Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Satınalma siparişleri için kullanıcı tarafından belirlenecek yeni durum bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Ana Kayıtlar modülü / Stok menüsü altında yer alır. Burada girilen durum bilgileri satınalma sipariş fişleri Onay Bilgisi penceresinde yer alan Durum alanında listelenir. Sadece izleme amaçlıdır. Kullanıcı tarafından girilen açıklama "Kullanımda" veya "Kullanım Dışı" olabilir. Kullanım dışı olan kayıtlar sipariş fişleri Onay Bilgisi penceresinde listelenmez.

Image Removed