve cari hesabı borçlandıran işlem girişlerini kontrol altına almak amacıyla kullanılan parametredir.

Vade Takibi Yapılacak İşlemler parametre satırı Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı, Vade Takibi Yapılacak Tutar ve Vade Takibi Yapıldığında parametreleri ile beraber çalışır.

Parametrede seçilen fiş türünün kaydı sırasında diğer parametrelerde belirlenen gün sayısı ve tutar dahilinde geçmiş tarihli ödemeler kontrol edilir ve seçilen kontrol şekline göre kullanıcı uyarılır, işlem durdurulur ya da işleme devam edilir. Vade takibi yapılan işlemler şunlardır; Satış Faturaları, Satış Siparişleri (Ödemeli), Kasa İşlemleri, Cari Hesap İşlemleri, Banka İşlemleri ve İhracat.

Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı

Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı parametresi Vade Takibi Yapılacak İşlemler, Vade Takibi Yapılacak Tutar ve Vade Takibi Yapıldığında parametreleri ile beraber çalışır.

Cari hesabın kapanmamış hareketinin vade tarihi ile sistem tarihi arasındaki fark, burada girilen değerden büyük ve/veya eşit ise Vade Takibi Yapılacak İşlemler parametresinde belirlenen fiş türleri için kontrol yapılır. Değer girilmediği taktirde herhangi bir kontrol yapılmaz.

Vade Takibi Yapılacak Tutar

Vade Takibi Yapılacak Tutar parametresi Vade Takibi Yapılacak İşlemler, Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı ve Vade Takibi Yapıldığında parametreleri ile beraber çalışır.
Cari hesabın kapanmamış, vade gün sayısı aşılmış hareketlerinin toplamı, burada girilen değerden büyük ve/veya eşit ise Vade Takibi Yapılacak İşlemler parametresinde belirlenen fiş türleri için kontrol yapılır.

Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı parametresinde değer girişi yapılmadıysa vade kontrol günü sıfır kabul edilir ve burada girilen değere göre kontrol yapılır.

Vade Takibi Yapıldığında

Vade Takibi Yapıldığında parametresi Vade Takibi Yapılacak İşlemler, Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı ve Vade Takibi Yapılacak Tutar parametreleri ile beraber çalışır.

Vade Takibi Yapılacak İşlemler parametresinde seçilen işlem türü için kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Vade Takibi Yapıldığında şu seçenekleri içerir; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak.

İşlem Durdurulacak seçildiğinde, cari hesabın kapanmamış, vade gün sayısı aşılmış hareketlerinin toplamı, Vade Takibi Yapılacak Tutar parametresindeki değerden büyük ise ve cari hesabın kapanmamış hareketinin vade tarihi ile sistem tarihi arasındaki fark, Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı parametresinde girilen değerden büyük ve/veya eşit ise ilgili işlemin kaydedilmesine izin verilmez.

Cari Hesap Vergi Numarası Kontrolü Yapılsın

Cari hesap için vergi numarası giriş kontrolünün yapılmasında kullanılır. Cari Hesap Vergi Numarası Kontrolü Yapılsın; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.

İşleme Devam Edilecek seçiminin yapılması durumunda aynı vergi numarasının ikinci defa girildiğinde işleme devam edilir.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminin yapılması durumunda aynı vergi numarasının ikinci defa girilmesi durumunda program kullanıcıyı uyarır. 

İşlem Durdurulacak seçiminde aynı vergi numarasının ikinci defa girilmesi durumunda fatura kaydına izin verilmez.

Grup şirketine bağlı cari hesap tanımı yapılırken aynı vergi numarası kullanıp kullanılamayacağı kontrolü 'Grup Şirketinde Cari Hesap Vergi Numarası Kontrolü Yapılsın' parametresine bağlıdır. Cari hesap vergi numarası kontrolü yapılsın parametresi hayır seçildiğinde yeni parametrede evet bile seçilmiş olsa kontrol yapılmayacaktır.

Grup Şirketinde Cari Hesap Vergi Numarası Kontrolü Yapılsın

Grup şirketine bağlı cari hesap tanımı yapılırken, aynı vergi numarasının kullanılıp kullanılamayacağının kontrolü bu parametre değerine göre gerçekleştirilir. 

