Navigator2 na­sıl bir ürün?

Na­vi­ga­tor2, yö­ne­tim ka­rar des­tek sis­te­mi­nin bel ke­mi­ği­ni oluş­tu­ran bir üründür.

Na­vi­ga­tor2'ye as­lın­da bir za­man­lar bah­set­ti­ği­miz "Yö­ne­ti­ci pa­ke­ti" de de­ne­bi­lir. Yö­ne­ti­ci, diz üs­tü bil­gi­sa­ya­rı­na EX­CEL, Na­vi­ga­tor2 ve Logo da­ta­la­rı­nı alıp, ana­liz ve plan­la­ma ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­re­bi­lir.

Navigator2 yay­gın kul­la­nım­dan çok, ofis oto­mas­yo­nu­na ih­ti­yaç du­yan, he­def­le­re gö­re yö­ne­tim pren­sip­le­ri­ne uyan, uzun ve kı­sa va­de­li plan­la­ma ya­pan, he­def ve ba­şa­rı­la­rı­nı çe­şit­li grup­la­ra su­nan, dü­zen­li ve mo­dern iş­let­me­le­rin ve­rim­li kul­la­na­ca­ğı bir pa­ket­tir.

Navigator2 ne­dir?

Ti­ca­ri oto­mas­yon pa­ket­le­ri­ni da­ha ön­ce kul­la­nan­la­rın ak­lı­na ge­le­ce­ği gi­bi, mo­dül­le­re iliş­kin ra­por­la­rın ta­ma­mı Ex­cel for­ma­tın­da alı­na­bil­mek­te da­ha son­ra Ex­cel için­den bu ra­por­lar açı­la­rak üze­rin­de iş­lem ya­pı­la­bil­mek­tey­di.

Bu iş­lem, Ti­ca­ri pa­ket­ten Ex­ce­l'e ku­ru­lan bir sta­tik bağ­lan­tı­dır.

Burada an­la­tı­la­cak olan Navigator2, Logo ve Ex­cel ara­sın­da bir bağ­lan­tı­dır. Di­ğer ti­ca­ri pa­ket­ler­de ben­ze­ri ol­ma­yan bir özel­lik­tir. Şöy­le ki, söz ko­nu­su bağ­lan­tı di­na­mik bir bağ­lan­tı­dır. As­lın­da bu bağ­lan­tı Ex­cel için­den ticari sistem ve­ri­le­ri­ne doğ­ru­dan ulaş­mak için yaz­dı­ğı­mız DLL (Dyna­mic Link Lib­rary - Di­na­mik Bağ­lan­tı Kü­tüp­ha­ne­si) sa­ye­sin­de ku­ru­lur.

Navigator2 ku­rul­duk­tan son­ra Ex­ce­l'e, tüm mo­dül­le­re iliş­kin bil­gi­le­re ulaş­ma­ya ya­ra­yan fonk­si­yon­lar ek­le­nir. Bu fonk­si­yon­lar de­ği­şik pa­ra­met­re­ler­le çok amaç­lı ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir­ler. Navigator2'de di­na­mik bağ­lan­tı­nın iki önem­li avan­ta­jı var­dır:

  • Bağ­lan­tı bir ke­re ku­ru­lur ve Logo Uygulamasında ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ler so­nu­cun­da tek­rar tek­rar bağ­lan­tı kur­mak ge­rek­mez.
  • Ku­ru­lan bağ­lan­tı Logo Uygulamasında ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ler­den anın­da et­ki­le­nir. Böy­le­ce Ex­cel Logo Uygulamasının bir par­ça­sıy­mış gi­bi ça­lı­şır.

Ne işe ya­rar?

Yu­ka­rı­da da açık­lan­dı­ğı gi­bi Navigator2 sis­te­mi­ni kur­du­ğu­nuz an­da Ex­cel, Ti­ca­ri sis­te­mi­ni­zin bir par­ça­sıy­mış gi­bi ça­lış­ma­ya baş­lar. Bu­nun si­ze sağ­la­ya­ca­ğı ola­nak­lar ve ya­rar­lar ha­yal gü­cü­nüz­le sı­nır­lı­dır.

