Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image RemovedImage Added

Mali Müşavir Programı, Mali Müşavirler için hazırlanmış bir otomasyon sistemidir. Mükelleflerin vergi ödemelerinden doğan borcuna karşılık ödeme yapılan kurum tarafından verilen fişlerin ve makbuzların tutulduğu ve raporlanabildiği programdır.

...