Eğer "Cari Hesap Vergi Numarası Kontrolü Yapılsın" parametresi için "İşlem Durdurulacak" seçilirse, bu parametrede "İşleme Devam Edilecek" seçimi yapılmış bile olsa, vergi numarası kontrolü yapılmaz.

Ödeme/Tahsilatlarda Tutar Uyarısı

Ödeme/tahsilatlarda yapılan tutar kontrolünün ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Tutar uyarısı parametresi şu seçenekleri içerir; Gün Bazında Yapılacak ve İşlem Bazında Yapılacak.

Gün Bazında Yapılacak seçilirse, işlem içerisinde geçen cari hesaba ait o gün içerisindeki tahsilat ve ödeme işlemleri toplamı ayrı ayrı hesaplanır. Bu tutarın "Ödeme ve Tahsilatlarda Uyarı Verilecek Tutar" parametre satırında belirtilen tutarı aşması durumunda program bir mesajla kullanıcıyı uyarır.

İşlem Bazında Yapılacak seçilirse, yapılan işleme ait tutarın "Ödeme ve Tahsilatlarda Uyarı Verilecek Tutar" parametre satırında belirtilen tutarı geçmesi durumunda program bir mesajla kullanıcıyı uyarır.

Çek/Senet İşlem Bordrolarında Otomatik Borç Dekontu Açılacak İşlemler

Çek/senet durum değişikliklerinde otomatik borç dekontu açılacak işlemlerin belirlendiği parametredir. Borç dekontu şu işlemleri oluşturabilir; Bankada Karşılıksız, Müşteriden Portföye İade, Bankadan Portföye İade, Müşteriden Karşılıksız İade, Müşteri Senedi, Bankada Protesto, Müşteriden Portföye İade, Bankadan Portföye İade ve Müşteriden Protestolu İade.

Otomatik borç dekontu oluşturulacak işlemler "Ekle" seçeneği ile "Seçilenler" alanına aktarılır. İşlem bordroları ile yapılan bu durum değişikliklerinde çek/senedi veren kişiye de borç dekontu kesilecektir.

Satış Elemanı Kontrolü

Cari hesap işlemlerinde satış elemanı kontrolünün yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir. Satış Elemanı Kontrolü Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda, satış elemanı bilgisi girilmeyen işlemler kaydedilemez.

Satış Elemanı Cari Hesap Bağlantı Kontrolü

Satış elemanı cari hesap bağlantı kontrolü öndeğeridir. Satış Elemanı Cari Hesap Bağlantı Kontrolü, Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda satış elemanı ve cari hesap bağlantı kontrolü yapılır.

Fiş/Fiş Satırları Satış Elemanı Bilgisi Değiştirilebilsin

Satış elemanı bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Aynı fiş üzerinden aynı cari hesaba değişik satış elemanları tarafından yapılan satış işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır.

Kredi Kartı Fiş Tahsilatı ve Ödemesi ile Oluşan Kasa/Banka Fiş Tutarları Değiştirilebilsin

Kredi kartı fiş tahsilatında yada firma kredi kartı fiş ödemesinde satırda gelen tutarın değiştirilip değiştirilmeyeceği Kredi Kartı Fiş Tahsilatı ve Ödemesi ile Oluşan Kasa/Banka Fiş Tutarları Değiştirilebilsin parametresi ile belirlenir. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı ve Ödemesi ile Oluşan Kasa/Banka Fiş Tutarları Değiştirilebilsin, Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda satırda gelen tutar değiştirilebilir. Tahsil edilen ya da ödenen tutar için banka işlem fişi otomatik olarak oluşur; kalan tutar kredi kartı fiş tahsilatı ya da firma kredi kartı fiş ödemesi ile açılan Kredi Kartı Sihirbazı ekranında listelenir. Kalan tutar için ödeme ve ya tahsilat yine bu ekrandan gerçekleştirilir.

Kredi Kartı Fiş Tahsilatı ve Ödemesi ile Oluşan Kasa/Banka Fiş Tutarları Değiştirilebilsin parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda sistemin işleyebilmesi için Toplu Kredi Kartı Fiş Tahsilatı Sırasında Satırlar Birleştirilsin parametre satırında "Hayır" seçiminin yapılmış olması gerekir.