Bu doküman si­ze ne­re­den baş­la­na­ca­ğı­nı gös­ter­mek ve ge­liş­ti­re­ce­ği­niz yön­tem­ler için fi­kir ver­mek ama­cıy­la ya­zıl­mış­tır. Navigator2'nin baş­lı­ca ya­rar­la­rı şunlardır:

  • Malzemeler, müş­te­ri­ler, sa­tı­cı­lar, si­pa­riş­ler, sa­tış­lar ve alım­lar, na­kit akı­şı vb. ko­nu­lar­la il­gi­li büt­çe­le­me ve­ya plan­la­ma tab­lo­la­rı oluş­tu­ra­bi­lir­si­niz.
  • Her mo­dü­le iliş­kin o an­da­ki ger­çek du­ru­mu iz­le­me­ni­zi sağ­la­yan özet ve ay­rın­tı­lı da­ğı­lım ve du­rum tab­lo­la­rı ve gra­fik­le­ri ha­zır­la­ya­bi­lir­si­niz. (Ör­ne­ğin sa­tış­la­rın da­ğı­lı­mı, mal da­ğı­lı­mı si­pa­riş­le­rin da­ğı­lı­mı, tah­si­lat­la­rın ve öde­me­le­rin da­ğı­lı­mı, malzeme du­ru­mu, ca­ri he­sap­la­rın du­ru­mu, na­kit du­ru­mu)
  • Her mo­dü­le iliş­kin büt­çe ra­kam­la­rı ile ger­çek­le­şen ra­kam­la­rı kar­şı­laş­tı­ran tab­lo­lar ve gra­fik­ler ha­zır­la­ya­bi­lir­si­niz. Böy­le­ce he­def­ler­den ne ka­dar sap­tı­ğı­nı­zı, ve­rim­li­li­ği­ni­zi öl­çe­bi­lir, kı­sa ve uzun va­de­li tah­min­ler ya­pa­bi­lir, o an­da­ki ger­çek du­ru­mu­nu­zu de­ğer­len­di­re­bi­lir­si­niz.
  • He­def­le­nen ra­kam­lar­la ger­çek­le­şen ra­kam­lar ara­sın­da­ki fark­la­rı sü­rek­li kont­rol ede­bi­lir, ha­zır­la­ya­ca­ğı­nız tab­lo­lar­la so­run çı­ka­ran, he­def­ler­den sa­pan du­rum­la­rı ayır­t e­de­bi­lir­si­niz. (Be­lir­li kri­ter­le­re gö­re uya­rı me­saj­la­rı ya­ra­ta­bi­lir­si­niz.) Böy­le­ce ak­sak­lık­la­ra anın­da mü­da­ha­le ede­bi­lir­si­niz.
  • Fi­nan­sal ana­liz tek­nik­le­ri­nin ta­ma­mı­nı kul­la­na­bi­lir ve ana­liz tab­lo­la­rı ve gra­fik­le­ri ya­ra­ta­bi­lir­si­niz. (Ya­tay ana­liz (kar­şı­laş­tır­ma­lı ana­liz), di­key ana­liz (Yüz­de yön­te­mi), trend ana­li­zi, Oran­sal ana­liz yön­tem­le­ri­ni kul­la­na­bi­lir­si­niz.)
  • Ha­zır­la­mış ol­du­ğu­nuz kar­şı­laş­tır­ma­lı tab­lo­la­ra is­te­di­ği­niz de­ğer­le­ri gi­re­rek se­nar­yo­lar oluş­tu­ra­bi­lir, fir­ma­nı­zın de­ği­şik ko­şul­lar­dan na­sıl et­ki­le­ne­ce­ği­ni gö­re­bi­lir­si­niz.
  • Eli­niz­de­ki fonk­si­yon­la­rı uy­gun şe­kil­de kul­la­na­rak şu an­da prog­ram­dan al­dı­ğı­nız tüm ra­por­la­rı (bir kaç ta­ne­si dı­şın­da) Ex­cel­'de oluşturabilirsiniz. Böy­le­ce bu ra­por­lar üze­rin­de is­te­di­ği­niz gi­bi şe­kil de­ği­şik­li­ği ya­pa­bi­lir, ek bil­gi alan­la­rı ta­nım­la­ya­bi­lir­si­niz. İs­te­di­ği­niz kri­ter­le­re gö­re filt­re ede­bi­lir, ara toplam vb. he­sap­la­ma­lar ek­le­ye­bi­lir­si­niz. Do­la­yı­sıy­la ken­di fir­ma­nı­zın ka­rak­te­ris­tik ra­por­la­rı­nı oluş­tu­ra­bi­lir ve sü­rek­li kul­la­na­bi­lir­si­niz.
  • Son söz ola­rak unut­ma­yın ki, Ex­cel bir tab­lo­la­ma ve gra­fik prog­ra­mı­dır ve ta­ma­men yu­ka­rı­da an­la­tı­lan tür­den iş­ler için ta­sar­lan­mış­tır. Bu yüz­den ak­lı­nı­za ge­le­bi­le­cek her tür­lü gra­fik ve tab­lo­yu el­de ede­bi­lir­si­niz.