Fatura Çalışma Bilgileri, satınalma ve satış faturaları için işlemlerde geçerli olması istenen öndeğerleri belirlemek için kullanılır. Satınalma faturaları için çalışma bilgileri Satınalma Faturaları başlığı altında yer alan satırlarda, satış faturaları için geçerli olacak öndeğerler Satış Faturaları başlığı altında yer alan parametre seçenekleri ile belirlenir.

Fatura Çalışma Bilgileri parametreleri ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

TanımAçıklama

Faturada Ödeme Hareketleri

Faturada ödeme hareketlerinin ne şekilde izleneceğinin öndeğeri bu parametre ile belirlenir. Faturada Ödeme Hareketleri; Parçalı Ödeme ve Ortalama Ödeme olmak üzere iki seçeneklidir.

Parçalı Ödeme seçimi yapıldığında, faturanın birden fazla satırdan oluşması durumunda her satır için yapılan ödeme planı tanımına göre ödemeler parçalanarak ödeme listesinde yer alır. Bu durumda eğer satınalma faturalarına ödeme planı ilişkilendirilirse, ödeme planında tanımlanmış olan ödeme sayısı ve vade tarihlerine göre, satınalma faturası parçalanarak birden fazla sayıda borç hareketi şeklinde ödeme tahsilat hareketlerine kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.

Ortalama Ödeme seçimi yapıldığında parçalanmış tüm işlemler tek bir vade tarihine ve faize göre tek parça halinde listelenir. Vade tarihi ve faiz parçalanan işlemlerin ağırlıklı ortalamasından hesaplanır. Bu durumda bir satınalma faturasına ödeme planı ilişkilendirilirse, ödeme planında tanımlanmış olan ödeme sayısı ve bunların vade tarihleri göz önüne alınarak, ağırlıklı ortalama yöntemine göre fatura tutarının tamamının ödenmesi için gerekli ortalama vade tarihi bulunur ve satınalma faturası ödeme tahsilat hareketleri arasına bu vade tarihinde tek parça borç hareketi olarak kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.

Otomatik Fatura Basımı/ SKonsol Otomatik Fatura Basımı

Alış faturalarının ne zaman yazıcıdan alınacağı bu parametre satırında belirlenir. Otomatik Fatura Basımı/ SKonsol Otomatik Fatura Basımı Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Alış işlemlerinde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında "Evet" seçeneği işaretlenir. Otomatik basım yapılmayacaksa "Hayır" seçimi yapılır. Bu durumda faturalar Yaz seçeneği ile tek tek ya da Toplu Basım seçeneği ile topluca bastırılır.

Fatura Satırları

Faturaların ne şekilde bastırılacağı bu parametre satırında belirlenir. Fatura Satırları; Ayrı Ayrı Basılacak, Kod'a Göre Birleştirilecek ve Grup Kod'una Göre Birleştirilecek olmak üzere üç seçeneklidir. Ayrı Ayrı Basılacak seçiminde, faturada yer alan her satır bastırılır. Kod'a Göre Birleştirilecek seçiminde, fatura üzerinde aynı malzemeye ait işlemin olması durumunda bu satırlar birleştirilerek yazdırılır.

Kod'a Göre Birleştirilecek işaretlendiğinde, faturada aynı malzeme birden çok satırda giriliyor ve ilgili malzeme satırlarına promosyon uygulanıyor ise bu satırlar birleştirilmez.

Grup Kod'una Göre Birleştirilecek seçiminde ise, fatura üzerinde aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılır.

Fatura Satırları Malzeme/Grup Kodune Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları

Fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyatlı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Fatura Satırları Malzeme/Grup Kodune Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları şu seçenekleri içerir; Birleştirilmesin, Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun, Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin.

Birleştirmesin seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde yazdırılır.

Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak yazdırılır.

Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar birleştirilir ve fiyat boş gösterilir. 

Fatura Satırları Malzeme/Grup Koduna Göre Birleştirilirken İndirim/Masraf Oranı Farklı Satırları

Fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, indirim/masraf oranı farklı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Fatura Satırları Malzeme/Grup Koduna Göre Birleştirilirken İndirim/Masraf Oranı Farklı Satırları şu seçenekleri içerir; Birleştirilsin ve Birleştirilmesin.

Birleştirsin seçiminde, fatura basımında aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilir ve indirim/masraf oranı farklı satırlar tek satır halinde yazdırılır.

Birleştirmesin seçiminde, faturada indirim/masraf oranı farklı olan malzeme satırları ayrı satırlar halinde yazdırılır.

Fatura Satırları Sıralanması

Faturalarda birden fazla stok kartına ait hareketin yer alması durumunda, fiş satırlarına aktarılan stokların ne şekilde sıralanacağının belirlendiği parametredir. Fatura Satırları Sıralanması; Sıralanmayacak, Koda Göre Sıralanacak, Açıklamaya Göre Sıralanacak ve Malzeme Özel Koduna Göre Sıralanacak.

Sıralanmayacak seçiminde, malzemeler fatura satırlarında aktarıldıkları sırada yer alır.

Açıklamaya Göre Sıralanacak seçiminde, fatura satırları malzemelerin açıklamalarına göre sıralanır.

Koda Göre Sıralanacak seçiminde, fatura satırları malzemelerin kodlarına göre sıralanır.

Malzeme Özel Koduna Göre Sıralanacak seçiminde ise, fatura satırları stokların malzeme özel kod numaralarına göre sıralanır. Sıralama seçenekleri faturalar kaydedildikten sonra geçerli olacaktır.

Fatura Basımı

Fatura basımının ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Fatura Basımı; Sadece Fatura ve Fatura+İrsaliye olmak üzere iki seçenklidir.

Sadece Fatura seçiminde yalnızca fatura yazdırılır.

Fatura+İrsaliye birlikte seçiminde ise fatura ve bu faturaya ait irsaliyeler birlikte basılır.

Karma Koli Satırları Basılacak İşlemler

Bu parametre satırında yapılacak seçimle, karma koli malzemeyi oluşturan satırların fiş/faturalarda basılıp basılmayacağı belirlenir. Karma Koli Satırları Basılacak İşlemler Parametre satırı; Satınalma Siparişleri, Satınalma İrsaliyeleri ve Satınalma Faturaları olmak üzere üç seçeneklidir.

Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Ödeme Planı Kontrolü

Fiş/fatura satırlarındaki hareketler için ödeme planı kontrolünün sağlandığı parametredir. Fiş/fatura satırlarındaki malzeme/hizmet bedelinin hangi ödeme planına göre kapatılacağı Ödeme Planı kolonunda kaydedilir. Ödeme planı belirtmeden işlemin kaydedilmemesi için bu parametre satırında Yapılacak seçiminin yapılmış olması gerekir.

Fatura Basımında Detay Satırları

Malzemelere ait seri, lot numaraları ve yerleşim yeri bilgileri bilgilerini faturaya yazdırmak için kullanılır.

Faturada Seri/Lot Takipli Detay Satırı Basım Şekli

Seri/lot izleme yöntemi ile takip edilen malzemelere ait faturalarda detay satırı basım şekli öndeğeridir. Faturada Seri/Lot Takipli Detay Satırı Basım Şekli parametre satırı Alt Alta ve Yan Yana seçeneklerini içerir. İstenen basım şekli seçilir.

Tevkifat Payı

Malzemelere öndeğer olarak gelecek tevkifat payıdır. 

Tevkifat Paydası

Malzemelere öndeğer olarak gelecek tevkifat paydasıdır. 

Malzeme Sınıfı Detay Satırları

Malzeme Sınıfı Detay Satırları parametre satırında yapılacak seçimle, malzeme sınıfı detay satırlarının fiş ve faturalarda basılıp basılmayacağı belirlenir. Malzeme Sınıfı Detay Satırları; Sipariş, İrsaliye ve Fatura olmak üzere üç seçeneklidir. Malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemelere ait satırların basılacağı işlemler seçilir.

Tablolu Malzeme Sınıfı Detay Satırları

Bu parametre satırında yapılacak seçimle, tablolu malzeme sınıfı detay satırlarının sipariş, irsaliye ve fatura basımlarında ne şekilde görüntüleneceği belirlenir. Tablolu Malzeme Sınıfı Detay Satırları; Liste Şeklinde Basılsın ve Tablo Şeklinde Basılsın olmak üzere iki seçeneklidir.

Liste Şeklinde Basılsın seçiminde, fiş ya da faturada hareket gören tablolu malzeme sınıfı altında yer alan malzemeler liste halinde basılır.

Tablo Şeklinde Basılsın seçiminde, fiş ya da faturada hareket gören tablolu malzeme sınıfı altında yer alan malzemeler tabloda yer aldığı haliyle basılır.

Tablolu Malzeme Sınıfı Detay Satırları parametresi "Malzeme Sınıfı Detay Satırları" parametresinde ilgili fiş türü (sipariş/irsaliye/fatura) seçili ise çalışır.
Temin Süresi Yoksa, Siparişte Temin Tarihi

Malzeme kartında temin süresi belirtilmeyen malzemeler için sipariş teslim tarihi öndeğerini belirlemek için kullanılır. Temin süreleri malzeme kartında Müşteri/Tedarikçiler sayfasında, cari hesaba ya da ticari işlem grubuna göre verilir. Alınan sipariş fişlerinde burada belirtilen temin süresi dikkate alınır ve temin tarihi hesaplanır. Sipariş fişi tarihi üzerine kartta belirtilen temin süresi eklenir ve bulunan tarih temin tarihi alanına aktarılır. Malzeme kartında temin süresinin belirtilmemesi durumunda temin tarihi öndeğeri, "Temin Süresi Yoksa, Siparişte Temin Tarihi" parametre satırında belirlenir. Temin Süresi Yoksa, Siparişte Temin Tarihi parametresi; Fiş Tarihi Öndeğer Gelecek ve Boş Bırakılacak olmak üzere iki seçeneklidir. Fiş Tarihi Öndeğer Gelecek seçiminde, satırda işlem gören malzeme için temin tarihi belirtilmemişse sipariş fişi tarihi öndeğer olarak gelir. Boş Bırakılacak seçiminde ise, temin tarihi boş olarak gelir.

Faturalardaki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur

Satınalma faturalarındaki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Faturalardaki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur parametresi Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları fatura kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.

Fatura Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü

Fatura satırlarına birim fiyat girilmeden faturanın kaydedilmemesini sağlayan parametredir. Fatura Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak olmak üzere üç seçeneklidir. İşleme Devam Edilecek seçiminde herhangi bir kontrol yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde fatura kaydı sırasında birim fiyat girilmemiş satırlar olup olmadığı kontrolü yapılarak kullanıcı "Birim fiyat girilmemiş satırlar var" şeklinde uyarılır. Fatura kullanıcının onay vermesi durumunda kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçiminde birim fiyat girilmeden fatura kaydedilemez.

Seri/Lot ve Stok Yeri Miktarı Değiştiğinde Otomatik Pencere Açılımı

Seri/lot miktarları değiştiğinde Seri ve Lot Girişi penceresinin otomatik olarak açılacağı işlemlerin belirlendiği parametredir. Otomatik giriş penceresi açılacak fiş türleri seçilir.

Ödeme Tutarı Fatura/Sipariş Tutarından Fazla Olursa

Kredi kartı ile yapılan alımlarda geri ödeme planı uygulanan işlemlerde ödeme tutarının fatura tutarından fazla olması durumunda ne şekilde işlem yapılacağının belirlendiği parametredir. Ödeme Tutarı Fatura/Sipariş Tutarından Fazla Olursa parametresi şu seçenekleri içerir; İşlem Durdurulacak, Birim Fiyatlara Dağıtılacak, Masraf Satırı Eklenecek

İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, yapılan alış işlemi kaydedilemez.

Birim Fiyatlara Dağıtılacak seçiminde, her bir hareket için "hareket tutarı/fatura tutarı" "ödeme tutarı-fatura tutarı" formülüne göre bulunacak sonuç ilgili hareketin birim fiyatına eklenir ve fatura toplamı yeniden hesaplanır.

Masraf Satırı Eklenecek seçiminde ise, "ödeme tutarı-fatura tutarı" formülüne göre bulunacak sonuç fatura geneline masraf satırı olarak eklenir.

Fiş/Fiş Satırları Satış Elemanı Bilgisi Değiştirilebilsin

Satış elemanı bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Aynı fiş üzerinden aynı cari hesaba değişik satış elemanları tarafından yapılan satınalma işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır.

Fiş/Fiş Satırları Satış Elemanı Bilgisi Değiştirilebilsin parametresi fişlerdeki sevkiyat adresi bilgisi değişikliğinde fiş genelinde bulunan satış elemanı bilgisinin değiştirilebilmesi için de kullanılır.

Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin

Ambar bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Bir fişte birden fazla ambardan malzeme çıkışı veya birden fazla ambara malzeme girişi yapılması söz konusu ise Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir.

Fiş Satırları Ambar Bilgisi Güncellenirken Uyar"Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin" parametresi "Evet" seçili olduğunda aktif olan Fiş Satırları Ambar Bilgisi Güncellenirken Uyar parametresinde, fiş satırı ambar bilgisi güncellenirken uyarı verilip verilmeyeceği belirlenir.

İndirimde Yuvarlama

İndirimde Yuvarlama; Yapılacak ve Yapılmayacak seçenekleri içerir. "Yapılacak" seçiminde sonucun küsuratlı çıkması durumunda yuvarlama yapılır.

İade İşlemlerinde Aktarım Detayları

Fiş ve fatura listelerinden kaydedilen satınalma iade işlemlerinde satınalma faturasında yer alan detayların oluşacak iade fişine aktarılıp aktarılacağı İade İşlemlerinde Aktarım Detayları parametresi ile belirlenir. İade İşlemlerinde Aktarım Detayları parametresi; Promosyon Malzemeler Aktarılacak ve Malzeme Net Tutarı Aktarılacak olmak üzere iki seçeneklidir. Aktarılacak seçenekler "Ekle" düğmesi tıklanarak "Seçilenler" alanına aktarılır.