Faturalarda Cari Hesap Bazında Belge Numarası Tekrarlandığında

Fatura belge numaralarının cari hesap bazında tekliğini kontrol etmek, cari hesaptan gelen faturaların sisteme tekrar girilmesini engellemek için kullanılan parametredir.

Belge numarası kontrolü, "Cari Hesap Bazında Belge Numarası Kontrolü Yapılacak İşlemler" parametre satırında yapılan fatura türü seçimi doğrultusunda gerçekleştirilir.

Faturalarda Cari Hesap Bazında Belge Numarası Tekrarlandığında parametre satırı; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak olmak üzere üç seçeneklidir.

İşleme Devam Edilecek seçildiğinde, herhangi bir kontrol yapılmaz; aynı cari hesaba ait ve aynı belge numarasına sahip faturalar sisteme girilebilir.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, aynı belge numarasına sahip fatura sisteme kaydedilmek istendiğinde program kullanıcıyı "Aynı belge numarasına ve cariye sahip başka bir fatura daha var" mesajı ile uyarır. İşlem kullanıcı kontrolünde devam eder.

İşlem Durdurulacak seçiminde, aynı belge numarasına sahip fatura sisteme kaydedilmek istendiğinde program kullanıcıyı "Aynı belge numarasına sahip başka bir fatura daha var" mesajı ile uyarır ve faturanın kaydedilmesine izin verilmez.

Cari Hesap Bazında Belge Numarası Kontrolü Yapılacak İşlemler

Cari hesap bazında belge numarası kontrolü yapılacak işlemleri belirlemek için kullanılır. Bu pencerede seçilmeyen fatura türleri için belge numarası kontrolü yapılmaz.Cari Hesap Bazında Belge Numarası Kontrolü Yapılacak İşlemler şunlardır; Satınalma Faturası, Alınan Hizmet Faturası, Alınan Vade Farkı Faturası, Satınalma Fiyat Farkı Faturası, Müstahsil Makbuzu, Perakende Satış İade Faturası, Toptan Satış İade Faturası, İthalat Operasyon Fişi, İhraç Kayıtlı Alım Faturası, Bankadan Alınan Hizmet Faturası, Kasadan Kesilen Alım Faturası, Kasadan Kesilen Alınan Hizmet Faturası, Kasadan Kesilen Perakende Satış İade Faturası, Kasadan Kesilen Toptan Satış İade Faturası, Kasadan Kesilen Müstahsil Makbuzu, Satış Fiyat Farkı Faturası, Perakende Satış Faturası, Toptan Satış Faturası, Verilen Hizmet Faturası, Satınalma İade Faturası, Kasadan Kesilen Perakende Satış Faturası, Kasadan Kesilen Toptan Satış Faturası, Kasadan Kesilen Verilen Hizmet Faturası, Kasadan Kesilen Satınalma İade Faturası, Bankadan Verilen Hizmet Faturası, İhraç Kayıtlı Satış Faturası, Alınan ve Veri Serbest Meslek Makbuzları ve kontrole tabi olması istenilen işlemler "Ekle" düğmesi ile "Seçilenler" alanına aktarılır. 

Kontrolün ne şekilde yapılacağı Faturalarda Cari Hesap Bazında Belge Numarası Tekrarlandığında parametre satırında yapılacak seçimle belirlenir.

T.C. Kimlik No Kontrolü 

T.C. kimlik numarası kontrolü öndeğeridir. T.C. Kimlik No Kontrolü ; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.

Parametrenin İşlem Durdurulacak olması durumunda şahıs şirketi çeki atılmış cari hesap kartlarında doğru T.C. Kimlik No girilmeden kartın kaydedilmesine izin verilmez. TC kimlik numarası kontrolü yabancı uyruklu seçeneği işaretlenerek kaydedilen cari hesaplar için yapılmaz.

İşleme devam Edilecek seçilirse herhangi bir kontrol yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde şahıs şirketi çeki atılmış cari hesap kartlarında doğru T.C Kimlik No girilmediğinde uyarı alınır.

