Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image RemovedImage Added


Bütçeler, işletmelerin amaçlarına, hedeflerine ve politikalarına uygun olarak hazırlanan ve gelecek dönem faaliyetlerine ait yapılan planlamaların gerçekleşip gerçekleşmediğinin takip edildiği raporlardır. Bütçeler, aynı zamanda, gelecek bir faaliyet dönemi için gelir ve gider tahmini yapılmasını ve dönem içinde bu tahminlere uygunluğun sağlaması için gerekli tanımların yapılmasını sağlar.

...