Barkodla Sevkiyat İşleminde Sipariş Miktarı Kontrolü

Sipariş sevk işlemlerinde, sipariş fişinde yer alan malzeme için barkodla sevkiyat yapıldığında, sevk edilen malzemelerin bekleyen miktarlarının otomatik olarak kapatılması, barkod kullanılarak girilen miktarın bekleyen miktar dahilinde kontrolü için kullanılır. Barkodla Sevkiyat İşleminde Sipariş Miktarı Kontrolü; İşlem Yapılmayacak, İşlem Durdurulacak ve Yeni Malzeme Satırı Eklenecek olmak üzere üç seçeneklidir. İşlem Yapılmayacak seçiminde, barkodla sevkiyat sırasında miktar kontrolü yapılmaz. İşlem Durdurulacak seçiminde, irsaliye veya faturaya miktar belirtilmeksizin aktarılan sipariş satırları için F9 - Barkod Girişi ile sevk miktarlarının girildiği durumda, eğer sevk miktarı sipariş satırlarının bekleyen miktar toplamını aşıyorsa işlem durdurulur. Miktar aşımına izin verilmez. Yeni Malzeme Satırı Eklenecek seçiminde, irsaliye veya faturaya miktar belirtilmeksizin aktarılan sipariş satırları için F9 - Barkod Girişi ile sevk miktarlarının girildiği durumda, eğer sevk miktarı sipariş satırlarının bekleyen miktar toplamını aşıyorsa ilgili malzeme için yeni bir malzeme satırı eklenir. Bu satırların sipariş bağlantısı olmaz.

Otomatik Birim Fiyat Güncelleme

Sipariş fişi, irsaliye ve fatura kayıtlarında, malzeme için tanımlı fiyat kartı olması durumunda seçilen cari hesaba göre yada tarih değişikliğinde malzeme birim fiyatı için gerekli güncellemenin ne şekilde yapılacağı Otomatik Birim Fiyat Güncelleme parametresi ile belirlenir. Otomatik Birim Fiyat Güncelleme şu seçenekleri içerir; Yapılacak, Yapılmayacak ve Kullanıcı Uyarılacak.

Yapılacak seçiminde malzeme satınalma işlemlerinde faturada yeni bir cari hesap seçildiğinde veya işlem tarihi değişikliğinde malzeme birim fiyatı otomatik olarak güncellenir. 

Yapılmayacak seçiminde herhangi bir uyarı ekranı gelmez, birim fiyatta bir değişiklik olmaz; istenirse manuel olarak güncellenir.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, tarih ve cari hesap değişikliği sonucu ekrana "Birim fiyat güncellenecektir" uyarısı gelir. Bu uyarı ekranına "Tamam" dendiğinde birim fiyat güncellenir.

Fatura Basımında Birim Fiyatı Boş Malzeme Satırları

Fatura basımında birim fiyatı boş olan malzemelerin faturada yer alıp almayacağı Fatura Basımında Birim Fiyatı Boş Malzeme Satırları parametresinde yapılacak seçimle belirlenir. Fatura Basımında Birim Fiyatı Boş Malzeme Satırları parametre seçenekleri şunlardır; Listelensin ve Listelenmesin. Listelenmesin seçilirse faturada yalnızca birim fiyatı girilen malzeme satırları yer alır.

Kampanya Uygulanmış İşlemlerde Değişiklik Yapılırsa

Kampanya uygulanmış işlemlerde değişiklik yapılması durumunda, uygulanan kampanyanın ne şekilde etkileneceği Kampanya Uygulanmış İşlemlerde Değişiklik Yapılırsa parametresi ile belirlenir. Kampanya Uygulanmış İşlemlerde Değişiklik Yapılırsa; İşleme Devam Et, İşleme İzin Verme ve Kampanya Temizle olmak üzere üç seçeneklidir.

İşleme İzin Verme seçilirse, kampanya uygulanan işlemler üzerinde değişiklik yapılamaz.

Kampanya Temizle seçilirse, işlemde uygulanan kampanya geri alınır.

İşleme Devam Et seçilirse herhangi bir değişiklik yapılmaz ve kampanya uygulanan işlem üzerinde değişiklik yapılabilir.

Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü

Siparişlerin irsaliye ya da fatura ile bekleyen miktardan fazla sevkedilmesinin kontrol edilebilmesi Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü parametresi ile sağlanır. Aynı kontrol ödemeli siparişler için de geçerlidir. Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçimi yapıldığında, ödemeli siparişin faturalanması durumunda fatura içerisinde miktara bağlı artırım yapılması engellenir.

Fatura Satırları Ödeme Şekli Güncellensin

Faturanın başlık kısmında ödeme planı seçildiğinde, seçilen ödeme planının fatura satırına öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı Fatura Satırları Ödeme Şekli Güncellensin parametresi ile belirlenir. Fatura Satırları Ödeme Şekli Güncellensin; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde fatura genel bilgilerinde belirlenmiş olan ödeme şekli fatura satırına öndeğer olarak aktarılır; ayrıca, fatura satırında seçili olan ödeme planı, ödeme planı ya da cari hesap değişikliğinde (cari hesapta seçili bir ödeme planı var ise) güncellenir.

Satıra malzeme seçildiğinde, malzeme için daha önceden tanımlanmış bir ödeme planı var ise satırdaki Ödeme Şekli alanına malzeme kartında seçili olan ödeme planı aktarılır.

Fatura Seri/Lot ve Stok Yeri Takibinde Miktar Kontrolü

Faturalarda izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/yerleşim bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı Fatura Seri/Lot ve Stok Yeri Takibinde Miktar Kontrolü parametresi ile belirlenir. Fatura Seri/Lot ve Stok Yeri Takibinde Miktar Kontrolü parametre satırı şu seçenekleri içerir; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren faturalar kullanıcı onayı ile kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fatura kaydedilmez.

İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.

Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulsun

Faturalarda, malzeme satırlarında ayrı ödeme planları kullanılması durumunda ödeme hareketlerinin ne şekilde oluşturulacağının belirlendiği parametredir. Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulsun; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçilmesi durumunda, ayrı ödeme planlarına göre oluşacak ödeme hareketlerinde vade tarihi aynı olan satırlar birleştirilmez. Ayrı vade tarihleri ile gösterilir.

Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde İşlem Döviz Kuru Değiştiğinde

Sipariş, irsaliye ve fatura hareketlerinde, daha sonra oluşabilecek işlem dövizi kur değişikliğinde, fiş ya da faturaya ait tutar bilgilerinin güncellenip güncellenmeyeceği Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde İşlem Döviz Kuru Değiştiğinde parametresi ile belirlenir. Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde İşlem Döviz Kuru Değiştiğinde şu seçenekleri içerir; İşlem Döviz Tutarları Güncellenecek ve Yerel Para Birimi Tutarları Güncellenecek.

İşlem Döviz Tutarı Güncellenecek seçiminde, fiş veya faturadaki dövizli tutar güncellenir. Fişin yerel para birimi üzerinden tutarı değişmez.

Yerel Para Birimi Tutarı Güncellenecek seçiminde ise, değişen işlem dövizi kuru doğrultusunda fiş veya faturanın yerel para birimi üzerinden tutarı güncellenir.

Tevkifatlı KDV'ler

Tevkifatlı KDV'lerin muhasebedeki izlenme şekli öndeğeridir. Tevkifatlı KDV'ler parametre satırı; Ayrı Hesaplarda İzlenecek ve Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek olmak üzere iki seçeneklidir. Ayrı Hesaplarda İzlenecek seçilirse her tevkifatlı KDV değeri ayrı bir muhasebe hesabında izlenir. Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek seçilirse tüm tevkifatlı KDV işlemleri tek bir hesap altında izlenir.

Birim Fiyatı Öndeğeri

Fiş ve faturalara öndeğer olarak gelmesi istenen birim fiyatın belirlendiği parametredir. Birim Fiyatı Öndeğeri parametre satırı şu seçenekleri içerir; Tanımlı Satınalma Fiyatı, Son Satınalma Fiyatı-Bu Müşteriden, Son Satınalma Fiyatı-Tüm Müşterilerden, Son Satınalma Fiyatı (Net)-Bu Müşteriden ve Son Satınalma Fiyatı (Net)-Tüm Müşterilerden Öndeğer olarak gelmesi istenen fiyat seçilir.

Fatura Basımında Seri/Lot Yerleşimli Malzeme Satırı Sonraki Sayfada Basılsın

Fatura basımında seri/lot kullanılan malzemenin seri/lot bilgilerinin sonraki sayfaya taşması durumunda malzeme bilgilerinin yeni sayfada yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.

Emanet Sevkinde İrsaliye Tarihi Değişikliği

Emanet malzemelerin sevk işlemlerinde irsaliye tarihi değişikliği yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir. Emanet Sevkinde İrsaliye Tarihi Değişikliği; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda emanet malzemeler sevkedilirken malzemelere ait irsaliyelerin tarihleri değiştirebilir.

Fatura Durumu

Fatura kayıt durumu öndeğeridir. Fatura Durumu; Öneri ve Gerçek olmak üzere iki seçeneklidir. "Öneri" seçiminde irsaliyeler öneri durumunda kaydedilir. Fatura kayıt durumu değişikliği, faturalar listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Durum Değiştir" seçeneği ile gerçekleştirilir.

e-Faturalar Basılsın

e-Fatura olarak kaydedilen faturaların yazdırılması bu parametre satırına bağlı olarak engellenebilir. e-Faturalar Basılsın parametre satırı Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Hayır" seçimi yapıldığında, faturalar listesinde ilgili e-Fatura üzerinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan "Yaz" seçeneği görünmez. Böylelikle fatura basımı engellenmiş olur.

Otomatik basım için bu parametre satırında ve "Otomatik Fatura Basımı" parametresinde "Evet" seçimi yapılmış olması gerekir.

İrsaliye Tarihi Ay Bilgisi Fatura Tarihi Ay Bilgisinden Farklıysa

Bir satınalma irsaliyesi kesildiği aydan sonraki bir başka ayda faturalanmak istendiğinde yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. İrsaliye Tarihi Ay Bilgisi Fatura Tarihi Ay Bilgisinden Farklıysa parametre satırı şu seçenekleri içerir; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak, İşlem Durdurulacak.

İşleme Devam Edilecek seçilirse, herhangi bir kontrol yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, fişin kaydı sırasında program kullanıcıyı "İrsaliye tarihi ay bilgisi ile fatura tarih, ay bilgisi farklıdır" mesajı ile uyarırı ve işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçilirse, irsaliye ay bilgisi faturalama ayından farklıysa, irsaliyenin faturalanmasına izin verilmez.

Faturalarda Nakit Ödeme/Tahsilat Fişi Otomatik Olarak Açılsın

Satınalma faturası oluşturulurken, fatura detayları veya ödeme hareketleri pencerelerinden ödeme tipi "Nakit" olarak seçildiğinde, faturanın kaydedilmesi esnasında cari hesap ödeme fişinin ekranda otomatik olarak açılıp açılmayacağını belirlemek için kullanılır. Faturalarda Nakit Ödeme/Tahsilat Fişi Otomatik Olarak Açılsın; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde, ilgili fatura kaydedilirken cari hesap ödeme fişi ekrana otomatik olarak gelir. Kullanıcının tercihi doğrultusunda, ödeme fişi kaydedilir veya fiş oluşturulmaz.

Kullanılacak Para Birimi-Fatura (Genel)

Fatura girişlerinde, fatura geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. Kullanılacak Para Birimi-Fatura (Genel); İşlem Dövizi, EURO seçeneklerini içerir. Bu satırda yapılan seçim satınalma faturalarında Kullanılacak Para Birimi alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Kullanılacak Para Birimi-Fatura (Satır)

Fatura girişlerinde, fatura satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. Kullanılacak Para Birimi-Fatura (Satır); Yerel Para Birimi, İşlem Dövizi, EURO, Fiyatlandırma Dövizi seçeneklerini içerir. Bu satırda yapılan seçim satınalma fatura satırlarında yer alan Döviz Türü alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Fatura Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihi Otomatik Olarak Değiştirilecek

Bu parametre fatura tarihi değiştiğinde irsaliye tarihinin de otomatik olarak değiştirilmesi için kullanılır. Fatura Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihi Otomatik Olarak Değiştirilecek; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde fatura tarihi değiştirildiğinde irsaliye tarihinin de değiştirileceğini belirten mesaj ekrana gelmez ve tarih otomatik olarak değiştirilir.

"Hayır" seçilirse fatura tarihi değişikliklerinde irsaliye tarihinin değişeceğini belirten mesajla kullanıcı uyarılır ve yapacağı seçime göre işleme devam edilir.

TFRS Reeskont İşleminde Dikkate Alınacak Vade Gün Sayısı

Reeskont hesaplamasında hesaplamaya dahil edilecek faturaların vade gününü belirtmek için kullanılan parametredir. Vadesi parametrede belirtilen gün sayısından az olan faturalar için reeskont hesaplanmaz ve muhasebe fişi oluşturulmaz. Birden fazla ödeme-tahsilat satırına sahip olan faturalarda ise ortalama vade baz alınır; örneğin, fatura 3 taksitli ise ve parametre değeri "10" ise, ortalama vadesi "10" olan faturalar için reeskont hesabı yapılmaz.

Ödemeli Sipariş Faturaya Aktarılırken Miktar ve Tutar Bütünlüğü

Ödemeli bir sipariş faturaya aktarılırken siparişin miktar ve tutar bilgilerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği Ödemeli Sipariş Faturaya Aktarılırken Miktar ve Tutar Bütünlüğü parametre satırı ile belirlenir. Ödemeli Sipariş Faturaya Aktarılırken Miktar ve Tutar Bütünlüğü; Korunsun ve Korunmasın seçeneklerini içerir.

"Korunsun" seçiminin yapılması durumunda, ödemeli sipariş faturaya aktarıldığında miktar ve tutar bilgileri kullanıcı tarafından değiştirilemez. Parametrenin öndeğeri "Korunmasın'dır."

Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı Hesabı

Müstahsil makbuzlarında borsa payının nasıl hesaplanacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı Hesabı; Net Üzerinden ve Brüt Üzerinden olmak üzere iki seçeneklidir. Net Üzerinden hesaplama yapıldığında, SSDF, stopaj ve bağkur payı hesaplamaya dahil edilmez.

Öneri Fatura Basımı

"Öneri" statüsündeki faturaların yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Hayır seçiminin yapılması durumunda öneri durumundaki faturalar tek ya da toplu olarak yazdırılamaz.

Fatura Tarihi Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi de Güncellensin

Fatura tarihi kullanıcı tarafından değiştirildiğinde faturadaki düzenleme tarihinin otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceği Fatura Tarihi Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi de Güncellensin parametre satırında belirlenir. Fatura Tarihi Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi de Güncellensin; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

Düzenleme tarihi kullanıcı yetkisine bağlıdır. Dolayısıyla bu parametrenin kullanılabilmesi için ilgili kullanıcının düzenleme tarihini değiştirme yetkisi bulunmalıdır.