Cari Hesap ve Sevkiyat Adresi Semt/İlçe/İl/Ülke Girişi Serbest Yapılabilsin

Cari hesap kartından ve sevkiyat adreslerinden kaydedilen adres bilgilerinin manuel girilebilmesi için kullanılan parametredir. Cari Hesap ve Sevkiyat Adresi Semt/İlçe/İl/Ülke Girişi Serbest Yapılabilsin, Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde, Semt, İlçe, İl ve Ülke alanlarına elle metin girişi yapılabilir.

"Hayır" seçimimde, Adres Kod ve Açıklama alanlarına manuel giriş yapıldığında program kullanıcıyı "Bu koda sahip bir İl/İlçe/Semt/Ülke bulunamadı" mesajı ile uyarır.

Cari Hesap e-Posta Açıklaması ve Dosya Adı

Program içerisinden e-mail ile gönderilen dokümanlara (fatura, irsaliye vb.) isim vermek, dokümanları şu başlıklar ile göndermek için kullanılır; Tarih + Fiş Numarası + Belge Türü, Tarih + Belge Numarası + Belge Türü, Fiş Numarası + Belge Türü ve Belge Numarası + Belge Türü.

Örneğin: Tarih + Fiş Numarası + Belge Türü seçildiğinde, e-mail ile gönderilen bir fatura formu alıcıya "gg/aa/yyyy tarihli, xxx numaralı Faturanız" başlığı ile gönderilir. Burada belirtilen başlık e-posta gönderim ekranındaki "Konu" alana öndeğer olarak aktarılır. İstenirse değiştirilir. e-Postada ekte yer alan dosya ise, "INVgg.aa.yyyyxxx.HTM" formatında adlandırılır.

Ödeme Tahsilat Hareketleri

Satış ve satınalma faturalarının ödeme ve tahsilat satırları oluşturulurken ödeme/tahsilat vadelerinin hangi tarih baz alınarak hesaplanacağı Ödeme Tahsilat Hareketleri parametre satırı ile belirlenir. Ödeme Tahsilat Hareketleri; Fatura Tarihine Göre, Düzenleme Tarihine Göre olmak üzere iki seçeneklidir.

Fatura Tarihine Göre seçildiğinde ödeme veya tahsilat vadeleri faturanın tarihi baz alınarak hesaplanır.

Düzenleme Tarihine Göre seçildiğinde vadeler faturada yer alan düzenleme tarihine göre hesaplanır.

Cari Hesap Kartlarına Aynı T.C. Kimlik No Girilebilsin

Aynı T.C. kimlik numarasının farklı cari hesap kartlarında kullanılıp kullanılamayacağı Cari Hesap Kartlarına Aynı T.C. Kimlik No Girilebilsin parametresi ile belirlenir. Cari Hesap Kartlarına Aynı T.C. Kimlik No Girilebilsin, Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Hayır" seçicimde, aynı T.C kimlik numarası farklı kartlarda kullanıldığında, program kullanıcıyı "Aynı T.C. Kimlik Numarasına Sahip Başka Bir Cari Hesap Kartı Var" mesajı ile uyarır ve kayıt işlemine izin verilmez.

Bu kontrolün yapılabilmesi için cari hesap çalışma parametrelerinde yer alan "T.C. Kimlik No. Kontrolü Yapılacak" satırında "Evet" seçiminin yapılmış olması gerekir.

Kendi Çekimiz/Müşteri Çeki/Ciro Çeki/Kendi Senedimiz/Müşteri Senedi/Ciro Senedi Çarpanı

Risk çarpanları, çek/senet işlemlerinde risk alanlarının ne zaman ve hangi tutarlarda güncelleneceğini gösterir. Bu parametre satırlarında verilen değerler yeni açılan cari hesap kartlarındaki çek/senet risk çarpanları alanlarına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Toplu Kredi Kartı Fiş Tahsilatı Sırasında Satırlar Birleştirilsin

Kredi kartı fiş tahsilatı yapılırken birden fazla işlemin tahsil edilmesi durumunda, oluşan banka fişinde aynı banka hesabına ait satırların birleştirilmesi ya da ayrı ayrı listelenmesi için kullanılan parametredir. Toplu Kredi Kartı Fiş Tahsilatı Sırasında Satırlar Birleştirilsin "Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda, kredi kartı fiş tahsilatı sonrası oluşan banka fişinde, aynı banka hesap koduna ait ve aynı döviz türünde olan satırlar birleştirilir; tutarlar toplanır ve tek bir satır halinde listelenir.

