Aylık veya üçer aylık olarak hazırlanan Muhtasar Beyannamesi'nin programda oluşturulması ve XML dosyasının hazırlanarak elektronik ortamda gönderimi için kullanılır.

Muhtasar Beyanname eklendiğinde diğer beyannamelerimizde olduğu gibi hesap-hesap aralığı-tutar ya da formül gibi karşılıkların seçildiği alanlar karşımıza çıkacaktır.

Muhtasar Beyanname şu bölümlerden oluşmaktadır; Genel Bilgiler, Vergiye Tabi İşlemler, Ödemeler, Vergi Bildirimi, SGK Bildirimleri, Düzenleme Bilgileri ve Ekler.

Genel Bilgiler: Genel Bilgiler bölümü üç başlıktan oluşur. Beyanname numarasının girildiği "No" alanı, vergi dairesinin seçildiği, beyannamenin hangi dönemin, hangi yıl ve ayına ait olduğu gibi seçeneklerinin belirtildiği İdari Bilgiler ve mükellefe ait bilgilerin girildiği Mükellefin alanı.

Muhtasar Beyanname aylık olarak verildiği gibi 3'er aylık olarak da verilebilmektedir. İdari Bilgiler bölümünde Dönem Tipi seçeneği ile Muhtasar Beyanname'nin aylık mı üçer aylık mı olduğu belirlenmektedir.

Dönem Tipi combo box'ı açılarak 3 Aylık seçilmiş ise ekranda bu üç aylık dönemin hangi aydan itibaren başladığı bilgisi listelenmektedir.

Prim Hizmet (APHB) seçeneği, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmese istinaden oluşturulacak muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile ilgili bir seçenektir. Bu seçenek işaretlenirse, SGK bilgileri sekmesine girilen veriler XML'e basılır.

Vergiye Tabi İşlemler: Vergiye Tabi İşlemler bölümü iki başlıktan oluşmaktadır; Matrah ve Vergi Bildirimi ve Mahsup Edilen Vergiler.

Diğer beyannamelerimizin oluşturulmasında olduğu gibi beyannameyi oluşturan kalemler için Hesap-Hesap Aralığı–Tutar yada Formül seçeneklerinden biri kullanılmalıdır.

Ödemeler: Ödemeler bölümünde ücret ve ücret sayılan ödemeler ile menkul sermaye iratları dışında kalan ödemelere ait bildirimler listelenmektedir.

Bu kaleme uygun olan kişi yada firmalara ait adres, TC kimlik, vergi kimlik, gayrisafi tutar vb. bilgileri girilerek listelenmektedir.

Veri Al: Ödemeler tabında, F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan "Veri Al" seçeneği kullanılarak, Genel Bilgiler tabında belirtilen ay ve yıla uygun olan serbest meslek makbuzları, gider pusulaları ve müstahsil makbuzları satırlara otomatik olarak aktarılır.

Vergi Bildirimi: Vergi Bildirimi bölümü üç başlıktan oluşmaktadır. Çalıştırılan İşçi Sayısı bölümü aylık-3 aylık olarak asgari ücretli ve diğer ücretli olarak çalıştırılan işçi sayılarının toplamlarının girildiği bölümdür.

Muhtasar Beyanname'nin türüne göre bu alanlardaki kutular edit edilebilir hale dönüşmektedir. Muhtasar Beyanname'nin dönemi 3 aylık ise Çalıştırılan İşçi Sayısı bölümünde bu periyoda denk gelen aylar için ayrı ayrı işçi sayısı girilmektedir.

Muhtasar aylık olarak veriliyor ise asgari ücretli ve diğer ücretli çalışan işçi sayısı sadece beyannamenin verildiği o ay için girilmektedir. Tahsilatı Yapılmış Kaldırılan Vergiler bölümünden ise bu vergilere ait tür kodu seçimi yapılarak karşılığında yapılan gelir vergisi kesintisi tutarı bildirilmektedir.

Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim Tebliği ise üç seçenekten ibarettir; Yok, 1 Seri No'lu Tebliğ Kapsamında Teşvik, 4 Seri No'lu Tebliğ Kapsamında Teşvik.

SGK Bildirimleri: SGK Bildirimleri sekmesinin altında sigortalı çalışanların bilgileri girilir.

Genel Bilgiler sekmesinde yer alan "Prim Hizmet (APHB)" işaret kutusu seçilirse, SGK bilgileri sekmesine girilen veriler XML'e basılır.

Düzenleme Bilgileri: Vergi sorumlusuna ve beyannameyi düzenleyene ait bilgilerin girildiği bölümdür.

Ekler: Ekler bölümü şu başlıklardan oluşur; Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim (06. 06. 2008 Sonrası), Ar – Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim, Kültür Yatırımları ve Girişimlerine İlişkin Bildirim, Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi İstisnasına İlişkin Bildirim, Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim (06. 06. 2008 Öncesi), G.V.K Geçici 80. Madde Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim, Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmeleri Bildirimi, İşyeri Bilgileri İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim, 4691. Madde Kapsamına İlişkin Bildirim, G.V.K. Geçici 72. Madde Kapsamında Yapılan Gelir Vergisi Tevkifat Tutarlarına İlişkin Bildirim, Yurt Dışına Hizmet Veren İşletmelerde İndirim Uygulamasına İlişkin Bildirim, (G.V.K. Madde 33) ve 6550 Sayılı Kanun Kapsamında Bildirim.