Sabit kıymetlere ait amortisman ve yeniden değerleme hesaplarında kullanılacak yeniden değerleme oranları Ana Kayıtlar program bölümünde / Tanımlar menüsü altında yer alan Yeniden Değerleme Oranları seçeneği ile kaydedilir. Yeniden değerleme penceresinde yer alan alanlar ve kaydedilen bilgiler şunlardır:

Yıl: Yeniden değerleme oranlarının geçerli olacağı yıl girilir.

Kümülatif Oranlar: Bu alanda üçer aylık dönemler için geçerli olacak oranlar ilgili ay seçilerek kaydedilir. Gerek toplu gerekse tek tek kayıt seçilerek yapılan amortisman hesaplarında burada verilen oranlar üzerinden hesaplamalar yapılır.

Son kanuni düzenlemelere göre geçici verginin hesaplanmasında esas alınacak kazançların tespiti ile ilgili olarak mükellefler amortismana tabi sabit kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutabilmekte, yeniden değerlenmiş bedeller üzerinden amortisman ayırabilmektedir. Yeniden değerlendirme işlemi üç aylık dönemler için açıklanacak yeniden değerleme oranı kullanılarak yapılmaktadır.

Hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler için birinci üç aylık geçici vergi döneminde uygulayacakları yeniden değerlendirme oranı %9.7 olarak açıklanmıştır.
Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerden, hesap dönemi 1998 yılında başlayanlar bu yıl için ilan edilen yeniden değerleme oranını dörde bölmek suretiyle yeniden değerleme yapacaklardır. Hesap dönemi 1999 yılında başlayanlar ise sırasıyla bu yıla ait geçici vergi dönemleri itibarıyla belirlenecek oranı kullanmak suretiyle yeniden değerleme yapacaklardır.