Kart Browserlarında Listelenecek Özel Kod Seçeneği

Özel kodlar tanımlanırken F9 menüde yer alan Renk Seçimi seçeneği ile renklendirilir kart ya da fişler listelerde bu renklere göre gruplandırılarak izlenir. Renklendirilen özel kod tanımları cari hesap tanımlarında Özel Kod 1/2/3/4/5 alanlarında seçildiğinde, browserda satırın hangi özel koda göre listeleneceği bu parametre satırında belirlenir. Örneğin cari hesap tanımında Özel Kod 2 alanında seçilen özel kod tanımı mavi renkteyse ve parametrede 2.özel kod seçimi yapılmışsa o cari hesap browserda mavi renkte görünür.

Ödeme Tahsilat Raporlarında Hızlı Listeleme

Borç Yaşlandırma Raporu alınırken "Rapor Detayı" filtresi "Hayır" olarak belirlendiğinde, detay bilgilerin ekrana gelmemesi; bunun sonucunda raporun hızlı çalışması için kullanılan parametredir. Ödeme Tahsilat Raporlarında Hızlı Listeleme, Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

Bir Cari Hesap Sadece Bir Satış Elemanına Bağlanabilsin

Bir cari hesabın birden fazla satış elemanına bağlanıp bağlanmayacağını belirlemek için kullanılan parametredir.Bir Cari Hesap Sadece Bir Satış Elemanına Bağlanabilsin,  Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçimi yapıldığında, programda tanımlı bir cari hesap yalnızca bir satış elemanına bağlanabilir. Aksi taktirde, satıcı - cari hesap bağlantısı kurulurken program kullanıcıyı "Bir cari hesap sadece bir satış elemanına bağlanabilir" mesajıyla uyarır ve bağlantı kurulmasına izin verilmez.

Cari Hesap Özel Fişi Borç Takibini Etkilesin

Cari hesap özel fişlerinin Borç Takip penceresinde listelenip, borç kapama işlemlerinde kullanılıp kullanılmayacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Cari Hesap Özel Fişi Borç Takibini Etkilesin, Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde, özel fişler ilgili cari hesap veya ilgili fiş üzerinden açılan Borç Takip ekranında listelenir ve borç kapama işlemlerinde kullanılır.

"Hayır" seçiminde fişler borç takibe yansımaz ve Borç Takip seçeneği ilgili özel fişin F9 menüsünde görünmez.

Yalnızca parametre satırında "Hayır" seçimi yapıldıktan sonra kaydedilen özel fişler borç takip ekranında listelenmez. Daha önceden kaydedilmiş özel fişler borç takibi etkiler.

Kullanılacak Para Birimi - Cari Hesap (Satır)

Cari hesap fişleri girilirken, fiş satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. Kullanılacak Para Birimi - Cari Hesap (Satır); Yerel Para Birimi, İşlem Dövizi ve EURO seçeneklerini içerir. Bu satırda yapılan seçim fiş satırlarında yer alan Döviz Türü alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Fatura Kaydedilmesi Sırasında Açılan Nakit İşlem Fişleri Kaydedilmeden Kapatılmasın

Faturada ödeme tipi nakit veya kredi kartı olarak seçildiğinde, kayıt sırasında otomatik olarak açılan nakit tahsilat veya kredi kartı fişlerini kaydetmeden fatura kesmenin önüne geçmek için kullanılan parametredir. Fatura Kaydedilmesi Sırasında Açılan Nakit İşlem Fişleri Kaydedilmeden Kapatılmasın, Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçimi yapıldığında sistem ilgili tahsilat fişlerini kaydetmeden faturanın kaydedilmesine izin vermez.

Borç Kapamada Dikkate Alınacak Kur

Borç kapama işlemlerinde, borç takip ekranında işlem dövizi üzerinden kesilen fiş olması durumunda, ilgili fiş için borç kapama yapılırken hangi kur bilgisinin dikkate alınacağı Borç Kapamada Dikkate Alınacak Kur parametresi ile belirlenir. Borç Kapamada Dikkate Alınacak Kur; Günün Kuru, Vade Tarihi Kuru (Kapanan Hareket Kuru Kapatan Hareket Vade Tarihinden Bulunur) ve Vade Tarihi Kuru (Kapanan ve Kapatan Hareket Kuru Kendi Vade Tarihinden Bulunur) olmak üzere üç seçeneklidir.