İrsaliye Tarihi/Zamanı Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi/Zamanı da Güncellensin

e-İrsaliyelerin tarihi değiştirildiğinde Düzenleme Tarihinin/zamanının güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir. İrsaliye Tarihi/Zamanı Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi/Zamanı da Güncellensin; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

Faturanın Ticari İşlem Grubu Değiştirildiğinde İrsaliye/Sipariş Ticari İşlem Grubu

Bir satınalma faturasında seçili ticari işlem grubu değiştirildiğinde, faturaya bağlı olan sipariş ve irsaliyenin ticari işlem grubu bilgisinin de değiştirilip değiştirilmeyeceği Faturanın Ticari İşlem Grubu Değiştirildiğinde İrsaliye/Sipariş Ticari İşlem Grubu parametresi ile belirlenir. Faturanın Ticari İşlem Grubu Değiştirildiğinde İrsaliye/Sipariş Ticari İşlem Grubu; Güncellenmesin ve Güncellensin olarak iki seçeneklidir.

Güncellenmesin seçeneği öndeğer gelir.

Güncellensin seçildiğinde, faturadaki ticari işlem grubu değiştirildiğinde faturaya bağlı sipariş ve irsaliyenin de ticari işlem grubu bilgisi otomatik olarak güncellenir.

Alınan Hizmet Faturası Kaydedilirken Maliyet Dağıtım Fişi Oluşturulsun

Alınan hizmet faturası kaydedildikten sonra maliyet dağıtım fişinin otomatik olarak oluşturulması için kullanılan parametredir. Alınan Hizmet Faturası Kaydedilirken Maliyet Dağıtım Fişi Oluşturulsun Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda hizmet faturası kaydedilmek istenildiğinde Maliyet Dağıtım Fişi ekrana gelir. Faturadaki hizmet satırları Dağıtılacak Hizmetler bölümüne otomatik olarak aktarılır. Kullanıcı dağıtmak istediği malzemeleri filtrelerden seçerek dağıtım işlemini gerçekleştirir. Oluşan maliyet dağıtım fişine ilgili fatura üzerinde F9-sağ fare düğmesinde yer alan "Maliyet Dağıtım Fişleri" seçeneği ile ulaşılabilir ve fiş üzerinde değişiklik yapılabilir.

Alınan Hizmet Faturası Kaydedilirken Maliyet Dağıtım Fişi Oluşturulsun parametresi kasadan ve bankadan kesilen alınan hizmet faturaları için de geçerlidir.

Fatura/İrsaliye Girişlerinde Genel Lot Numaraları

Lot numaralarının tedarikçi esas alınarak verilmesi durumunda Fatura/İrsaliye Girişlerinde Genel Lot Numaraları parametre satırı kullanılır. Fatura/İrsaliye Girişlerinde Genel Lot Numaraları; Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda, alım irsaliye ve faturalarında her malzeme satırı için tek bir lot verilir. Yani fiş geneline ait izleme yapılır. Tedarikçiye ait lot numaraları ise Sistem İşletmeni program bölümünde Kayıt Numaralama seçeneği ile belirlenir. Lot numaraları fiş satırlarında sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Lot Kayıtları Oluştur" seçeneği ile verilir. Verilen numara fiş/fatura üst bölümünde yer alan "Lot No" alanında görüntülenir. Tedarikçi bazında fiş geneline verilen not numaralarına ait hareketler malzeme kartları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Lot/Seri Numaraları seçeneği ile izlenir. Lot/seri numaraları penceresinde ilgili lot kaydının üzerinde "Hareketler" düğmesi tıklandığında lot kaydına ait alış işlemlerine ait toplamlar listelenir.

e-Fatura İrsaliye Eşleştirmesi

Connect üzerinden alınan e-Faturaların ilgili irsaliyelerle uygunluğunun (malzeme, miktar, vb..) kontrol edilmesi ve eşleştirilmesi için kullanılan parametredir. e-Fatura İrsaliye Eşleştirmesi; Yapılmayacak, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak olmak üzere üç seçeneklidir.

Yapılmayacak seçiminde herhangi bir uygunluk kontrolü ve eşleştirme yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, eşleştirme log penceresi açılır, uygunluk ve eşleştirme sonucu incelenir ve eşleştirme yapılıp yapılmayacağına kullanıcı karar verir. İşlem Durdurulacak seçiminde, eşleştirme log penceresi açılır, işlem başarılı ise (fatura-irsaliye uygunluğu ve eşleşmesi düzgünse) fatura penceresi açılır; işlem başarısız ise (fatura-irsaliye uyumsuzluğu var ise) fatura penceresi kapatılır. Tüm e-Fatura eşleştirme sonuçlarına Araçlar menüsü altındaki "e-Fatura Eşleştirme Sonuçları" ile ulaşılabilir.

Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi

İşlem dövizi kurunun fatura tarihindeki değişiklikten nasıl etkileneceğini belirleyen parametredir. Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi; Kuru Güncellenmeyecek ve Kuru Güncellenecek olmak üzere iki seçeneklidir.

Kuru Güncellenecek seçimi yapılırsa, kayıtlı faturanın tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fatura tarihinin değiştirildiği ve işlem döviz kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden işlem dövizi bilgileri güncellenir.

Kuru Güncellenmeyecek seçiminde ise tarih değişikliğinde işlem dövizi kuru güncellenmez.

Gerçek Durumundaki e-Faturalar Değiştirilebilsin

e-Fatura olarak girilen "Gerçek" durumundaki (Alış Faturası, Alınan Hizmet Faturası, Satış İade Faturaları) faturaların değiştirilebilmesi için kullanılan parametredir. Gerçek Durumundaki e-Faturalar Değiştirilebilsin; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda, kullanıcı "e-Fatura üzerinde değişiklik yapıyorsunuz, kayıtlarınız orijinal e-Fatura ile farklı olacaktır; devam etmek istiyor musunuz?" mesajı ile uyarılır ve değişikliğe izin verilir.

Faturala İşleminde Kaynak Riski Etkiler Bilgisi Aktarılsın

Sipariş ve irsaliye üzerinden faturalama yapıldığında kaynak fişteki risk bilgisinin oluşan fişe aktarılıp aktarılmayacağı Faturala İşleminde Kaynak Riski Etkiler Bilgisi Aktarılsın parametresi ile belirlenir. Faturala İşleminde Kaynak Riski Etkiler Bilgisi Aktarılsın; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçimi yapıldığında sipariş ve ya irsaliye detaylarında yer alan "Riski Etkiler" kutucuğu işaretliyse, faturalama sonucu oluşan fişe bu bilgi otomatik olarak aktarılır.

Yazdırılan Belgelerin PDF Olarak KETS Sisteminde Saklanması

Programda yazdırılan belgelerin PDF olarak KETS sisteminde saklanması isteniyorsa, hangi fiş türlerinde bu özelliğin kullanılacağı Yazdırılan Belgelerin PDF Olarak KETS Sisteminde Saklanması parametre satırında belirlenir. Yazdırılan Belgelerin PDF Olarak KETS Sisteminde Saklanması; Sipariş, İrsaliye, Fatura seçeneklerini içerir. Seçilenler alanına eklenen fiş türleri F9-"Yaz" seçeneği ile yazdırıldığında, ilgili belgeler aynı zamanda KETS sisteminde PDF olarak saklanır.

Tarih Değişikliğinde Fiyatlandırma Dövizi

Fiyatlandırma dövizi kurunun fatura tarihindeki değişiklikten nasıl etkileneceğini belirleyen parametredir. Tarih Değişikliğinde Fiyatlandırma Dövizi; Kuru Güncellenmeyecek ve Kuru Güncellenecek olmak üzere iki seçeneklidir.

Kuru Güncellenecek seçimi yapılırsa, kayıtlı faturanın tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fatura tarihinin değiştirildiği ve fiyatlandırma döviz kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden fiyatlandırma dövizi bilgileri güncellenir.

Kuru Güncellenmeyecek seçiminde ise tarih değişikliğinde fiyatlandırma dövizi kuru güncellenmez.

Tevkifat Limitleri Cari Hesap ve Gün Bazında Kontrol Edilecek

Tevkifat Limitleri Cari Hesap ve Gün Bazında Kontrol Edilecek parametre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda, kullanıcıya gün içerisinde kesilen sonucunda programda tanımlı tevkifat limitini aşıp aşmadığı kontrolü cari hesap ve gün içerisindeki toplamlar baz alınarak yapılır. Şöyle ki, aynı cari hesaptan alınan faturaların gün içerisindeki toplamına bakılır. Eğer limit aşıldıysa tevkifat uygulanır. Hayır seçiminde ise alınan faturaların toplamına bakılmaz. Faturalar tek tek değerlendirilir ve tevkifat limitini aşan faturaya tevkifat uygulanır.

Satınalma Sipariş Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi

Faturaya sipariş fişi aktarımlarında, sipariş seçim ekranında öndeğer olarak listelenecek başlangıç tarihini belirlemek için kullanılan parametredir. Satınalma Sipariş Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi şu seçenekleri içerir; Günün Tarihi, Haftanın İlk Günü, Ayın İlk Günü, Yılın İlk Günü ve 30 Gün Önce. Yapılan seçim "Başlangıç Tarihi" alanına öndeğer olarak aktarılır.

Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin

Kayıtlı fatura herhangi bir nedenle iptal edildiğinde, faturaya bağlı irsaliyenin iptal edilip edilmeyeceği Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin parametresi ile belirlenir. Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

“Evet” seçimi yapıldığında, fatura iptalinde, faturaya bağlı olan irsaliye de iptal edilir; tekrar faturalanamaz.

“Hayır” seçiminde ise, iptal durumunda, fatura – irsaliye bağlantısı kopar; irsaliye iptal edilmez, faturalanmamış gibi listelenir ve tekrar faturalanabilir.

Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin parametresinde “Hayır” seçimi yapıldığında, iptal edilen fatura üzerinde “Geri Al” seçeneği yer almaz.

Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin parametresinin hangi e-Arşiv faturaları ve e-Faturalarda geçerli olacağı "Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin Fatura Tipleri" parametresinde seçili olan fatura tiplerine bağlıdır.

Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin Fatura Tipleri

"Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin" parametre değeri "Evet" olduğunda hangi fatura türleri irsaliyelerinin iptal olup olmayacağının belirlendiği parametredir. Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin Fatura Tipleri parametre seçenekleri şunlardır; Kağıt, e-Arşiv, e-Arşiv İnternet ve e-Fatura.

ÖKC Bilgi FişiFatura “Detaylar” sekmesindeki aynı adlı alanın öndeğerini belirlemek için kullanılan parametredir. “Evet” seçimi yapıldığında faturadaki “ÖKC Bilgi Fişi” seçili duruma geçer ve ödeme kaydedici cihaz ile yapılan satışlarda ya da alımlarda ödeme kaydedici cihaz bilgileri girilmeden faturanın kaydedilmesine izin verilmez.

Tek Fiyat Kartı Olan Malzemede Birim Fiyat Listeden Seçim Yapılırken Göster

Tanımlı Fiyat listesinde tek bir fiyat dahi olsa, listede gösterilip gösterilmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

Evet seçiminde fiyat otomatik olarak Birim Fiyat alanına gelir ve tanımlı fiyat listesinde tek fiyat olsa dahi gösterilir.

Hayır seçiminde fiyat otomatik olarak Birim Fiyat alanına gelir ve tanımlı fiyat listesinde gösterilmez.

Kapanmamış Tahsilatlar Dip Toplamından Önce Basılsın

Fatura formunda yer alan Kapanmamış Tahsilatlar bölümünün Dip Toplamlar bölümünden önce basılıp basılmayacağının belirlendiği parametredir.

Evet seçiminde fatura yazdırılırken Kapanmamış Tahsilatlar bölümü Dip Toplam bölümünden önce basılır.

Fatura İptal Edildiğinde Bağlı Sipariş Fişinin Statüsü

Fatura iptal edildiğinde bağlı sipariş fişinin statüsünün belirlendiği parametredir. Bu parametre, "Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin = Evet" olduğunda çalışır.

Öneri/ Sevkedilemez/ Sevkedilemez ve Sipariş İptali seçeneklerinde sipariş - irsaliye - fatura bağlantısı koparılır.  Değiştirilmeyecek olduğunda sipariş bağlantıları kalır.

Sipariş/ İrsaliye/ Fatura/ Teklif Hareketlerinde Miktar Değiştirildiğinde Birim Fiyat Güncelleme

Miktar değişikliklerinde birim fiyatın değişip değişmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

İşlem Yapılmayacak seçilirse, miktar değiştiğinde birim fiyat değiştirilmez.

Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, kullanıcıya birim fiyatın değişeceği uyarısı verilerek Tamam ile devam edilirse fiyat güncellenir.

Güncellenecek seçilirse, miktar değişikliklerinde birim fiyat güncellenir.

Fiyat Farkı Faturasında Stok Tutarları Öndeğeri

Fiyat farkı faturasında yer alan stok tutarları alanı öndeğerinin belirlendiği parametredir. Fiyat Farkı Faturasında Stok Tutarları Öndeğeri, Artırılacak ve Azaltılacak seçeneklerini içerir.

Fiyat Farkı Faturasında Stok Maliyetleri Öndeğeri

Fiyat farkı faturasında yer alan stok maliyetleri alanı öndeğerinin belirlendiği parametredir. Fiyat Farkı Faturasında Stok Maliyetleri Öndeğeri, Etkilenecek ve Etkilenmeyecek seçeneklerini içerir.

Satınalma Faturası Üzerinde Satış Faturası Oluşturmada Birim Fiyat

Satınalma faturası üzerinden Satış Faturası oluştururken birim fiyatın neye göre aktarılacağının belirlendiği parametredir. Satınalma Faturası Üzerinde Satış Faturası Oluşturmada Birim Fiyat; Fiyat Gelmesin, Kaynak Faturadaki Fiyat Tanımlı, Satınalma Fiyat Tanımlı, Satış Fiyatı Son Satınalma Fiyatı (Bu müşteriden), Son Satış Fiyatı (Bu müşteriden), Son Satınalma Fiyatı (Tüm müşterilerden), Son Satış Fiyatı (Tüm müşterilerden), Son Satınalma Fiyatı (Net) (Bu müşteriden), Son Satış Fiyatı (Net) (Bu müşteriden), Son Satınalma Fiyatı (Net) (Tüm müşterilerden), Son Satış Fiyatı (Net) (Tüm müşterilerden) seçeneklerini içerir.

