Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Malzeme sınıfı tanımları ile, sınıf genel özellikleri, malzeme özellikleri kullanım, yerleşim ve birim bilgileri kaydedilir. Bu sınıfların altında izlenecek alt malzeme sınıfları ve/veya malzeme kartları sınıf bağlantıları ve tablo bağlantıları kurularak malzeme sınıfı ile ilişkilendirilir. Malzeme Sınıfları seçeneği Ana Kayıtlar modülü / Stok bölümünde yer alır. Malzeme sınıfları menü seçenekleri şunlardır:

Image Removed

Ekle

Tablolu ya da Genel türde yeni malzeme sınıfı tanımlamak için kullanılır.

Image Removed

Değiştir

Tanım bilgilerini değiştirmek için kullanılır

Image Removed

İncele

Tanım bilgileri incelemek için kullanılır.

Image Removed

Kopyala

Seçilen kart bilgilerini bir başka karta kopyalamak için kullanılır.

Image Removed

Çıkar

Seçilen kartı silmek için kullanılır. Statüsü ."Kullanımda" olan ve alt malzemelere sahip sınıf kartları silinemez

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.

Sınıf Bağlantıları

Malzeme sınıf bağlantıları kurmak için kullanılır.

Emanet Malzemeler

Henüz sevkedilmemiş, firmanın emanet ambarında bekleyen malzemelerin sevk işlemlerini kaydetmek için kullanılır.

Sevkedilmiş Emanet Malzemeler

Sevkedilmiş emanet malzemeleri listelemek için kullanılır.

Dağıtım Şablonları

Genel türdeki malzeme sınıfı kayıtları üzerinde F9 menüsünde yer alır. Dağıtım şablonları ile malzeme sınıfı altında yer alacak malzemeler ve dağıtım katsayıları belirtilir.

Malzeme Tablosu

Tablolu malzeme sınıfı türündeki kayıtlar üzerinde F9 menüsünde yer alır.Malzeme tablosunu oluşturmak için kullanılır.

Image Removed

Hareketler

Malzeme sınıfına ait hareketleri verilen filtre koşullarına uygun olarak listeler.

Sipariş Hareketleri

Malzeme sınıfına ait sipariş hareketlerini verilen filtre koşullarına uygun olarak listeler.

Talep Hareketleri

Malzeme sınıfına ait talep hareketlerini listeler.

Emanet Malzemeler

Henüz sevkedilmemiş, firmanın emanet ambarında bekleyen malzemelerin sevk işlemlerini kaydetmek için kullanılır.

Sevkedilmiş Emanet Malzemeler

Malzeme kartları listesinden veya cari hesaplar listesinden sevkedilen emanet malzemeleri listelemek için kullanılan seçenektir.

Satınalma Fiyatları

Seçilen karta ait alış fiyatlarını tanımlamak için kullanılır.

Satış Fiyatları

Seçilen karta ait alış fiyatlarını tanımlamak için kullanılır.

Ara

Malzeme sınıfları listesinde, kod ya da açıklaması verilen karta ulaşmak için kullanılır.

Image Removed

Filtrele

Malzeme sınıfları listesinde, verilen filtre koşullarına uygun olan malzeme kartlarına ulaşmak için kullanılır.

Toplu Güncelle

Malzeme sınıfları listesinde seçilen kayıtların bilgilerini toplu olarak güncellemek için kullanılır.

Ambar Parametreleri GüncelleMalzeme sınıfları için toplu olarak ambar parametrelerinin güncellenmesinde kullanılır.
Fabrika Parametrelerini Güncelle Bir veya birden fazla kayıt için verilen filtre seçeneklerine göre kartların fabrika parametrelerini güncellemek için kullanılır.

Image Removed

Kayıt Bilgisi

Kaydın giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.

Kayıt Sayısı

Malzemeler listesinde kart türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler.

Güncelle

Malzeme sınıfları listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır.

Kilitle

İlgili kaydı kilitlemek için kullanılır. Kilitlenen kayıt üzerinde bazı işlemlerin yapılmasına izin verilmez.

Kilit Kaldır

Kilitleme işlemini iptal etmek için kullanılır.

Toplu Kilitle

Seçilen kayıtları toplu olarak kilitlemek için kullanılır. Kilitlenen kayıtlar üzerinde bazı işlemlerin yapılmasına izin verilmez.

Toplu Kilit Kaldır

Toplu kilitleme işlemini iptal etmek için kullanılır.

Firmaya Gönder

Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.

Firmaya Gönder (Sil)

Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.

LogoConnect Hareketleri

LogoConnect sunucudaki hareketleri listeler.

Toplu Güncelle

Malzeme Sınıfları Listesi'nde seçilen kayıtların bilgilerini toplu olarak güncellemek için kullanılır.

...

Bu işlem seçenekleri şunlardır:

Image Removed

Sipariş

Malzeme sınıfları listesinde seçilen malzeme sınıfı için satış ya da satınalma sipariş bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Sipariş fiş satırına seçilen malzeme sınıfının  kodu ve açıklaması otomatik gelir. Siparişin ilgili olduğu cari hesap ve sipariş miktarı ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Malzeme sınıfları listesinden kaydedilen sipariş fişi, satış ya da satınalma sipariş fişleri listelerinde yer alır.

Image Removed

İrsaliye

Malzeme sınıfları listesinde seçilen malzeme sınıfı için mal alım, perakende satış ve toptan satış sevk bilgilerini içeren irsaliyeleri kaydetmek için kullanılır. İrsaliye satırına seçilen malzemenin kodu ve açıklaması otomatik gelir. İşlemin ilgili olduğu cari hesap ve sevk miktarı ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Malzeme sınıfları listesinden kaydedilen irsaliyeler, alım ve satış irsaliyeleri listelerinde görüntülenir.

Image Removed

Fatura

Malzeme sınıfları listesinde seçilen malzeme için mal alım, perakende satış ve toptan satış bilgilerini içeren faturaları kaydetmek için kullanılır. Fatura satırına seçilen malzemenin kodu ve açıklaması otomatik gelir. İşlemin ilgili olduğu cari hesap ve diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Malzeme sınıfları listesinden kaydedilen faturalar, alım ve satış faturaları listelerinde görüntülenir.

Image Removed

Malzeme Fişleri

Malzeme sınıfları listesinde seçilen malzeme için ambar transferi işlemlerini kaydetmek için kullanılır.

Image Removed

Raporlar

Malzeme sınıfları listesinde seçilen malzeme için aşağıdaki raporlardan birini almak amacıyla kullanılır:

Malzeme Değer Raporu, Envanter Raporu, Aylara Göre Alış Dağılımı, Aylara Göre Satış Dağılımı