Günün Kuru seçiminde, işlem dövizli fiş için borç kapama yapılırken hesaplama o anki kur bilgisine göre yapılır.

FIFO Borç Kapamada Dikkate Alınacak Tarih

Borç kapama yapılırken "FIFO Kapat" veya "Otomatik Kapat" seçildiğinde, hareketlerin hangi tarihe göre kapatılacağı bu parametre ile belirlenir. FIFO Borç Kapamada Dikkate Alınacak Tarih; Vade Tarihine Göre ve İşlem Tarihine Göre seçeneklerini içerir.

Vade Tarihine Göre seçildiğinde, Borç Kapatma ekranında uygun hareketler arasından vade tarihine göre en önce olan hareket kapama işleminde kullanılır.

İşlem Tarihine Göre seçildiğinde, Borç Kapatma ekranında uygun hareketler arasından işlem tarihine göre en önce olan hareket kapama işleminde kullanılır.

Borç Kapama Vade Tarihi Kontrol Yapılacak Gün Sayısı

Borç kapama yapılırken vadeli hareketlerin vade kontrolünü yapmak için kullanılan öndeğer satırıdır.

Borç Kapama Vade Tarihi Kontrol Yapılacak Gün Sayısı satırı "Borç Kapama Vade Tarihi Kontrolü Yapıldığında" parametre satırıyla beraber çalışır.

Borç Takip penceresinde cari hesabın kapatılan iki hareketinin vade tarihleri arasındaki gün farkı burada belirtilen gün sayısından fazla ise "Borç Kapama Vade Tarihi Kontrolü Yapıldığında" satırında yapılan seçime göre kontrol yapılır. Değer girilmediği taktirde herhangi bir kontrol yapılmaz.

Burada yapılan seçim cari hesap kartında Parametreler sekmesinde yer alan "Borç Kapama Vade Tarihi Kontrolü/Kontrol Yapılacak Gün Sayısı" alanına öndeğer olarak aktarılır. Gerekirse değiştirilir.

Borç Kapama Vade Tarihi Kontrolü Yapıldığında

Borç Kapama Vade Tarihi Kontrolü Yapıldığında satırı "Borç Kapama Vade Tarihi Kontrol Yapılacak Gün Sayısı" öndeğer satırıyla beraber çalışır.

Borç Takip penceresinde borç kapama yapılırken cari hesabın kapatılan iki hareketinin vade tarihleri arasındaki gün farkı "Borç Kapama Vade Tarihi Kontrol Yapılacak Gün Sayısı" öndeğer satırında belirtilen gün sayısından fazla ise, burada yapılan seçime göre işleme devam edilir, kullanıcı uyarılır veya işlem durdurulur.

Tevkifat Payı

Alınan/verilen serbest meslek makbuzlarına öndeğer olarak gelecek tevkifat payıdır.

Tevkifat Paydası

Alınan/verilen serbest meslek makbuzlarına öndeğer olarak gelecek tevkifat paydasıdır.

Tevkifatlı KDV'ler

Tevkifatlı KDV'lerin muhasebedeki izlenme şekli öndeğeridir. Tevkifatlı KDV'ler parametre satırı şu seçenekleri içerir; Ayrı Hesaplarda İzlenecek ve Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek.

Ayrı Hesaplarda İzlenecek seçilirse her tevkifatlı KDV değeri ayrı bir muhasebe hesabında izlenir.

Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek seçilirse tüm tevkifatlı KDV işlemleri tek bir hesap altında izlenir.

Borç Takip Raporlarında Kaynak Tarihi Kullanılsın

Açılış fişleri için alınan borç takip raporlarında ve açılış fişi borç takip işlemlerinde ortalama vade hesaplanırken hangi tarihin dikkate alınacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Borç Takip Raporlarında Kaynak Tarihi Kullanılsın, Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde, borç takip raporlarında ve borç takip işlemlerinde ortalama vade hesaplanırken açılış fişi/ödeme hareketlerindeki tarih (vade tarihi) dikkate alınır.