Sipariş/İrsaliye/Fatura Kopyalandığında Doküman İzleme Numarası Kopyalanacak Fiş TürüDoküman izleme numarasının kopyalanan fiş/faturalara aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir. Sipariş/İrsaliye/Fatura Kopyalandığında Doküman İzleme Numarası Kopyalanacak Fiş Türü; Sipariş, İrsaliye ve Fatura seçeneklerini içerir.
İrsaliye/Sipariş Aktarımında Genel İndirim ve Masraflar

Verilen siparişlerin satınalma irsaliyesi veya satınalma faturasına, satınalma irsaliyelerinin satınalma faturasına aktarılması durumunda, fiş geneline ait indirim ve masrafların ne şekilde aktarılacağı İrsaliye/Sipariş Aktarımında Genel İndirim ve Masraflar parametresi ile belirlenir. İrsaliye/Sipariş Aktarımında Genel İndirim ve Masraflar parametre satırı; Fişte Girildiği Şekliyle, Tutara Çevrilecek, Orana Çevrilecek ve Aktarılmayacak olmak üzere dört seçeneklidir.

Bir faturaya birden fazla irsaliye aktarılabilir. Bu irsaliyelerde farklı oranlarda uygulanmış indirimler ve masraflar olabileceği gibi, formül tanımlanmış indirim ve masraf kartları da olabilir. İrsaliye geneline uygulanmış bu farklı indirimler faturaya aktarıldığında izlenecek kural bu parametre seçeneği ile belirlenir.

Fişte Girildiği Şekliyle seçimi yapıldığında, irsaliye ya da sipariş fişinde fiş geneline yapılmış olan indirim ve masraflar yine bu değerler üzerinden faturaya aktarılır. Bu durumda fatura geneline ait indirim ve masraflar yeni değerlere göre yeniden hesaplanır.

Tutara Çevrilerek seçimi yapıldığında fiş aktarılmadan önceki indirim ve masraf tutarları sabit kabul edilir. Oran ya da formül bilgileri yok sayılır sadece tutar olarak aktarılırlar.

Orana Çevrilerek seçimi yapıldığında fiş aktarılmadan önceki indirim ve masraf tutarları sabit kabul edilir. Tutar ya da formül bilgileri yok sayılır sadece oran olarak aktarılırlar.

Aktarılmayacak seçiminde ise fiş geneline ait indirim ve masraflar aktarılmaz.

Kullanılacak Sevkiyat Adresi

Sevk işlemlerinde kullanılacak sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu (sadece irsaliyeler için) öndeğerinin belirlendiği parametredir. Kullanılacak Sevkiyat Adresi parametresi; Cari Hesaptan Aktarılacak ve Sevkiyat Hesabından Aktarılacak olmak üzere iki seçeneklidir. Cari Hesaptan Aktarılacak seçiminde, işlemlerde cari hesap sevk adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) öndeğer olarak kullanılır. Sevkiyat Hesabından Aktarılacak seçiminde ise, ilgili fiş/fatura üzerinde belirtilen sevkiyat hesabına ait sevk adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) öndeğer olarak kullanılacaktır.

Otomatik Sevkiyat Adresi AtamasıSevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) atamasının yapılacağı fiş türlerinin belirlendiği parametredir. Burada seçilen fiş türlerinde, fişe ait cari hesabın sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) bilgisi öndeğer olarak gelir.
Sipariş/İrsaliye/Fatura Fişlerine Barkod İle Malzeme Satırı EklendiğindeFiş/Faturada barkod girişi yapılarak malzeme eklerken, malzeme satırının alt satıra mı yoksa üst satıra mı ekleneceğinin belirlendiği parametredir.

Sipariş/İrsaliye /Fatura Aktarımlarında Vade Tarihi

Ödeme planı belirtilerek kaydedilen sipariş ve irsaliyelerin irsaliye ve faturaya aktarımlarında vade tarihinin ne şekilde hesaplanacağının belirlendiği parametredir. Sipariş/İrsaliye /Fatura Aktarımlarında Vade Tarihi parametresi şu seçenekleri içerir; Hedef Fiş Tarihi Üzerinden Belirlensin ve Kaynak Fiş Tarihi Üzerinden Belirlensin olmak üzere iki seçeneklidir. Kaynak Fiş Tarihi Üzerinden seçiminde, vade tarihi hesaplamasında aktarılan sipariş fişi ve irsaliye tarihi esas alınır. Vade tarihi aktarılan fişin tarihi ve ödeme planında gün alanında belirtilen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanır.

Hedef Fiş Tarihi Üzerinden seçiminde fişlerin aktarıldığı irsaliye ya da fatura tarihi dikkate alınır. Vade tarihi kesilen irsaliye ya da fatura tarihi ve ödeme planında gün alanında belirtilen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanır.

Durumu Sevkedilmedi Olan İrsaliyeler Faturalanabilsin

Durumu sevkedilmedi olan irsaliyelerin faturalanıp faturalanmayacağının belirlendiği parametredir. Hayır seçiminde faturalanmak istenen irsaliyeler sevkedilmedi durumunda olduğunda, uyarı alınarak faturalama yapılmaz.

Sipariş/İrsaliye/Fatura Kopyalandığında Detaylı Bilgi de KopyalansınSipariş, İrsaliye ve Faturalar kopyalandığında Detaylı Bilgi butonu içerisinde yer alan bilgilerin de kopyalanıp kopyalanmayacağının belirlendiği parametredir.
Sözleşmenin Faturaya Aktarımında Bitiş Tarihi KontrolüSözleşmenin bitiş tarihinden sonra faturaya ilgili sözleşme aktarıldığında uyarı verilip verilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Sözleşmenin Faturaya Aktarımında Bitiş Tarihi Kontrolü; Kullanıcı Uyarılacak, İşleme Devam Edilecek ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.
Faturada Tevkifat Uygulanmışsa

Fatura kayıt edilirken satırda tevkifat uygulamış ise işleme devam edilip edilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Faturada Tevkifat Uygulanmışsa; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak, İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.

Temin/Teslim Tarihi Geçen Siparişlerin SevkindeSipariş fişinde belirtilen temin tarihi geçmiş siparişlerin sevkedilip sevkedilmeyeceğinin belirlendiği parametredir.
Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Masraf Merkezi KDV Satırına YansımasınSipariş, İrsaliye ve Fatura hareketlerinde masraf merkezinin KDV satırına yansıtılıp yansıtılmayacağının belirlendiği parametredir.
Sipariş Hareketlerinde Sözleşme Bağlantısı Kontrolü

Sipariş kaydedilirken sözleşme bağlantısı kontrolü yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir. Yapılacak seçiminde sipariş kaydederken kontrol yapılarak kullanıcı uyarılır. Siparişin sözleşme bağlantısı olmadığında kaydına izin verilmez.

Faturaya Sipariş Aktarımında Tarih KontrolüFaturaya sipariş aktarımlarında tarih kontrolünün yapılıp yapılmayacağı Faturaya Sipariş Aktarımında Tarih Kontrolü parametresi ile belirlenir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir. Evet seçiminde, sipariş faturaya aktarıldıktan sonra, fatura tarihi sipariş tarihinin öncesi bir tarih olarak değiştirildiğinde program kullanıcıyı uyarır ve irsaliyenin kaydedilmesine izin verilmez.
Sipariş/İrsaliye/Fatura Fişlerinde Malzemeye İskonto Yapılmışsa, Genele İndirim YapılmasıFiş/faturalarda Malzemeye iskonto yapıldığında genele indirim yapıldığında nasıl hareket edileceğinin belirlendiği parametredir. Sipariş/İrsaliye/Fatura Fişlerinde Malzemeye İskonto Yapılmışsa, Genele İndirim Yapılması; İşleme devam edilecek, kullanıcı uyarılacak ve işleme devam edilecek seçeneklerini içerir.
Binek Araç Gider OranıKanun gereği binek araç giderlerine ayrılacak olan oran belirtilir. Öndeğeri %70'tir. Firmanın binek otomobiller için yaptığı harcamaların (yakıt gideri, bakım masrafları gibi) satır tutarının %70 oranı gider hesabında %30 oranı da Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG) muhasebe hesabında takip edilir.
Binek Araç Kiralama Üst SınırıKanun gereği binek araç kiralama üst sınırı ayrılacak olan tutar belirtilir. Önderi 5500 TL'dir. Firmaların kiralama yoluyla edindiği binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedeli satır tutarının 5.500 TL kadarlık kısmı gider hesaplarına 5.500 TL’yi aşan Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG) muhasebe hesabında takip edilir. 
Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Promosyon Uygulanan Malzemeye Ait Tanımlı Fiyat Gelsin

Sipariş, İrsaliye ve Fatura satırlarında Promosyon olarak seçilen malzemeye ait tanımlı fiyatın gelip gelmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Promosyon Uygulanan Malzemeye Ait Tanımlı Fiyat Gelsin parametresi "Hayır (Tanımlı Fiyat Gelmesin)" seçilirse promosyon satırı için "Sipariş/İrsaliye/Fatura/Teklif Hareketlerinde Miktar Değiştirildiğinde Birim Fiyat Güncelleme" parametresi dikkate alınmaz.

Hizmet Fatura Hareketlerinde Sipariş KontrolüHizmet Faturalarında "Sipariş Bağlantı Kontrolü" yapılabilmesi için kullanılan parametredir.
Sipariş Hareketlerinde Talep Kontrolü

Sipariş hareketlerinde talep kontrolü yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir.  Yapılacak seçiminde, talep hareketi aktar ve talep fişi aktar işlemleri ile aktarılan sipariş kaydedilirken talep bağlantısı ve miktar değerleri kontrol edilir.

Hizmet Dağıtım Tipi

İthalat masrafı olarak kullanılan hizmet kartları içerisinde hizmet dağıtım tipinin öndeğer olarak belirlenmesi için kullanılır. Hizmet Dağıtım Tipi şu seçenekleri içerir; Dağıtılmayacak, Malzeme Bedeli, Malzeme Miktarı, Ağırlık, Hacim, Oran, Tutar ve İthalat Bedeli.

Fatura Çalışma Bilgileri Satış Faturaları parametreleri ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

TanımAçıklama

Faturada Ödeme Hareketleri

Faturada ödeme hareketlerinin ne şekilde izleneceğinin öndeğeri Faturada Ödeme Hareketleri parametre seçeneği ile belirlenir. Faturada Ödeme Hareketleri; Parçalı Ödeme ve Ortalama Ödeme olmak üzere iki seçeneklidir.

Parçalı Ödeme seçimi yapıldığında, faturanın birden fazla satırdan oluşması durumunda her satır için yapılan ödeme planı tanımına göre ödemeler parçalanarak ödeme listesinde yer alır. Bu durumda eğer satış faturalarına ödeme planı ilişkilendirilirse, ödeme planında tanımlanmış olan ödeme sayısı ve vade tarihlerine göre, satış faturası parçalanarak birden fazla sayıda borç hareketi şeklinde ödeme tahsilat hareketlerine kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.

Ortalama Ödeme seçimi yapıldığında parçalanmış tüm işlemler tek bir vade tarihine ve faize göre tek parça halinde listelenir. Vade tarihi ve faiz parçalanan işlemlerin ağırlıklı ortalamasından hesaplanır. Bu durumda bir satış faturasına ödeme planı ilişkilendirilirse, ödeme planında tanımlanmış olan ödeme sayısı ve bunların vade tarihleri göz önüne alınarak, ağırlıklı ortalama yöntemine göre fatura tutarının tamamının ödenmesi için gerekli ortalama vade tarihi bulunur ve satış faturası ödeme tahsilat hareketleri arasına bu vade tarihinde tek parça borç hareketi olarak kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.

Otomatik Fatura Basımı

Satış faturalarının ne zaman yazıcıdan alınacağı Otomatik Fatura Basımı parametre satırında belirlenir. Otomatik Fatura Basımı; Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

Satış işlemlerinde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında "Evet" seçeneği işaretlenir.

Otomatik basım yapılmayacaksa "Hayır" seçimi yapılır. Bu durumda faturalar Yaz seçeneği ile tek tek ya da Toplu Basım seçeneği ile topluca bastırılır.

Fatura Satırları

İrsaliye, fatura ve sipariş fişlerinin ne şekilde bastırılacağı, irsaliye satırları, sipariş satırları, fatura satırları parametre satırlarında belirlenir. Fatura Satırları; Ayrı Ayrı Basılacak, Kod'a Göre Birleştirilecek, Grup Kod'una Göre Birleştirilecek olmak üzere üç seçeneklidir.

Ayrı Ayrı Basılacak seçiminde, fiş/faturada yer alan her satır bastırılır.

Kod'a Göre Birleştirilecek seçiminde, fatura/fiş üzerinde aynı malzemeye ait işlemin olması durumunda bu satırlar birleştirilerek yazdırılır.

Kod'a Göre Birleştirilecek işaretlendiğinde, fiş veya faturada aynı malzeme birden çok satırda giriliyor ve ilgili malzeme satırlarına promosyon uygulanıyor ise bu satırlar birleştirilmez.

Grup Kod'una Göre Birleştirilecek seçiminde ise, fatura/fiş üzerinde aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılır.

Fatura Satırları Malzeme/Grup Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları

Fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyatlı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Fatura Satırları Malzeme/Grup Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları şu seçenekleri içerir; Birleştirilmesin, Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun, Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin.

Birleştirmesin seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde yazdırılır.

Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak yazdırılır.

Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar birleştirilir ve fiyat boş gösterilir. 

Fatura Satırları Malzeme/Grup Koduna Göre Birleştirilirken İndirim/Masraf Oranı Farklı Satırları

Fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, indirim/masraf oranı farklı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Fatura Satırları Malzeme/Grup Koduna Göre Birleştirilirken İndirim/Masraf Oranı Farklı Satırları şu seçenekleri içerir; Birleştirilsin ve Birleştirilmesin.

Birleştirsin seçiminde, fatura basımında aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilir ve indirim/masraf oranı farklı satırlar tek satır halinde yazdırılır.

Birleştirmesin seçiminde, faturada indirim/masraf oranı farklı olan malzeme satırları ayrı satırlar halinde yazdırılır.

Fatura Satırları Sıralanması

Faturalarda birden fazla stok kartına ait hareketin yer alması durumunda, fiş satırlarına aktarılan stokların ne şekilde sıralanacağının belirlendiği parametredir. Fatura Satırları Sıralanması parametre seçenekleri şunlardır; Sıralanmayacak, Koda göre sıralanacak, Açıklamaya göre sıralanacak, Raf numarasına göre sıralanacak.
Sıralanmayacak seçiminde, malzemeler, fiş satırlarında aktarıldıkları sırada yer alır. Ada göre sıralanacak seçiminde, fiş satırları malzemelerin açıklamalarına göre sıralanır. Koda göre sıralanacak seçiminde, fiş satırları malzemelerin kodlarına göre sıralanır. Raf numarasına göre sıralanacak seçiminde ise, fiş satırları stokların raf numaralarına göre sıralanır Ada, koda ve raf numarasına göre sıralama seçenekleri, sipariş, irsaliye ve faturalar kaydedildikten sonra geçerli olacaktır.

