Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

LOGO BORDRO PLUS 2022 Asgari Ücrete Bağlı Gelir Vergisi ve Damga Vergisi İstisnası Uygulamasıile ilgili detaylı bilgiye bu dokümandan ulaşılır:

1-Kanunla ilgili içerikleriçerikler  
 
2022 yılında uygulanacak olan Asgari Ücret Tespit komisyonunun aldığı karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211217-8.pdf linkinden erişebilirsiniz.  
 
22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile düzenlenen hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin  istisna edilmesine ilişkin açıklamalar ile aynı Kanunla yürürlükten kaldırılan Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesi kapsamında bulunan diğer ücretlilerin durumuna yönelik hazırlanan Tebliğ Taslağının tamamına https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/gelir/gvktebtaslak319_07012022.pdf linkinden erişebilirsiniz. 

2-Versiyon geçişine yönelik genel uyarılar  uyarılar 

  • Versiyon geçişi öncesi Logo Bordro Plus ürününde kullandığımız veritabanının yedeği alınmalıdır.
  • Logo Bordro Plus v4.75.01.00 sürümüne geçilmelidir.
  • Bordro Plus ürünü içerisinde geçmiş dönem puantajlarınız "Onaylandı" durumunda olmalı ve Bordro/Kayıtlar/Dönem Bilgileri alanından geçmiş dönem kayıtları "Dönem Sonu" yapılarak kapatılmalıdır.
  • Ürün içerisinde Çalışma Tarihi 01.01.2022 olarak ayarlanmalıdır.
  • Bordro Plus ana menü üzerinde bulunan Dosya/Kanun Parametrelerini İndir seçeneği işaretlenerek, 2022 Kanun parametrelerinin ürüne aktarımı sağlanır.
  • Ana Menü/Ayarlar/Parametreler/Kanun Parametreleri alanından 01.01.2022 tarihli parametrenin oluştuğu kontrol edilir.

Not: Kanun Parametreleri; yayınlanan yeni yasal düzenlemelerle birlikte Logo servis sunucularında güncellenmekle birlikte bunların üründe tanımlanıp/ tanımlanmaması ve kontrolü (sektör bazlı ek parametrelerin tanımlanması) ürünü kullanan yetkililerin kontrolündedir. 

Düzenlemeye ilişkin Logo Bordro Plus ürünü içerisinde yapılanlar

Konuya ilişkin gerekli düzenlemeler Logo Bordro Plus ürünü içerisinde hazırlanmıştır.

...