Geçici vergi beyannamesi beş başlıktan oluşur; Genel Bilgiler, Matrah Bildirimi, Vergi Bildirimi, Düzenleme Bilgileri ve Ekler.

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler bölümü beyanname numarasının girildiği No alanı , beyannamenin vergi dairesi ,dönem tipi ve dönem bilgilerinin girildiği idari bilgiler ile mükellefe ait bilgilerin girildiği mükellefin bölümlerinden oluşmaktadır.

İdari bilgiler bölümünden beyannamenin özelliğini belirleyerek tanımlamalara başlanmaktadır.

Geçici Vergi Dönemi ve Geçici Vergi Özel Hesap Dönemi olmak üzere iki tip mevcuttur.

Geçici Vergi Dönemi seçilmiş ise beyanname yılı ve dönem bilgisi aktif olacak ve buradan hangi döneme ait beyanname olduğu seçilmelidir.

Geçici Vergi Özel Hesap Dönemi seçilmiş ise dönem bitiş ayı da aktif hale gelecektir.

Bu seçenekle birlikte dönemin bitiş ayı , yılı ve dönem bilgileri girilmektedir.

Matrah Bildirimi

Matrah bildirimi bölümü Ticari Kazanç, Yatırım İndirimi, Serbest Meslek Kazancı, Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları ve 31.12.2005 tarihine kadar yapılan yatırım harcamaları üzerinden hesaplanan Yatırım İndirimi kalemlerinin yer aldığı bölüm ile İndirimler bölümünden oluşmaktadır.

Her bir kalemin karşılığında çalışacak hesap ,hesap aralığı ,tutar yada formül bilgileri tanımlanmalıdır.

" * " işaretli olan satıra ' Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ' dikkate alınarak hesaplanan kazanç tutarı yazılacaktır.

" ** " işaretli olan satır sadece Özel Hesap Döneminde beyanname veren ve tercihleri Yatırım İndirimi istisnasından yararlanmama yönünde kullanan mükellefler tarafından doldurulacaktır.

Vergi Bildirimi

Vergi bildirimi bölümünde önceki dönemlerde hesaplanan geçici vergi , mahsup edilecek tevkifat tutarı ile kazancın tespit yöntemine ait bilgiler girilmektedir.

Kazancın Tespit Yöntemi ve varsa Ortak Olunan Firmalara Ait Bilgiler tablosunda yer alan "Mükellef ve Ortaklığın Vergi Kimlik Numarası” alanında, mükellefler öncelikle kendilerine ait bilgileri, daha sonra varsa ise ortaklığa ait bilgileri kaydeder. 

Kazancın Tespit Yöntemi alanında, mükellef kazancının tespit şekli, işletme hesabı veya bilanço esası olarak belirtilir.

Tanımlanan bilgiler doğrultusunda listelemeler Ekler bölümünde yapılacaktır.

Düzenleme Bilgileri

Düzenleme bilgileri dört bölümden oluşur; Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği, Beyannameyi Düzenleyen, Beyanname Gönderen SM/SMMM/YMM ve YMM Bilgileri. 

Ekler

Ekler bölümü şu başlıklardan oluşmaktadır; Fatura Bilgileri, Gelir Tablosu, İşletme Hesap Özeti, Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin Bildirim, İstisnalar, Yurtdışı Mukimi Kişi ve/veya Kurumlara Verilen Sağlık Hizmetlerine İlişkin Form, Yurtdışı Mukimi Kişi/Kurumlara Verilen Eğitim Hizmetlerine İlişkin Bildirim, Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Tablosu ve Eğitim Sağlık Harcamaları.

Fatura Bilgilerinde; hangi işyerinden hangi noter bilgisi ile kesildiği alıcıya ait verilerle fatura ile KDV tutar bilgileri girilmektedir.

Gelir Tablosu bölümünde vergi bildirimi başlığında kazancın şekli bilanço esası olarak tanımlanmış bilgiler listelenecek. Burada her bir seçenek için ayrı ayrı tanımlama yapılacaktır.

İşletme hesap özeti bölümünde de yine vergi bildirimi başlığında kazancın tespit şekli işletme defter esası olan satırlar listelenecek ve her biri için ayrı ayrı tanımlama yapılacaktır.

Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin Bildirimler de bu bölümden girilecektir.

İstinalara ait bilgiler İstisnalar başlığından girilmektedir.

Dahil olunan istisna türlerine göre tanımlamalar yapılmalıdır.