Fatura Basımı

Fatura basımının ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Fatura Basımı parametre seçenekleri şunlardır; Sadece fatura ve Fatura+irsaliye.
Sadece fatura seçiminde yalnızca fatura yazdırılır. Fatura + irsaliye birlikte seçiminde ise fatura ve bu faturaya ait irsaliyeler birlikte basılır.

Karma Koli Satırları Basılacak İşlemler

Bu parametre satırında yapılacak seçimle, karma koliyi oluşturan satırların fiş ve faturalarda basılıp basılmayacağı belirlenir. Karma Koli Satırları Basılacak İşlemler; Basılacak ve Basılmayacak olmak üzere iki seçeneklidir.

Basılacak seçiminde, fişte hareket gören karma kolideki malzemelere ait satırlar basılır.

Basılmayacak seçiminde ise, karma koliyi oluşturan malzeme satırları fiş basımında yer almaz. Sadece karma koli malzemeye ait işlem satırı basılır.

Satış Elemanı Kontrolü

Satış işlemlerinde, satış elemanı kontrolünün öndeğeri Satış Elemanı Kontrolü parametre satırında belirlenir. Satış Elemanı Kontrolü; Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda alınan sipariş, satış irsaliyeleri ve satış faturalarında satıcı kodu belirtilmeden işlem kaydedilmez.

Satış Elemanı (Plasiyer) Cari Hesap Bağlantı Kontrolü Yapılacak İşlemler

Satış elemanı kontrolünün hangi işlemler için yapılacağını belirlemek için kullanılır. Satış Elemanı (Plasiyer) Cari Hesap Bağlantı Kontrolü Yapılacak İşlemler parametre satırı üç seçeneklidir; Satış Siparişleri, Satış İrsaliyeleri, Satış Faturaları.

Kontrolün yapılacağı işlem "Ekle" seçeneği kullanılarak seçilenler alanına aktarır.

Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Ödeme Planı Kontrolü

Fiş ve fatura satırlarındaki hareketler için ödeme planı kontrolünün sağlandığı parametredir. Fiş ve fatura satırlarındaki malzeme/hizmet bedelinin hangi ödeme planına göre kapatılacağı ödeme planı kolonunda kaydedilir.

Ödeme planı belirtmeden işlemin kaydedilmemesi için Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Ödeme Planı Kontrolü parametre satırında Evet seçiminin yapılmış olması gerekir.

Fatura Basımında Detay Satırları

Malzemelere ait seri/lot numaraları ve yerleşim yeri bilgileri bilgilerini faturaya yazdırmak için kullanılır.

Faturada Seri/Lot Takipli Detay Satırı Basım Şekli

Seri/lot izleme yöntemi ile takip edilen malzemelere ait faturalarda detay satırı basım şekli öndeğeridir. Faturada Seri/Lot Takipli Detay Satırı Basım Şekli parametre satırı Alt Alta ve Yan Yana seçeneklerini içerir. İstenen basım şekli seçilir.

Tevkifat Payı

Malzemelere öndeğer olarak gelecek tevkifat payıdır.

Tevkifat Paydası

Malzemelere öndeğer olarak gelecek tevkifat paydasıdır.

Malzeme Sınıfı Detay Satırları

Malzeme fiş basımlarında malzeme sınıflarına ait detay satırların bastırılıp bastırılmayacağı Malzeme Sınıfı Detay Satırlarında belirlenir. Malzeme Sınıfı Detay Satırları; Basılacak ve Basılmayacak olarak iki seçeneklidir.

Basılacak seçiminin yapılması durumunda malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemelere ait bilgiler de basılır.

Tablolu Malzeme Detay Satırları

Bu parametre satırında yapılacak seçimle, tablolu malzeme sınıfı detay satırlarının sipariş, irsaliye ve fatura basımlarında ne şekilde görüntüleneceği belirlenir. Tablolu Malzeme Detay Satırları iki seçeneklidir; Liste Şeklinde Basılsın ve Tablo Şeklinde Basılsın.

Liste Şeklinde seçiminde, fiş ya da faturada hareket gören tablolu malzeme sınıfı altında yer alan malzemeler liste halinde basılır.

Tablo Şeklinde seçiminde, fiş ya da faturada hareket gören tablolu malzeme sınıfı altında yer alan malzemeler tabloda yer aldığı haliyle basılır.

Tablolu Malzeme Detay Satırları parametresi "Malzeme Sınıfı Detay Satırları" parametresinde ilgili fiş türü (sipariş/irsaliye/fatura) seçili ise çalışır.

Teslim Süresi Yoksa, Siparişte Teslim Tarihi

Malzeme kartında teslim süresi belirtilmeyen malzemeler için sipariş teslim tarihi öndeğerini belirlemek için kullanılır. teslim süreleri malzeme kartında Müşteri/Tedarikçiler sayfasında, cari hesaba ya da ticari işlem grubuna göre verilir. Alınan sipariş fişlerinde burada belirtilen teslim süresi dikkate alınır ve teslim tarihi hesaplanır. Sipariş fişi tarihi üzerine kartta belirtilen teslim süresi eklenir ve bulunan tarih teslim tarihi alanına aktarılır. Malzeme kartında teslim süresinin belirtilmemesi durumunda teslim tarihi öndeğeri, "Teslim Süresi Yoksa, Siparişte Teslim Tarihi" parametre satırında belirlenir. Teslim Süresi Yoksa, Siparişte Teslim Tarihi parametresi iki seçeneklidir; Fiş Tarihi Öndeğer Gelecek ve Boş Bırakılacak.

Fiş Tarihi Öndeğer Gelecek seçiminde, satırda işlem gören malzeme için teslim tarihi belirtilmemişse sipariş fişi tarihi öndeğer olarak gelir.

Boş Bırakılacak seçiminde ise, teslim tarihi boş olarak gelir.

Faturalardaki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Olarak Doldur

Satış faturalarındaki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Faturalardaki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Olarak Doldur; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları fatura kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.

Fatura Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü

Fatura satırlarına birim fiyat girilmeden faturanın kaydedilmemesini sağlayan parametredir. Fatura Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü üç seçeneklidir; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak. 

İşleme Devam Edilecek seçiminde herhangi bir kontrol yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde fatura kaydı sırasında birim fiyat girilmemiş satırlar olup olmadığı kontrolü yapılarak kullanıcı "Birim fiyat girilmemiş satırlar var" şeklinde uyarılır. Fatura kullanıcının onay vermesi durumunda kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçiminde birim fiyat girilmeden fatura kaydedilemez.

Seri/Lot ve Yerleşim Miktarı Değiştiğinde Otomatik Pencere Açılımı

Seri/lot miktarları değiştiğinde Seri ve Lot Çıkışı penceresinin otomatik olarak açılacağı işlemlerin belirlendiği parametredir. Otomatik çıkış penceresi açılacak fiş türleri seçilir.

Ödeme Hareketlerinde Kredi Kartı Ödeme Planı Uygula

Ödeme hareketlerinde kredi kartı ödeme planının uygulanıp uygulanmayacağının belirlendiği parametredir. Ödeme Hareketlerinde Kredi Kartı Ödeme Planı Uygula parametre satırı Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

"Evet" seçildiğinde, fatura kaydedilirken tipi kredi kartı olan ve "Geri Ödeme Planı Uygula" seçimi yapılmış ödeme hareketlerine ilgili geri ödeme planı doğrudan uygulanır. Bu durumda "Ödeme Tutarı Fatura Tutarından Fazla Olursa" parametresine göre hesaplama yapılır ve birim fiyat güncelleme ya da masraf satırı da otomatik olarak kaydedilir.

"Hayır" seçiminde ise, geri ödeme planı doğrudan uygulanmaz. Fatura üzerinde ödeme işlemleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Geri Ödeme Planı Uygula" seçeneği ile ilgili geri ödeme planı seçilir ve seçilen geri ödeme planına göre hesaplama yapılır.

Ödeme Tutarı Fatura/Sipariş Tutarından Fazla Olursa

Kredi kartı ile yapılan satışlarda geri ödeme planı uygulanan işlemlerde ödeme tutarının fatura tutarından fazla olması durumunda ne şekilde işlem yapılacağının belirlendiği parametredir. Ödeme Tutarı Fatura/Sipariş Tutarından Fazla Olursa üç seçeneklidir; İşlem durdurulacak, Birim Fiyatlara Dağıtılacak, Masraf Satırı Eklenecek.

İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, yapılan satış işlemi kaydedilemez.

Birim Fiyatlara Dağıtılacak seçiminde, her bir hareket için "hareket tutarı/fatura tutarı" "ödeme tutarı-fatura tutarı" formülüne göre bulunacak sonuç ilgili hareketin birim fiyatına eklenir ve fatura toplamı yeniden hesaplanır.

Masraf Satırı Eklenecek seçiminde ise, "ödeme tutarı-fatura tutarı" formülüne göre bulunacak sonuç fatura geneline masraf satırı olarak eklenir.

Fiş/Fiş Satırları Satış Elemanı Bilgisi Değiştirilebilsin

Satış elemanı bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Aynı fiş üzerinden aynı cari hesaba değişik satış elemanları tarafından yapılan satış işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır.

Fiş/Fiş Satırları Satış Elemanı Bilgisi Değiştirilebilsin parametresi, fişlerdeki sevkiyat adresi bilgisi değişikliğinde fiş genelinde bulunan satış elemanı bilgisinin değiştirilebilmesi için de kullanılır.

Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin

Ambar bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Bir fişte birden fazla ambardan malzeme çıkışı veya birden fazla ambara malzeme girişi yapılması sözkonusu ise Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir.

Fiş Satırları Ambar Bilgisi Güncellenirken Uyar"Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin" parametresi "Evet" seçili olduğunda aktif olan Fiş Satırları Ambar Bilgisi Güncellenirken Uyar parametresinde, fiş satırı ambar bilgisi güncellenirken uyarı verilip verilmeyeceği belirlenir.

İndirimde Yuvarlama

İndirimde Yuvarlama; Yapılacak ve Yapılmayacak seçeneklerini içerir. "Yapılacak" seçiminde sonucun küsuratlı çıkması durumunda yuvarlama yapılır.

İade İşlemlerinde Aktarım Detayları

Fiş ve fatura listelerinden kaydedilen iade işlemlerinde faturada yer alan detayların oluşacak iade fişine aktarılıp aktarılacağı İade İşlemlerinde Aktarım Detayları parametresi ile belirlenir. İade İşlemlerinde Aktarım Detayları parametresi iki seçeneklidir; Promosyon Malzemeler Aktarılacak, Malzeme Net Tutarı Aktarılacak. Aktarılacak seçenekler "Ekle" düğmesi tıklanarak "Seçilenler" alanına aktarılır.

Barkodla Sevkiyat İşleminde Sipariş Miktarı Kontrolü

Sipariş sevk işlemlerinde sipariş fişinde yer alan malzeme için barkodla sevkiyat yapıldığında, sevk edilen malzemelerin bekleyen miktarlarının otomatik olarak kapatılması, barkod kullanılarak girilen miktarın bekleyen miktar dahilinde kontrolü için kullanılır. Barkodla Sevkiyat İşleminde Sipariş Miktarı Kontrolü şu seçenekleri içerir; İşlem Yapılmayacak, İşlem Durdurulacak, Yeni Malzeme Satırı Eklenecek.

İşlem Yapılmayacak seçiminde, barkodla sevkiyat sırasında miktar kontrolü yapılmaz.

İşlem Durdurulacak seçiminde, irsaliye veya faturaya miktar belirtilmeksizin aktarılan sipariş satırları için F9 - Barkod Giriş ile sevk miktarlarının girildiği durumda, eğer sevk miktarı sipariş satırlarının bekleyen miktar toplamını aşıyorsa işlem durdurulur. Miktar aşımına izin verilmez.

Yeni malzeme Satırı Eklenecek seçiminde, irsaliye veya faturaya miktar belirtilmeksizin aktarılan sipariş satırları için F9 - Barkod Giriş ile sevk miktarlarının girildiği durumda, eğer sevk miktarı sipariş satırlarının bekleyen miktar toplamını aşıyorsa ilgili malzeme için yeni bir malzeme satırı eklenir. Bu satırların sipariş bağlantısı olmaz.

Otomatik Birim Fiyat Güncelleme

Sipariş fişi, irsaliye ve fatura kayıtlarında, malzeme için tanımlı fiyat kartı olması durumunda seçilen cari hesaba göre yada tarih değişikliğinde malzeme birim fiyatı için gerekli güncellemenin ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Otomatik Birim Fiyat Güncelleme üç seçeneklidir; Yapılacak, Yapılmayacak ve Kullanıcı Uyarılacak.

Yapılacak seçiminde malzeme satınalma işlemlerinde faturada yeni bir cari hesap seçildiğinde veya işlem tarihi değişikliğinde malzeme birim fiyatı otomatik olarak güncellenir. 

Yapılmayacak seçiminde herhangi bir uyarı ekranı gelmez, birim fiyatta bir değişiklik olmaz; istenirse manuel olarak güncellenir.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, faturada yapılan tarih ve cari hesap değişikliği sonucu ekrana "Birim fiyat güncellenecektir" uyarısı gelir. Bu uyarı ekranına tamam dendiğinde birim fiyat güncellenir.

Kampanya Uygulanmış İşlemlerde Değişiklik Yaparlarsa

Kampanya uygulanmış işlemlerde değişiklik yapılması durumunda, uygulanan kampanyanın ne şekilde etkileneceği bu parametre ile belirlenir. Kampanya Uygulanmış İşlemlerde Değişiklik Yaparlarsa parametre seçenekleri şunlardır; İşleme Devam Et, İşleme İzin Verme ve Kampanya Temizle.

İşleme Devam Et seçilirse herhangi bir değişiklik yapılmaz ve kampanya uygulanan işlem üzerinde değişiklik yapılabilir.

İşleme İzin Verme seçilirse, kampanya uygulanan işlemler üzerinde değişiklik yapılamaz.

Kampanya Temizle seçilirse, işlemde uygulanan kampanya geri alınır.

Rezerve Siparişlerin Sevkinde Sipariş Tarihi Kontrolü

Rezerve siparişlerin sevk işleminde sipariş tarihi kontrolünün yapılıp yapılmayacağı Rezerve Siparişlerin Sevkinde Sipariş Tarihi Kontrolü parametresi ile belirlenir. Rezerve Siparişlerin Sevkinde Sipariş Tarihi Kontrolü; Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. "Evet" seçilirse fiş ve faturalarda rezerve siparişler için sipariş tarihi kontrolü yapılır.