"Hayır" seçiminde ise, açılış fişi içerisindeki devir işlem tarihi dikkate alınır.

e-Fatura Cari Hesap Kontrolü Yapılsın

Cari hesap kartı eklendiğinde kartta girilen vergi kimlik numarasına bakılarak ilgili cari hesabın e-Fatura kullanıcısı olup olmadığını kontrol etmek için kullanılan parametredir. Kontrol sonucu ekrana gelen pencerede "Cari Hesapları Güncelle" seçeneği tıklandığında, ilgili cari hesap kartındaki e-Fatura bilgileri otomatik olarak güncellenir.

Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar

Cari Hesap Kartı kopyalanırken ilgili cari hesap için daha önce tanımlanan bazı bilgilerin yeni malzeme kartı için de geçerli olup olmayacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar şunlardır; İletişim Bilgileri, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası, Banka Hesap Bilgileri, Hesap Kodu, Masraf Merkezi, Proje Kodu , Ticari İşlem Grubu, İrsaliye Yerine Geçer, e-İş Kodu, Sevkiyat Adresleri ve Form Gönderim Bİlgileri

Yeni Cari Hesap kartına kopyalanması istenmeyen alanlar "Ekle" ya da "Hepsi" seçenekleri kullanılarak "Seçilenler" alanına aktarılır.

e-Arşiv Gönderim ŞekliCari hesap e-Devlet sekmesinde yer alan e-Arşiv Gönderim şekli alanı öndeğerinin belirlendiği parametredir.
Bakiyesi Olan Cari Hesap Kartları Kullanım Dışı YapılabilsinBakiyesi olan cari hesap kartlarının kullanım dışı yapılıp yapılamayacağının belirlendiği parametredir.
Kullanım YeriCari hesabın kullanım yerlerinin belirlendiği parametredir. Burada seçili olan değerler cari hesap kart Parametreler sekmesinde kullanım yeri alanında işaretlenir.
Cari Hesap IBAN Numarası KontrolüCari Hesap kartı içerisinde IBAN kontrolü yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir.
İrsaliye Yerine Geçer

Yeni bir cari hesap kartı eklendiğinde, e-Devlet sekmesinde yer alan İrsaliye Yerine Geçer alanı öndeğerini belirlemek için kullanılır. 

Evet seçiminde, yeni bir cari hesap kartı eklendiğinde ilgili alan öndeğer olarak işaretli gelir.

Cari Hesap Ödeme İzleme DurumuCari hesap tanım kartı içerisinde yer alan Ödeme İzleme alanı öndeğerinin belirlendiği parametredir. Aynı Dövizli İşlemlerle ve Değişik Dövizli İşlemlerle seçeneklerini içerir.
Cari Hesap Kur Farkı HesaplamaCari hesap tanım kartı içerisinde yer alan Kur Farkı alanı öndeğerinin belirlendiği parametredir. 
Cari Hesap Açık Hesap Risk LimitiCari hesap tanım kartı Risk Bilgileri sekmesinde yer alan açık hesap risk limiti alanı öndeğerinin belirlendiği parametredir.

Otomatik Borç Kapama Yapılacak Ödeme Tipleri

Fiş ve faturalar kaydedilirken, ödeme tipine göre ilgili fiş için otomatik borç kapama yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Otomatik Borç Kapama Yapılacak Ödeme Tipleri parametresi şu seçenekleri içerir; Nakit, Çek, Senet, Kredi Kartı.

Fiş/fatura kaydedilirken ilgili ödeme fişi otomatik olarak açılır, parametrede seçilmeyen ödeme tipine ait fiş/faturalar için borç kapatma işlemi yapılmaz.

Cari Hesap e-Fatura SenaryoCari hesap tanım kartı e-Fatura Senaryo alanı öndeğerinin belirlendiği parametredir.
Kilitli Fiş/Faturalar İçin Borç Takipte İşlem Yapılabilsin

Borç takip işlemlerinde, kilitlenmiş fişlerin kapatılmasının engellenmesi için kullanılan parametredir.

Evet seçiminde fişler kilitli olsa bile kapatma işlemi yapılabilir.

Hayır seçiminde kapatma işleminde kilitli fişler dikkate alınmaz ve uyarı alınır.