Kurumlar Vergisi Beyannamesi yedi başlıktan oluşmaktadır; Genel Bilgiler, Kuruma Bağlı İşyerleri ve Geçmiş Yıl Zararları, Kazanç ve İlaveler, Vergi Bildirimi, Düzenleme Bilgileri, Ek Bilgiler ve Ekler.

Genel Bilgiler: Beyannameye ait genel bilgilerin girişinin yapıldığı bölümdür. Vergi dairesi ve beyanname dönemine ait bilgilerin girildiği İdari Bilgiler, mükellefe ait vergi kimlik numarası, unvan vb. bilgilerin girildiği Mükellefin, dar mükellef temsilcisine ait bilgilerin girildiği Dar Mükellef Temsilcisi bölümlerinden oluşmaktadır. Kurumlar Vergisi Beyannamesi dönem tipi Yıllık ve 12 Aylık Özel Hesap Dönemi'dir.

Yıllık dönem tipi mali yıl başlangıcı Ocak bitişi ise Aralık olan firmalar için geçerlidir. 12 aylık özel hesap döneminde ise yine mali yıl baz alınır ancak burada dönem başlangıç ve bitiş ayı farklıdır.

Burada istisnai olarak bu özel dönemin bitiş ay bilgisi girilmektedir.

Kuruma Bağlı İşyerleri ve Geçmiş Yıl Zararları: Kuruma bağlı işyerlerinin sayılarının girildiği, geçmiş yıl zararlarının beyan edildiği bölümdür.

Kazanç ve İlaveler bölümü dört başlıktan oluşur; Ticari Bilanço Karı-Ticari Bilanço Zararı, İlaveler, Zarar Olsa dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler.

İşletmenin bilançosunda kar yada zarar olma durumunun belirtildiği bölüm "Ticari Bilanço Karı-Ticari Bilanço Zararı" seçenekleri ile ifade edilir.

İlaveler bölümünde kanunen kabul edilmeyen giderler yada önceki yıl ayrılan finansman fonu tanımlamalarına ait girişler bulunmaktadır.

Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirim türlerine göre tanımlamaların yapıldığı bölümdür.

Bu bölümde de kazancın bulunması durumunda indirilecek istisna ve indirim türlerine ait tanımlamalar yapılmaktadır.

Vergi Bildirimi: Vergi Bildirimi başlığı dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde işletmeden çekilen enflasyon düzeltmesi farkları, safi kurum kazancının Türkiye dışında elde edilen kısmı, 4325 Sayılı kanun kapsamında indirime esas kazanç tutarı, İşçi sayısı ve 4325 sayılı kanun kapsamında önceki yıldan devreden indirilecek kurumlar vergisi ile ilgili tanımlamalar yapılmaktadır.

İkinci bölümde ise mahsup edilecek vergiler ile ilgili bilgilerin girişi yer almaktadır.

Üçüncü bölümde ise yabancı ülkelerde ödenen vergilerden cari yılda mahsup edilemeyip gelecek yıla devreden kısmına ait bilgi girişi yer almaktadır.

Son bölümde ise Ekler bölümündeki veri girişi ile bağlantılı olan kazancın tespit yöntemi ile ilgili giriş söz konudur.

Kazancın tespit yöntemi şunlardır; Bilanço, İşletme Hesabı Özeti, Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri.

Eğer kazancın tespit yöntemi Bilanço seçilmiş ise bilanço tipide belirtilmelidir.

Bilanço tipi seçenekleri şunlardır; Bankalar, Sigorta Şirketleri, Tek Düzen Hesap Planı, Katılım Bankaları, Yatırım Fonları, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri.

Ekler bölümünde yer alan veri girişleri de burada seçilen kazancın tespit yöntemi ve buna bağlı bilanço tipine göre yapılmaktadır.

Örnek: Kazancın tipi Bilanço ve bilanço tipi de Katılım Bankaları seçilmiş ise Ekler bölümünde bu alanlar veri girişi yapılmalıdır.

Düzenleme Bilgileri: Bu bölümde beyannamenin hangi sıfatla verildiği, beyannameyi düzenleyen, gönderen bilgileri girilmektedir.

Ek Bilgiler: Ek Bilgiler seçenekleri bu alandan belirtilir.

Ekler: Bu bölümde yer alan başlık bilgileri şunlardır; Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu, 6491 sayılı Kanun 12/5 Mad. Kapsamında İtfa Payları Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu, İşletme Hesap Özeti, Yabancı Ülkede Ödenen Vergileri, Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Liste, Dar Mükellef Ortaklar, Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim, Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri, Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form, Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgiler, AR-GE Bilgileri, Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler, İndirimli Kurumlar Vergisi Tablosu, Yurt Dışı Mukimi Kişi/Kurumlara Verilen Eğitim Hizmetlerine İlişkin Bildirim, Yurt Dışı Mukimi Kişi/Kurumlara Verilen Sağlık Hizmetlerine İlişkin Bildirim, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar, Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi ve Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Tablosu.

Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu: Kazancın tespit yöntemi bilanço seçilmesi durumunda bilanço tipine göre ilgili alanlar doldurulmaktadır.

Kar Dağıtım Tablosu: Dönem karı, ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler, ortaklara temettü vb. bilgilerin girildiği bölümdür.

İşletme Hesap Özeti: Vergi bildirimi başlığında kazancın tespit yöntemi işletme hesabı özeti seçilmesi durumunda bu alana veri girişi yapılmaktadır.

Yabancı Ülkede Ödenen Vergileri: Yabancı ülkelerde ödenen vergilerin tanımlandığı bölümdür.

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Liste: Kesinti yoluyla ödenen vergilere ait tanımlamaların yapıldığı bölümdür.

Dar Mükellef Ortaklar: Ortakları arasında dar mükellef ortağı bulunan kurumların ortaklarına ait bilgilerin girildiği bölümdür.

Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim: Kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ait bilgi girişinin yapıldığı bölümdür.

Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri: Vergi bildirimi bölümünde kazancın tespit yöntemi dar mükellef ulaştırma kurumu hasılat defteri seçilmesi durumunda veri girişi yapılması gereken bir bölümdür.

Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form: Bu alandaki veri girişi beş başlıktan oluşmaktadır; Transfer Fiyatlandırması Kapsamındaki İlişkili Kişilere İlişkin Bilgiler, İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler, Transfer Fiyatlandırmasına Konu Olan İşlemlerde Kullanılan Yöntemler, Kurumun Yurtdışı İştiraklerine İlişkin Bilgiler ve Örtülü Sermaye Uygulamasına İlişkin Bilgiler. 

Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgiler: Yabancı para birimlerinden değerlemelerin yapıldığı bölümdür.