Fatura Basımında Birim Fiyatı Boş Olan Malzeme Satırları

Fatura basımında birim fiyatı boş olan malzemelerin faturada yer alıp almayacağı bu parametre satırında yapılacak seçimle belirlenir. Listelensin ve Listelenmesin seçeneklerini içerir. "Listelenmesin" seçilirse faturada yalnızca birim fiyatı girilen malzeme satırları yer alır.

Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü

Siparişlerin irsaliye ya da fatura ile bekleyen miktardan fazla sevkedilmesinin kontrol edilebilmesi Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü parametresi ile sağlanır. Aynı kontrol ödemeli siparişler için de geçerlidir. Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçimi yapıldığında, ödemeli siparişin faturalanması durumunda fatura içerisinde miktara bağlı artırım yapılması engellenir.

Fatura Satırları Ödeme Şekli Güncellensin

Faturanın başlık kısmında ödeme planı seçildiğinde, seçilen ödeme planının fatura satırına öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı Fatura Satırları Ödeme Şekli Güncellensin parametresi ile belirlenir. Fatura Satırları Ödeme Şekli Güncellensin; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde fatura genel bilgilerinde belirlenmiş olan ödeme şekli fatura satırına öndeğer olarak aktarılır; ayrıca, fatura satırında seçili olan ödeme planı, ödeme planı ya da cari hesap değişikliğinde (cari hesapta seçili bir ödeme planı var ise) güncellenir.

Satıra malzeme seçildiğinde, malzeme için daha önceden tanımlanmış bir ödeme planı var ise satırdaki "Ödeme Şekli" alanına malzeme kartında seçili olan ödeme planı aktarılır.

Fatura Seri/Lot ve Stok Yeri Takibinde Miktar Kontrolü

Faturalarda izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/yerleşim bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı Fatura Seri/Lot ve Stok Yeri Takibinde Miktar Kontrolü parametresi ile belirlenir. Fatura Seri/Lot ve Stok Yeri Takibinde Miktar Kontrolü şu seçenekleri içerir; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren faturalar kullanıcı onayı ile kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fatura kaydedilmez.

İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.

Fatura Seri/Lot ve Stok Yeri Barkod Girişinde Miktar Kontrolü

Faturalarda izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/yerleşim barkod girişlerinde miktar kontrolünün yapılıp yapılmayacağı Fatura Seri/Lot ve Stok Yeri Barkod Girişinde Miktar Kontrolü parametresi ile belirlenir. Fatura Seri/Lot ve Stok Yeri Barkod Girişinde Miktar Kontrolü Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda miktar kontrolü yapılır.

Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulsun

Faturalarda, malzeme satırlarında ayrı ödeme planları kullanılması durumunda ödeme hareketlerinin ne şekilde oluşturulacağının belirlendiği parametredir. Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulsun Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçilmesi durumunda, ayrı ödeme planlarına göre oluşacak ödeme hareketlerinde vade tarihi aynı olan satırlar birleştirilmez. Ayrı vade tarihleri ile gösterilir.

Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde İşlem Döviz Kuru Değiştiğinde

Sipariş, irsaliye ve fatura hareketlerinde, daha sonra oluşabilecek işlem dövizi kur değişikliğinde, fiş ya da faturaya ait tutar bilgilerinin güncellenip güncellenmeyeceği Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde İşlem Döviz Kuru Değiştiğinde parametresi ile belirlenir. Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde İşlem Döviz Kuru Değiştiğinde; İşlem Döviz Tutarları Güncellenecek ve Yerel Para Birimi Tutarları Güncellenecek olmak üzere iki seçeneklidir.

İşlem Döviz Tutarları Güncellenecek seçiminde, fiş veya faturadaki dövizli tutar güncellenir. Fişin yerel para birimi üzerinden tutarı değişmez.

Yerel Para Birimi Tutarları Güncellenecek seçiminde ise, değişen işlem dövizi kuru doğrultusunda fiş veya faturanın yerel para birimi üzerinden tutarı güncellenir.

Karşı Sipariş Oluştururken Satır Birleştir

Karşı sipariş oluşturma işleminde, satış siparişinde aynı malzemeye ait birden fazla satırın olması durumunda, satınalma siparişine bu satırların ne şekilde yansıyacağı Karşı Sipariş Oluştururken Satır Birleştir parametre satırında belirlenir. Evet seçilirse aynı malzemeye ait satırlar birleştirilerek satınalma siparişi oluşturulur. Hayır seçilirse, aynı malzemeye ait satırlar birleştirilmez, oluşturulacak satınalma siparişinde ayrı satırlar olarak yer alır.

Tevkifatlı KDV'ler

Tevkifatlı KDV'lerin muhasebedeki izlenme şekli öndeğeridir. Tevkifatlı KDV'ler; Ayrı Hesaplarda İzlenecek ve Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek olmak üzere iki seçeneklidir.

Ayrı Hesaplarda İzlenecek seçilirse her tevkifatlı KDV değeri ayrı bir muhasebe hesabında izlenir.

Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek seçilirse tüm tevkifatlı KDV işlemleri tek bir hesap altında izlenir.

Verilen Hizmet Faturası Toptan Satış Faturasının Kayıt Numaralama Şablonunu Kullansın

Verilen hizmet faturalarının ayrı kayıt numaralama şablonu kullanmayıp, toptan satış faturasının kayıt numaralama şablonunu kullanması isteniyorsa Verilen Hizmet Faturası Toptan Satış Faturasının Kayıt Numaralama Şablonunu Kullansın parametresi kullanılır. Verilen Hizmet Faturası Toptan Satış Faturasının Kayıt Numaralama Şablonunu Kullansın; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Verilen hizmet faturasının toptan satış faturası kayıt numaralama şablonunu kullanması için "Evet" seçiminin yapılması gerekir.

Birim Fiyat Öndeğeri

Fiş ve faturalara öndeğer olarak gelmesi istenen birim fiyatın belirlendiği parametredir. Birim Fiyat Öndeğeri şu seçenekleri içerir; Tanımlı Satış Fiyatı, Son Satış Fiyatı-Bu Müşteriye, Son Satış Fiyatı-Tüm Müşterilere, Son Satış Fiyatı (Net)-Bu Müşteriye ve Son Satış Fiyatı (Net)-Tüm Müşterilere öndeğer olarak gelmesi istenen fiyat seçilir.

Fatura Basımında Seri/Lot Yerleşimli Malzeme Satırı Sonraki Sayfada Basılsın

Fatura basımında seri/lot kullanılan malzemenin seri/lot bilgilerinin sonraki sayfaya taşması durumunda malzeme bilgilerinin yeni sayfada yazdırılıp yazdırılmayacağı Fatura Basımında Seri/Lot Yerleşimli Malzeme Satırı Sonraki Sayfada Basılsın parametre satırında belirlenir.

Emanet Sevkinde İrsaliye Tarihi Değişikliği

Emanet malzemelerin sevk işlemlerinde irsaliye tarihi değişikliği yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir. Emanet Sevkinde İrsaliye Tarihi Değişikliği; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminin yapılması durumunda emanet malzemeler sevkedilirken malzemelere ait irsaliyelerin tarihleri değiştirebilir.

Fatura Durumu

Fatura kayıt durumu öndeğeridir. Fatura Durumu; Öneri ve Gerçek olmak üzere iki seçeneklidir. "Öneri" seçiminde faturalar öneri durumunda kaydedilir. Fatura kayıt durumu değişikliği, faturalar listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Durum Değiştir" seçeneği ile gerçekleştirilir.

e-Faturalar Basılsın

e-Fatura olarak kaydedilen faturaların yazdırılması bu parametre satırına bağlı olarak engellenebilir. e-Faturalar Basılsın parametre satırı Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Hayır" seçimi yapıldığında, faturalar listesinde ilgili e-Fatura üzerinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde bulunan "Yaz" seçeneği görünmez. Böylelikle fatura basımı engellenmiş olur. Otomatik basım için bu parametre satırında ve "Otomatik Fatura Basımı" parametresinde "Evet" seçimi yapılmış olması gerekir.

İrsaliye Tarihi Ay Bilgisi Fatura Tarihi Ay Bilgisinden Farklıysa

Bir satış irsaliyesi kesildiği aydan sonraki bir başka ayda faturalanmak istendiğinde yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. İrsaliye Tarihi Ay Bilgisi Fatura Tarihi Ay Bilgisinden Farklıysa parametre satırı şu seçenekleri içerir; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak.

İşleme Devam Edilecek seçilirse, herhangi bir kontrol yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, fişin kaydı sırasında program kullanıcıyı "İrsaliye tarihi ay bilgisi ile fatura tarih, ay bilgisi farklıdır" mesajı ile uyarır ve işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçilirse, irsaliye ay bilgisi faturalama ayından farklıysa, irsaliyenin faturalanmasına izin verilmez.

Faturalarda Nakit Tahsilat/Ödeme Fişi Otomatik Olarak Açılsın

Satış faturası oluşturulurken, fatura detayları veya ödeme hareketleri pencerelerinden ödeme tipi "Nakit" olarak seçildiğinde, faturanın kaydedilmesi esnasında cari hesap tahsilat fişinin ekranda otomatik olarak açılıp açılmayacağını belirlemek için kullanılır. Faturalarda Nakit Tahsilat/Ödeme Fişi Otomatik Olarak Açılsın; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde, ilgili fatura kaydedilirken cari hesap tahsilat fişi ekrana otomatik olarak gelir. Kullanıcının tercihi doğrultusunda, tahsilat fişi kaydedilir veya fiş oluşturulmaz.

Kullanılacak Para Birimi - Fatura (Genel)

Fatura girişlerinde, fatura geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. Kullanılacak Para Birimi - Fatura (Genel); İşlem Dövizi, EURO seçeneklerini içerir. Bu satırda yapılan seçim satış faturalarında Kullanılacak Para Birimi alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Kullanılacak Para Birimi - Fatura (Satır)

Fatura girişlerinde, fatura satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. Kullanılacak Para Birimi - Fatura (Satır); Yerel Para Birimi, İşlem Dövizi, EURO, Fiyatlandırma Dövizi seçeneklerini içerir. Bu satırda yapılan seçim satış fatura satırlarında yer alan Döviz Türü alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Rezervasyon Toplamını Etkileyecek Sipariş Statüleri

Satış işlemlerinde rezervasyon toplamlarını etkileyecek olan siparişlerin statülerine göre belirlendiği parametredir. Rezervasyon Toplamını Etkileyecek Sipariş Statüleri; Öneri ve Sevkedilemez olmak üzere iki seçeneklidir. Öneri seçildiğinde, "Öneri" statüsündeki siparişlerin satırlarında "Rezerve: Evet" seçilmiş olanlar gerçek stok olarak dikkate alınır.

Sevkedilemez seçildiğinde, "Sevkedilemez" statüsündeki siparişlerin satırlarında "Rezerve: Evet" seçilmiş olanlar gerçek stok olarak dikkate alınır.

Fatura Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihi Otomatik Olarak Değiştirilecek

Fatura Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihi Otomatik Olarak Değiştirilecek parametresi fatura tarihi değiştiğinde irsaliye tarihinin de otomatik olarak değiştirilmesi için kullanılır. Fatura Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihi Otomatik Olarak Değiştirilecek; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde fatura tarihi değiştirildiğinde irsaliye tarihinin de değiştirileceğini belirten mesaj ekrana gelmez ve tarih otomatik olarak değiştirilir.

"Hayır" seçilirse fatura tarihi değişikliklerinde irsaliye tarihinin değişeceğini belirten mesajla kullanıcı uyarılır ve yapacağı seçime göre işleme devam edilir.

TFRS Reeskont İşleminde Dikkate Alınacak Vade Gün Sayısı

Reeskont hesaplamasında hesaplamaya dahil edilecek faturaların vade gününü belirtmek için kullanılan parametredir. Vadesi parametrede belirtilen gün sayısından az olan faturalar için reeskont hesaplanmaz ve muhasebe fişi oluşturulmaz. Birden fazla ödeme-tahsilat satırına sahip olan faturalarda ise ortalama vade baz alınır; örneğin, fatura 3 taksitli ise ve parametre değeri "10" ise, ortalama vadesi "10" olan faturalar için reeskont hesabı yapılmaz.

Ödemeli Sipariş Faturaya Aktarılırken Miktar ve Tutar Bütünlüğü

Ödemeli bir sipariş faturaya aktarılırken siparişin miktar ve tutar bilgilerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre satırı ile belirlenir. Ödemeli Sipariş Faturaya Aktarılırken Miktar ve Tutar Bütünlüğü; Korunsun" ve Korunmasın seçeneklerini içerir.

"Korunsun" seçiminin yapılması durumunda, ödemeli sipariş faturaya aktarıldığında miktar ve tutar bilgileri kullanıcı tarafından değiştirilemez. Parametrenin öndeğeri "Korunmasın'dır."

Öneri Fatura Basımı

"Öneri" statüsündeki faturaların yazdırılıp yazdırılmayacağı Öneri Fatura Basımı parametre satırında belirlenir. Hayır seçiminin yapılması durumunda öneri durumundaki faturalar tek ya da toplu olarak yazdırılamaz.

Fatura Tarihi Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi de Güncellensin

Fatura tarihi kullanıcı tarafından değiştirildiğinde faturadaki düzenleme tarihinin otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceği Fatura Tarihi Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi de Güncellensin parametre satırında belirlenir. Fatura Tarihi Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi de Güncellensin; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

Düzenleme tarihi kullanıcı yetkisine bağlıdır. Dolayısıyla bu parametrenin kullanılabilmesi için ilgili kullanıcının düzenleme tarihini değiştirme yetkisi bulunmalıdır.

İrsaliye Tarihi/Zamanı Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi/Zamanı da Güncellensin

e-İrsaliyelerin tarihi değiştirildiğinde Düzenleme Tarihinin/zamanının güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir. İrsaliye Tarihi/Zamanı Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi/Zamanı da Güncellensin; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

İrsaliye Tarihi/Zamanı Değiştirildiğinde Sevk Tarihi/Zamanı 

e-İrsaliyelerin tarihi değiştirildiğinde Sevk Tarihinin/Zamanının güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

İşlem Yapılmayacak seçiminde Sevk Tarihi ve Sevk Zamanı boş gelir.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde gelen uyarı mesajına Tamam denirse güncelleme yapılır.

Güncellenecek seçiminde uyarı mesajı gelmeden güncellenir.

