Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Firmalar belirtilen yüzdeler oranında müstahsilden yaptığı kesintileri bir rapor düzenleyerek hem ilgili kuruma hem de müstahsile vermek zorundadır.

Image Removed