Kağıt İrsaliye Aktarımında Düzenleme Tarihiİrsaliye faturalandığında, irsaliyedeki düzenleme tarihinin güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

Faturanın Ticari İşlem Grubu Değiştirildiğinde İrsaliye/Sipariş Ticari İşlem Grubu


Bir satış faturasında seçili ticari işlem grubu değiştirildiğinde, faturaya bağlı olan sipariş ve irsaliyenin ticari işlem grubu bilgisinin de değiştirilip değiştirilmeyeceği Faturanın Ticari İşlem Grubu Değiştirildiğinde İrsaliye/Sipariş Ticari İşlem Grubu parametresi ile belirlenir. Faturanın Ticari İşlem Grubu Değiştirildiğinde İrsaliye/Sipariş Ticari İşlem Grubu Güncellenmesin ve Güncellensin olmak üzere iki seçeneklidir.

Güncellenmesin seçeneği öndeğer gelir.

Güncellensin seçildiğinde, faturadaki ticari işlem grubu değiştirildiğinde faturaya bağlı sipariş ve irsaliyenin de ticari işlem grubu bilgisi otomatik olarak güncellenir.

Verilen Hizmet Faturası Kaydedilirken Maliyet Dağıtım Fişi Oluşturulsun

Verilen hizmet faturası kaydedildikten sonra maliyet dağıtım fişinin otomatik olarak oluşturulması için kullanılan parametredir. Verilen Hizmet Faturası Kaydedilirken Maliyet Dağıtım Fişi Oluşturulsun; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda hizmet faturası kaydedilmek istenildiğinde Maliyet Dağıtım Fişi ekrana gelir. Faturadaki hizmet satırları Dağıtılacak Hizmetler bölümüne otomatik olarak aktarılır. Kullanıcı dağıtmak istediği malzemeleri filtrelerden seçerek dağıtım işlemini gerçekleştirir. Oluşan maliyet dağıtım fişine ilgili fatura üzerinde F9-sağ fare düğmesinde yer alan "Maliyet Dağıtım Fişleri" seçeneği ile ulaşılabilir ve fiş üzerinde değişiklik yapılabilir.

Verilen Hizmet Faturası Kaydedilirken Maliyet Dağıtım Fişi Oluşturulsun parametresi kasadan ve bankadan kesilen verilen hizmet faturaları için de geçerlidir.

Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin

Kayıtlı fatura herhangi bir nedenle iptal edildiğinde, faturaya bağlı irsaliyenin iptal edilip edilmeyeceği Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin parametresi ile belirlenir. Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçimi yapıldığında, fatura iptalinde, faturaya bağlı olan irsaliye de iptal edilir; tekrar faturalanamaz.

"Hayır" seçiminde ise, iptal durumunda, fatura - irsaliye bağlantısı kopar; irsaliye iptal edilmez, faturalanmamış gibi listelenir ve tekrar faturalanabilir.

Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin parametresinde "Hayır" seçimi yapıldığında, iptal edilen fatura üzerinde "Geri Al" seçeneği yer almaz.

Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin parametresi e-Arşiv faturaları için geçerli değildir. Parametrede yapılan seçim ne olursa olsun e-Arşiv ve e-Arşiv internet faturaları iptal edildiğinde, faturaya bağlı irsaliyeler de iptal edilir.

Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin Fatura Tipleri

"Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin" parametre değeri "Evet" olduğunda hangi fatura türleri irsaliyelerinin iptal olup olmayacağının belirlendiği parametredir. Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin Fatura Tipleri parametre seçenekleri şunlardır; Kağıt, e-Arşiv, e-Arşiv İnternet ve e-Fatura.

Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi

İşlem dövizi kurunun fatura tarihindeki değişiklikten nasıl etkileneceğini belirleyen parametredir. Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi; Kuru Güncellenmeyecek ve Kuru Güncellenecek olmak üzere iki seçeneklidir.

Kuru Güncellenecek seçimi yapılırsa, kayıtlı faturanın tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fatura tarihinin değiştirildiği ve işlem döviz kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden işlem dövizi bilgileri güncellenir.

Kuru Güncellenmeyecek seçiminde ise tarih değişikliğinde işlem dövizi kuru güncellenmez.

e-Faturanın XML Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin

e-Faturanın XML'i oluşturulurken aynı koda sahip malzeme satırlarının birleştirilmesi isteniyorsa e-Faturanın XML Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin parametre satırında Evet seçimi yapılır.

e-Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları

"e-Fatura XML Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin" parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, farklı fiyatlı malzeme satırlarının ne şekilde birleştirileceği e-Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları parametre satırı ile belirlenir. e-Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları; Birleştirmesin, Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Getirsin olmak üzere iki seçeneklidir.

Birleştirmesin seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde listelenir.

Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Getirsin seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak listelenir.

e-Arşiv/e-Arşiv İnternet Faturasının XML’i Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsine-Arşiv ve/veya e-Arşiv İnternet faturasının XML’i oluşturulurken aynı koda sahip malzeme satırlarının birleştirilmesi isteniyorsa e-Arşiv/e-Arşiv İnternet Faturasının XML’i Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin parametre satırında “Evet” seçimi yapılır.
e-Arşiv/e-Arşiv İnternet Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları

“e-Arşiv/e-Arşiv İnternet Faturasının XML’i Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin” parametre satırında “Evet” seçiminin yapılması durumunda, farklı fiyatlı malzeme satırlarının ne şekilde birleştirileceği e-Arşiv/e-Arşiv İnternet Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları parametre satırı ile belirlenir. e-Arşiv/e-Arşiv İnternet Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları; Birleştirmesin, Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Getirsin olmak üzere iki seçeneklidir.

Birleştirmesin seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde listelenir. 

Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Getirsin seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak listelenir.

Faturala İşleminde Kaynak Riski Etkiler Bilgisi Aktarılsın

Sipariş ve irsaliye üzerinden faturalama yapıldığında kaynak fişteki risk bilgisinin oluşan fişe aktarılıp aktarılmayacağı Faturala İşleminde Kaynak Riski Etkiler Bilgisi Aktarılsın parametresi ile belirlenir. Faturala İşleminde Kaynak Riski Etkiler Bilgisi Aktarılsın Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçimi yapıldığında sipariş ve ya irsaliye detaylarında yer alan "Riski Etkiler" kutucuğu işaretliyse, faturalama sonucu oluşan fişe bu bilgi otomatik olarak aktarılır.

Yazdırılan Belgelerin PDF Olarak KETS Sisteminde Saklanması

Programda yazdırılan belgelerin PDF olarak KETS sisteminde saklanması isteniyorsa, hangi fiş türlerinde bu özelliğin kullanılacağı Yazdırılan Belgelerin PDF Olarak KETS Sisteminde Saklanması parametre satırında belirlenir. Yazdırılan Belgelerin PDF Olarak KETS Sisteminde Saklanması; Sipariş, İrsaliye, Fatura seçeneklerini içerir. Seçilenler alanına eklenen fiş türleri F9-"Yaz" seçeneği ile yazdırıldığında, ilgili belgeler aynı zamanda KETS sisteminde PDF olarak saklanır.

Tarih Değişikliğinde Fiyatlandırma Dövizi

Fiyatlandırma dövizi kurunun fatura tarihindeki değişiklikten nasıl etkileneceğini belirleyen parametredir. Tarih Değişikliğinde Fiyatlandırma Dövizi; Kuru Güncellenmeyecek, Kuru Güncellenecek olmak üzere iki seçeneklidir.

Kuru Güncellenecek seçimi yapılırsa, kayıtlı faturanın tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fatura tarihinin değiştirildiği ve fiyatlandırma döviz kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden fiyatlandırma dövizi bilgileri güncellenir.

Kuru Güncellenmeyecek seçiminde ise tarih değişikliğinde fiyatlandırma dövizi kuru güncellenmez.

e-Arşiv Türü

Faturaya seçilen cari hesabın e-Arşiv kullanıcısı olması durumunda, satış faturalarına öndeğer gelmesi istenen e-Arşiv fatura türüdür. e-Arşiv Türü; e-Arşiv Faturası ve e-Arşiv (İnternet) Faturası seçeneklerini içerir.

Tevkifat Limitleri Cari Hesap ve Gün Bazında Kontrol Edilecek

Bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda, kullanıcının gün içerisinde kestiği faturalar sonucunda programda tanımlı tevkifat limitini aşıp aşmadığı kontrolü cari hesap ve gün içerisindeki toplamlar baz alınarak yapılır. Şöyle ki; aynı cari hesaba kesilen faturaların gün içerisindeki toplamına bakılır. Eğer limit aşıldıysa tevkifat uygulanır.

Hayır seçiminde ise kesilen faturaların toplamına bakılmaz. Faturalar tek tek değerlendirilir ve tevkifat limitini aşan faturaya tevkifat uygulanır.

Satış Sipariş Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi

Faturaya sipariş fişi aktarımlarında, sipariş seçim ekranında öndeğer olarak listelenecek başlangıç tarihini belirlemek için kullanılan parametredir. Satış Sipariş Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi şu seçenekleri içerir; Günün Tarihi, Haftanın İlk Günü, Ayın İlk Günü, Yılın İlk Günü ve 30 Gün Önce.

Yapılan seçim Başlangıç Tarihi alanına öndeğer olarak aktarılır.

İhracat Operasyon Fişinde İntaç Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihleri Güncellensin

Envanter raporlarında tarih tutarsızlığının önüne geçmek amacıyla, ihracat operasyon fişindeki intaç tarihi değiştirildiğinde fişe ait tüm irsaliyelerin tarihlerini güncellemek için kullanılan parametredir. İhracat Operasyon Fişinde İntaç Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihleri Güncellensin; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

İhracat Operasyon Fişi Yazdırılması

İhracat operasyon fişlerinin ne şekilde yazdırılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. İhracat Operasyon Fişi Yazdırılması; Tek Sayfa Olarak Yazdırılsın ve Çoklu Sayfa Olarak Yazdırılsın olmak üzere iki seçeneklidir.

İhracat Operasyon Fişine İrsaliye Aktarıldığında Malzeme Muhasebe Kodu Güncellensin

İhracat operasyon fişine irsaliye aktarıldığında ilgili malzeme kartında girilen yurtiçi satışlar muhasebe kodunun yurtdışı satışlar muhasebe kodu doğrultusunda güncellenip güncellenmeyeceği İhracat Operasyon Fişine İrsaliye Aktarıldığında Malzeme Muhasebe Kodu Güncellensin parametresi ile belirlenir.
İhracat Operasyon Fişine İrsaliye Aktarıldığında Malzeme Muhasebe Kodu Güncellensin; "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir. Evet seçiminin yapılması durumunda, irsaliye ihracat operasyon fişine aktarıldıktan sonra malzeme muhasebe koduna malzeme kartında girilen yurtiçi satışlar yerine yurtdışı satışlar muhasebe kodu yazılır. Hayır seçimi yapılırsa yurtiçi satışlar muhasebe kodu değişmez.

İhracat Operasyon Fişinde İntaç Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihleri Güncellensin

Envanter raporlarında tarih tutarsızlığının önüne geçmek amacıyla, ihracat operasyon fişindeki intaç tarihi değiştirildiğinde fişe ait tüm irsaliyelerin tarihlerini güncellemek için kullanılan parametredir. İhracat Operasyon Fişinde İntaç Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihleri Güncellensin; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

ÖKC Bilgi FişiFatura “Detaylar” sekmesindeki aynı adlı alanın öndeğerini belirlemek için kullanılan parametredir. “Evet” seçimi yapıldığında faturadaki “ÖKC Bilgi Fişi” seçili duruma geçer ve ödeme kaydedici cihaz ile yapılan satışlarda ya da alımlarda ödeme kaydedici cihaz bilgileri girilmeden faturanın kaydedilmesine izin verilmez.

Tek Fiyat Kartı Olan Malzemede Birim Fiyat Listeden Seçim Yapılırken Göster

Tanımlı Fiyat listesinde tek bir fiyat dahi olsa, listede gösterilip gösterilmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

Evet seçiminde fiyat otomatik olarak Birim Fiyat alanına gelir ve tanımlı fiyat listesinde tek fiyat olsa dahi gösterilir.

Hayır seçiminde fiyat otomatik olarak Birim Fiyat alanına gelir ve tanımlı fiyat listesinde gösterilmez.

Kapanmamış Tahsilatlar Dip Toplamından Önce Basılsın

Fatura formunda yer alan Kapanmamış Tahsilatlar bölümünün Dip Toplamlar bölümünden önce basılıp basılmayacağının belirlendiği parametredir.

Evet seçiminde fatura yazdırılırken Kapanmamış Tahsilatlar bölümü Dip Toplam bölümünden önce basılır.

Fatura İptal Edildiğinde Bağlı Sipariş Fişinin Statüsü

Fatura iptal edildiğinde bağlı sipariş fişinin statüsünün belirlendiği parametredir. Bu parametre, "Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin = Evet" olduğunda çalışır.

Öneri/ Sevkedilemez/ Sevkedilemez ve Sipariş İptali seçeneklerinde sipariş - irsaliye - fatura bağlantısı koparılır. 
Değiştirilmeyecek olduğunda sipariş bağlantıları kalır.

Sipariş/ İrsaliye/ Fatura/ Teklif Hareketlerinde Miktar Değiştirildiğinde Birim Fiyat Güncelleme

Miktar değişikliklerinde birim fiyatın değişip değişmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

İşlem Yapılmayacak seçilirse, miktar değiştiğinde birim fiyat değiştirilmez.

Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, kullanıcıya birim fiyatın değişeceği uyarısı verilerek Tamam ile devam edilirse fiyat güncellenir.

Güncellenecek seçilirse, miktar değişikliklerinde birim fiyat güncellenir.

Fiyat Farkı Faturasında Stok Tutarları Öndeğeri

Fiyat farkı faturasında yer alan stok tutarları alanı öndeğerinin belirlendiği parametredir. Fiyat Farkı Faturasında Stok Tutarları Öndeğeri; Artırılacak ve Azaltılacak seçeneklerini içerir.

Fiyat Farkı Faturasında Stok Maliyetleri Öndeğeri

Fiyat farkı faturasında yer alan stok maliyetleri alanı öndeğerinin belirlendiği parametredir. Fiyat Farkı Faturasında Stok Maliyetleri Öndeğeri; Etkilenecek ve Etkilenmeyecek seçeneklerini içerir.

Sipariş/İrsaliye/Fatura Kopyalandığında Doküman İzleme Numarası Kopyalanacak Fiş TürüDoküman izleme numarasının kopyalanan fiş/faturalara aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir. Sipariş/İrsaliye/Fatura Kopyalandığında Doküman İzleme Numarası Kopyalanacak Fiş Türü; Sipariş, İrsaliye ve Fatura seçeneklerini içerir.
Karşı Sipariş İle Oluşturulmuş Satınalma Fişi Miktarları Hesaplamaya Dahil Edilsin

Karşı sipariş oluşturma işleminde Satınalma Fişi miktarlarının hesaplamaya dahil edilip edilmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

Evet seçiminde karşı sipariş oluşturulurken satınalma fişi miktarları hesaplamaya dahil edilir.

Hayır seçiminde karşı sipariş oluşturulurken satınalma fişi miktarları hesaplamaya dahil edilmez.

Kullanılacak Sevkiyat Adresi

Sevk işlemlerinde kullanılacak sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu (sadece irsaliyeler için) öndeğerinin belirlendiği parametredir. Kullanılacak Sevkiyat Adresi; Cari Hesaptan Aktarılacak ve Sevkiyat Hesabından Aktarılacak olmak üzere iki seçeneklidir. Cari Hesaptan Aktarılacak seçiminde, işlemlerde cari hesap sevk adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) öndeğer olarak kullanılır. Sevkiyat Hesabından Aktarılacak seçiminde ise, ilgili fiş/fatura üzerinde belirtilen sevkiyat hesabına ait sevk adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) öndeğer olarak kullanılacaktır.

Otomatik Sevkiyat Adresi Ataması

Sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) atamasının yapılacağı fiş türlerinin belirlendiği parametredir. Burada seçilen fiş türlerinde, fişe ait cari hesabın sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) bilgisi öndeğer olarak gelir.

Sipariş/İrsaliye/Fatura Fişlerine Barkod İle Malzeme Satırı EklendiğindeFiş/Faturada barkod girişi yapılarak malzeme eklerken, malzeme satırının alt satıra mı yoksa üst satıra mı ekleneceğinin belirlendiği parametredir.

Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse (Fatura)

Satış birim fiyatının son satınalma fiyatının altına düşmesi durumunda yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse (Fatura) parametre satırı şu seçenekleri içerir; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak. İşleme Devam Edilecek seçilirse, herhangi bir kontrol yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, fişin kaydı sırasında program kullanıcıyı uyarırı ve işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçilirse, satış fiyatının son satınalma fiyatının altında olması durumunda fiş kaydedilmez.

Kullanıcı uyarılacak ve işlem durdurulacak seçimi yapıldığında, satış faturalarında son alış fiyatının altında birim fiyat girilmesi durumunda Satış Fiyatı Kritik Olan Ürünler penceresi açılır. Fiş içinde yer alan ve satış fiyatı son satınalma fiyatının altında olan malzemeler listelenir ve bu malzemeler faturada kırmızı renkte gösterilir. "Fişi Kaydet" denildiğinde işlem sorunsuz olarak kaydedilir.

Fiyat kontrolü yapılırken, satınalma faturasına uygulanan fiyat farkı tutarı da hesaplamaya dahil edilir, fiyat kontrolü, fiyat farkı uygulaması sonucunda oluşan yeni satınalma fiyatı üzerinden yapılır.

Satış Birim Fiyatı Tanımlı Satınalma Fiyatının Altına Düşerse Fatura

Satış birim fiyatının tanımlı satınalma fiyatının altına düşmesi durumunda yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. Satış Birim Fiyatı Tanımlı Satınalma Fiyatının Altına Düşerse Fatura parametre satırı şu seçenekleri içerir; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak, İşlem Durdurulacak. İşleme Devam Edilecek seçilirse, herhangi bir kontrol yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, fişin kaydı sırasında program kullanıcıyı uyarırı ve işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçilirse, satış fiyatının tanımlı satınalma fiyatının altında olması durumunda fiş kaydedilmez.

Sipariş/İrsaliye /Fatura Aktarımlarında Vade Tarihi

Ödeme planı belirtilerek kaydedilen sipariş ve irsaliyelerin irsaliye ve faturaya aktarımlarında vade tarihinin ne şekilde hesaplanacağının belirlendiği parametredir. Sipariş/İrsaliye /Fatura Aktarımlarında Vade Tarihi parametresi şu seçenekleri içerir; Hedef Fiş Tarihi Üzerinden Belirlensin ve Kaynak Fiş Tarihi Üzerinden Belirlensin.Kaynak Fiş Tarihi Üzerinden seçiminde, vade tarihi hesaplamasında aktarılan sipariş fişi ve irsaliye tarihi esas alınır. Vade tarihi aktarılan fişin tarihi ve ödeme planında gün alanında belirtilen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanır.

Hedef Fiş Tarihi Üzerinden seçiminde fişlerin aktarıldığı irsaliye ya da fatura tarihi dikkate alınır. Vade tarihi kesilen irsaliye ya da fatura tarihi ve ödeme planında gün alanında belirtilen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanır.

KDV Muafiyet Sebebi Kontrolüe-Fatura ve e-Arşiv uygulaması kapsamında faturalarda Kdv Muafiyet Sebebi kontrollerinin yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir.
e-Fatura KDV Muafiyet Sebebi KoduFatura kaydedilirken KDV muafiyet kodu alanı belirtilmemiş başlık ve satır bilgilerine burada belirtilen değer atanır. Fatura/irsaliye ve sipariş satırlarının bazılarında KDV muafiyet varsa detaylardaki KDV muafiyet kodu alanı parametreye göre otomatik olarak doldurulur.
e-Fatura KDV Muafiyet Sebebi AçıklamasıFatura kaydedilirken KDV muafiyet açıklaması alanı belirtilmemiş başlık ve satır bilgilerine burada belirtilen değer atanır. 
e-Arşiv KDV Muafiyet Sebebi KoduFatura kaydedilirken KDV muafiyet kodu alanı belirtilmemiş başlık ve satır bilgilerine burada belirtilen değer atanır. Fatura/irsaliye ve sipariş satırlarının bazılarında KDV muafiyet varsa detaylardaki KDV muafiyet kodu alanı parametreye göre otomatik olarak doldurulur.
e-Arşiv KDV Muafiyet Sebebi AçıklamasıFatura kaydedilirken KDV muafiyet açıklaması alanı belirtilmemiş başlık ve satır bilgilerine burada belirtilen değer atanır. 
e-Arşiv Faturası Ödeme Şeklie-Arşiv Faturaları e-Arşiv bilgileri ekranında yer alan ödeme şekli alanının öndeğer olarak gelmesi için kullanılan parametredir. e-Arşiv Faturası Ödeme Şekli; Kredi Kartı/Banka Kartı, EFT/Havale, Kapıda Ödeme, Ödeme Aracısı ve Diğer seçeneklerini içerir.
Durumu Sevkedilmedi Olan İrsaliyeler Faturalanabilsin

Durumu sevkedilmedi olan irsaliyelerin faturalanıp faturalanmayacağının belirlendiği parametredir. Hayır seçiminde faturalanmak istenen irsaliyeler sevkedilmedi durumunda olduğunda, uyarı alınarak faturalama yapılmaz.

Sipariş/İrsaliye/Fatura Kopyalandığında Detaylı Bilgi de KopyalansınSipariş, İrsaliye ve Faturalar kopyalandığında Detaylı Bilgi butonu içerisinde yer alan bilgilerin de kopyalanıp kopyalanmayacağının belirlendiği parametredir.
İhracat e-Fatura, e-Arşiv, e-Arşiv (İnternet) Faturaları Kendi Numaralama Şablonunu Kullansınİhracat fişlerinde e-Fatura, e-Arşiv ve E-Arşiv(İnternet) olarak oluşturulan fişlerde ayrı kayıt numaralandırma şablonu kullanılması isteniyorsa Evet seçimi yapılır.
Sözleşmenin Faturaya Aktarımında Bitiş Tarihi KontrolüSözleşmenin bitiş tarihinden sonra faturaya ilgili sözleşme aktarıldığında uyarı verilip verilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Sözleşmenin Faturaya Aktarımında Bitiş Tarihi Kontrolü; Kullanıcı Uyarılacak, İşleme Devam Edilecek ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.
Faturada Tevkifat Uygulanmışsa

Fatura kayıt edilirken satırda tevkifat uygulamış ise işleme devam edilip edilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Faturada Tevkifat Uygulanmışsa; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak, İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.

Temin/Teslim Tarihi Geçen Siparişlerin SevkindeSipariş fişinde belirtilen teslim tarihi geçmiş siparişlerin sevkedilip sevkedilmeyeceğinin belirlendiği parametredir.
Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Masraf Merkezi KDV Satırına YansımasınSipariş, İrsaliye ve Fatura hareketlerinde masraf merkezinin KDV satırına yansıtılıp yansıtılmayacağının belirlendiği parametredir.
Sipariş Hareketlerinde Sözleşme Bağlantısı Kontrolü

Sipariş kaydedilirken sözleşme bağlantısı kontrolü yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir. Yapılacak seçiminde sipariş kaydederken kontrol yapılarak kullanıcı uyarılır. Siparişin sözleşme bağlantısı olmadığında kaydına izin verilmez.

KDV Muafiyet Kontrolü Yapılacak İşlemlerSipariş, İrsaliye ve Fatura olmak üzere KDV muafiyet kontrolü yapılacak olan işlemlerin seçiminin yapıldığı parametredir.
Faturaya Sipariş Aktarımında Tarih KontrolüFaturaya sipariş aktarımlarında tarih kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Faturaya Sipariş Aktarımında Tarih Kontrolü "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir. Evet seçiminde, sipariş faturaya aktarıldıktan sonra, fatura tarihi sipariş tarihinin öncesi bir tarih olarak değiştirildiğinde program kullanıcıyı uyarır ve irsaliyenin kaydedilmesine izin verilmez.
İhracat Operasyon Fiş Durumuİhracat operasyon fişlerinin Gerçek mi Öneri durumunda mı oluşturulacağının belirlendiği öndeğerdir.
Sipariş/İrsaliye/Fatura Fişlerinde Malzemeye İskonto Yapılmışsa, Genele İndirim YapılmasıFiş/faturalarda Malzemeye iskonto yapıldığında genele indirim yapıldığında nasıl hareket edileceğinin belirlendiği parametredir. Sipariş/İrsaliye/Fatura Fişlerinde Malzemeye İskonto Yapılmışsa, Genele İndirim Yapılması;  İşleme devam edilecek, kullanıcı uyarılacak ve işleme devam edilecek seçeneklerini içerir.
e-Arşiv Faturası Yazdırılmasında Statü Kontrolü Yapılsın

e-Arşiv faturalarını yazdırırken statü konrolü yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir.

Evet seçiminde e-Arşiv Faturası Oluşturulacak, e-Arşiv Faturası Oluşturuldu ve Sunucuda Hata Alındı statülerinde faturada Yaz seçeneği gelmez.

Hayır seçiminde fatura statüsü kontrol edilmeden her durumda Yaz seçeneği gelir.

Navlun Dağıtım Tipiİhracat Operasyon Fişi fatura parametrelerinde yer alan "Navlun Dağıtım Tipi" değerinin öndeğerinin belirlendiği parametredir.
Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Promosyon Uygulanan Malzemeye Ait Tanımlı Fiyat Gelsin

Sipariş, İrsaliye ve Fatura satırlarında Promosyon olarak seçilen malzemeye ait tanımlı fiyatın gelip gelmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

Bu parametre "Hayır (Tanımlı Fiyat Gelmesin)" seçilirse promosyon satırı için "Sipariş/İrsaliye/Fatura/Teklif Hareketlerinde Miktar Değiştirildiğinde Birim Fiyat Güncelleme" parametresi dikkate alınmaz.

İhracat Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolüİthalat Operasyon Fişi, İhracat Operasyon Fişi ve İhraç Kayıtlı Alım/Satış Faturası için "Sipariş Bağlantı Kontrolü" yapılabilmesi için kullanılan parametredir. 
Hizmet Fatura Hareketlerinde Sipariş KontrolüHizmet Faturalarında "Sipariş Bağlantı Kontrolü" yapılabilmesi için kullanılan parametredir.
e-Arşiv Carileri İçin e-Fatura Mükellef Kontrolü Yapılsın

Satış faturalarında e-Arşiv cari hesapları için e-Fatura mükellef kontrolü işleminin yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir.

Evet seçiminde; satış faturasında cari hesap kodu/açıklaması seçiminde, manuel girişte veya sipariş, irsaliye üzerinden faturala yapıldığında e-Arşiv cari hesapları için mükellef kontrolü yapılır. Bu kontrol Toplu Faturalama İşleminde yoktur. Kontrol sonucu; Firma e-Fatura mükellefleri arasında ise e-Fatura mükellef kontrolü sonucu mükellef kontrol ekranı açılmadan güncelleme yapılır ve fatura tipi e-Fatura olarak oluşur ve kontrol işleminde firma e-Fatura mükellefi değil ise kullanıcıya uyarı mesajı verilmeden fatura tipi e-Arşiv olarak oluşur.

e-İrsaliye Görseline Yazılacak Gönderici Adresi Bilgisie-İrsaliye tipindeki satış irsaliyesi görselinde gönderici adresinin firma tanımlarında belirtilen adres olarak mı irsaliye fiş başlığında seçilen ambar tanımında girilen adres olarak mı yansıyacağının belirlendiği parametredir.
Vergi Mükellefi Olmayanlara Düzenlenecek Fatura Limiti

Sadece, e-Fatura/e-Arşiv mükellefi olmayan firmalarda görüntülenir. Vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi aşması halinde söz konusu faturalar, “e-Arşiv Fatura” olarak Gelir İdaresi Başkanlığı ebelge portalı üzerinden düzenlenir. Öndeğeri 30.000 TL’dir, değiştirilebilir.

Fatura kayıt işleminde ilgili cari için günlük limit kontrolü yapılır, tanımlanan limitin aşıldığı durumunda uyarı alınır. Müşterinin vergi mükellefi olup olmadığı cari hesap kartında tanımlı olan vergi dairesi alanının boş olmasından tespit edilir.

Vergi Mükellefine Düzenlenecek Fatura Limiti

Sadece, e-Fatura/e-Arşiv mükellefi olmayan firmalarda görüntülenir. Vergi mükelleflerine düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 5.000 TL’yi aşması halinde söz konusu faturalar, “e-Arşiv Fatura” olarak Gelir İdaresi Başkanlığı ebelge portalı üzerinden düzenlenir. Öndeğeri 5.000 TL’dir, değiştirilebilir.

Fatura kayıt işleminde ilgili cari için günlük limit kontrolü yapılır, tanımlanan limitin aşıldığı durumunda uyarı alınır. Müşterinin vergi mükellefi olup olmadığı cari hesap kartında tanımlı olan vergi dairesi alanının dolu olmasından tespit edilir.

Fatura Basımında Promosyon SatırlarıToptan Satış Faturası'nda promosyon satırının yazdırılıp yazdırılmayacağının belirlendiği parametredir.